Agenda 2030 van de Verenigde Naties streeft naar depopulatie

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 13 juli 2020) (Laatste bewerking: 4 februari 2021)

Deel 1

Door de waanzinnige Wuhan-virus maatregelen die de machthebbers aan ons hebben opgedrongen, is onze wereld in de fase aangekomen waarin Gods tegenstander de Macht van de Duisternis zich laat gelden als nooit te voren. De Bijbelse profeten hebben ons uitvoerig over deze tijd geïnformeerd over hoe het er in de laatste dagen zal toegaan. Onze wereld beweegt zich in de richting van een immense catastrofe. Nog nooit is de wereld getuige geweest van zoveel onheilspellende ontwikkelingen en zulke snelle veranderingen. Deze ontwikkelingen geven het gevoel dat er een crisis dreigt. De wereld lijkt op een reusachtige machine die aan het doldraaien is. Hoe lang zal het nog duren voordat het tot een uitbarsting komt? Diverse Bijbelse profetieën en het Bijbelboek Openbaring maken duidelijk dat er een moment zal komen waarin het huidige wereldbestel volkomen vast zal lopen.

De Bijbelse profeten voorzegden de opkomst en de ondergang van elk groot wereldrijk in het verleden, en ook in detail wat er met onze huidige wereld zal gebeuren. In het Bijbelboek Openbaring gaat het om de laatste grote gebeurtenissen op aarde voordat Jezus als Redder en Rechter op aarde terugkeert. In dit boek eindigen alle grote eindtijdprofetieën zoals ze door Gods dienstknechten de hele Bijbel door, zijn aangekondigd. De Bijbelse God maakt d.m.v. van zijn Woord bekend dat alles wat voorzegd is, ook vervuld zal worden. In het boek Openbaring toont de Here Jezus aan Johannes wat er allemaal nog moet geschieden, waarbij de oordelen die worden beschreven voor de mensen als een ware verschrikking moeten overkomen. Johannes moet op zijn minst overdonderd zijn geweest van de beelden die hem verschenen.

Johannes op Patmos

De Bijbelse profeten kwamen niet aandragen met vage of algemene voorspellingen die aan alle omstandigheden konden worden aangepast. Alle voorzegde tekenen die direct vooraf zouden gaan aan de definitieve eindfase vlak voor de terugkomst van de Here Jezus kunnen thans worden waargenomen. Er bestaan meer profetieën met betrekking tot de zeven jaren waarover de profeet Daniël gesproken heeft dan over enige andere vergelijkbare tijdsperiode waarover de Bijbel spreekt. Mozes, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Zacharia en de meeste zogenoemde kleine profeten, evenals het gehele boek Openbaring, profeteren over deze periode. Het boek Openbaring komt er in grote lijnen op neer dat er sprake is van door satan “bezet gebied” vanwege het feit dat de mens weigert zijn Schepper te gehoorzamen. In deze tijd leven wij nu!

 

Het Nieuwe Testament leert dat het kwaad weliswaar een tijdlang zal overheersen, maar dat God het uiteindelijk zal vernietigen. Enkele Bijbelverhalen maken duidelijk dat God soms ingrijpt in menselijke aangelegenheden om het kwaad rechtstreeks te straffen en het goede te belonen. Uit de vernietiging van Sodom en Gomorra, en uit de zegeningen die Abraham mocht ontvangen, blijkt dat zo’n goddelijke ingreep te allen tijde mogelijk was en is. Vanuit alle lijden en hoop in de geschiedenis van Israël hebben de profeten van het Oude Testament de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zou ingrijpen in de wereld. Op deze beslissende dag zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking.

 

Jesaja 13:11 “Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.”

 

Uiteindelijk zal de Here Jezus de wereld in bezit nemen, het rijk van de antichrist vernietigen en een rijk installeren waarop gerechtigheid en vrede zal heersen. Het boek Openbaring is lange tijd omschreven als een boek vol mysteries. Vaak roepen Johannes’ beschrijvingen meer vragen dan antwoorden op. Hij moet in eerste instantie totaal van de kaart zijn geweest van wat hij te zien kreeg. Zo ook wat betreft het beeld van de vier ruiters uit Openbaring 6. Deze vier ruiters geven precies weer wat er in toekomende tijd staat te gebeuren. De machthebbers die de dienst uitmaken lopen hun eigen wil na, die volledig tegenover Gods wil staat. De profeet Hosea zei: “Want wind zaaien zij en storm oogsten zij”(Hosea 8-7) De vier ruiters van de Apocalyps maken zich klaar hun paarden te bestijgen.

Agenda 2021-2030 een duivels plan

De basis van de Agenda 2021-2030 is ontleend aan het rapport van de club van Rome uit 1972. In dit rapport werd voorspeld dat bij de groei van de economie de grondstoffen schaars zouden worden en de aarde uitgeput zou raken. Dit zou leiden tot de vernietiging van de natuur en een wereldwijde hongersnood. De tekst van Agenda 21 werd geopenbaard op de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden. 172 regeringen namen deel aan de top, waarvan er 106 hun staatshoofd of regeringsleider stuurden. Voor Nederland nam de toenmalige minister-president Ruud Lubbers deel aan de top. De deelnemers hebben hun handtekening gezet onder dit programma dat globaal en nationaal door organisaties van de Verenigde Naties, de overheden, en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het klimaat beïnvloeden, moet worden nageleefd. Daarnaast namen ook nog 2400 vertegenwoordigers van NGO's deel en nog eens 17.000 mensen namen deel aan een parallel Globaal Forum, een adviesorgaan voor de top.

Agenda 21 werd vervolgens uitgewerkt in een actieplan, het Global Biodiversity Assessment Report. Dat houdt in dat iedere persoon waar dan ook op onze wereld onder controle zal komen te vallen van de klimaatlobby. In het rapport staat een hele lijst van zaken die niet duurzaam zijn! Snelwegen, spoorwegen, sluizen en dammen in rivieren, ski-pistes en zwembaden, de hele menselijke infrastructuur moet weg, zodat de natuur zich kan herstellen. Het idee ontstond dat milieuvervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde (later gewijzigd in klimaatverandering) en watertekort en honger juist dit doel konden dienen.

Sindsdien wordt dit concept in razend tempo aan het grote publiek verkocht en onwetende burgers door regeringsleiders, NGOs en politieke partijen gehersenspoeld met sprookjes. Zelfs een scala aan internationaal bekende sterren en beroemdheden worden opgetrommeld om een en ander aan de nietsvermoedende massa te verkopen.

Agenda 21 is in 2015 vervangen door de nog veel verder gaande Agenda 2030 . Agenda 2030 werd in 2012 opgesteld door het ‘high level panel of eminent persons’een elitegroep naast de Verenigde Naties onder leiding van de Britse oud-premier David Cameron. Met daarin de als ‘Mr Green’gelauwerde ex-CEO van Unilever topman Paul Polman, goed voor 10 miljoen euro salaris per jaar. Op nationaal niveau zit vervolgens de voormalige Nederlandse premier Jan Peter Balkenende de Dutch Sustainable Growth Coalition voor, met daarin DSM, Unilever en Shell.

Klaas Knot van de Nederlandse Bank is tot ‘coronagezant’ aangesteld, net als Feike Sijbesma (CEO van DSM en tevens bankraad bij de DNB). Zij moeten Nederland de fuik in drijven van de “The Great Reset” (Building Back Better) de grote herstart, een ‘vierde industriële revolutie’en de ‘digitalisering van de mens’ te coördineren. Dit idee werd gepresenteerd in juni 2020 door prins Charles van Wales en Klaus Schwab onder de titel "The Great Reset, Transforming Our World and Building Back Better".

Prominente Nederlanders dus die als trekpoppen van miljardairs ijverig meewerken aan de totstandkoming van een wereldoverheid (Nieuwe Wereldorde). Corporate governance dus, multinationals die regeringen dicteren, vaak voorgezeten door oud-politici. De technocratische overheersing waar genoemde plannen in uitmonden kon op een stille, niet controversiële wijze worden voorbereid. Men kon het toch nauwelijks oneens zijn met de onderdelen die een betere wereld beloofden. Het mocht allemaal door de mazen van kritische aandacht glippen vanwege de notie dat het hier vooral ging om gebruikelijke idealistische retoriek.

De introductie van Agenda 2030 gebeurde in aanwezigheid van klimaat goeroe paus Franciscus tijdens een sessie bij de Verenigde Naties. Bill Gates moet worden gezien als een van de meest actieve aanjagers van niet alleen Agenda 2030 maar ook van mondiale massa-vaccinatie. Hij is tevens financier van instituten die daarvoor pleiten, zoals het bedrijf Intravacc op de Campus van het RIVM in Bilthoven.

Veel van de Europese onderzoeksinstellingen voor infectieziekten, evenals journalistieke instellingen, heeft hij door gulle subsidies van hem afhankelijk gemaakt. Hij blijkt herhadelijk bij Angela Merkel over de vloer te komen en ook in Nederland. Hij en zijn vrouw, Melinda Gates, zijn apart van elkaar naar het torentje van de Nederlandse premier Rutte in Den Haag geweest, en Rutte heeft zijn steun betuigd voor hun SDG-doelen.

Iedereen moet volgens Bill Gates, bij de vermeende pandemie 2020, een digitale identiteit krijgen waarmee hij of zij zich lokale en mondiale toegang tot diensten verschaft, van digitaal geld tot onderwijs. En immunisatie, via massavaccinatie, zou volgens Gates dé manier- een entry point- zijn om iedereen aan zo’n DigiD te helpen. Het idee voor de toekomst is dat je met een digitaal Certificate of Vaccination (COV-id) een vliegveld binnen mag, of langs het detectipoortje van een openbaar gebouw. Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, heeft bij zijn aankondiging van de “The Great reset”het positieve van de door de noodtoestand van de dit jaar ontstane wereldwijde economische ramp belicht als tegelijk een geschenk voor de wereld om economisch opnieuw te kunnen beginnen.

Agenda 2030 beschrijft een wereldwijde overname van elk land op aarde. Het doel is de mensheid gevangen te zetten in een verwoestende cyclus van armoede en tegelijkertijd de machtigste globalistische bedrijven ter wereld zoals Monsanto en DuPont te verrijken.Monsanto heeft op zijn zachtst gezegd een nogal discutabele reputatie. Dat weerhield de Bill & Melinda Gates Foundation er niet van om in 2009 500.000 aandelen in Monsanto te kopen.

Dit bedrijf heeft vele schikkingen moeten treffen als gevolg van haar schadelijke producten. Dit bedrijf is in 2018 overgenomen door het Duitse Bayer, een farmaceutisch bedrijf dat onderdeel was van IG Farben in het Derde Rijk. Bayer gaat net als Monsanto gebukt onder rechtszaken en schandalen. Recentelijk ontdekte Bayer dat haar bloedproducten in een aantal laboratoria waren besmet met hiv. Dit is het bedrijf, dat als de machthebbers hun zin krijgen, verantwoordelijk wordt voor ons voedsel en onze medicijnen.

Naast Monsanto kocht Bill Gates ook een groot aantal aandelen in Cargill, een andere agroreus. Sindsdien heeft Gates een financieel belang in de wereldse voedselvoorraad. Ook investeerde hij in 2019 in bedrijven die vleesloze burgers maken, zoals Beyond Meat – dat ook in Nederland actief is – en Impossible Foods. De directeur van Impossible Foods is Patrick Brown, een Stanford-professor die gespecialiseerd is in DNA-onderzoek. Deze vleesloze hamburgers worden gepromoot als gezonde alternatieven, maar het is bewezen dat ze genetisch gemodificeerde soja bevatten die is besproeid met Roundup van Monsanto. Welkom in de wereld van het nieuwe voedsel!

 

Om de voortgang van Agenda 2030 te monitoren is in VN-verband een lijst van indicatoren opgesteld: de Sustainable Development Goals Indicators. Dat bestaat uit 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid. De waanzinnige klimaatplannen waar wij de laatste jaren mee geconfronteerd worden maken ook onderdeel uit van Agenda 2030.

 

Dit is het plan om een totalitaire, wereldwijde bestuursvorm te creëren, waarbij individuen hun volledige vrijheid verliezen

 

Zo wordt de wereldbevolking geconfronteerd met draconische plannen om aan de eisen van Agenda 2030 te voldoen waaronder verlaging van het CO2 gehalte. Men stelt de mens verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De legendarische milieustrijder en Greenpeace oprichter Patrick Moore stelt in een interview met Breitbart News Tonight dat de theorie van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering “de grootste zwendel in de geschiedenis” is. Hij noemt de klimaatbeweging “een giftige mix van ideologie, politiek en religie” die de wetenschap heeft overgenomen. Er zit geen waarheid in. Het is een compleet bedrog en oplichterij.

Zelden is de mensheid zo volledig gehersenspoeld als op het gebied van klimaat, met als gevolg een oorlog tegen CO2.  Ze hebben van het levenmakende CO2  een vijand van de mensheid gemaakt. De complete wereldbevolking, uitzonderingen daargelaten, zijn inmiddels zo geïndoctrineerd met de fabel dat CO2 slecht is voor de mensheid en verantwoordelijk is voor klimaatverandering, dat daar snel iets aan gedaan moet worden om de totale ondergang van de planeet te redden.CO2 is echter iets dat de wereld heel hard nodig heeft. CO2 is niet vervuilend maar is essentieel voor alle leven op aarde. In werkelijkheid zou de wereld geen lang leven beschoren zijn zonder CO2 en kun je volgens Mike Adams van Natural News stellen dat koolstofdioxide “het wondermineraal voor het leven” is. Hogere CO2 betekent een groenere aarde, omdat CO2 de belangrijkste molecule is voor het in stand houden van planten over de hele wereld. Meer CO2 is goed voor de natuur en doet het groen op de aarde toenemen. Meer CO2 in de lucht heeft voor een toename gezorgd van de plantaardige biomassa over heel de wereld. Het is daarenboven goed voor de landbouw en zorgt voor een toename van de opbrengsten van de oogsten overal ter wereld. Het blijkt dat in sommige regio’s op aarde de laatste drie decennia, de plantengroei met meer dan 50% is toegenomen.

Deze compilatiekaart laat zien welke landmassa’s er sinds 1982 groener zijn geworden. Image credit: Boston University / R. Myeneni.

CO2 is een natuurlijk levengevend gas. Wetenschappers worden gecorrumpeerd door politici en bureaucraten die belang hebben bij het verspreiden van de klimaatclaim om hun eigen macht te centraliseren. De grote mediabedrijven worden ingeschakeld om klimaatclaims te verspreiden en zo bevolking bang te maken met beweringen dat de wereld tenonder gaat als er niets gedaan wordt.

Degenen die pleiten voor een drastische vermindering van de CO2 uitstoot, pleiten echter voor het instorten van de menselijke beschaving door met de maatregelen bijna alle voedselketens over de hele wereld te vernietigen. Het gaat om een sektarische doodskultuur die dreigt al het leven te vernietigen zoals wij het kennen. Koolstofdioxide is geen bedreiging voor de planeet Aarde. Na zoveel jaren de klimaathoax te hebben verspreid is er nog steeds geen flintertje wetenschappelijk bewijs dat CO2 een ongekende ‘catastrofale’ klimaatverandering veroorzaakt. CO2 is een 'broeikasgas' dat de planeet juist verandert in een groene oase. Klimaatverandering door toedoen van de mens bestaat niet. Wat de klimaatextremisten de mensheid aansmeren is niets anders dan een fabel.

 

Ook de Nederlandse bevolking wordt middels diverse propagandakanalen, met in hun kielzog de mainstream media, geconfronteerd met het sprookje dat CO2 een gevaarlijk gif is dat ten koste van alles bestreden moet worden. Miljarden aan belastinggeld worden gepompt in allerlei milieuorganisaties, die daarmee stapels zinloze en onleesbare rapporten produceren. Het is alleen realiteit in de al lang ontkrachte computermodellen van een handjevol gepolitiseerde wetenschappers wier onderzoeksresultaten volledig afhangen van de hoogte van overheidssubsidies.

Zo heeft klimaatgoeroe Ed Nijpels de Nederlandse bevolking een serie maatregelen voorgeschoteld waarin voornemens staan die ertoe moeten leiden dat Nederland in 2030 de helft minder broeikasgassen uitstoot om zodoende een flinke bijdrage te leveren om onze aarde over tientallen jaren met 0,0003 graden te laten afkoelen.!!! Nijpels kreeg daarbij de volledige steun van klimaatfantast en socialistische zakkenvuller, Bilderberger (2014) Diederik Samsom, de huidige rechterhand van de levensgevaarlijke globalist en fantast Frans Timmermans. en diverse andere sprookjesvertellers. De maatregelen zijn geen vrije keuze, het wordt dwang waarbij alle tegenstanders op de knieën zullen worden gedwongen.

Een serieus debat of dat gammele theoretische bouwwerk van klimaatverandering door CO2-uitstoot wel klopt, is door Rutte&Co vermeden. Er heeft geen openbare discussie tussen wetenschappers plaatsgevonden. De stemmen van de dissidenten worden gesmoord omdat ze niet passen binnen de plannen van Agenda 2030 en allerlei extremistische milieugroeperingen. Hier is sprake van totalitarisme zoals uit de tijd van Stalin, Hitler en Mao Zedong. De Nederlandse politieke leiders hebben zich met milieugroeperingen verbonden op basis van de gedachte dat wij mensen het klimaat kunnen verslechteren en verbeteren. De klimaatmodellen vertonen vele hiaten en kunnen helemaal niet gebruikt worden als basis voor politieke besluitvorming. Daarbij overdrijven zij de werking van broeikasgassen zoals CO2 en houden zij er geen rekening mee dat de atmosfeer verrijken met CO2 positief is.

 

Het blijkt dat zelfs de weersvoorspellers van het KNMI niet meer te vertrouwen zijn. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de ‘klimaatexperts’ van de KNMI, historische hittegolven volkomen heeft laten verdwijnen, waardoor het heden ten dage in verhouding veel warmer lijkt dan voor de oorlog. Dat concludeert een team van vier onafhankelijke onderzoekers in het rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven

 

Deel 2

 

Om de voortgang van Agenda 2021-2030 te monitoren schromen klimaatextremisten zelfs niet kinderen in te schakelen om hun onfrisse ideeën te promoten. Het goedkeuren van of aanzetten tot bijvoorbeeld spijbelen om een statement te maken, is niets anders dan kindermishandeling. Kinderen kunnen de klimaatdiscussie met alle haken en ogen niet overzien, laat staan voeren en dat maakt hen manipuleerbaar. Het klimaatspijbelen is begonnen met het Zweedse “orakel” Greta Thunberg. De klimaatextremisten gebruiken haar voor het realiseren van hun politieke doeleinden en zij is als zodanig het wereldwijde gezicht geworden van een jeugdbeweging die vindt dat er niet genoeg gedaan wordt tegen de klimaatverandering.

 

xxxGreta Thunberg

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat Greta mede een product is van George Soros en Company, die haar lijnen voedt terwijl ze de wereld rondreist alsof ze zelf al deze klimaathysterie heeft bedacht.

Soros is één van de figuren achter de Global Warming Hoax. Hij vindt dat de tijd nu rijp is voor revolutie. De Open Society Foundations, als bekendste van zijn organisaties, wordt er sinds lang van verdacht politieke bewegingen te financieren en te ondersteunen. Klik hier voor de lijst van organisaties die formeel door hem financieel worden ondersteund. Maar ook diverse milieubewegingen zijn instrumenten die onder invloed van Soros staan. Tijdens een toespraak op 1 juni 2017 op het Economic Forum in Brussel, en in een interview op 11 mei 2020 met Project Syndicate getiteld: "The Crisis of a Lifetime", sprak Soros over zijn plannen om de wereld te veranderen. Hij noemde de huidige tijd "de crisis van zijn leven". Documenten van de Securities and Exchange Commission in 2011 laten zien dat Soros zwaar heeft geïnvesteerd in WUXI Pharmatech Caymen Inc., een farmaceutisch en biotechnologiebedrijf dat een onderzoeksfaciliteit in Wuhan exploiteerde.Klik hier voor een video afkomstig van Irma Scheffers, waarin zij Soros een gevaarlijke puppetmaster noemt.

Figuren als Soros deinzen er niet voor terug om kinderen in te zetten om hun onfrisse ideeën wereldkundig te maken. ‘Kinderen zijn het politieke voorkeursmiddel in de handen van schaamteloze propagandaverspreiders,’ is de kop boven een artikel van GEFIRA (Global Analysis from the European Perspective). Aanleiding is het schandalige inzetten van Greta Thunberg, op het Wereld Economie Forum in januari 2019 in Davos door haar voor de camera’s een pleidooi te laten houden om te stoppen met alle fossiele brandstoffen – ook als dat ten koste gaat van onze welvaart en ons welzijn. 

Grote groepen onafhankelijke wetenschappers hebben inmiddels de klimaathysterische plannen van de klimaatextremisten die zich inzetten voor de uitvoering van Agenda 30, ontmaskerd en er afstand van genomen waaronder de Amerikaanse prof. Richard Lindzen emeritus hoogleraar Atmosferische Wetenschappen aan het Massachusetts Institute of Technologie (MIT) één van ’s werelds beste technische universiteiten. Lindzen is een echte klimaatdeskundige. Hij heeft ruim 200 wetenschappelijke publicaties gepubliceerd. Een van zijn uitspraken is: "Het lijkt erop dat hoe minder het klimaat verandert, hoe luider de stemmen van de klimaatalarmisten worden." Hij wijst het idee af dat CO2-uitstoot het klimaat verandert.

Klimaatalarmist gaat door het stof en biedt excuses aan

Tientallen jaren behoorde Michael Shellenberger tot de top van het wereldwijde klimaatactivisme. Zijn alarmistische boodschap vond weerklank bij bedrijven, media en regeringen over heel de wereld. Hij was oprichter van het onafhankelijk onderzoeksinstituut Environmental Progress. Op de website van dit instituut biedt hij officiële verontschuldigingen aan voor het aanjagen van klimaatangst in de afgelopen dertig jaar en hoe hij en andere milieuactivisten de wereld hebben misleid. Hij schreef diverse boeken over het klimaat en won de Green Book Award, een prijs voor schrijvers die aandacht vragen voor klimaatkwesties. Time Magazine riep hem in 2008 zelfs uit tot ‘Held van de Milieubeweging’. Jarenlang spande hij zich in voor de klimaatbeweging. Hij beschouwde klimaatverandering als een ‘crisis’ en een ‘existentieel gevaar voor de menselijke beschaving’.

Maar hij ontdekte dat klimaatwetenschap, de echte wetenschap, misbruikt wordt door klimaatalarmisten om een boodschap van angst over de wereld te verspreiden. Eerst zweeg hij hierover, uit angst voor zijn carrière, bang om vriendschappen en fondsen te verliezen. Maar toen hij een wereldwijd onderzoek zag waaruit bleek dat de helft van de ondervraagden denkt dat de mensheid door klimaatverandering zal uitsterven, en dat één vijfde van Britse kinderen wel eens nachtmerries heeft over klimaatverandering, was voor hem de maat vol. Hij wilde zich publiekelijk uitspreken tegen het aanjagen van klimaatangst.

Ook de klimaatveranderinghypothese van het “Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC) van de Verenigde Naties is al lang met donderend geraas in elkaar gestort, maar toch blijven allerlei figuren gewoon doorgaan met het verkondigen van de klimaatveranderings fabel. Rapporten van het IPCC worden al jaren door de hele wereld als leiddraad genomen bij het opstellen van nieuwe wetten en regels ten aanzien van het klimaatbeleid. Het IPCC is vooral een linkse ideologische club die met quasiwetenschappelijke rapporten probeert om de hele planeet onder controle van een klein eliteclubje te krijgen. Onderzoeksjournalisten hebben al vastgesteld dat er bij het IPCC gesjoemeld wordt met gegevens die gebruikt zijn om de 'rampzalige' toekomst van de aarde vast te stellen. Onwelgevallige rapporten en cijfers worden weggemoffeld, grafieken aangepast en kritische onafhankelijke geesten buiten de orde van het wetenschappelijk debat geplaatst.

 

Ook paus Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) houdt zich fanatiek bezig met het verspreiden van het opwarmingsprookje en is een van de leiders van de globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’.

 

Klimaat paus Jorge Mario Bergoglio (Franciscus)

 

Ook hij werkt vol overgave mee aan het initiëren van Agenda 30. Hij dringt er bij de 1.2 miljard katholieken en alle mensen van goede wil op aan om dringend actie te ondernemen tegen het onrecht van klimaatverandering en de ecologische crisis, om de armen en toekomstige generaties te beschermen. Het blijkt dat heel veel mensen weglopen voor de waarheid. De waarheid is kennelijk moeilijker te accepteren dan een leugen.

 

De komende jaren moeten er volgens het klimaatakkoord nog duizenden windmolens in Nederland worden geplaatst. Dat vergt miljardeninvesteringen, die voor een deel worden bekostigd met subsidies. Windkrachtinstallaties leveren echter, aldus vakmensen, niet eens de energie op die voor hun productie, het transport naar de standplaats en de bouw nodig is. Bovendien wegen de opbrengsten niet op tegen de kosten. Zelfs onder goede atmosferische omstandigheden levert wind te weinig elektriciteit om op zichzelf een winstgevende industrie te zijn. Maar de Nederlandse klimaatgoeroes geloven in windkracht en vinden dat we nog meer oneconomische, on-ecologische windmolens nodig hebben. De molens zullen overeenkomstig de officiële cijfers in 2023 3% produceren van de energie die wij zelf gebruiken. De aanleg van windmolens blijkt derhalve een totaal misplaatste industrie.

 

Elektrische auto’s zijn ook in Nederland de heilige graal van de linksgroen liberale elite. Niet de e-auto accu, maar de moderne dieselmotor is volgens Jörg Wellnitz, professor aan de Technische Universiteit van Ingolstadt met een professoraat in Melbourne, de schoonste en milieuvriendelijkste motor. De luchtvervuiling van moderne dieselauto’s is zelfs ‘te verwaarlozen’.Het weren van dieselauto’s uit grote steden is daarom niets anders dan leugenachtige symboolpolitiek. Als alles wordt meegerekend –prijs, prestatie, milieubelasting- dan kom je nog altijd uit bij een benzine-, gas- of dieselauto.

De klimaathysterici in Den Haag willen van het gas af. Gas is de schoonste fossiele energiebron die we op dit moment voorhanden hebben. Maar de Nederlandse regering heeft in het kader “we moeten van fossiele brandstoffen af”, besloten om Nederland gasloos te maken. Overal in Europa wil men aan het schone gas en is men bezig met het aanleggen van een gasleidingnet. Nederland gaat van het gas af terwijl Duitse burgers zelfs subsidie krijgen wanneer ze op het gasnet worden aangesloten. Per huishouden ontvangt men daarvoor 750 euro. In Duitsland wordt aardgas gezien als de meest zuinige en milieuvriendelijke energiesoort en daarom gaat het de komende 35 jaar op het gas. De Duitsers krijgen dus subsidie, en de Nederlanders moeten van het gas af!

Naast alle genoemde maatregelen is Nederland ook nog geconfronteerd met Pfas en het stikstofadvies van de Commissie Remkes. Volgens Remkes is het stikstofbeleid in strijd met de EU-regels. Geen enkel land in Europa maakt zich echter druk om deze regels, maar in Nederland is waanzin hierover volledig toegeslagen. Reeds in 2019 is een deel van de bouw stil gelegd en zijn boeren opgezadeld met krankzinnige maatregelen en dat terwijl stikstof (N2) een volkomen onschuldig gas is. Inmiddels is om de stikstof uitstoot te verlagen de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen van 130 teruggebracht naar 100. Het effect is 0,02% verminderring van de stikstofuitstoot. De Duitsers lachen zich rot want zij blijven gewoon plankgas rijden. Hoe zo, EU-regels?

Om de stikstofuitstoot te verminderen wil men ook de Nederlandse veestapel flink inkrimpen. Doelstelling is uiteindelijk de hele veestapel op te ruimen. Men wil ervan af want wij moeten allemaal vleesloze burgers gaan eten doordrenkt met Roundup van Monsanto. Regeringspartij D66 kwam eerder al met een voorstel om de veestapel te halveren. Dat heeft uiteraard effect op de ammoniakuitstoot, maar kent ook ongeëvenaarde economische schade. Zuivel is één van de belangrijkste exportproducten van Nederland. Bovendien is ‘minder vee’ helemaal niet nodig om ammoniakemissies te beperken. Het is technisch geen enkel probleem om ammoniak (maar ook nitraat en/of fosfaat) terug te winnen. Het stikstofbeleid voor de landbouw is op juridisch drijfzand gebouwd. En de stikstofberekeningen en -modellen zijn zo onzeker dat je er geen beleid op moet willen baseren. Niet alleen in Nederland halen deskundigen het stikstof beleid onderuit, dat doen ook deskundigen aan de Universiteit Californië. De enige plaats waar het stikstofrapport van Remkes thuis hoort is in de prullenbak.

Reeds in 2009 kwam het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) tot stand. Geïnitieerd door klimaatfantast Diederik Samsom (PvdA) en Ger Koopmans (CDA). Vooral de veeteelt wordt aangewezen als schuldige. Iedereen roept maar wat en ook klimaatextremist Ed Nijpels staat weer als een ezel vooraan te balken. Dit is dezelfde fantast die in 1989 als milieu minister wist te voorspellen dat er in Nederland in het jaar 2000 geen boom meer overeind zou staan als gevolg van ‘zure regen’. De waanzin die deze figuur uitkraamt is wat dat betreft veel betekenend.

De waanzin van de Biomassa centrales

En dan is daar nog de biomassa. In Nederland staan op dit moment in totaal 372 centrales die hout als brandstof gebruiken. Van die schadelijke biomassa centrales zijn er 219 operationeel en worden er 153 gepland. Tot op dit moment werd er al meer dan 11 miljard euro subsidie toegekend voor energieopwekking met biomassa. De regering beschouwt/beschouwde biomassa als een belangrijke en duurzame energiebron die de komende jaren nodig is om de klimaatdoelen te halen. Wie herinnert zich niet de partijen als GroenLinks, Greenpeace of lobbyclub Urgenda, die de overheid gek heeft geprocedeerd en ervoor heeft gezorgd dat Nederland nog meer richting biomassa werd gedreven. Men zag deze uitermate vervuilende biomassa als de belangrijkste energiebron voor de komende jaren. Rond deze biomassa is in voorbije jaren een bizarre papieren werkelijkheid ontstaan, waarbij het kabinet is gaan leunen op deze zogenaamd schone energiebron om klimaatdoelen te halen.

In de praktijk is biomassa zeer vervuilend, maar de CO2-uitstoot telde door een truc niet mee. Deze biomassacentrales stoten veel meer  stikstof en fijnstof uit dan kolencentrales. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat elektriciteit opwekken uit de verbanding van hout 20 procent meer stikstof, fijnstof en broeikasgas oplevert, dan stroom uit een kolencentrale. De verschillen met aardgas zijn zelfs nog groter; zo levert het opwekken van warmte met biomassa ruim twee keer zo veel stikstof op als bij het verbranden van gas. Het inademen van extra fijnstof dat vrijkomt bij de verbranding, is slecht voor de longen. Blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon veroorzaakt en verergert onder meer chronische bronchitis, astma, longkanker en hart- en vaatziekten. Jaarlijks overlijden minstens 12.000 Nederlanders vroegtijdig door luchtvervuiling.

Toch hoeven de biomassacentrales niet te voldoen aan strenge eisen voor de luchtkwaliteit. Die was gestoeld op de aanname dat voor elke gestookte boom een nieuwe zouden worden geplant. Zo gold biomassa als hernieuwbaar. Welke malloot heeft dit ooit bedacht. Er zijn miljarden ingestopt en vervolgens mee verspeeld. Het Nederlandse biomassabeleid is niets anders dan een ecologische ramp. Na de zomer maakt het kabinet bekend in welk jaar de subsidiëring van deze geweldige milieuvriendelijke energiebron stopt. Klimaatverandering is ‘een religie geworden’ in plaats van wetenschap.

Europa loopt voorop bij uitvoeren Agenda 30

De Europese Commissie onder leiding van Bilderberg (2015, 2016, 2018 en 2019) Fürher Ursula von der Leyen (CDU), en Bilderberg (2008) Frans Timmermans (PvdA) staan te trappelen om de Europese bevolking te terroriseren met hun idiote klimaatplannen. Voor alle duidelijkheid; een groot deel van de figuren die nu een rol spelen bij de uitvoering van Agenda 30, zijn door de leidinggevende Bilderbergers van tevoren geselecteerd om als marionet een rol te vervullen in het Masterplan van de machthebbers. In zijn boek: TransEvolution: The coming age of Human Deconstruction verwoordt Estulin veertien wensen van de Bilderbergers, zoals een centrale beheersing van de mensheid door geestelijke manipulatie, drastische reductie van de wereldbevolking, kunstmatige crises en een overheid die gehoorzame slaven beloont. 

De 'Green Deal for Europe’ staat bij Von der Leyen bovenaan haar agenda. Zij wil de hele Europese Unie in 2050 klimaatneutraal hebben. De grote uitvoerder van al die ambitieuze plannen is Frans Timmermans, met klimaatfantast Diederik Samsom als rechterhand. Deze twee zullen vorm gaan geven aan draconische maatregelen die de burgers van de EU volledig kaal zullen plukken.Om de plannen te verwezenlijken heeft Timmermans een budget ter beschikking van 1000 miljard euro. Hiermee moet de Europese Unie het eerste klimaatneutrale handelsblok ter wereld worden.

xxxBilderberg Ursula von der Leyen de nieuwe Fürher van de Europese Unie.

 Europa mag zich opmaken voor een lawine aan vergroeningsmaatregelen en klimaatbeleid. “De klimaatcrisis kan door niemand meer worden ontkend” aldus Timmermans. Het klimaatdoel voor 2030 is dat er 40 procent minder CO2-uitstoot moet plaatsvinden ten opzichte van het jaar 1990.Timmermans waarschuwt tegenstanders van het klimaatbeleid dat de kosten van niets doen hoger zullen zijn dan wel optreden, bijvoorbeeld omdat er meer natuurrampen zullen zijn als de temperatuur met 3 graden stijgt. Dat is een aanname die nergens op gebaseerd is en alleen maar wordt ondersteund door meelopers, maar op geen enkele manier door wetenschappers die echt verstand van zaken hebben. Timmermans bezit geen greintje kennis van het klimaat, maar toch zadelt hij de Europeanen op met miljarden kostende fabels die onze samenleving onmetelijke schade zal berokkenen.

Deel 3

 

De menselijke geschiedenis laat zien dat er altijd een soort ‘Ubergroep’ is geweest die in politiek, banken, bedrijfsleven, media en religie de scepter zwaaien, die zichzelf het recht geeft om het lot van miljoenen, en in de komende jaren zelfs miljarden mensen te bepalen.

 

Het gaat niet om complottheorieën, zoals sommige ‘nuttige idioten’ van de mainstream media (MSM) ons voorhouden.  De film Hunger Games  geeft een goed idee van Agenda 2021-2030. Hoe smerig het allemaal in elkaar zit, blijkt onder andere uit een aantal paragrafen in een document van de VN uit 2009, Facing a Changing World Woman, Population and Climate. De extremistische doelstellingen van dit programma zijn speerpunt van de machthebbers geworden. In deze video wordt door Bilderberg Henry Kissinger en Bilderberg (2010) Bill Gates heel duidelijk uitgelegd wat er nu werkelijk aan de hand is, en wat er staat te gebeuren als er niet snel ingegrepen wordt. Deze, voor veel mensen wellicht schokkende, documentaire is Nederlands ondertiteld.

UNESCO oprichter Julian Huxley schreef al in 1946 dat er ‘een soort wereldregering nodig is’ die de mensheid langzaam klaar zou moeten gaan maken om ‘het ondenkbare denkbaar te maken’: radicale bevolkingscontrole door middel van eugenetica (ingrijpen in het menselijk ras, oftewel een rassenpolitiek zoals de Nazi’s die ook volgden). Het gaat om een sektarische doodskultuur die dreigt een groot deel van het menselijk leven te vernietigen.

Agenda 2021-2030 gaat om een duivels document waarin onomwonden wordt duidelijk gemaakt wat ze met de mensheid van plan zijn. Deze Agenda gaat veel verder dan de opgesomde positieve plannen. Deze plannen werden gepresenteerd als het redden van de aarde, maar in werkelijkheid gaat het veel verder. Het uiteindelijke doel van de machthebbers is de wereldbevolking te reduceren tot 500 miljoen en de rest totaal te controleren.

De site natural.news legt uit dat Agenda 2030 niets anders is dan een fascistische agenda, een blauwdruk van wereldwijde depopulatie en slavernij van de mensheid. Dit programma wordt door de Machthebbers "Depopulating the Earth" genoemd. In Australië wordt er al openlijk over gesproken. Het zijn satanisten die dit soort plannen uitbroeden. Ook dit is geen samenzweringstheorie, maar gruwelijke werkelijkheid. Men wil iedereen afhankelijk maken van de overheden. Mensen zullen niets meer te vertellen hebben.

Wat de plannen van de samenzweerders zijn, ontrolt zich voor onze ogen als een gruwelijke werkelijkheid. Waar het om gaat is pure onderwerping aan satan, de macht van de duisternis. De tijd is aangebroken waarin alles op de spits wordt gedreven. Wat de machthebbers bedoelen met het nieuwe normaal, waaronder de Nederlandse premier en Bilderberger (2012-2013-2015-2016-2018-2019) Mark Rutte, is niets anders dan het uitvoeren van agenda 2021-2030 van de Verenigde Naties, met als onderdeel de oprichting van een Nieuwe Wereldorde. Velen hebben hier door de jaren uitspraken over gedaan waaronder George Bush senior, Henry Kissinger, de voormalige Britse leider George Brown, de Belg Guy Verhofstadt en natuurlijk kon ook de Nederlandse premier Mark Rutte daar niet bij achterblijven.

Het Wuhan-virus wordt gebruikt om al die satanische plannen van agenda 2021-2030 er doorheen te drukken. Een groot deel van het publiek is inmiddels op de hoogte van de gruwelijke plannen van de machthebbers, al durven de meesten het nog steeds niet onder ogen te zien. Het gaat om een zeer goed gecamoufleerde, parallelle machtsstructuur die de wereld wil herscheppen in één wereldomvattend bestuurssysteem. Ze manipuleren de macht achter de schermen en het door geheime operaties volbrengen wat niet wettig of politiek verwerkelijkt kan worden.

Alles lijkt bij deze lieden geoorloofd -en indien ze daar aanleiding toe zien- offeren ze ontelbare mensenlevens op om hun sinistere doelen te bereiken. Massale depopulatie is al lang niet meer een verborgen agendapunt. Zo is reeds in 1974 een rapport geschreven met daarin het advies de bevolkingsaantallen in een groot aantal landen drastisch te reduceren (depopulatie), het zogenaamde "National Security Study Memorandum". Journalist Luke Rudkowski stelde Kissinger een vraag over zijn rol m.b.t. dit memorandum. Hij kreeg als antwoord: “Go to hell ”.

Men praat over een “post human world”, een wereld na de mensheid. Al tijdens de Bilderberg bijeenkomst in 1991 (in Frankrijk) beschreef Henry Kissinger hoe de wereld gemanipuleerd zou worden om uiteindelijk gewillig een wereldregering te accepteren: ,,Er komt een moment dat alle mensen in de wereld hun regeringen zullen smeken om hen uit de chaos te verlossen. Als het zover is, zullen ze hun individuele rechten vrijwillig opgeven, in ruil voor de garantie van hun welzijn, die verstrekt wordt door hun wereldregering”. Als actief lid van onder meer de Council on Foreigh Relations en de Bilderbergers, heeft hij openlijk gezegd te hopen, dat de Nieuwe Wereldorde (NWO) een feit zal worden voordat hij de laatste adem uitblaast. Een bijzondere gebeurtenis vond plaats tijdens de Bilderberg-bijeenkomst eind jaren 50 toen minister Joseph Luns geheel onaangekondigd tot tweemaal toe zonder uitnodiging de conferentie trachtte bij te wonen, maar kreeg prins Bernhard en een Rockefeller-telg te horen het pand te verlaten.

 

Het mysterie van de Elbert County stenen in de Amerikaanse staat Georgia.

De depopulatieplannen van de machthebbers staan ook gegrift op een granieten monument op één van de hoogste heuvels in Elbert County in de Amerikaanse staat Georgia. In acht verschillende talen zijn in vier stenen, elk met een hoogte van 5.80 meter, die een gemeenschappelijke dak-steen dragen, tien richtlijnen of geboden gegraveerd. Het eerste gebod adviseert het aantal mensen onder de 500 000 000 (500 miljoen), te brengen zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt. De verwijzing naar de natuur is waar de wereldburger nu door klimaathysterische maatregelen door de overheden mee geconfronteerd worden.

Het eerste gebod is volledig in overstemming met het depopulatieplan van de machthebbers. Wanneer de bevolking van de aarde beperkt moet worden tot 500 miljoen, betekent dit dat er 7 miljard mensen moeten verdwijnen. Op de  Georgia Guidestones is ook sprake van de oprichting van een wereldrechtbank.

De tekst op de stenen van Elbert County sluit weer aan bij de tekst van het Handvest voor de Aarde Het earth carter. Dit is een soort 10 geboden concept wat in een heuse ark is gelegd. Ook hierin ligt de nadruk op dezelfde zaken: Beheersing van de voortplanting, wereldregering, het belang van de natuur en het milieu, en een nieuwe spiritualiteit. Klik ook hier waarin Dr. Vernon Coleman zegt ervan overtuigd te zijn dat de machthebbers de wereldbevolking terug willen brengen tot 500 miljoen.

De gelijkenis van de ideeën die zijn gegraveerd in de Georgia Guidestones, en de zaken die worden aangehangen in het Earth Carter en Agenda 2030, geeft aan dat ze uit een gemeenschappelijke bron stammen. Op het moment dat de wereldbevolking voldoende gehersenspoeld is, zal hen een wereldregering opgedrongen worden en zal een nieuwe spiritualiteit (wereldkerk waarvan de contouren al duidelijk zichtbaar zijn) gepromoot worden met vernietiging van het joods-christelijke gedachtegoed.

http://arkofhope.org/Welcome_files/fire.jpgDe Ark met daarin de tien geboden van earth carter.

 

Agenda 2030 beschrijft een wereldwijde overname van elk land op aarde. Het doel is de mensheid gevangen te zetten in een verwoestende cyclus van armoede en tegelijkertijd de machtigste globalistische bedrijven ter wereld zoals Monsanto en DuPont te verrijken.

Ook Bill Gates is groot voorstander van ontvolking. Velen zien hem als een soort messias maar de realiteit is dat hij keer op keer laat zien actief te investeren in het terugdringen van de wereldbevolking met alle mogelijke middelen. Zoals gerapporteerd door True Activist, heeft Gates herhaaldelijk zijn goedkeuring uitgesproken voor wereldwijde ontvolking en sterilisatieprogramma’s gefinancierd en wijdverbreide vaccinatieprogramma's die grote schade hebben aangericht.

Ook is hij voorstander van de implementatie van zogenaamde "doodspanels", die de autoriteiten in staat moeten stellen te beslissen of iemand het waard is om in leven te houden. Ze komen er steeds openlijker voor uit dat het grote einddoel een drastische vermindering van de wereldbevolking is. Voor meer informatie over de depopulatieplannen van de machthebbers klik hier.

De doelstelling van de machthebbers is het creëren van chaos.

Ze zitten achter het opheffen van landen en godsdiensten en stimuleren de opkomst van multiculturele samenlevingen en de wereldwijde vermenging van rassen, volken en culturen met het doel om alle landen en volken op te laten gaan in de NWO smeltkroes. Het is niets anders dan een satanische sekte die wordt geleid door de rijke machtswellustelingen die streven naar een volledige ineenstorting van onze samenleving. Eerst chaos en daarna “Orde uit Chaos.” Er bestaan inmiddels diverse groepen die meehelpen om deze chaos te realiseren waaronder Black lives Matter (BLM), Antifa, Extinction Rebellion en de Not fucking Around Coalition. Deze laatste beweging paradeert openlijk met vuurwapens door de straten en kondigen aan Texas te willen veroveren. BLM zorgt voor oproer, plundering en haat tegen alles wat blank is. Zie hier wat voor rotzooi deze figuren schoppen bij een restaurant waar mensen zitten te eten en zie hier hoe een BLM-volgeling zijn knie op de nek van een witte baby legt terwijl een zwarte vrouw de armen van het kind vasthoudt. De man is inmiddels gearresteerd.

 

Een van de belangrijkste donoren van BLM is George Soros.Zowel BLM als Antifa worden financieel door hem ondersteund. Deze Soros heeft ook de mond vol over "de oprichting van een Nieuwe Wereld Orde", en depopulatie van de wereldbevolking. Hij wil een Big Brother achtige wereld regering. De golf van protesten en onrust in de Verenigde Staten is "waar wij de afgelopen 25 jaar 220 miljoen dollar in hebben geïnvesteerd", aldus Patrick Gaspard, president van Soros’ Open Society Foundations, aan The New York Times. 

Black Lives Matter is opgericht door Patrisse Cullors, Alicia Garza en Opal Tometi jonge gekleurde vrouwen. Cullors is ook een LGBTQ activist. BLM beweert vreedzaam te zijn maar is in werkelijkheid van meet af aan gewelddadig. Er is dus duidelijk sprake van gecreëerde chaos en anarchie. Ze roepen openlijk het ‘imperialisme, kapitalisme en blanke suprematie te willen ontmantelen, desnoods met geweld. Sinds het begin is Black Lives Matter uitgegroeid tot een beweging met bijna 40 afdelingen en duizenden activisten in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië.

Patrisse Cullors, mede oprichter van Black Lives Matter. Afbeelding overgenomen van Wikipedia

Met de vuist gebald zeggen zij inspiratie te halen uit onder andere de Black Power-beweging. In het begin zetten de politieke activisten van deze beweging zich in tegen alle vormen van geweld tegen zwarten, inclusief politiegeweld, etnisch profileren en overbestraffing van zwarten in het Amerikaanse rechtssysteem. Maar inmiddels houden ze zich meer bezig met plunderingen en geweld, dan met protesteren tegen discriminatie.

 

Het gaat om een agressieve totalitaire beweging die het liefst alle blanken van de aardbodem zien verdwijnen. Zij begonnen met de hashtag "BlackLivesMatter" nadat de politieman George Zimmerman in 2013 werd vrijgesproken voor de dood van de Afro-Amerikaanse jongere Trayvon Martin het jaar ervoor. De jongen zou ‘hands up, don’t shoot’ hebben geroepen voordat hij zou zijn vermoord. Onderzoekers, hebben dit incident uitvoerig onderzocht, maar geen greintje bewijs gevonden dat het gebeurd is zoals de BLM-activisten beweren.

 

BLM is een marxistische revolutionaire beweging die tot doel heeft de Verenigde Staten - en de hele wereld - te transformeren in een soort communistisch sprookje. In een interview in 2015 onthulde Patrisse Cullors, dat de beweging "een ideologisch kader heeft” en veel van de mensen binnen de beweging, waaronder zijzelf, zich beschouwen als 'geschoolde en getrainde marxisten.’ Het gaat dus om een marxistische infiltratie. Ze worden in de praktijk geleid door intellectuelen die allen Rules for Radicals hebben bestudeerd, het handboek van meester-agitator Saul Alinsky. Het werd gepubliceerd in 1971 vlak voor zijn dood in juni 1972. Deze figuur was voorstander van aanslagen in de VS en wilde de Amerikaanse samenleving omvormen naar een antichristelijk Sovjetmodel. Zowel Barack Hoessein Obama als Hillary Clinton waren bewonderaars van deze extreem links-radicale satanist.

 

Onder de mentoren van Black lives Matter zitten ook voormalige leden van de Weather Underground, een radicale 'linkse' terroristische groepering die in de jaren zestig en zeventig een communistische revolutie in de Verenigde Staten probeerde te veroorzaken. Ook trainen ze milities die zijn gebaseerd op de militante Black Panther-beweging van de jaren zestig. Marx in de praktijk betekent polarisatie, ontwrichting, geweld en uiteindelijk het op grote schaal opruimen van mensen die in de weg staan. “Als de Verenigde Staten ons niet geven wat wij willen, branden wij het systeem plat.” De groep is al zo machtig geworden dat de burgemeester van Washington, Muriel Bowser, de woorden “Black Lives Matter met reusachtige gele letters op het asfalt van de 16th Street NW voor het Witte Huis liet schilderen. De slogan moet nu in alle vijf districten van New York aangebracht worden.

 

In de Amerikaanse staat Seattle had Black Lives Matter op 8 juni een eigen soort vrijstaat uitgeroepen met eigen grenzen onder de noemer CHAZ, Capitol Hill Autonomous Zone.

Het bestuur van de stad, inclusief burgemeester en de korpschef van de politie, hadden hen aanvankelijk de vrije hand gegeven maar na 3½ week van berovingen, mishandelingen, schietpartijen waarbij twee doden vielen, en talloze eigendomsdelicten vonden zij het  welletjes en herstelde de politie de orde.

 

Overal moeten de standbeelden van de nationale helden het ontgelden. Alles wat blank is moet van de sokkel, weg uit de geschiedenisboeken, weg alle straatnamen van de oude helden van weleer. BLM-demonstranten die bezig waren met het vernietigen van het standbeeld van Abraham Lincoln in Washington DC werden echter tegengehouden door een zwarte Amerikaanse man die kennelijk wist dat het standbeeld is betaald door geëmancipeerde zwart-Amerikaanse slaven, als dank aan president Lincoln voor hun vrijlating! Maar de marxistische Black Lives Matter geeft niets om feiten. Zelfs beelden van Jezus zijn niet meer veilig. Kennelijk bestaan er ook al racistische dieren want een linkse menigte in Portland, Oregon in de Verenigde Staten staken op 1 juli in de binnenstad, een monument in brand van een eland waardoor het in vlammen opging. De focus ligt op "vernietiging" en het delegitimeren van alles wat zij verkeerd achten. Meer informatie over Black lives Matter in de volgende nieuwsbrief.

 

Deel 4

De demonstraties van Black lives Matter in de VS worden duidelijk georkestreerd. Dat wordt bewezen door het feit dat er in de straten waar gedemonstreerd gaat worden vooraf pallets met bakstenen opduiken. Demonstranten komen overal vandaan. Ze houden het niet alleen bij het gooien van stenen want in diverse Amerikaanse steden hebben ze te maken gekregen met het leegplunderen van winkels en andere geweld.

 

Gebouwen gaan in vlammen op

 

In een video die op Twitter wordt verspreid, verteld een vrouw met een Black Lives Matter-hoed op hoe ze auto's kunnen stoppen: ‘sla de ruiten kapot en val de chauffeurs aan’.

 

Het gaat ook niet altijd om arme zwarten zo blijkt want in New York City bijvoorbeeld, reden BLM-plunderaars weg in een Rolls Royce SUV van 500.000 dollar. Ook bestaan er connecties met de islam. Hier schreeuwen ze hoe groot de god van de islam is.

 

Al dat plunderen zou te maken hebben met de dood van George Floyd. Deze Floyd was beslist geen brave zwarte man, waar men hem voor wil laten doorgaan. Feiten blijken in de racisme-arena van geen belang. Floyd was een crimineel met een flink strafblad. Hij is maar liefst 19 keer veroordeeld voor zware misdrijven. In 2009 kreeg hij 5 jaar cel voor een aanranding en beroving. Verder werd hij veroordeeld voor diefstal, drugsbezit, en de dag van zijn overlijden werd hij aangehouden omdat hij met vals geld trachtte te betalen. Bovendien stelde de lijkschouwing een hoge dosis drugs en hartproblemen vast. Deze beroepscrimineel wordt nu wereldwijd opgehemeld als een soort heilige. Ook in Nederland werd zijn begrafenis live uitgezonden. Het verhaal dat er dag in dag uit massaal politiegeweld op zwarten wordt losgelaten, wordt door de activisten verspreid, en ook de mainstream media doet daar naar hartenlust aan mee ook al spreken de feiten dat tegen. Feiten doen er ook voor de media al lang niet meer toe.

De gouverneur van de staat Georgia, Brian Kemp, was genoodzaakt de Nationale Garde in Atlanta in te schakelen, nadat anarchisten het hoofdbureau van politie bestormd hadden. De schietpartijen in de stad zijn in het kader van de “Black Lives Mater”activiteiten verdubbeld. Meer dan 1000 soldaten werden ingezet om de regeringsgebouwen, de villa van de gouverneur en het verwoeste gebouw van het ministerie voor Openbare Veiligheid te bewaken. De gouverneur zei letterlijk:“Vreedzame protesten worden door criminelen met een gevaarlijke, destructieve agenda ondermijnd. Nu worden onschuldige burgers aangevallen, neergeschoten en voor dood achtergelaten. Deze wetteloosheid moet gestopt en de orde in onze stad hersteld worden.”

Inmiddels is er sprake van gecreëerde chaos en anarchie want plotseling duikt: ‘Black Lives Matter’ overal ter wereld op en zie je allerlei meelopers knielen om hun solidariteit te tonen met de beweging. BLM voedt destructieve narratieven van de slachtoffercultuur en leidt tot van haat vervuld geweld. Op deze video wordt een blank Australisch meisje door zwarten in elkaar geslagen. Tegenstanders worden voor racist uitgescholden wanneer ze kritische vragen stellen. Elk tegengeluid wordt monddood gemaakt. Opmerkelijk is hoeveel steun ze ondervinden van onder meer de mainstream media, bedrijven, filmsterren en universiteiten. De vraag is of al die sympathisanten waaronder de Britse autocoureur Louis Hamilton wel precies beseffen wat de ware doelstellingen van BLM zijn. Zo is het op één knie neerknielen ook een ritueel van de vrijmetselarij.

 

BLM krijgt ook in Europa steeds meer aanhangers. Zo beweren ze dat ook de zwarten in Europa systematisch onderdrukt en benadeeld worden. Ze vinden dat de blanken herstelbetalingen aan zwarte mensen moeten doen omdat hun voorouders tot slaaf zijn gemaakt. De mensheid moet gezuiverd worden van de vloek van het blanke ras aangezien dat ras, aldus een Canadese BLM-aanhanger lijdt aan regressieve genetische defecten. In Nederland zijn dit soort figuren te zien in allerlei tv-programma’s waar ze alle ruimte krijgen hun haat tegen alles wat blank is te etaleren. In ons land komt Black Lives Matter-activisme vooral neer op het bestrijden van Zwarte Piet. De groepering Kick Out Zwarte Piet (KOZP) neemt hierbij het voortouw. Zo was KOZP de organisator van de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam van juni 2020. Een agressieve nietsnut die tegenover duizenden op de Dam in Amsterdam gilde dat hij Zwarte Piet de volgende keer ‘in zijn gezicht’ zou schoppen werd beloond met diverse talkshow-optredens.

 

Uitgerekend in Duitsland krijgt het links-fascistische Antifa al jaren ruim baan van media, politiek en politie. Tijdens agressieve, vaak gewelddadige demonstraties wordt: ‘Duits bloed op Duitse bodem!’ gescandeerd, en dragen de anarchisten spandoeken met teksten zoals Duitsland crepeer!’ met zich mee. Vrijheidspartij AfD wilde Antifa hierom laten verbieden, maar bleek zoals zo vaak hierin alleen te staan.

 

Ook voelen groepen als Black lives Matter zich qua ideologie nauw verbonden met de Palestijnse zaak. Zo is het handvest van Black Lives Matter doorspekt met antisemitisme. Dat is natuurlijk geen verrassing want antisemitisme is inmiddels een wereldwijde ziekte. Tijdens protesten worden antisemitische leuzen geroepen. Ze flirten zelfs openlijk met de Palestijnse doodscultuur Hamas in Gaza.

 

BLM sympathiseert met doodscultuur Hamas in Gaza

 

Volgens Richard Sherman had het Black Lives Matter-handvest geschreven kunnen zijn door Hamas, wiens handvest in artikel 7 de moord op elke Jood op aarde verplicht.  Het verklaart dat het Joodse volk van Israël genocide pleegt tegen Palestijnse Arabieren en dat Israël een apartheidsstaat is. Datzelfde BLM-platform ondersteunt vanzelfsprekend ook de antisemitische genocidale BDS-beweging van Omar Barghouti.

 

De Palestijnen voelen zich solidair met de zwarte bevolking van Amerika, omdat zeggen ze, zij net zo worden onderdrukt als de Afro-Amerikanen. De waarheid doet er niet toe. De bedoeling is het Joodse volk van alles en nog wat de schuld te geven. Zo krijgen ze ook de schuld van de dood van de crimineel George Floyd. Daarom moeten synagogen en Joodse winkels het ontgelden; deuren en ruiten worden ingeslagen en panden beroofd. Een synagoge in Los Angeles werd besmeurd met ‘Free Palestine’en ‘F*k Israël. Koosjere winkels worden verwoest en geplunderd in vooral Joodse buurten in New York. Maar kritiek op deze beweging wordt onmiddellijk de mond gesnoerd.

 

Tijdens een pro-Palestijnse Black Lives Matter bijeenkomst in New York and Washington, werd er “Dood aan Israël” en “Dood aan Amerika” gescandeerd en maak de “Intifada tot een globaal conflict door het te verspreiden van Gaza tot Minnesota”. Rabbi Chaim Yaakov Frankel uit Brooklyn, bekend als de Riminover Rebbe, heeft de Joden geadviseerd om hun huizen in de diaspora te verlaten en naar Israël te emigreren, voordat er een burgeroorlog uitbreekt in de Verenigde Staten. Rabbi Frankel is de afgelopen jaren onder meer bekend geworden met zijn toespraken op YouTube, waarin hij de komst van de Messias aanhaalt. Ook roept hij Joden uit Zuid-Amerika en Franse joden die naar Florida zijn verhuisd om nu Aliyah te maken: ‘Vertrek terwijl het nu nog mogelijk is.

 

Victor Davis Hanson, wetenschapper van het Hoover Instituut, vergelijkt de linkse Antifa en Black Lives Matter terreur in de VS met het begin van de Franse Revolutie. Hij is verbijsterd over de beeldenstormen en boekenverbrandingen, het schrappen van oude tv-series, en al die blanke deugmensen die hun knieën buigen of zelfs hun haren afscheren, omdat ze zich zouden schamen voor hun huids- en haarkleur. ‘Dit gaat het geweld zelfs te boven. Deze revolutionaire drift gaat alles veranderen, de manier waarop we naar sport kijken, naar politiek, alles. Bedenk dat links een gevaarlijke SEKTE is, die mensen indoctrineert met vals fanatisme, waardoor ze worden getransformeerd in gehoorzame marionetten vol emotionele woede en haat. Je kunt niet discussiëren met sekteleden, want ze zijn immuun voor logica en feiten. Ze leven in een zinsbegoocheling, een zeepbel van tegenstrijdige leugens en desinformatie, afkomstig van de media, de CIA en de door communisten geïnfiltreerde tech-giganten zoals Facebook en Twitter.’

 

Hoelang zullen de extremistische moslims zich nog rustig houden

 

Velen maken zich zorgen over de toekomst van Europa en over de honderdduizenden vluchtelingen en gelukzoekers die er archaïsche opvattingen op na houden over man-vrouwverhoudingen, seksuele geaardheden, eer en andersdenkenden. Het belangrijkste kenmerk van deze groepen ‘immigranten’ is hun sterke identificatie met hun religieuze cultuur. Het is niet ondenkbaar dat de radicalen onder hen ook op een gegeven moment de straat op zullen gaan om de burgers in Europa met grof geweld te confronteren. De Europese landen zijn overspoeld met moslims die geen enkele ambitie hebben te integreren in onze samenlevingen. De multiculturele samenleving en de integratiepolitiek in Europa is op enkele uitzonderingen na mislukt omdat het merendeel van de moslimimmigranten niet van plan is te integreren. Zie hier Duitsland als voorbeeld. Gelukkig is dat lang niet op iedere moslim van toepassing want velen doen wel degelijk alle moeite te integreren en zijn daarin prima geslaagd. De praktijk laat echter zien dat tenminste een deel van de moslims weerstand bieden tegen elke vorm van integratie en wordt de nadruk gelegd op de slachtofferrol wanneer er kritiek is op hun optreden.

 

Het minste of geringste commentaar op hun houding levert de reactie op dat ze worden gediscrimineerd. Diverse West-Europese steden kennen al complete moslim vrijstaten waar de islamitische immigranten zich als bezetters gedragen.

 

De studie getiteld: 'De Iris en het Kruis' werd op 18 november 2011 openbaar gemaakt en schetst een zeer duister toekomstbeeld voor de gecombineerde hoofdstad van België en Europa. Sommige delen van Brussel zijn veranderd in getto’s waar allochtone jongeren autochtone Belgen behandelen alsof zij op hun privéterrein lopen. Ze tonen geen enkel respect voor de wetten en de waarden van het land. Mensen die daar iets van durven te zeggen worden door allochtone snotapen voor rotte vis uitgemaakt. Ze voelen zich altijd verongelijkt en tekortgedaan en voor niets verantwoordelijk, het is altijd de fout van iemand anders.

 

Het oude Westen lijkt af te stevenen op een gewelddadige confrontatie met haar islamitische bewoners. Islamitische geestelijken hebben al openlijk verkondigd dat invoeringen van islamitische wetten in Europa in de toekomst tot de mogelijkheden gaan behoren.

De islam in Europa zal als een brand om zich heen slaan als zij eenmaal voldoende macht in handen heeft gekregen. Overal gedragen de islamitische immigranten zich als bezetters. Hun vrijwillig isolement verraadt een veroveringstrategie volgens de beproefde methode van celvorming. Extremistische moslims in Europa moeten gewapende straatbendes vormen. Deze oproep staat in het e-book ’Moslimbendes: de toekomst van moslims in het westen’.

Screenshot_208Het gaat onder meer over hoe extremistische moslims zichzelf kunnen trainen in het westen voor de gewapende strijd. De schrijvers roepen jihadisten op zich te bewapenen, hun huizen te beveiligen, hun auto’s te gebruiken als wapens tegen de politie en zich voor te bereiden op gewapende confrontaties met de politie. „Richt straatbendes op, rekruteer leden, infiltreer in andere bendes, versterk je huis en verzamel wapens in verborgen plaatsen.”

Het doel van dit boek is moslims een startpunt te geven hun eigen bendes te vormen en deze te laten uitgroeien tot een jihadistische beweging die kan rekruteren en uitgroeien tot een macht van betekenis binnen Europa. Overal worden strijders geronseld en gevechtscellen opgezet. Via ondermeer Albanië, Kosovo en Macedonië worden de Europese cellen bevoorraad met wapens, geld en worden terroristen van valse papieren voorzien.

De voormalige Franse minister van Binnenlandse zaken, Gérard Collomb, waarschuwde voor burgeroorlogachtige toestanden in Frankrijk. “Vandaag leven wij nog naast elkaar, maar ik vrees dat we morgen tegenover elkaar zullen staan.”

De zegevierende opmars van de islam tot het hart van de christelijke centra in het Westen is in volle gang. Een 99 pagina´s tellend manifest met als titel “Black Flags from Rome”, dat in januari 2015 verscheen, schetst gedetailleerd de wens van IS(IS) om islamitische opstanden te ontketenen.

Kais Ben Othmane, een moslimleider in Köln, voorspelt dat op een dag IS(IS)-bendes in de straten van de steden in Europa zullen marcheren. ‘Dan worden de wapens getrokken en nemen jullie of de islam aan, of jullie worden geslacht.’ De extremist bespeurt dat de Duitsers nu al bang zijn, en dat moslims tijdens de terreurinvasie ‘met de zweep door Köln zullen lopen en de vette zwijnenbuiken (de Duitsers) aan lantaarns zullen ophangen. Volgens conservatieve schattingen gaat het om minimaal enkele duizenden tot tienduizenden in heel Europa. Alleen al in Berlijn zijn er 670 bekende Salafisten, waarvan ruim de helft als militant bekend staat.

De Iraanse dubbelagent Reza Khalili, die werkte voor zowel de Iraanse Revolutionaire Garde als de Amerikaanse CIA schreef zijn wederwaardigheden in een onthullend boek getiteld: 'A Time to Betray' (Een tijd om te verraden).Volgens Khalili worden moskeeën gebruikt als rekruteringscentra, voor bijeenkomsten achter gesloten deuren waar geld en wapens worden overgedragen en terreurplannen worden opgesteld. Men kan er naar hartenlust rekruteren, trainen, en de ideologie preken van het martelaarschap. Ook de moslims zullen in belangrijke mate bijdragen aan de gewenste chaos van de machthebbers.

 

Deel 5

 

Velen vragen zich af hoelang Donald Trump de alsmaar om zich heen grijpende chaos nog tolereert. Patrisse Cullors van Black lives Matter zegt openlijk dat het doel is om Donald J. Trump uit zijn ambt te verwijderen. Tijdens zijn toespraak op 4 juli, de feestdag waarop de Amerikanen de geboorte van de Verenigde Staten vieren, waarschuwde Trump voor binnenlandse vijanden die het land willen vernietigen. Hij is het geweld van Antifa, Black Lives Matter en andere onruststokers kennelijk meer dan zat. Hij sprak van een gevaarlijke beweging die leeft onder de Amerikanen en verdedigde de Amerikaanse geschiedenis en refereerde aan de Amerikaanse patriotten die de nazi's versloegen, communisten omverwierpen en terroristen achtervolgden, maar waarschuwde nu voor een nieuwe bedreiging in het huidige politieke klimaat - 'radicaal links'.

 

Hij zei de afbraak van standbeelden niet langer te zullen tolereren en op te zullen treden tegen figuren die kinderen indoctrineren en de vrijheden vertrappen. Hij sprak van marxisten, plunderaars, onruststokers en anarchisten. In onze scholen, onze redacties en zelfs in onze boardrooms is een extreem links fascisme dat aangepakt moet worden. Wij zullen de Amerikaanse levenswijze, zoals die al bestaat sinds 1492, toen Columbus Amerika ontdekte, verdedigen, beschermen en behouden. Hij kondigde een Nationaal beeldenpark aan met standbeelden van een groot aantal Amerikaanse helden uit de Amerikaanse geschiedenis. Klik ook hier. Het kan ook zo zijn dat wanneer Trump in november de verkiezingen wint hij dan schoon schip gaat maken.Na ‘messias’ Barack Hoeseein Obama, de slechtste president in de hele Amerikaanse geschiedenis, hebben de Democraten nu Jo Biden, een van zwakste kandidaten ooit.

 

Naast de verschillende groepen die de Amerikaanse staat willen ondermijnen, bestaan er ook groepen die juist de samenleving willen verdedigen waaronder de Oath Keepers en de Veterans in Defense of Liberty. In Texas is per 1 januari 2016 een nieuwe wet in werking getreden waarbij iedereen die een wapenvergunning heeft het is toegestaan open en bloot met hun wapens rond te lopen en dat zijn er circa 826.000. De ‘Oath Keepers’ is een organisatie van politieagenten, militairen, reservisten en veteranen, die zweren dat zij de Grondwet zullen verdedigen. Op hun website staat dat ze een nieuwe revolutie verwachten, waarbij ‘de levens van miljoenen op het spel staan.’ De Oath Keepers noemen zichzelf patriotten.  Zij zien het als hun plicht zichzelf en hun land te verdedigen.

 

Het Southern Poverty Law Center schat het aantal actieve milities in de VS op 276. In Libanon, Tennessee kreeg een groep veteranen er lucht van dat hun lokale oorlogsmonument het doelwit zou worden van verwoesting door demonstranten en besloten er iets aan te gaan doen. Met geweren in de aanslag hielden ze de wacht.

 

De stad Portland, in de Amerikaanse staat Oregon wordt al vele maanden geteisterd door demonstranten tegen racisme en politiegeweld naar aanleiding van de dood van de crimineel  George Floyd. Bijbels en Amerikaanse vlaggen gaan in vlammen op. Om een eind aan deze demonstraties te maken heeft Trump zwaarbewapende Federale agenten naar Portland gestuurd. Betogers worden zonder uitleg opgepakt en meegenomen in auto's zonder opschrift.

Mocht de chaos in de loop van dit jaar totaal uit de hand lopen dan is het niet ondenkbaar dat Trump de staat-van-beleg (Martial Law) gaat afkondigen. In dat geval heeft hij de mogelijkheid de volledige macht naar zich toe te trekken en kan hij zelfs de verkiezingen op de lange baan schuiven. Hij kan daarbij gebruik maken van diverse Executive Orders. Zo staat Executive Order 10990 de regering toe om alle vormen van transport en de controle over snelwegen en zeehavens over te nemen. Executive Order 10997 staat de regering toe om alle elektriciteit, gas, petroleum, brandstoffen en mineralen over te nemen. Executive Order 10998 staat de regering toe om alle voedselbronnen en boerderijen over te nemen.

Executive Order 11000 staat de regering toe om burgers te mobiliseren voor werkbrigades onder leidinggevend toezicht van de regering. Executive Order 11001 staat de regering toe om alle gezondheids-, educatie- en welzijnsfuncties over te nemen. Executive Order 11002 benoemt de Directeur-generaal der Posterijen om een nationale registratie van alle personen teweeg te brengen. Deze Executive Orders geven Trump de mogelijkheid om actie te ondernemen tegen al die groepen die druk doende zijn de staat te ondermijnen. Het is bepaald niet ondenkbaar dat de Verenigde Staten op korte termijn het toneel van een burgeroorlog wordt.

Velen vragen zich af voor wie de ruim 800 FEMA-kampen zijn bedoeld die in de Verenigde Staten en Canada klaar liggen voor gebruik. Zijn het heropvoedingskampen of zijn het concentratiekampen naar het voorbeeld van Hitlers moordmachine? De getraliede bussen en treinen die klaar staan om de mensen naar de kampen af te voeren, beloven niet veel goeds. In deze kampen en op diverse andere plaatsen liggen miljoenen kunststof doodskisten klaar voor gebruik. Waarvoor deze dienen laat zich raden.

 

Ook in China worden mensen zonder pardon opgepakt en afgevoerd naar kampen. Dat overkomt de Oeigoeren waarvan er ongeveer 11 miljoen leven in de noordwestelijke provincie Xinjiang in China. Het gaat om een Turkssprekende moslimminderheid.  De regio waarin ze leven werd eind 19e eeuw formeel opgenomen in het Chinese rijk. De reden dat ze in heropvoedingskampen worden opgesloten heeft te maken met tientallen aanslagen die ze vanaf 1990 in China hebben gepleegd. De achtergrond van deze aanslagen had voor een deel te maken met beperkingen op religieus gebied. Volgens China is het opsluiten van de Oeigoeren een manier om ‘extremisme’ te bestrijden. Volgens de officiële lezing gaat het om patriottisch beroepsonderwijs. De opleiding is pas voltooid als ze hun geloof hebben afgezworen en de Chinese dictator Xi Jinping vereren als hun nieuwe god.

 

Opgedoken drone-beelden uit China laten zien dat mannen vanuit treinen worden aangevoerd. De beelden waren in september 2019 voor het eerst te zien op het YouTube-account War on Fear. Te zien zijn geblinddoekte en geboeide mannen die met treinen worden aangevoerd. War on Fear beweert dat de clip is genomen in de autonome regio Xinjiang Uighur in China. De beelden laten zien dat de Chinese leiders  zich actief bezig houden met Holocaustachtige wreedheden tegen de etnische Oeigoerse bevolking van het land. Het zijn niet alleen de Oeigoeren die worden vervolgd want ook christenen krijgen van de politie te horen dat ze niet in God mogen geloven.

 

De schandalige manier waarop de machthebbers het Wuhan-virus misbruiken om de samenlevingen lam te leggen.

Naast de diverse chaos veroorzakende extremistische linkse bewegingen, hebben de machthebbers het Wuhan-virus ter beschikking om de chaos te concretiseren. Er heeft een wereldwijde staatsgreep plaatsgevonden, geleid door de Verenigde Naties, de WHO onder leiding van Tedros Adhanom Ghebreyesus -trekpop van de Chinezen en Bill Gates, de Bill & Melinda Gates Foundation, het Wereld Economisch Forum en een groep zeer kwaadaardige miljardairs. Zij willen de wereld reorganiseren, ze willen een wereldregering, ze willen alles vernietigen wat wij zien als normaal’, ze willen onze geschiedenis uitwissen.

Terwijl er wereldwijd massaal wordt gefraudeerd met betrekking tot het aantal besmettingen en sterfgevallen ten gevolge van het Wuhan-virus, wordt dit virus gebruikt om de volkeren een werelddictatuur op te leggen. De waarheid doet er niet toe! Zo verteld de jonge vrouw Lena Kay hoe haar overleden vader geheel onterecht als Covid-sterfgeval werd geregistreerd. Haar vader was overleden aan de ziekte van Alzheimer.

Toen ze de overlijdensakte kregen, zagen ze tot hun verbazing dat er Covid-19 op vermeld stond. Ze wilde deze verkeerde informatie laten corrigeren en nam contact op met de huisarts. Hij antwoordde:‘Bevel van hogerhand door de Nationale Gezondheidsdienst. Iedereen die in deze periode sterft, moet als Covid-19 aangeduid worden.’Over de hele wereld getuigen duizenden mensen hoe er valse Covid-registraties worden gemaakt in ziekenhuizen. Patiënten vertellen hoe ze naar het hospitaal gingen voor bijvoorbeeld een hartaanval, een verkeersongeluk, een pijnlijke val, of een beroerte. Zonder dat ze getest werden, schreef het medische personeel hen prompt in als Covid-19 patiënt. Op hun verbijsterde vraag waarom dat gebeurde, kregen ze steevast het antwoord: ‘Orders van hogerhand.’ En zo zijn het aantal slachtoffers door middel van allerlei medische protocollen, voorschriften en opdrachten kunstmatig omhoog gekrikt.

In de Virchow-kliniek van het Charité-ziekenhuis in Berlijn zouden vele coronapatiënten worden behandeld. De Duitse journalist Billy Six besloot poolshoogte te nemen.Volgens de media is er in het ziekenhuis sprake van een noodsituatie, maar Six trof een zo goed als lege kliniek aan. “Er gebeurt hier niets.”Het enige wat in de kliniek naar de corona-uitbraak verwijst zijn A4’tjes waarop staat dat je niet naast elkaar mag zitten.Niets te zien. Six zette de beelden op YouTube, waarna ze al snel door het videoplatform werden verwijderd..De journalist sprak ook – onofficieel – met enkele medewerkers van het ziekenhuis, die met verbazing hebben gereageerd op de berichten die in de media zijn verschenen.De medewerkers zijn erg kritisch op de media en zeggen dat alles wordt overdreven. “Er is hier niets te zien,” benadrukt Six.Ze zeiden tegen hem dat ze niet over de situatie mogen praten. Alleen de woordvoerders mogen met de pers praten.

Internist Claus Köhnlein zei in gesprek met RT Deutsch dat er geen sprake is van een nieuwe ziekte en dat er niets aan de hand is.“In ons ziekenhuis hebben we 20 ic-bedden klaarstaan en we wachten nu op de eerste patiënten,” zei dr. Köhnlein. “Ik weet zeker dat die nooit gaan komen.”Er is geen nieuw virus”. Six laat nog een aantal andere artsen voorbij komen die een soortgelijk beeld schetsen.

Artsen en verpleegkundigen kregen in diverse landen te horen hun baan te verliezen als ze met de media praten. Ook worden we elke dag overspoeld met berichten over nieuwe besmettingen en mogelijke nieuwe maatregelen. Coronatesten blijken waardeloos. Doordat er veel getest wordt sinds 1 juni, zijn er meer positieve testen. Maar een positieve test is niet hetzelfde als een besmetting. Klik hier wat Sven Hulleman hier ondermeer over te zeggen heeft.

Sven Hulleman. Afbeelding afkomstig van Wikipedia

“Het enige dat een positieve test aantoont is dat je wat antilichamen hebt aangemaakt omdat je te maken hebt gehad met een bepaald soort infectie. Dat kan in feite ieder virus zijn, waaronder een simpele verkoudheid. Hoe meer er wordt getest, des te meer mensen zullen dan ook een positief resultaat geven. Niet omdat ze besmet zijn door het Covid-19 virus, maar omdat ze besmet zijn door andere virussen zoals een verkoudheid. De coronacijfers worden gemanipuleerd: door hoe ze testen, door hoe ze de diagnose vaststellen en door hoe ze tellen. Er zijn namelijk geen betrouwbare tests voor het specifieke Covid-19 virus. Er zijn ook geen betrouwbare instanties of mediakanalen voor het melden van aantallen werkelijke Covid-19 virusgevallen.”

De machthebbers gebruiken dit virus om de hele wereld lam te leggen en een nieuwe vorm van slavernij in te voeren. Dit heeft niets te maken met een virus, maar over de zoveelste beroving van vrijheden. De levens van miljoenen mensen zullen worden verwoest. Klokkenluiders die hun satanische plannen doorzien, zullen binnen afzienbare tijd van internet verwijderd worden. De wereldbevolking wordt opgesloten, gekneveld en onderworpen aan waanzinnige draconische maatregelen. Door het creëren van angst met monsterleugens (er zullen miljoenen doden vallen…!) is de wereldbevolking dit voorjaar in een ijzeren harnas gegoten met afschaffing van de meest elementaire rechten.

Er hebben zich wereldwijd grove mensenrechtenschendingen voorgedaan. Burgerrechten zijn achteloos terzijde geschoven. Wij moeten willoze slachtoffers worden. En dat allemaal om de Bilderberg Masters te dienen.Ook de Nederlandse regering onder leiding van Mark Rutte&Co heeft daar sinds maart van dit jaar volop aan mee gedaan. Allerlei absurde controles behoren sindsdien tot het dagelijks leven en is onze vrijheid voor een deel op een volkomen illegale manier aan banden gelegd.

 

De Nederlandse bevolking is de afgelopen maanden aan regels onderworpen waarbij op grove manier inbreuk is gemaakt op de grondrechten van de burgers en dat met de volledige medewerking van de twee christelijke partijen in de regering CDA en CU.

 

Talloze bedrijven hebben het loodje gelegd waardoor duizenden hun baan zijn kwijtgeraakt. Wij zijn geconfronteerd met de belachelijke 1½ meter samenleving, draconische bekeuringen, verklikkers, het verplicht dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer, kinderen en kleinkinderen die hun ouders en grootouders in verzorgingstehuizen niet meer mochten bezoeken.

 

Dit is voor alle betrokkenen een traumatisch ervaring geweest. Diverse oudjes zijn eenzaam gestorven. Er mocht geen afscheid van ze genomen worden. Niemand van de familie mocht bij ze zijn, niemand die hun hand vast mocht houden. De nabestaanden konden niet laten merken hoeveel ze van hen hielden toen ze stervende waren. Kinderen werden soms met geweld bij hun ouders weggehouden. Kregen daarvoor soms zelfs een bevel van de politie. Ogen werden door tranen verduisterd, Vreselijk!!! Wat is dit voor een satanische wereld geworden? En dan nog al die mensen met lichamelijke aandoeningen die niet zijn behandeld omdat er geen plaats voor hen was in de ziekenhuizen. Kanker-en hart patiënten en ga zo maar door. De Duitse regering zegt dat er meer mensen dreigen te sterven als gevolg van onbehandelde of niet tijdig behandelde ernstige ziektes, dan door Covid-19. In Groot Brittannië wordt geschat dat er om deze reden nu al zo’n 10.000 extra doden zijn gevallen. Over de hele wereld verzetten vele honderden artsen zich openlijk tegen het coronabeleid, omdat ze constateren dat de schade aan de volksgezondheid vele malen ernstiger is dan het virus ooit had kunnen veroorzaken.

 

Er is ook iets positiefs te melden want het blijkt dat het griepvirus plotseling uit de wereld verdwenen is. Of kan het zijn dat ze de gebruikelijke griepdoden op het lijstje van Covid-19 doden hebben bijgeschreven?

 

 

Zie hier hoe hoogleraar Schippers uitlegt hoe wij in een wereldwijde psychische gevangenis worden gezet. Maar liefst 2000 artsen en medisch professionals hebben zich openlijk uitgesproken tegen de coronamaatregelen in een brandbrief. Ook artsen en hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg hebben een dergelijke brandbrief opgesteld.

 

 

In het voorjaar werd ook een kliklijn in het leven geroepen waar verklikkers hun landgenoten/buren konden aangeven die zich niet wensten te houden aan de draconisch maatregelen van Rutte&Co. Velen grepen de mogelijkheid aan om anderen te verlinken die daardoor werden getrakteerd op een boete van 390 euro. Sommigen zien het klikken en verraden kennelijk als een eer om in het gevlei van de Bilderberg-marionetten te komen. Deze verklikkers en gluiperds zijn onderdeel van een massaal surveillancesysteem geworden wat in het najaar alleen nog maar zal toenemen.

 

Er is een oorlog gaande tegen het gebruik van het malariamiddel hydroxychloroquine

Daar weet de Nederlandse huisarts Rob Elens uit de plaats Meijel alles van. Hij kreeg van het RIVM een verbod nadat hij een aantal patiënten had genezen met hydroxychloroquine in combinatie met zink en azitromycine. Zoals elke huisarts kreeg ook hij patiënten met het virus op zijn spreekuur. “Ik had 25 coronapatiënten, daarvan gingen er twaalf dood. Ik gaf bij de volgende patiënten hydroxychloroquine en ze bleven alle tien leven. We hadden duizenden doden kunnen voorkomen.”Elens boekte er voortreffelijke resultaten mee maar inplaats van een flinke schouderklop, bedreigde de gezondheidinspectie hem met strafmaatregelen.

De inspectie noemde zijn handelen een kwalijke zaak terwijl hij patiënten het leven redde. De omhooggevallen minister Hugo de Jonge sprak van kwakzalverij. Ook door sommige onbenullen in de mainstream werd Rob Elens als een kwakzalver weggezet.Wat voor krankzinnig land is dit geworden. Hydroxychloroquine zou tot hartproblemen kunnen leiden, met de dood tot gevolg, zo was te lezen in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet. Rob Elens toonde een brief van honderd wetenschappers die gehakt maakten van dat onderzoek. Hydroxychloroquine - mits op het juiste moment en op de juiste manier toegediend - werkt! The Lancet heeft het artikel inmiddels ingetrokken want dat blijkt niet met feiten te onderbouwen te zijn. Het bleek niets anders dan een fake-onderzoek.

Volgens een groep van verontruste artsen en burgers is er door het verbieden van het middel veel vermijdbare sterfte onder COVID-19 patiënten opgetreden. Huisartsen moesten lijdzaam afwachten tot hun patiënten zodanig verslechteren dat ze eindelijk naar het ziekenhuis mochten alwaar bijna 50% is komen te overlijden, aldus een groep. Dat het middel uitstekende resultaten te zien geeft wordt ook bevestigd door dokter Vladimir Zelenko.

Ook hij heeft diverse levens gered door toediening van hydroxychloroquine in combinatie met zink en azitromycine. Hij noemt de tegenstanders van hydroxychloroquine zelfs massamoordenaars. Klik ook hier waarin Dr.Simone Gold pleit voor het verkrijgbaar maken van hydroxychloroquine. Yale professor Dr. Harvey Risch is van mening dat hydroxychloroquine 100.000 levens kan redden als het op de juiste manier wordt gebruikt. Hij gaf aan dat het medicijn slachtoffer is van een propagandaoorlog, ondanks dat het bewezen heeft veilig en effectief te zijn. Zie ook hier en hier.

Het zware middel van lockdown en de 1½ social distancing is totaal onnodig gebleken. Hydroxychloroquine, zink en azitromycine blijkt zeker voor de eerste fase van Covid-19 een uitstekende behandeling te zijn maar duizenden artsen zijn wereldwijd het zwijgen opgelegd. Het middel past niet in het straatje van de machthebbers. Wat ze willen is ons een nepvaccin aansmeren. Ik kom daar later nog uitvoerig op terug. Wil je corona verslaan, ga naar buiten, aldus de Israëlische onderzoekster Milana Frenkel-Morgen­stern van de Bar Ilan Universiteit naar aanleiding een diepgaande studie. Wat zei Rutte ook al weer; blijf thuis!

Ook in de Verenigde Staten is een grootschalige hetze tegen het middel gaande. Zo doen Google, YouTube, Twitter, Facebook en zelfs Vimeo er alles aan om artsen die voorstander van het middel zijn het zwijgen op te leggen. Websites, video's en andere online artikelen waarin "America's Frontline Doctors" onthullen hoe belangrijk hydroxychloroquine is, worden gecensureerd. Klik hier voor de video waarvan men niet wil dat je er kennis van neemt. En hier is een vervolgvideo waarin de betrokken Frontline Doctors zich uitspreken tegen de schandalige hetze die tegen hen gevoerd wordt. Dr. Simone Gold, een van de Frontline Doctors is inmiddels haar baan kwijt.  

 

Deel 6

Er bestaat geen enkel bewijs dat mondkapjes helpen.

Het dragen van mondkapjes blijkt slechts schijnveiligheid. Zelfs Jaap van Dissel van het RIVM, ziet er helemaal niets in. Klik eens op deze video die gaat over een onderzoek van de Amerikaanse CDC dat aantoont dat mondkapjes zo goed als geen toegevoegde waarde bieden als bescherming tegen het virus. Mondkapjes hebben geen medisch effect en dienen slechts om ons gedrag te beïnvloeden. Groot voorstander van het muilkorven is de Rotterdamse burgemeester en Bilderberg-marionet (2016) Ahmed Aboutaleb. Om zijn Bilderberg meesters een plezier te doen dwingt hij de Rotterdammers in bepaalde delen van de stad tot het dragen van mondkapjes. Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam blijkt eveneens groot voorstander. Zij vinden mondkapjes een belangrijke maatregel om het virus te stoppen omdat anderhalve meter afstand houden, ‘sleets is geworden’ zoals ze dat noemen. Maar het verplicht dragen van een mondkapje is niets anders dan gedragsbeïnvloeding, een vorm van dwang. Het heeft alles met het uitoefenen van controle en het afdwingen van gehoorzaamheid te maken en het verder knevelen van de bevolking. Het dragen van een masker is bovendien een occult ritueel.

AfbeeldingWat er ook gebeurt, is dat je je eigen afvalstoffen weer inademt, wat uiteraard niet de bedoeling is. Door het dragen van een mondkapje heb je een structureel zuurstoftekort wat wordt aangetoond in deze video. Het dragen van een mondkapje zorgt voor hypoxia en hypercapnie Dit heeft schadelijke gevolgen voor de functie van de longen, het hart, de bloedsomloop, het centrale zenuwstelsel, de hersenen en de ontwikkeling van tumoren. Meer hierover lees je ook in dit artikel.

 

De oud-directeur van het Instituut voor Medische Microbiologie, emeritus professor Sucharit Bhakdi van de Johannes Gutenberg Universiteit in de Duitse stad Mainz, noemt mondkapjesplicht voor scholieren ‘kindermishandeling’. Bovendien veroorzaakt het dragen van mondkapjes enkel schade. Sinds de invoering van de mondkapjesplicht is het aantal meldingen van het Rhino virus (oftewel een gewone verkoudheid) enorm gestegen.

 

Het dwingen van mensen om zo’n kapje te dragen is niets anders dan het volk vernederen, ze te laten voelen dat ze een meester hebben die hen kan laten doen wat hij wil. Zie ook eens hier hoe een man in Canada verplicht wordt een mondkapje te dragen. Hij wordt door de politie met grof geweld tegen de grond gewerkt.

Mensen die weigeren om deze gehoorzaamheids-kapjes te dragen zullen worden verbannen uit de maatschappij.

Straks in het najaar begint het tweede deel van de geplande corona-ronde

Wat wij dit voorjaar hebben meegemaakt was een soort repetitie een speldenprik een voorproefje voor wat er in het najaar gaat komen. Door de maatregelen van Rutte&Co zijn er in drie maanden tijd maar liefst 322.000 banen om zeep geholpen, maar dat is slechts het begin. De tweede lockdown zal duidelijk maken wat de machthebbers werkelijk met de wereld van plan zijn. De Nederlandse democratische rechtsstaat was in het voorjaar al met voeten getreden, maar in het najaar zullen wij geconfronteerd worden met een dictatuur waarin al onze vrijheden aan banden zullen worden gelegd. En dat zal wereldwijd gebeuren. Ze hebben daar niet het recht toe want niemand, maar dan ook helemaal niemand, heeft het recht onze grondrechten aan te tasten, zoals de vrijheid om te zeggen wat je wilt, om samen te komen met wie je wilt en om over je eigen lichaam te kunnen beschikken, maar die vrijheid zal straks van ons worden afgenomen.

De grote misleider van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus roept inmiddels alsmaar dat ‘in september de tweede ronde’ gaat beginnen.’Het ergste moet nog komen. Bijzonder hé, hoe diverse figuren ook al ruim van te voren wisten dat het Wuhan-virus er zou komen en nu de tweede golf aankondigen voor dit najaar. Niks bijzonders! Ze zijn allemaal op de hoogte van het al lang van tevoren bedachte masterplan van de machthebbers. Trekpoppen zijn het die deze plannen uitvoeren. Straks in het najaar gaat het allesverwoestende spel van de machthebbers pas echt beginnen. De Nederlandse bevolking zal in het najaar (misschien al eind augustus of begin september) met een buitensporige noodwet te maken krijgen waarbij de grondwettelijke rechten van burgers volledig zullen worden ondermijnd.

WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus, het ergste moet nog komen!

Rutte&Co hebben zich op het najaar voorbereid met een serie noodmaatregelen waarvan de honden geen brood lusten en je je nauwelijks kunt voorstellen dat er politieke partijen in dit land zijn die hiermee akkoord zullen gaan.

De ‘Nieuwe Normaal-wet moest aanvankelijk op 1 juli 2020 in werking treden maar dat is uitgesteld tot na de zomer. De datum 1 juli was achteraf niet slim gekozen omdat het virus op dat moment nauwelijks nog iets voorstelde.

De coronanoodwet moet de tijdelijke illegale noodverordeningen vervangen die nu van kracht zijn. Na diverse protesten hebben ze de wet hooguit een klein beetje minder totalitair gemaakt. Zo is onder meer de bevoegdheid van de politie om bij mensen thuis binnen te vallen, uit het voorstel gehaald. Minister van Volksverlakkerij Hugo de Jonge is de man die straks verantwoordelijk is voor de invoering van de coronawet. Deze de Jonge heeft sinds 16 april 2020 bewust elke vorm van genezing gesaboteerd met z’n uitspraak “er is maar één oplossing voor dit probleem en dat is een vaccin“.Maar ook, en zo mogelijk nog erger, heeft hij een onnavolgbaar, onverantwoord en misdadig beleid gevoerd middels het toestaan van medische experimenten (mondkapjes), het uitgeven van miljoenen euro’s aan een niet bestaand vaccin en het indienen van de spoedwet.Zijn geloofwaardigheid is volledig weg.

Maar toch zal deze deskundige zodra het virus in Nederland opnieuw de kop opsteekt, de schandalige coronawet aanbieden en deze er snel doorheen proberen te drukken. Deze wet geeft hem verregaande bevoegdheden om in de strijd tegen het virus onze grondrechten te beperken of zelfs helemaal af te schaffen. Weg alle versoepelingen! De Nederlandse bevolking zal opnieuw geconfronteerd worden met draconische maatregelen, nog erger dan in de eerste ronde.

Volgens de overheid is deze wet puur gebaseerd op de zorg voor het welzijn van de bevolking en waar alle genoemde bepalingen in die wet een medische achtergrond hebben. Maar in werkelijkheid zal er sprake zijn van dwangmaatregelen waarbij het laatste restje vrijheid wat wij nog hadden, als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. Wij zullen te maken krijgen met krankzinnige wetten zoals de idiote anderhalve meter samenleving. Enorme aantallen banen en bedrijven zullen worden weggevaagd. Wij zullen straks in het najaar met een soort staat van beleg te maken krijgen.

De duimschroeven zullen nog verder aangedraaid worden, en de burgerrechten op nog grotere schaal geschonden worden dan in het voorjaar. De tirannieke machtsgreep die nu wordt verricht is in een aantal opzichten uniek. Zelfs de meest dictatoriale regimes in de geschiedenis hebben nooit menselijk contact verboden, zoals nu aan ons is opgedrongen.Ze hebben onze burgerrechten, menselijke waardigheid, het plezier van het leven en ontspanning van ons afgenomen, maar dat is kennelijk nog niet genoeg.

Onze grondwet zal volledig bij het oud vuil worden gezet. Ons bestel is ingericht met allerlei zekerheden om te voorkomen dat macht en bevoegdheden verschuiven zonder dat daar streng naar gekeken is en zonder dat de bevolking zich daarover heeft kunnen uitspreken. Daarom liggen ze vast in de Grondwet. Om die te veranderen moet een wetsvoorstel twee keer beide Kamers passeren, waarvan een keer met twee derde meerderheid, met tussen de twee behandelingen ‘ontbinding van de Kamer; dus verkiezingen.

Grondwet op sterven na dood' - Mare - Leids Universitair WeekbladDe Nederlandse grondwet door Rutte&Co bij het oud vuil gezet.

Democratische organen zullen in het najaar volledig buiten werking worden gesteld. Het knevelen zal verder worden opgevoerd. Zelfs het leveren van commentaar op de draconische maatregelen zal strafbaar worden gesteld. Dergelijke bevoegdheden zijn voorbehouden voor zeer uitzonderlijke noodsituaties. Het gaat niet om een virus onder controle te krijgen. Er zit een duivels plan achter.

Het volgende is een klein stukje tekst uit de coronawet. (dit is niet de definitieve wet, maar het wetsvoorstel). De 105 pagina’s tellende toelichting doet voorkomen alsof deze wet bijdraagt aan een democratische en grondrechtelijke versterking.

Ogenschijnlijk geven ze iets toe door een paar elementen weg te halen, maar de essentie blijft gewoon bestaan. Ook met de aanpassingen wordt de rechtsstaat nog steeds afgeschaft. Rutte&Co. zullen alle instrumenten inzetten om de samenleving in constante situatie van stress en vrijheidsbeperkingen te houden. Ook het overdadig gebruik van de begrippen als proportionaliteit en noodzakelijkheid moeten kennelijk de indruk wekken dat hier zorgvuldig met onze grondrechten omgegaan wordt. Maar niets is minder waar. De wet is een gedrocht dat niet in een democratische rechtsstaat thuis hoort.

De kern van de wet blijft, net als in de noodverordeningen van dit voorjaar, het verbod om binnen een veilige afstand tot medemensen te komen. Een maatregel die ons in menselijk, sociaal en psychisch opzicht deformeert. Ook economisch is deze maatregel catastrofaal. De minister kan deze afstand overigens aanpassen zodat in de toekomst de sociale afstand ook naar twee meter kan opschuiven. Verder heeft de minister een bijna onbeperkte bevoegdheid om naar goeddunken groepsvorming te verbieden, publieke plaatsen te sluiten, het uitoefenen van bepaalde beroepen te verbieden, winkels en bedrijven te sluiten, de bezettingsgraad van hotels en pensions te bepalen dan wel deze te sluiten. Maar ook kan de minister opnieuw bezoek verbieden in verpleeghuizen, vormen van vervoer verbieden en scholen en kinderopvang sluiten. De minister heeft verder nog een vangnetbepaling opgenomen waarmee het arsenaal met aanvullende maatregelen uitgebreid kan worden. De wet geeft de mogelijkheid een groot scala aan grondrechten te beperken.

Wat opvalt, is dat de grondslag van de wet in de toelichting ontbreekt. Tussen de regels door is te lezen dat het hier kennelijk gaat om een wettelijke regeling voor een uitzonderlijke situatie. Een verwijzing naar artikel 103 Grondwet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag en de Coördinatiewet, ontbreekt echter. De bepalingen worden ondergebracht in een tijdelijk hoofdstuk, wet publieke gezondheid. Het ontbreken van verwijzingen naar noodwetgeving wekt bijna de indruk alsof we hier te maken hebben met een gangbare wet. Dat is echter niet het geval. Volgens de minister is voor het bestrijden van deze zogenaamde epidemie een solide wetgeving nodig. De noodverordeningen zijn namelijk niet geschikt om op lange termijn deze maatregelen te legitimeren. Een deugdelijke onderbouwing van de noodzaak van deze wet ontbreekt echter. Een wet met bevoegdheden om grondrechten vergaand te beperken is namelijk uitsluitend mogelijk bij grootschalige rampen.

De wet, en daarmee dan ook de daarop gebaseerde maatregelen, vervalt in beginsel zes maanden nadat de wet in werking is getreden. Omdat het volgens de minister niet duidelijk is hoe de verspreiding van het virus zal verlopen en evenmin bekend is wanneer een vaccin beschikbaar komt, kan de wet met drie maanden verlengd worden bij koninklijk besluit, dat een week vooraf ter kennis gegeven wordt aan de Eerste en Tweede Kamer. De tijdelijkheid is daarmee een permanente tijdelijkheid die tot in de lengte van dagen verlengd kan worden. Let op: er is hier sprake van een kennisgeving. Het parlement hoeft dus niet te stemmen. De volledige macht ligt bij de minister. Enerzijds schrijft de minister dat de Nederlandse samenleving een enorme wilskracht heeft getoond om de volksgezondheid te beschermen en wordt er een beroep gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheidsgevoel: zo moeten we het virus met elkaar onder controle houden. Hoe eigen verantwoording samengaat met een waaier van strafbepalingen, maakt de minister niet duidelijk. In de toelichting komt het woord ‘boete’ maar liefst 94 keer voor.

Op de meeste overtredingen staat een boete van 435 euro. Dit boetebedrag sluit volgens de minister aan bij overtredingen als verstoring van de openbare orde door samenscholing en acht dit een passend boetebedrag. Deze boetes kunnen oplopen tot 4.350 euro en drie maanden hechtenis. De minister maakt een uitzondering voor kinderen: die krijgen ‘slechts’ een boete van 95 euro en kunnen naar een HALT-traject gestuurd worden. Het is aan de ouders om de kinderen uit te leggen dat zij gestraft worden wanneer zij te dicht bij hun vriendjes in de buurt komen.

Ook kunnen ze het zogenaamde Wuhan-vaccin (Covid-19) voor iedereen verplicht stellen ook voor mensen die niet ingeënt willen worden. Dat betekent een regelrechte aanval op het onveranderlijke mensenrecht op de integriteit van ieders lichaam. Bovendien zal een vaccin binnen nu en pak weg anderhalf jaar niets anders dan een nepvaccin blijken te zijn. Covid-19 komt namelijk uit de coronavirusfamilie, die een aantal andere zeer besmettelijke ziekten omvat. Dat komt neer op één groot medisch experiment met wellicht onvoorstelbare gevolgen voor de mens. Het ontwikkelen van een -verondersteld werkend- vaccin duurt normaal gesproken tussen de 8 en 10 jaar, terwijl pas na 15 tot 20 jaar kan worden gezegd of een vaccin daadwerkelijk ‘veilig’ is. Zo bestaat er na jaren onderzoek ook nog steeds geen vaccin tegen SARS, een ander coronavirus, tegen malaria, tegen HIV, ziekten die al jaren bekend zijn. Daarom is het zeer 'onwaarschijnlijk' dat er binnen afzienbare tijd een echt vaccin tegen het Wuhan-virus zal zijn dat voor iedereen werkt. Gezien het voorgaande is het zelfs zeer twijfelachtig of ze ooit een vaccin voor het Wuhan-virus zullen vinden.

In de wet van De Jonge zijn ook bijzonder opsporingsambtenaren aangewezen voor de handhaving. Daar hebben we in het voorjaar al een voorproefje van gehad. Figuren die de macht hebben gekregen de mede burgers te trakteren op meer dan schandalige bekeuringen.

Wat je keer op keer in die wet terugziet, is dat in feite niet de minister bepaalt wat er gebeurt, maar “deskundigen”. Alle wegen leiden naar het RIVM. Dit is het instituut waar het lot van de Nederlandse burger bepaald wordt. De Jonge hoeft zich nergens voor te verantwoorden, want alles wat hij doet, doet hij op basis van advies van het RIVM. Dit is belangrijk, want er gaat onherroepelijk een tweede coronagolf komen.

Vorig jaar september, ver voordat men nog van het coronavirus had gehoord, kwam de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met een jaarrapport. De voorpagina begint met een duidelijke afbeelding van een coronavirus en mensen die met mondkapjes lopen. Heel bijzonder als je bedenkt dat formeel pas de eerste besmettingen in december bekend gemaakt werden. Volgens dit jaarrapport zullen er in 2020 twee grote oefeningen, simulaties plaatsvinden, waaronder minimaal één waarbij bewust een virus wordt losgelaten op de bevolking die ademhalingsproblemen zal veroorzaken.

aanwijzing tweede coronagolfHet tweede deel van die oefening dient plaats te vinden uiterlijk september 2020. Zoals het er echter nu naar uitziet zou dat best eens al begin september kunnen zijn.

De woede onder de bevolking zal alleen maar toenemen. Steeds vaker en steeds meer mensen beginnen te beseffen dat ze hun elementaire vrijheden kwijtraken omdat een stel figuren die zichzelf gezagsdragers noemen, dat hebben besloten.

De politie, vrouwen en mannen die in dienst zijn getreden voor volk en vaderland, worden door de politiek misbruikt en staan in opdracht van burgemeesters -naar het voorbeeld van Remkes op het Malieveld in Den Haag- lijnrecht tegenover de bevolking die ze zouden moeten dienen! Zo gewetenloos handelen leiders die zich het recht toe-eigenen de bevolking met grof geweld te confronteren.

De Tweede Kamer behandelt op 20 augustus al de satanische-coronawet. De coalitiepartners VVD, D66, CU en CDA samen met Groen Links en SGP hebben hiervoor gekozen. Zij vormen niet alleen een meerderheid in de Tweede maar ook in de Eerste Kamer. De enige die deze wet nog kan tegenhouden is de Koning maar die zal er gewoon zijn handtekening onder zetten.

 

Het Wuhan test systeem rammelt aan alle kanten.

 

Minister De Jonge wil quarantaine verplicht stellen als blijkt dat mensen positief getest worden op het Wuhan-virus. Hij noemt quarantaine een stevige maatregel maar gerechtvaardigd. Maar het blijkt dat de Nederlandse bevolking permanent in de maling wordt genomen over het aantal test gevallen. Volgens wetenschappers bewijzen deze testen niets over de aanwezigheid van het Wuhan-virus. Om vast te stellen of men besmet is wordt de zogenaamde Polymerase Chain Reaction (PCR) test gebruikt wat is bedacht door de op 7 augustus 2019 overleden biochemicus en Nobelprijs winnaar Kary Mullis. Mulles is van mening dat deze techniek niet geschikt is voor het opsporen van een virus omdat het nooit ontworpen is voor het vaststellen van een virus. PCR is extreem gevoelig, wat betekent dat het zelfs de kleinste stukjes DNA of RNA kan detecteren - maar het kan niet bepalen waar deze deeltjes vandaan komen.

 

Ook Diederik Gommers van het RIVM is van mening dat de PCR test niets zegt over de klinische implicaties en het eventuele ziekteverloop. Zie ook deze video.Zie ook deze video waarin moleculair analist Merel Boogaard het gebruik van de PCR test datazwendel noemt. Bovendien is het raar dat ze plotseling veel gaan testen want iedere PCR test levert € 150 op. Er valt flink geld mee te verdienen. Dat er sprake is van nep-testen maakt natuurlijk niets uit, dat heeft de bevolking toch niet in de gaten. En dat er op deze manier een gefingeerde tweede golf besmettingen ontstaat komt Rutte&Co goed uit want dan kan hij zijn satanische coronawet dwingend aan de bevolking gaan opleggen.

 

De enige manier waarop vastgesteld zou kunnen worden dat het daadwerkelijk om een Wuhan-virus zou kunnen gaan is, als men er in zou slagen dit virus te isoleren, met andere woorden aan te tonen dat het überhaupt bestaat. Tot nu toe blijkt dat niet één van de wetenschappers heeft kunnen aantonen dat ze er daadwerkelijk in geslaagd zijn om dit virus te isoleren. Hieruit blijkt dat alle mensen die het label ‘besmet met Wuhan-virus” opgeplakt krijgen waarschijnlijk gewoon iets simpels onder de leden hebben zoals een verkoudheid of een allergische reactie. Zie ook deze video.

 

Al ver voordat de huidige coronapandemie een feit was, was journalist Torsten Engelbrecht in samenwerking met artsen en specialisten bezig met onderzoek naar virussen en vooral wat de gevolgen zijn van al die virussen en pandemieën.Zo schreef hij in 2007 al het boek Virus Mania, met als subtitel: Hoe de medische industrie ieder keer weer pandemieën verzint waarbij ze miljarden verdienen ten koste van ons. Dus, niet vreemd dat nu ook deze nieuwe pandemie tevoorschijn komt,Torsten Engelbrecht er bovenop duikt om uit te vinden wat nu wel en niet waar is over dit “vreselijke virus. Na het benaderen van talloze wetenschappers komt Engelbrecht tot de conclusie dat niemand ooit heeft kunnen aantonen dat het covid-19 virus bestaat. Niemand is er, waar dan ook ter wereld, in geslaagd om dit virus te isoleren en derhalve bestaat er voor een coronatest dan ook geen wetenschappelijk vereiste “gouden standaard”. Om correct op een virus te kunnen testen, moet je er wel eerst in slagen om dit virus te isoleren, zodat je de exacte genetische samenstelling van dit virus hebt.

Studies tonen bovendien aan dat 50% van de bevolking al immuun was voor corona-virussen vanwege eerdere gewone corona-verkhoudheid-besmetting(en). Kruisreactiviteit levert kruisimmuniteit op! Het nieuwe corona-virus blijkt helemaal niet zo nieuw te zijn : immuniteitscellen herkennen het moeiteloos.

In het najaar willen Rutte&Co de hele bevolking gaan testen en in quarantaine plaatsen, die op een of andere manier in contact zijn gekomen met het Wuhan-virus. Mensen zullen dus op niet wetenschappelijke gronden moeten aanvaarden dat hun privacy ernstig geschonden zal worden, door hen te ondervragen waar ze allemaal zijn geweest en met wie ze contact gehad hebben. Wanneer je geen trek hebt om de draconische maatregelen op te volgen, dan loop je zelfs het risico voor een geesteszieke psychopaat uitgemaakt te worden die opgesloten moet worden. En wat te denken van deze uitspraak van Mark Rutte gericht aan het adres van voetbalsupporters waarin hij benadrukt dat spreekkoren, gezang en hard juichen verboden zijn wegens het risico op de verspreiding van het Wuhan-virus. Hij opperde het gebruik van een toeter, of het zachtjes roepen van 'hoera' als een favoriete club scoort. Wat zullen ze lachen daar achter de coulissen in Den Haag over hoe succesvol ze zijn in het manipuleren van de bevolking.

 

Deel 7

 

De hele wereldbevolking moet gevaccineerd worden.

 

De wereldwijde lockdowns zijn ontworpen om uiteindelijk de hele wereldbevolking de vrijheid te ontnemen en zullen tot een ongekende wereldwijde economische vernietiging leiden. Om uit de lockdown te komen zal men een vaccin tegen het Wuhan-virus moeten accepteren en voorzien zijn van een immuniteitspaspoort. Het vaccin wat er komt kan niets anders dan een nep vaccin zijn. Volgens Naturalnews gaat het om een depopulatie-vaccin. Alleen zij die zijn gevaccineerd zullen zich weer vrij kunnen bewegen. Zij die de agenda van de machthebbers tarten en weigeren zich te laten vaccineren zullen aan draconische beperkingen worden onderworpen. Zonder dit paspoort zal men als een paria behandeld worden, een gevaar voor de omgeving en daardoor van alle vrijheden worden beroofd. Er zal sprake zijn van een flinke stap in de richting van totalitarisme. 

Bill Gates wil dat het vaccin gekoppeld wordt aan een wereldwijd controlesysteem zodat men kan controleren wie het vaccin wel en niet gehad heeft. Microsoft vroeg in 2019 een patent aan voor een cryptovalutasysteem gekoppeld aan lichaamssensor, met als publicatienummer WO2020-060606.

Ook de Rockefeller Foundation heeft een uitgebreid document gepubliceerd “het Covid-19 Testing Action Plan” waarin stap voor stap de strategie wordt uiteengezet om de hele wereldbevolking te kunnen traceren: “Digitale apps en privacybeschermde trackingsoftware moeten algemeen worden toegepast om een completere contacttracering mogelijk te maken. Om de Covid-19-epidemie volledig te beheersen, moeten we wekelijks de meerderheid van de bevolking testen.” 

In Amerika is een wetsvoorstel ingediend om elk jaar 100 miljard dollar te besteden aan een systeem dat de regering carte blanche zal geven om - desnoods met geweld - binnen te dringen in alle huizen. Het plan is om mensen tegen hun wil te testen en iedereen die positief test voor het Wuhan-virus uit het gezin te verwijderen en in quarantaine te plaatsen. Dit wetsvoorstel heet H.R.6666. Degenen die besluiten om zich te verzetten tegen het verplichte merkteken zullen te maken krijgen met vaccinterrorisme. Klik hier voor een glimp wat er staat te gebeuren.

Mensen die het merkteken weigeren zullen worden gestraft voor burgerlijke ongehoorzaamheid met boetes en zelfs met gevangenisstraf. De wereld gaat naar een tweedeling; zij die de machthebbers gehoorzamen tegenover de ongehoorzamen. Mensen die niet willen gehoorzamen zullen door de machthebbers worden buitengesloten en vervolgd. Eerst de wereldbevolking muilkorven (mondkapje), daarna het nepvaccin, dan het merkteken. Wat je ziet gebeuren is een hele zorgelijke ontwikkeling. Satan laat zijn gezicht zien.

Ze zullen zeggen dat het vaccin wat nu in ontwikkeling is, veilig zal zijn maar de ervaring is dat vaccins maar al te vaak levenslange schade hebben aangericht bij miljoenen nietsvermoedende mensen. De bewijzen daarvoor worden al jaren aangekaart door artsen wereldwijd. Ze worden echter altijd belachelijk gemaakt en gecensureerd door de corrupte media en overheden. Een van de redenen dat vaccins dodelijk kunnen zijn of ernstige handicaps veroorzaken is het feit dat ze materiaal bevatten van onder meer apen, varkens, kalveren en nog veel meer dieren. Ook wordt er massaal weefsel van geaborteerde baby's gebruikt. Dat werd door de peetvader van vaccinaties, Dr Stanley Plotkin in een 9 uur durend vraaggesprek bevestigd. In het interview komt naar voren dat er 76 kinderen levend zijn geaborteerd. Hun hart en milt werden in stukjes gesneden, om tot die cellijnen te komen, die uiteindelijk in vaccins worden gebruikt.

Plotkin staat na Bill Gates op de 2e plaats in de top 50 van meest belangrijke mensen op het gebied van vaccins. Sinds de jaren zestig worden cellijnen van geaborteerde foetussen gebruikt om vaccins te maken waaronder de huidige vaccins tegen rodehond, waterpokken, hepatitis A, gordelroos en volgens Natural News nu ook voor het Wuhan-virus. De barbaarsheid die gepaard gaat met de vernietiging van het menselijk leven is nauwelijks te bevatten. Klik hier voor de schokkende dagelijkse stand van zaken van het aantal geaborteerde baby’s. Foetussen zijn dus in ruime mate voorhanden. De satanische machthebbers hebben de ongeborenen nodig voor allerlei doeleinden.

Geaborteerde foetussen worden niet alleen gebruikt voor vaccins want er bestaat zelfs een wereldwijde handel in geoogste organen van geaborteerde kinderen. De satanisten beschermen deze demonische bloeddorstige activiteiten in ruil voor tijdelijke macht over een instortende wereld! Ongeboren leven doet er niet meer toe. Volgens cijfers van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) zijn er in 2019 wereldwijd 40 tot 45 miljoen ongeboren kinderen gedood in de moederschoot. Of: 125.000 per dag. Onvoorstelbaar!

Image: All COVID-19 vaccines to be made with aborted human fetal cellsZe hebben het leven van ongeborenen nodig voor het Wuhan-vaccin

Is er op deze aarde geen groter kwaad dan abortus. De organisatie die in de Verenigde Staten het heft in handen heeft is de satanische Planned Parenthood. De oprichter hiervan is Margaret Sanger, een schaamteloze eugeneticus die geloofde dat hele rassen en klassen van mensen inferieur waren en dus "ongeschikt" om zich voort te planten; hun groeiende geboortecijfer was volgens Sanger 'de grootste bedreiging voor de beschaving'. Dit omvatte immigranten, mensen met een psychische aandoening, de armen, de 'Aziatische rassen' en zwarten, die ze 'menselijk onkruid' noemde. De waarheid is een ongewenste gast in de abortusindustrie.

Een abortuskliniek van Planned Parenthood in Amerika blijkt delen van geaborteerde kinderen voor 60, 80 of 100 dollar per stuk te koop aan te bieden. Het gaat om handjes, voetjes, weefsel, levertjes, hartjes, huid… Zelfs complete geaborteerde kindjes worden verhandeld als koopwaar. Het schandaal rond deze organisatie is ronduit schokkend. Dit blijkt uit video’s, gemaakt met verborgen camera’s.

Sommige video’s overtreffen de gruwelijkste horrorfilms die ooit zijn gemaakt. Sommige geaborteerde baby’s blijken namelijk bijna volgroeid te zijn en levend te worden opengesneden om hun organen en hersenen te ‘oogsten’. Voormalig Stem Express medewerkster Holly O’Donnell vertelt hier in een ‘undercover’ video die door het pro-life Center for Medical Progress werden gemaakt, hoe ze bij Planned Parenthood getuige was van de meest afschuwelijke taferelen.

Het Center for Medical Progress concludeert dan ook dat Planned Parenthood zich schuldig maakt aan ‘absolute barbaarsheid. Diverse video’s bevatten hartverscheurende opnames over de ‘absolute barbaarsheid’ van de abortus praktijken en het verkopen van baby organen door Planned Parenthood.

Eén van de met een verborgen camera geïnterviewde medewerkers van de abortusorganisatie gaf aan met de extra winst wel een Lamborghini te willen kopen. Een andere geïnterviewde liet weten – indien gewenst – compleet intacte ongeboren kindjes te kunnen leveren. De verkoop van menselijke delen is verboden in Amerika en kan een gevangenisstraf van 10 jaar opleveren en een boete van 500.000 dollar maar de Amerikaanse overheid kijkt de andere kant op. Een aanzienlijk deel van de Amerikaanse politici wilde na de onthullingen van de diverse schrikbarende video’s de subsidie van zo’n half miljard jaar dollar per jaar aan Planned Parenthood stoppen, maar de meerderheid van de parlementsleden was hierop tegen bij een stemming. Het is goed dat door de geheime opnamen de duistere moordpraktijken naar buiten komen.

Planned Parenthood ontkent vanzelfsprekend alle beschuldigingen en noemt het oogsten van baby organen een ‘humanitaire onderneming’. Wij leven in een samenleving waar ongeboren levens er niet toe doen. De dood regeert. Het leven wordt vermoord. Een samenleving die het recht op abortus viert, is een samenleving waar Gods schepping wordt geminacht. Het is een samenleving waar Gods tegenstander, de mensdoder vanaf de beginne, de dienst uitmaakt.

In Psalm 139:13 staat dat elk ongeboren kind wonderbaar door God wordt geweven in de moederschoot. Klik eens op dit verbazingwekkende filmpje waarin in 4 minuten het wonder te zien hoe het leven zich in de baarmoeder ontwikkeld. Iedereen zou dit filmpje moeten zien, zeker degenen die overwegen hun ongeboren kindje te laten aborteren. Het respect voor dit prachtige nieuwe leven is echter allang verleden tijd. Er is sprake van massamoord op het ongeboren leven.

Wanneer het ongeborene niet meer is dan een wegwerpartikel

Duizenden aborteurs in november 2019 bijeen in Kenia

Het was de meest verschrikkelijke conferentie die ooit op Afrikaanse bodem is gehouden. Een bijeenkomst van meer dan 10.000 aborteurs en radicale feministen, in Nairobi, Kenia. Pro-life groepen waren niet welkom. Op de agenda stonden onderwerpen als: Legalisatie van prostitutie. Legalisatie van het homohuwelijk. Volledige beschikbaarheid van mogelijkheden om van sekse te veranderen. Vrije abortus voor 10- tot 18-jarigen, zonder toestemming van de ouders.

De eindverklaring van deze conferentie werd gebruikt om regeringen in Afrika en ook wereldwijd onder druk te zetten. Vijf jaar geleden werd deze conferentie gehouden in Caïro, waar voor het eerst de agenda van bevolkingscontrole door abortus werd opgesteld. Sinds deze bijeenkomst zijn de abortus "rechten" nagenoeg wereldwijd doorgevoerd. 

Op 25 augustus 2020 betrad Abby Johnson het podium van de Republikeinse Nationale Conventie om een ​​aangrijpende uiteenzetting te geven over wat er allemaal achter de schermen van de abortusindustrie gebeurt. Daarbij riep zij Amerika op om zich tegen de abortuspraktijken te verzetten door president Donald Trump te steunen. Johnson is een voormalig directeur van een Planned Parenthood die zich in 2009 bekeerde tot de pro-life-beweging en leidt nu een non-profitorganisatie die mensen helpt de abortusindustrie te verlaten. Zij vertelde hoe zij op een banenbeurs werd gerekruteerd voor Planned Parenthood. "Ik geloofde echt dat ik vrouwen hielp", zei ze. "Maar de dingen zijn drastisch veranderd in 2009” en onthulde vervolgens talloze details over de abortus industrie. In het jaar 2009 werden haar ogen geopend door een drietal incidenten. Eerst werd zij gekozen tot werknemer van het jaar tijdens het gala van de door de Margaret Sanger Award, opgerichte organisatie Planned Parenthood. Daar kreeg zij te horen dat het aantal abortussen moest worden verdubbeld. Niemand kan zich de barbaarsheid van abortus voorstellen als je het niet zelf hebt meegemaakt, zei ze.

Gedwongen vaccinaties en verplichte medische experimenten die worden uitgevoerd zijn in strijd met het Verdrag van Genève en in de Universiele Verklaring van de rechten van de mens. Alle wereldburgers hebben het volste recht om een opgedrongen vaccin te weigeren. Regel 92 "Biologische experimenten" zijn verboden door de eerste en tweede Conventie van Genève, terwijl de derde en vierde conventie van Genève "medische of wetenschappelijke experimenten" verbieden die niet gerechtvaardigd zijn door de medische behandeling van de betrokken persoon. Maar deze verdragen zullen de machthebbers volkomen genegeerd worden.

Europese Commissie wil soepeler regels voor vaccin.

Bij het zoeken naar een vaccin voor het Wuhan-virus worden zelfs de normale protocollen voor veiligheid van vaccins gewoon overgeslagen. Zo vindt de Europese Unie dat voor het vinden van het Wuhan-vaccin de bestaande regels van genetische manipulatie tijdelijk moet worden versoepeld. De Europese Commissie wil dus dat het mogelijk moet worden te sleutelen aan het DNA van organismen. Om bezwaren weg te nemen zegt de Commissie dat het om een tijdelijke versoepeling van de regels gaat, en niet een permanente. Niks tijdelijk! Dit zijn angstaanjagende berichten. De kliek in Brussel wil dat eind 2022 alle burgers van Europa gevaccineerd zijn. Volgens Eurocommissaris Kyriakides is er geen tijd te verliezen want zegt ze: “zolang er geen vaccin is, is niemand veilig”. Maar zo is het niet! Als er straks een vaccin is “is niemand meer veilig!” Wat Brussel ook aan het doen is, is ons een ware censuur op te leggen, tegen allen die kritiek hebben op de besluiten van Brussel aldus Ramon Bril in (Café Weltschmerz).

Sommige onderzoekers vrezen dat het vaccin dat de machthebbers ons willen toedienen in werkelijkheid een euthanasie-injectie zal zijn die de komende 2-3 jaar aan miljarden mensen zal worden opgedrongen. Klik hier voor de video waarin Bill Gates en Henry Kissinger oproepen tot massavaccinatie en wereldbestuur. Dat deze vaccinaties, die onvoldoende op veiligheid zijn getest, ziekteplagen gaan veroorzaken zal eerder als een voordeel worden gezien omdat in het programma Agenda- 2030 het grootste deel van de mensheid van deze aardbol zal moeten verdwijnen. Bill Gates zegt zich geen zorgen over het aanstaande vaccin te maken. Hij is van mening dat zo’n 70 tot 80 procent van de wereldbevolking het vaccin zal nemen omdat men weer een normaal leven wil leiden zoals men dat voor de Wuhan-virus crisis gewend was. Zie ook hier hoe Gates zijn lach amper kan inhouden terwijl hij aankondigt dat er een tweede ‘pandemie’ aan komt, die veel erger zal zijn dan de eerste.Van vrijheid zal geen sprake meer zijn, als deze plannen doorgevoerd worden.

Carrie Madej, arts uit de Amerikaanse staat Georgia onderzocht het coronavaccin en slaakt een alarmkreet: ‘Ze liegen’.Het coronavaccin beangstigt haar. “Dit is een compleet nieuw vaccin. Dit is iets heel anders dan het griepvaccin,” zegt ze in een video op YouTube. “Het vaccin verandert de manier waarop wij leven, wie wij zijn en wat wij zijn. En dat gaat heel snel.”Ze merkt op dat mensen als Elon Musk van SpaceX en Ray Kurzweil van Google een groot voorstander zijn van transhumanisme, een versmelting van de mens en kunstmatige intelligentie.Moderna, een bedrijf dat momenteel hard werkt aan een coronavaccin, is opgericht door Derek Rossi, een bioloog die zich vooral bezighoudt met genetische manipulatie. Het bedrijf heeft nog nooit eerder een vaccin of medicijn voor mensen gemaakt, aldus Madej.Het vaccin wordt toegediend door middel van een pleister met oplosbare micronaalden. Die pleister bestaat uit hydrogel, het enzym luciferase en het vaccin zelf. De vaccinontwikkelaars stellen dat het vaccin ons DNA, ons genoom niet zal veranderen. “Dat is niet waar. Ze liegen,” zegt dr. Madej.“Het vaccin brengt een stuk kunstmatig DNA of RNA in ons lichaam.

Omdat het kunstmatig is, kun je er patent op aanvragen. Zijn Moderna, de Bill & Melinda Gates Foundation en het ministerie van Defensie straks eigenaar van een deel van ons genoom?” vraagt ze zich af.Het enzym luciferase – afgeleid van Lucifer – zorgt ervoor dat je met een speciale app op je smartphone het gebied rond de pleister kunt scannen, als bevestiging dat je bent gevaccineerd. “Het geeft je ook een nummer. Je bent vanaf dat moment een product.”Tot slot hydrogel, dat ontwikkeld is door Darpa, een instituut van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van militaire technologie. “Hydrogel is gebaseerd op nanotechnologie, microscopische robots. Die kunnen worden gekoppeld aan kunstmatige intelligentie,” legt de arts uit.Het coronavaccin is volgens haar verre van veilig en ze vindt het dan ook kwalijk dat hier geen aandacht voor is in de media. “Ga zelf op onderzoek uit. Waarom houdt het leger zich bezig met onze vaccins?”In de video gaat de arts ook dieper in op de rol van Bill Gates.

 

Ook Rutte&Co zijn druk doende om ons van een vaccin te voorzien. Minister van volksverlakkerij Hugo de Jonge heeft samen met Frankrijk, Duitsland en Italië een contract gesloten met farmaceut AstraZeneca dat samenwerkt met de Universiteit van Oxford. Het vaccin van AstraZeneca wordt door de WHO gezien als één van de meest veelbelovende vaccinkandidaten wereldwijd. In een document van de ‘Pharmaceutical Integrety Coalition’ staan 58 pagina’s met rechtszaken die gevoerd zijn tegen AstraZeneca. Het bedrijf heeft 520 miljoen dollar aan boetes moeten betalen. Kennelijk staan de farmaceutische multinationals boven de wet. Zij betalen de boetes alsof het onderdeel is van hun marketing-budget en gaan vervolgens gewoon verder met het produceren van kwalijke vaccins. Zaken doen met dubieuze vaccinproducenten behoort voor Rutte&CO kennelijk ook tot het nieuwe normaal. Om in de toekomst te voorkomen dat dit soort bedrijven nog geconfronteerd worden met hoge boetes, zijn ze zelfs vrijgesteld van welke aansprakelijkheid dan ook. Zie hier hoe De Jonge en Rutte reageren op vragen over vaccins.

 

Het internationale persbureau Reuters meldde op 30 juni 2020 dat AstraZeneca van ‘de meeste landen waar het overeenkomsten mee heeft gesloten’ bescherming heeft gekregen voor toekomstige schadeclaims in verband met het door hen ontwikkelde vaccin. Ze kunnen dus wettelijk nergens meer voor aansprakelijk worden gesteld als hun vaccins schade aan de volksgezondheid aanrichten. De samenleving kan hier dus niets meer tegen ondernemen. Ze mogen dus ongestoord vaccins ontwikkelen die miljoenen mensen het leven kunnen kosten. De schandalige gedwongen injecties van joodse proefpersonen met experimentele stoffen onder het nazi-regime, mogen dus straks ongestoord worden toegepast op de hele wereldbevolking. Dat is precies wat satan wil; Gods schepping vernietigen. Hij heeft een heel leger aan volgelingen beschikbaar die deze plannen onderschrijven promoten en voor hem uitvoeren. Het is een totalitaire staatsgreep waarin de hele wereldbevolking in terecht is gekomen. Het kweken van angst is daarbij garantie voor succes. Hermann Göring, Duits politicus, militair leider en een vooraanstaand lid van de NSDAP kreeg tijdens het Proces van Neurenberg de vraag hoe hij de steun kreeg van het Duitse volk. Dat is simpel, antwoordde Göring, het enige wat de overheid nodig heeft om mensen tot slaaf te maken, is angst.

 

Herman Göring

 

Als mensen bang zijn voor de politieke leiders is er sprake van tirannie en dat is nu in Nederland het geval. Ouderen zijn bang dat ze worden opgesloten en worden afgezonderd van hun geliefden- ondernemers zijn bang dat ze hun deuren moeten sluiten -werknemers zijn bang dat ze hun baan verliezen- artsen zijn bang voor de gevolgen als zij kritische vragen stellen over het coronabeleid- politieagenten zijn bang voor de gevolgen als zij immorele opdrachten niet uitvoeren- gezinnen zijn bang dat BOA’s en politie zonder aankondiging hun huis binnenvallen- Nederlanders die houden van hun privacy zijn bang dat ze constant online gevolgd worden door een corona-app en velen zijn bang dat het ontwikkelde vaccin tegen het Wuhan-virus enorme schadelijke gevolgen zal hebben voor hun gezondheid.

 

In Amerika heeft Donald Trump “Operatie Warp Speed ​​(OWS)” aangekondigd. Hij wil dat er zo snel mogelijk een vaccin wordt ontwikkeld. Volgens Natural News gaat Trump  samenwerken met de grootste criminelen uit de farmaceutische industrie zoals farmaceutisch gigant en vaccinfabrikant GlaxoSmithKline (GSK). Dit bedrijf is vooral bekend geworden door haar criminele activiteiten en is regelmatig aangeklaagd voor gerommel met drugs, samen met Moderna en AstraZeneca waar ook Hugo de Jonge zijn order heeft geplaatst. Zo hebben ze toegegeven een grootschalig omkoopprogramma te hebben uitgevoerd, waarbij ze minimaal 44.000 artsen hebben omgekocht.

 

De leiding over Operatie Warp Speed is door Trump in handen gelegd van generaal Moncef Slaoui, voormalig topmanager van GlaxoSmithKline. De bedoeling is dat er tegen 1 januari 2021, 300 miljoen vaccins klaarliggen. Het gaat om een soort militaire operatie wat bedoeld is om het Amerikaanse volk zo snel mogelijk met behulp van het leger te vaccineren.

Maar liefst een derde van de Amerikanen blijkt bezorgd te zijn over de veiligheid van het vaccin omdat bekend is dat in bestaande vaccins zoals die tegen de mazelen, de bof, waterpokken, HPV en andere infectieziekten een bizarre lijst van giftige en onethische ingrediënten verwerkt zit. Daarnaast zal volgens Mike Adams een unieke RFID code in het vaccin verwerkt worden dat via een app gekoppeld zal worden aan een GPS locatie en vervolgens geupload worden naar een enorme overheidsdatabase. Degenen die het vaccin weigeren zullen te maken krijgen met vaccinterrorisme. Zo pleitte op 13 augustus op Fox News, Dr. Marc Siegel ervoor om ongevaccineerde kinderen van een gele button te voorzien met de tekst ‘no hugs please’, zodat iedereen meteen kan zien dat ze bij de verkeerde categorie mensen horen.

Deze kinderen zouden dan niet meer mogen worden aangeraakt, totdat ze gevaccineerd zijn. Als je dit soort uitspraken hoort gaan je gedachten spontaan uit naar de duistere periode van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 2019 eiste dezelfde figuur dat mensen die vaccins weigeren zouden moeten worden aangeklaagd en gevangen gezet, inclusief artsen die weigeren aan vaccinatiecampagnes mee te doen. 

Wanneer hebben wij dit meer gezien?

Deel 8

 

Het ware doel achter Agenda-2030 is controle over de totale mensheid. Absolute dominantie over alle mensen, waarbij soevereiniteit en vrije wil tot het verleden zullen behoren. Moderne identificatiesystemen op basis van biometrie en chiptechnologie zullen worden ingezet om de mensheid te brandmerken om ze zo te kunnen controleren en te manipuleren. Machtswellustelingen zijn het die zich als goden voelen wanneer ze op het podium staan en de wereldbevolking met een vermanende vinger toespreken.

 

Er zullen normen worden vastgesteld die gelden voor de hele wereld en er zullen wereld handhavers (taskforces) in het leven worden geroepen (BOA’s in het kwadraat) die erop zullen toezien dat alles wereldwijd volgens deze standaarden van de machthebbers gebeurd en dat alles wat er plaatsvindt binnen de doelstellingen van hun satanische programma valt. Terwijl het overgrote deel van de wereldbevolking nog steeds in diepe slaap verkeerd over de plannen van de machthebbers, zijn de door hen aangewezen marionetten bezig met het uitwerken van hun duivelse plannen. Mensen die dit aan de kaak stellen worden vogelvrij verklaard en door de puppets van de mainstream media uitgemaakt voor samenzweringsfantasten. De wereldbevolking blijft hierdoor in het ongewisse dat de samenzwerende miljardairs en anderen bezig zijn hun hele bestaande levenswijze aan banden te leggen.

 

Men wil naar één wereldwijde gemeenschap, met elkaar verbonden door met gezamenlijke inspanning de planeet Aarde te redden van haar ondergang. Daarom willen de machthebbers een nieuwe wereldorde vestigen in hun door marxistisch ontworpen mondiale gemeenschap voor het algemeen welzijn, voor het collectief. Ook wil men naar een cashloze maatschappij om zo de monetaire systemen te controleren en te reguleren.

 

Voor het afschaffen van cash geld hebben de als los zand aan elkaar hangende machthebbers in Brussel Christine Lagarde op 1 november 2019 aangesteld als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Dat zij deze baan heeft gekregen heeft alles te maken met haar aanwezigheid op de Bilderberg vergaderingen van 2013 en 2016. Het was zoals gebruikelijk, al van te voren bekend dat Lagarde deze functie zou krijgen.

 

Zoals bekend worden op de vergaderingen van Bilderbergers de rollen immers verdeeld. Contant geld is nog één van de weinig overgebleven vrijheden die we nog bezitten en daar willen de machthebbers van af. Afschaffing betekend dat al het betalingsverkeer geregistreerd wordt zodat de overheden het kunnen controleren. Wie de geldstromen kan registreren kan ook het koopgedrag en dus de leefwijze van individuen controleren. Het is één van de plannen op weg naar het monster van een totalitaire wereldstaat waarin de vrijheid van alle burgers volledig aan banden zal worden gelegd. Met de plannen van Lagarde krijgt de komende antichrist zijn introductie van het merkteken op een presenteer blaadje aangereikt.

 

Voor het geval dat u zich afvraagt hoe het kan dat de bevolking ​​in Nederland blindelings meegaat in deze globalistische maalstroom, kijk dan eens hoe Rutte&Co en de mainstream media de Nederlandse bevolking hersenspoelen in opdracht van de machthebbers. Ze hebben onze maatschappij in slechts enkele maanden tijd veranderd in een complete nachtmerrie. De meeste mensen geloven dat het allemaal wel weer goed zal komen, maar ze laten zich als schapen naar de slachtbank leiden terwijl hun complete toekomst voor hun eigen ogen wordt afgebroken.

 

Het antwoord voor wat er verder gebeurd ligt niet alleen in handen van de politieke leiders maar in belangrijke mate ook in handen van de handhavers zoals politie en leger. De marionetten van de machthebbers kunnen alleen de coronaterreur blijven uitoefenen met behulp van het leger en politie. Alleen dan zullen zij in staat zijn om hun draconische en surrealistische maatregelen er met dwang doorheen te drammen. Overal en steeds meer beginnen echter ook binnen deze korpsen mensen te doorzien dat zij voor een heel moeilijke keuze komen te staan. Moeten ze zich kostte wat het kost houden aan bevelen van hogerhand, ook al druisen deze in tegen wat ze zelf voelen en denken, of nemen ze hun verantwoordelijkheid als mens en zeggen: "Tot hier en niet verder".

 

Terwijl de politie in Nederland nog massaal de opdrachten van de Bilderberger- marionetten uitvoert, is in Duitsland een hoopvol ander geluid te horen. Bij onze oosterburen blijkt een deel van de politie niet meer van plan de mensonterende draconische opdrachten van de regering uit te voeren. Ze beginnen de kant van het volk te kiezen. Dat blijkt uit deze video waarin Kriminalhauptkommissar Michael Fritsch zich tijdens een demonstratie in Dortmund uit tegen de coronamaatregelen van de Duitse regering. Hij roept de politie, gezagshebbers, BOA´s en de burger zelf op- vooral diegenen die zich niet bewust zijn van wat er werkelijk aan de hand is- te luisteren naar waar duizenden mensen ze voor willen waarschuwen. Het is onvoorstelbaar hoe naïef een hoop mensen zijn. Met hun passieve, ongeïnteresseerde houding werken ze onbewust mee aan de satanische plannen van machtswellustelingen die druk doende zijn met steeds hardere maatregelen de bevolking onder totale controle proberen te krijgen.

 

De wereld bevindt zich in de eindfase. Bereidt u voor op wat komen gaat. De wereld zal in een onvoorstelbare chaos terechtkomen zoals wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. De waanzin woedt om ons heen! Het lijkt er op dat de paarden van de Apocalyps zijn begonnen aan hun tocht over de aarde.

 

Paarden van de Apocalyps.

 

Ook de voorzeggingen van Jezus lijken op het punt staan te beginnen:

 

Matthéüs 24-6-7Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën”.

 

Wat ze willen is Gods Schepping vernietigen

 

Dat is de wereld waar wij naar toegaan. De machthebbers zijn druk doende de wereldse samenlevingen te transformeren. Dat zal de levens van alle mensen  beïnvloeden en drastisch veranderen. Ze gebruiken het Wuhan-virus om hun verwoestende Masterplan waarvan Agenda 2030 een onderdeel is, door te voeren. Tot één van de plannen behoort het geloof in de Bijbelse God te vernietigen met als einddoel aanbidding van Satan. Het huidige joden-en christendom acht men een gevaar voor de wereld en dient plaats te maken voor de Luciferiaanse doctrine. De mens moet zich niet laten bevrijden door God, maar zich juist van God bevrijden, is de redenering. In alle ‘uitgelekte’ NWO-programma’s blijkt de verzwakking, resp, vernietiging van het Jodendom en de staat Israël en volledige uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complot". 

 

Zoals God een plan heeft voor de redding van de wereld en de oprichting van het Koninkrijk Gods, zo heeft Satan een tegenplan om voordien de gehele aarde aan zich te onderwerpen in een satanisch rijk. De duivel is altijd bezig geweest om het herstelplan van God tegen te werken. Het enige dat Satan wil is chaos en dood en verderf. Hij is immers de moordenaar vanaf de beginne. God mag niet slagen in het herstel van wat satan verknoeid heeft en hij doet dit op een sluwe manier. De duivel werkt alsof hij god is en wil een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed stichten en daar werken velen aan mee in talloze groeperingen.

 

De koningen en de machthebbers denken kennelijk een soort halfgoden te zijn en na hun dood te reïncarneren om vervolgens hun oude posities weer terug in te nemen. Maar ze vergissen zich want niets zal hen nog kunnen beschermen als straks Gods oordeel over hen wordt uitgesproken. Hoogmoed komt voor de val! Ze denken goed voor zichzelf te hebben gezorgd. Wanneer de door henzelf veroorzaakte chaos het toppunt heeft bereikt, zullen ze in hun bunkers wegkruipen en denken daar veilig en knus de catastrofe die ze zelf wereldwijd hebben veroorzaakt, te kunnen overleven.

 

Vliegvelden en bunkers zijn aangelegd in ver weg gelegen oorden zoals in Nieuw Zeeland, zodat ze zich snel naar hun bunkers kunnen begeven. Ondergrondse bunkers, wereldwijd allemaal klaar voor in gebruikname voordat de grote catastrofe begint.

Openbaring 6:15 “En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en ieder slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen…”

Jesaja 2:10 “Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit. Vers 19: Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.”

 

Johannes ziet Koningen, prinsen, wereldleiders, kortom alle machtigen op aarde, wegrennen en vluchten. Zo heeft Bill Gates bij al zijn eigendommen bunkers laten aanleggen om daarin, in geval van nood, zijn familie en personeel te kunnen huisvesten. Bunkers zijn ook een integraal onderdeel van de Amerikaanse regering. In het geval van een nucleaire aanval kunnen de president en zijn functionarissen, evenals een contingent van politieke, militaire en civiele leiders onmiddellijk worden geëvacueerd naar vier beveiligde faciliteiten om het land vanuit diepe ondergrondse bunkers te leiden. Een van de meest bekende bunkers is te vinden onder de luchthaven van Denver in de staat Colorado.

 

Een andere faciliteit is het bunkercomplex Cheyenne Mountain , een wirwar van tunnels gegraven op een diepte van 610 m en verborgen achter anti-explosiedeuren die zijn ontworpen om een nucleaire explosie van 30 megaton te weerstaan. Klik ook hier voor meer informatie over deze bunker. Andere locaties zijn Weather Mountain, het Presidential Emergency Operations Center onder het Witte Huis, Raven Rock, Area 51 en Camp David en Iron Mountain,

 

Een van de schuilplaatsen is Vivos xPoint, wat zich in de buurt van de Black Hills van South Dakota bevindt en bestaat uit 575 militaire bunkers die tot 1967 dienst deden als opslagplaats voor legermunitie. Deze faciliteiten zijn omgebouwd en bieden plaats aan ongeveer 5000 mensen. De prijs van de bunkers bedraagt tussen de 25.000 en 200.000 dollar. Het hele complex is uitgerust met alle gemakken van een kleine stad, waaronder een gemeenschapstheater, klaslokalen, hydrocultuurtuinen, een medische kliniek, een spa en een sportschool.

 

De luchthaven van Denver in de staat Colorado

 

Ruslands ondergrondse stad in de Oeral.

Amerikaanse spionagesatellieten hebben ontdekt dat de Russen ’s werelds grootste ondergrondse militaire stad hebben gebouwd in de Yamantau-bergen in de Oeral. Dit complex strekt zich uit over 650 vierkante km. Het kan 60.000 personen huisvesten en bevat voldoende voedsel en water om de gehele ondergrondse bevolking maandenlang in leven te houden. Het is een ondoordringbare vesting die bestand is tegen aanvallen met atoombommen. Dit Yamantau-complex is slechts één van 200 ondergrondse kernterreinen waarvan de meeste de laatste jaren drastisch uitgebreid zijn.

Hoewel de machthebbers denken straks veilig en knus in hun bunkers te kunnen doorbrengen, is de grote vraag of ze ooit nog weer tevoorschijn zullen komen. Ze lopen namelijk een groot risico wanneer de bommen beginnen te vallen waaronder bijvoorbeeld de EMP (elektromagnetische puls) bom waarbij alles wegsmelt, ze nooit meer uit hun veilig geachte bunkers tevoorschijn zullen komen. Een nucleaire EMP wordt ook wel HEMP genoemd (High altitude electromagnetic pulse). De inzet van een dergelijke nucleaire wapen zal catastrofale gevolgen hebben voor ieder onderdeel van onze samenleving.

 

EMP-bom zal catastrofale gevolgen hebben

 

Onze westerse samenleving is in hoge mate afhankelijk van stroomvoorziening. In enkele seconden is het hele elektriciteitsnet uitgeschakeld en ligt alle apparatuur in huis stil. Dat zal onvoorstelbare gevolgen hebben voor ieder onderdeel van onze samenleving. Alle elektronische en elektrisch aangedreven apparaten tot en met nucleaire installaties, over een gebied van vele duizenden vierkante kilometers zullen decennialang onbruikbaar zijn. Vandaar de uitdrukking: “Terug naar het Stenen Tijdperk”.

 

Een speciale taakgroep die de Amerikaanse overheid adviseert, waarschuwt in een rapport dat China plannen heeft opgesteld voor een plotselinge ‘first strike’ militaire aanval met EMP wapens op het Westen. Slechts na enkele weken zullen de getroffen landen ten onder gaan aan enorme paniek, geweld, chaos, honger en dorst waarbij binnen zeer korte tijd tientallen miljoenen mensen het risico lopen dit niet te overleven. Volgens de Chinezen zou dit nodig zijn om de ‘afschrikking van de Westerse machten, inclusief de Verenigde Staten, te neutraliseren en te beteugelen.’ In het Amerikaanse rapport wordt gesteld dat dit precies is waar China al vele jaren aan werkt. Het land heeft veel cruciale installaties EMP proof gemaakt, en zelf EMP wapens gemaakt waarmee de Westerse machten bij een verrassingsaanval volledig kunnen worden uitgeschakeld.

Alle landen staan klaar op het wereldtoneel voor het Bijbelse eindtijd scenario.

Ze staan allemaal klaar op het wereldtoneel, de landen die passen in het eindtijdscenario zoals de Bijbelse profeten hebben voorzegd. In het voorjaar is er een eerste commando gegeven om de boel wereldwijd plat te leggen. Verbazingwekkend te zien dat alle landen ter wereld ineens hetzelfde gingen doen. Het nieuwe normaal waar de Nederlandse Bilderberg marionet Mark Rutte het over heeft is een kreet die wereldwijd te horen is. Mensen die dit zien en desondanks blijven volharden dat er geen wereldse samenzweringen bestaan, die leren het nooit meer. Wat ze doen is de eigen bevolking opsluiten gekoppeld aan draconische maatregelen waarbij mensen tot wanhoop worden gedreven. Ze hebben volkomen maling aan de doden en het volledig om zeep helpen van de economie.

 

Nu komt fase twee. We gaan een van de meest rampzalige en noodlottige periodes in de geschiedenis van de mensheid tegemoet. Het begon met de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009. Toch was er tot 2020 hoop dat de wereld op de een of andere manier weer op het goede spoor zou komen en er weer stabiliteit zou komen. Maar het bewust losgelaten Wuhan-virus heeft aan al die hoop een eind gemaakt. Er is een begin gemaakt met het verwoestten van de wereldeconomie en het volledig aan banden leggen van de vrijheid. De marionetten van de machthebbers hebben een staat van angst gecreëerd. De wanorde die ze hebben gecreëerd zal niet verdwijnen maar alleen maar toenemen.

 

Deel 9

 

Het mag duidelijk zijn dat de macht die in werkelijkheid de aarde regeert, het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde voert. Satans macht zal steeds openlijker ten toon worden gespreid dan ooit tevoren. De huidige ontwikkelingen in de wereld kunnen gemakkelijk escaleren tot een groot conflict waarbij de hele wereld betrokken raakt. De aanvallen van de machthebbers worden steeds brutaler door wetten in te voeren die de waardigheid van het leven, van de mens en van de samenleving volledig afbreken. Alle Goddelijke waarden worden door de machthebbers en hun trawanten vernietigd. Waar ze echter geen rekening mee houden is dat op het moment dat ze denken de strijd gewonnen te hebben, er een verschrikkelijk Godsoordeel over hen zal worden uitgesproken.

 

Jakobus 4:4Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.”

 

Ze hebben Gods Woord bij het oud vuil gezet en dat zal ze nog verschrikkelijk opbreken! Geen wanhoop dus, omdat Gods bemoeienis zal resulteren in de bevrijding van de mensheid. Het oordeel staat helemaal vast. Korter en veelzeggender kan het niet. De onderdrukking komt terug op het hoofd van de onderdrukker, zoals we bijvoorbeeld heel duidelijk zien bij Mordechai in het boek Esther. De paal die door Haman bestemd was voor Mordechai werd de veroordeling voor Haman zelf en zijn tien zonen.

 

De machthebbers die zich wel kans hebben gezien uit hun bunkers tevoorschijn te kruipen, liggen op het slagveld. Niemand begraaft hen. Koningen, pochende grootsprekers, wereldleiders, Israël haters, antisemieten, als het slijk der aarde. Allen zullen het zien en weten dat de oordeelsdag is gekomen. Ze vluchten weg maar dat zal niets uithalen. Ze hebben de mensheid tot afgoderij verleid. Satan en zijn aanbidders zullen worden geoordeeld. Straks zullen allen die de wijn van hun hoererij gedronken hebben, met de wijn van Gods grimmigheid te maken krijgen. Ze zullen aan hun einde komen. Ze denken dat ze onsterfelijk zijn. Dat ze het eeuwige leven hebben. Dat ze reïncarneren nadat ze zijn gestorven. Dat zij het leven van goden krijgen en in gezelschap van goden mogen verkeren, als een van hen worden beschouwd!

 

Maar ze vergissen zich. Ze hebben niet in de gaten slechts figuranten te zijn, marionetten in handen van de macht van de duisternis. Ze zullen inderdaad opstaan uit de dood. God zal ze opwekken. De hemelse boeken zullen worden geopend waarin hun misdaden ten aanzien van de mensheid worden geopenbaard.

 

Ze geloven hier niet in! Ze spotten met Gods Onfeilbare Woord. Nu zitten ze nog als machtswellustelingen op hun troon en koeioneren ze de mensheid met hun waanzinnige eisen anderhalve meter afstand te bewaren (waar de marionetten zichzelf niet aan houden), mondkapjes en al die andere idiote maatregelen en bizarre boetes.

Zij die de wereldbevolking in een dwangbuis hebben geperst, hebben niet in de gaten dat hun regeerperiode is gelimiteerd en hun satanische bedoelingen als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. Ze mogen nog enkele jaren genieten van hun macht, maar dan is het plotseling afgelopen want dan zal de afgevaardigde van Satan die mede door hun toedoen op de troon is gezet, ze uitkotsten. Ze zullen met verbijstering ontdekken dat doordat ze hun ziel aan satan hebben verkocht, ze daarmee hun eigen einde hebben ingeluid.

Het doordrongen zijn van de Bijbelse waarheid is een machtig wapen om zich te weren tegen allerlei dwalende filosofieën. Eeuwenlang werd Gods autoriteit nog erkend maar vandaag is dat anders, nu kiest de mens ervoor zijn eigen god te scheppen. Ze hebben alle waarschuwingen in de wind geslagen.

Wat ze willen is Gods schepping vernietigen maar daar zullen ze niet in slagen. Het zal ze als een boemerang in het gezicht overvallen. Ze hebben gekozen de macht van de duisternis te dienen en dat zal verregaande consequenties voor ze hebben. Ze zullen verantwoording moeten afleggen voor de witte troon als de boeken over hun wandaden worden geopend.

Openbaring 20:11 t/m15 “En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.”

Na de overwinning op satan, die naar de hel verwezen is, volgt het visioen van het grote witte troonoordeel over de doden. Het oordeel vindt plaats voor de grote witte troon, die zo’n strenge en schrikwekkende aanblik oplevert, dat “aarde en hemel vluchten” voor het aangezicht van Hem die er op gezeten is.

De hemelse boeken zullen worden geopend

Allen die satan hebben gevolgd zullen uit de dood worden opgewekt en met hun opstandigslichaam voor de grote, witte troon moeten verschijnen. Hier wordt duidelijk dat de ongelovige doden na de duizend jaren weer levend worden om voor de grote witte troon te verschijnen.

Daar staan ze, de groten en de kleinen, stuk voor stuk zondaars. Al hun daden zijn opgeschreven en zullen onder hun aandacht worden gebracht. God is rechtvaardig, ook tegenover de ongelovigen; Hij bewijst zwart op wit dat ze het oordeel verdiend hebben, dat hun namen niet in het boek des levens staan en dat ze dus een ‘tweede dood’ moeten ondergaan. De grote witte troon staat hier alleen en is niet omgeven door “bijzitters” in het gerechtshof. Geen enkele mogelijkheid meer van hoop. Geen enkele mogelijkheid meer tot bekering. De doden worden geoordeeld op grond van wat er in de boeken geschreven staat, naar hun werken. In deze boeken wordt de alwetendheid van God uitgedrukt, maar ook Zijn absolute rechtvaardigheid, want- zo staat er duidelijk-zij worden geoordeeld naar hun werken.

Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over hen heeft de tweede dood geen macht. Nog eens wordt de nadruk gelegd op het feit dat de eerste opstanding alleen voor gelovigen en de tweede opstanding alleen voor ongelovigen geldt. Van de gelovigen wordt gezegd: ‘zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem duizend jaren regeren.’ Dat is de onontkoombare afsluiting van alle gericht, want alle levenden zijn immers geoordeeld. Allen zijn terechtgekomen waar zij behoren.

Kijk naar de huidige toestand van ons land en de wereld waar de marionetten van de machthebbers onze vrijheid en veiligheid die wij koesterden, aan banden hebben gelegd. De Bijbelse profetieën en de uitspraken van de Here Jezus worden voor onze ogen vervuld. De ware gelovigen hoeven niet bang te zijn. Gods doel achter dit alles is om "al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van geloof met kracht te vervullen". Voor allen die nog geen keuze hebben gemaakt klinkt de roep van de Here Jezus om op te staan, midden in een beangstigende samenleving die naar zijn einde spoed. Dit is geen tijd meer om nog langer te twijfelen.

 

Wie bestuurt de aarde? Zijn het onze regeringen? Zijn het de machthebbers die de regeringen aansturen, de geheime genootschappen?Of zijn het de machten in de hemelse gewesten die alles manipuleren? Vanuit de Bijbel weten wij dat onze wereld vandaag onder leiding staat van de “Vorst der Wereld”, Satan.

 

Het is al heel wat jaren geleden dat ik voor het eerst informatie over de Nieuwe Wereld Orde onder ogen kreeg. Reeds in 1976 kreeg ik het boekje “Rockefeller en de Council on Foreign Relations”geschreven door E.Smit in mijn bezit. In ons land was daar in die tijd nog nauwelijks iets over bekend. De bronnen waren afkomstig uit Amerikaanse boeken, en tijdschriften waaronder “None dare call it Conspiracy” door Gary Allen en “The Capitalist Conspiracy” door Edward Griffin, (in 1982 opnieuw uitgebracht) waren toen al bij miljoenen in de Verenigde Staten bekend.

 

In Nederland was er nauwelijks één studie aan dit onderwerp gewijd. De Amerikaanse boeken en tijdschriften behandelden toen al de grote lijnen van het anti-God plan van de machthebbers en wat men met de wereldbevolking van plan was. Veel van de details was nog niet bekend maar wel over de organisaties die het plan moesten uitvoeren waaronder de Council on Foreigh Relations (Amerika’s Onzichtbare Regering), de Trilaterale Commissie, de Bilderbergers, de Illuminatie, Vrijmetselarij, Vaticaan, Verenigde Naties en nog veel meer.

 

De Council on Foreign Relations

De Council on Foreign Relations is een organisatie die nauw betrokken is bij de vorming van de Nieuwe Wereld Orde. De CFR is na de Eerste Wereldoorlog opgericht maar haar machtsbasis is pas gevormd na de Tweede Wereldoorlog. J.P. Morgan, een schatrijke Amerikaanse bankier en groot voorstander van de NWO, domineerde met name in de beginfase de besluitvorming van de CFR, maar later verschoof deze invloed geleidelijk aan naar de Rockefellers.

Dit gebeurde vooral in de periode van 1970 tot 1985 toen David Rockefeller voorzitter van de raad was. De CFR is de Amerikaanse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen en wordt ook wel de regering achter de regering van de Verenigde Staten genoemd, Amerika’s onzichtbare regering. De CFR heeft de controle over de vier machtigste posities in de VS, namelijk Buitenlandse Zaken, Financiën, Defensie, en de Nationale Veiligheid.

De plm. 1000 leden komen uit kringen van politici, ex-presidenten van Amerika, idem van ministers, senatoren, afgevaardigden, bankiers, grootindustriëlen, leiders van grote kranten, weekbladen, mainstream media, economen, filosofen, enz, enz. Ook de Verenigde Naties is een geesteskind van de CFR en moet de CFR dienen in het vestigen van een wereldregering. Om dit doel te bereiken is de CFR al vele jaren bezig de wereld, en Amerika in het bijzonder, rijp te maken voor ”wereldburgerschap” en internationalisme. Vaderlandsliefde, “ouderwets moraal”en het geloof in God worden onder invloed van CFR via de mainstream media en het onderwijs, stelselmatig aangevallen en belachelijk gemaakt, omdat deze gevoelens niet meer “van deze tijd”zijn, en het wereldburgerschap tegenwerken.

David Rockefeller

In het goed gedocumenteerde standaardwerk “Tragedy and Hope”, geschreven door Prof. Quigley, wordt de geschiedenis van de CFR uitvoerig uiteengezet en dat de CFR niets anders dan een wereldsamenzwering is. Het wordt allemaal zo gebracht dat de gewone wereldburger denkt dat het bij hun regeringen gaat om keurig-nette gekozen volksvertegenwoordigers, maar in werkelijkheid niets anders zijn dan marionetten die bewegen wanneer the masters aan de touwtjes trekken.

Ze wensen geen rekening te houden met de Bijbelse waarschuwing tegen elke wereldregering buiten God om. De vraag waar alles om draait is: Indien de wereldregering tot stand gekomen is, wie neemt dan de leiding? Op grond van de Bijbel weten wij dat het om de “Macht van de Duisternis” gaat. De wetenschap, is dat het hele idee van een wereldregering afkomstig is van de meest felle anti-Bijbelse genootschappen die volledig onder controle van de “Macht der Duisternis”staan.

De CFR "Schaduwregering" is een schepping van de werkelijke machthebbers. Het gaat om een enorme, goed georganiseerde, zeer goed gecamoufleerde, parallelle machtsstructuur. Het functioneert precies zoals ‘de meesters’ het willen laten functioneren: de macht manipuleren achter de schermen en het door geheime operaties volbrengen wat niet wettig of politiek verwerkelijkt kan worden. Daarnaast plaatst men regeringsleiders op het wereldpodium die volledig naar hun poppen dansen. Deze slaafse lieden mogen hun geheime bijeenkomsten bijwonen en zwijgen wat ze allemaal te horen krijgen. In een biografie over David Rockefeller, geschreven door William Hoffman: "David, Report on a Rockefeller" wordt duidelijk dat de CFR, en de Illuminatie achter alle pogingen tot de vorming van een wereldregering zitten.

De CFR heeft een vreemd doch onthullend logo waarop een ruiter te zien is op een wit paard. De ruiter steekt zijn rechterhand omhoog als een uiting van overwinning en triomf. Het ‘gehoornde god teken’  dat ook bekend staat onder de naam “El Diablo”, en “Heil Satan”.

 

Council on Foreign Relations Logo | Illuminati SymbolsDe Trilaterale Commissie

De Trilaterale Commissie is voortgekomen uit de Council on Foreigh Relations, maar is meer internationaal georiënteerd. Trilateraal wil zeggen dat het gaat om drie belangrijke gebieden: Amerika, Europa en Japan. De doelstelling is opgetekend in het officiële tijdschrift "Trialogue" van de CFR. De TC is in 1973 opgezet door David Rockefeller en Zbigniew Brzezinski, voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur van de Israël hatende ex-president Jimmy Carter. Brzezinski voorspelde de komst van wat hij noemde ‘het technotronische tijdperk.’ In zijn boek "Between Two Ages" schreef hij dat mensen minutieus onder toezicht komen te staan. Hij schreef: ,,Spoedig zal het mogelijk worden om voortdurend elektronisch toezicht te hebben over de meest persoonlijke informatie van burgers. Deze gegevens zullen onmiddellijk door de autoriteiten kunnen worden opgevraagd.”

Volgens Brzezinski heeft het marxisme belangrijk bijgedragen tot de verdere rijping van de universele visie van de mensen. De TC bestaat uit personen afkomstig van internationaal opererende banken, multinationals, politiek, universiteiten en denktanks. Zij vergaderen als regel tweemaal per jaar waarbij men tracht alleen maar goede dingen te doen en een positieve bijdrage te leveren voor de oplossing van de wereldproblemen. Maar in werkelijkheid beslissen ook zij mee over de grote onderwerpen die op aarde spelen zoals oorlog en vrede, alsmede depressie en welvaart.

Het initiatief voor de vorming van de TC kwam van David Rockefeller, die bijna alle deelnemers persoonlijk benaderd had en een greep kon doen uit een netwerk van personen op hoge posten in de wereld. Brzezinski werd hoofd van de commissie. Het was David Rockefeller die besloot de volslagen onbekende pindaboer en slaafse Jimmy Carter naar voren te schuiven voor het presidentschap in 1976. Het Logo van de Trilaterale Commissie bestaat uit drie pijlen die wijzen naar één punt. Elke pijl geeft een 6 aan. 666 het nummer van het Beest uit het boek Openbaring.

Op 5 mei 2009 vond in Manhattan een bijeenkomst plaats van ’s werelds rijkste miljardairs. Onder de aanwezigen bevonden zich Bill Gates (Microsoft), David Rockefeller, Warren Buffet, Michael Bloomberg (burgemeester van New York), media-icoon Ted Turner en George Soros. Soros zou aan het hoofd van de duistere bijeenkomst hebben gestaan. De deelnemers waren het over één ding roerend eens: ‘overbevolking’ is de grootste bedreiging voor onze planeet. Om hun plannen in werking te stellen, was de bedoeling een ‘valse flag’ operatie op touw te zetten, gesteund door de door hen volledig gecontroleerde massamedia, en zoveel mogelijk angst te creëren. Het resultaat daarvan zitten wij nu middenin.

De Bilderbergers

De Bilderbergers zijn net als de Council on Foreigh Relations heimelijk bezig de wereldpolitiek te beïnvloeden. De eerste geheime ontmoeting had plaats van 29 tot 31 mei in het Hotel Bilderberg in Oosterbeek bij Arnhem en werd betaald door de Ford en Rockefeller Foundation. Als voorbereiding voor deze bijeenkomst was Prins Bernhard benaderd door de Poolse liberale schrijver en politieke filosoof J.H.Retinger, met zijn plan voor een Verenigd Europa en uiteindelijk een wereldregering. De prins der Nederlanden ging vervolgens met de plannen van Retinger naar Washington, waar hij de steun kreeg van generaal Walter Bedell Smith, de toenmalige directeur van de CIA die daar wel wat in zag. Aan de eerste bijeenkomst namen 67 personen deel uit Europa en Amerika waaronder vooraanstaande personen als David Rockefeller en leden van de Amerikaanse geheime dienst CIA.

De binnenste cirkel bestaat uit zo’n honderd man/vrouw afkomstig uit onder meer de multinationale ondernemingen, internationale banken, top-politici en de media. Bij de media gaat het om de kopstukken van de grote wereldpers waaronder de Financial Times, The Economist, Le Monde, De New York Times, de Wall Street Journal en Die Zeit. De media wordt wel de ‘conspiracy of silence’ genoemd.

Bekend is dat de Bilderbergers grote invloed uitoefenen op overheden en het manipuleren hiervan. De Bilderbergers beweren zelf dat er tijdens hun vergaderingen nooit besluiten worden genomen en er slechts een vertrouwelijke gedachte-uitwisseling plaatsvindt. Maar de geheimzinnigheid, de strenge bewaking, de invloedrijke gasten waaronder Henry Kissinger, David Rockefeller, voormalig koningin Beatrix (Tevens lid van de Maltezer Orde, een Rooms Katholieke occulte orde), George Soros en vertegenwoordigers van alle NWO-groepen en de CIA, maken duidelijk dat er wel iets meer aan de hand is. Klik hier voor een overzicht van Nederlandse deelnemers aan deze samenzwering vanaf het jaar 2000.

 

Deel 10

Een van de belangrijkste organisaties is de "Orde der Illuminaten". Klik hier voor het zien van een video waarin de praktijken van de Illuminatie nader worden toegelicht. Illuminatie komt uit het Latijn en staat voor ‘Verlichten’. Deze club werd opgericht op 1 mei 1776 in Ingolstadt in Beieren door Adam Weishaupt, professor in het Canonieke recht. Hij kreeg zijn eerste scholing bij de Jezuïeten. Hij was een satanist met de ambitie om de opperste Soevereine Pontifex te worden van de cultus van Lucifer. Weishaupt koos als oprichtingsdatum van de Illuminatie de datum 1 mei omdat hij door zijn studie bekend was met de heidense feestdag: 1 mei; de grote heksensabbat in de nacht van 30 april op 1 mei: de Walpurgisnacht. Moderne satanisten eren die dag nog steeds.

Afbeelding Wikipedia

Kenners beweren dat de Illuminatie in het geheim een revolutionaire wereldmacht is, die door kunstmatig in het leven geroepen, elkaar bestrijdende ideologieën en via revoluties en oorlogen de wereldmacht wil bemachtigen. Binnen no-time waren duizenden Europese intellectuelen bij de Orde betrokken en werkten georganiseerd voor een doel dat slechts aan de hun onbekende hoofdleiding, net als bij de New Age Movement, bekend was. Het eerste grote succes van de Illuminaten vond plaats in 1789. De uitbarsting van de antichristelijke Franse Revolutie met de erbij behorende terreur, moordpartijen, godslasteringen en andere ontsporingen, verliep precies zoals men dat gepland had.

Tot één van de plannen van Weishaupt behoorde ook het geloof in de Bijbelse God te vernietigen met als einddoel aanbidding van Lucifer. In alle ‘uitgelekte’ Illuminatie-programma’s blijkt de verzwakking, resp, vernietiging van het Jodendom en de staat Israël en volledige uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complot".

De Illuminatie is niets anders dan een sadistische sekte die wordt geleid door de rijkste en machtigste mensen ter wereld. Ze geloven net als de Nazi’s in de suprematie van het Arische ras. Na de Tweede Wereldoorlog hielp de Amerikaanse geheime dienst (CIA) Duitse geleerden-eveneens veelal Illuminatie leden- te ontsnappen naar Amerika, waar ze met open armen werden ontvangen. Ze zijn geïnfiltreerd in overheden, onderwijsinstellingen, financiële instituten, georganiseerde religieuze instellingen en de massamedia. Ze streven naar een volledige ineenstorting van alle overheden, inclusief de Amerikaanse.

De Vrijmetselarij en de Illuminatie zijn feitelijk één en dezelfde organisatie. De Vrijmetselaarstempel in Alexandria (Virginia) is het centrum van Illuminatiegeleerden en hun onderwijs. De topleiders van de Vrijmetselaars zijn tevens top-Illuminatie. Vrijmetselaars in de lagere rangen zijn echter niet persé Illuminatie en weten doorgaans niets van de praktijken en rituelen die in de grote tempels worden gehouden. De ‘Opperste wereld Raad’ van de Illuminatie bestaat al, als een prototype voor de wereldregering die tijdens de komende periode van chaos zal worden opgericht. De leiders van deze raad staan aan het hoofd van de financiële wereld. Zoals iedere organisatie heeft ook de Illuminatie zijn zwakke punten. Dat is hun enorme arrogantie. Ze denken onkwetsbaar te zijn maar zullen gaan ervaren dat de God van Abraham, Isaäk en Jakob (Israël) hun plannen zal verijdelen, en een oordeel over deze satanische kliek uitspreken die zijn weerga niet kent.

Naast de genoemde organisaties bestaan er wereldwijd nog een groot aantal andere geheime genootschappen met een samenzweerderig karakter, zoals de Brotherhood of the Snake (de slang en de draak worden door deze groep gezien als de vertegenwoordigers van de absolute wijsheid, Lucifer, de lichtdrager, de vader van alle wijsheid). De zeer occulte Bohemian Grove, de Tempeliers en de verschillende keurkorpsen van Rome waaronder het "Witte leger van Maria", de Malthezer Ridders, de Orde der Jezuïeten  en Opus Deï. Het devies in hun vaandel is "alle wereldlijke, politieke en kerkelijke macht aan de paus." Opus Deï is een genootschap dat in 1928 is opgericht in Madrid door monseigneur Josemaria Escriva de Balaquer y Albas.

 

Josemaria Escriva de Balaquer y Albas, oprichter Opus Deï

 

Bij Opus Deï gaat het om de totale heerschappij over de kerk en over de mens. De doelstellingen van deze club zijn extreem en gevaarlijk en getuigt van grenzeloze hoogmoed en machtshonger. Ze rekruteren met uiterste charme en vriendelijkheid, maar eens in het net begint de brainwashing en het vernietigen van de persoonlijkheid. Opus Deï is te vergelijken met de praktijken van de Jezuïeten en de SS. "Ogen dicht en gehoorzamen." Bij Opus Deï gaat het alleen om de macht. Men zoekt uitsluitend in universitaire kringen naar uitzonderlijk begaafde en welgestelde mensen.

 

Wie de Bijbel een beetje kent weet dat de plannen van de machthebbers ook door de Bijbelse profeten aan de orde worden gesteld en tevens in het boek Openbaring terug te vinden zijn. Het gaat om een satanische anti-God kliek met wereldwijde tentakels. Toen ik het boekje Rockefeller en de Council on Foreign Relations voor het eerst in 1976 onder ogen kreeg, werd al snel duidelijk dat organisaties, politici, presidenten, miljardairs samen gezien moesten worden als een soort octopus met tentakels over de hele wereld.

 

Organisaties die miljarden investeerden, en tegenwoordig nog investeren, waaronder de Ford-Foundation, de Rockefeller Foundation, George Soros, Bill Gates en vele anderen die op een globalistische agenda aandringen en opdrachten uitvaardigen om tot uitvoering ervan te komen waaronder Agenda 2030. Wij zijn nu 46 jaar verder en nog steeds is het merendeel van de wereldbevolking in diepe slaap wat betreft de plannen van de machthebbers en weigert de mainstream media de burgers over de samenzweringen te informeren.

 

Op de vraag, of dit systeem van wereldeenheid, dat wij thans dreigend op ons af zien afkomen, ook werkelijk zal slagen, geeft de Bijbel het antwoord: die spreekt van een niet-volledig en kortstondig succes. Zij zullen met een plotseling verderf te maken krijgen. God zal “machtigen van de troon stoten en rijken ledig wegzenden (Lucas 1:52). Het was God Zelf die vanaf de tijd van de Toren van Babel alle wereldeenheid buiten Hem om verfoeilijk achtte, en daarom nadrukkelijk de volken uiteendreef, naar hun talen en naar hun afkomst.

 

Om de achterliggende motieven van de huidige machthebbers te begrijpen, moeten wij eeuwen terug in de geschiedenis, te beginnen bij Esau, de broeder van Jakob (Israël). De  relatie tussen de beide broers zal dramatische gevolgen hebben in het verloop van de geschiedenis.De Bijbel maakt duidelijk dat de zegen Gods niet naar de oudste zoon Esau gaat, maar naar Jakob:

 

Maleachi 1:2-3 “Ik heb u liefgehad, zegt de Here. En dan zegt gij: Waarin hebt Gij ons uw liefde betoond? Was niet Esau Jakobs broeder? Luidt het woord des Heren. Toch heb Ik Jakob liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat…”

 

Onder invloed van de Macht van de Duisternis neemt Esau de rol op zich van onverzoenlijke erfvijand van Gods instrumenten op aarde, een rol die in onze tijd wordt vervult door lieden die alles wat met de God van de Bijbel te maken heeft willen vernietigen. Daarom wordt er de hele geschiedenis door strijd gevoerd tegen de nakomelingen van Jakob en in onze tijd eveneens tegen de staat Israël. Vanaf Esau’s tijd wordt deze strijd gevoerd door onder meer de Filistijnen, Moabieten, Ammonieten, Kanaänieten, Syriërs, Babyloniërs, Romeinen, en in onze tijd door de nep-Palestijnen, de Verenigde Naties, Human Rights Watch , Unesco,  Amnesty International, Europese Unie, Turkije, mainstream media en zo nog veel meer.

 

None of our foreign aid should back terrorism – The Australian Jewish NewsDe vredelievende koorknaapjes van de nep-Palestijnen, de marionetten van de huidige machthebbers.

 

Omdat God zich verbonden heeft aan Jakob dus aan Israel, bouwt Gods tegenstander, de Macht van de Duisternis zich met hulp van de huidige machthebbers een eigen systeem van verovering der wereldmacht op.

 

Om de wereldbevolking effectief te misleiden vermommen de tegenstanders van Jakob zich de hele geschiedenis door als nazaten van Jakob maar spelen in werkelijkheid de rol van onverzoenlijke erfvijand van Gods instrumenten op aarde. De Here Jezus waarschuwt hier al voor in  Openbaring 2:9 en 3:9 waar Hij goed duidelijk maakt op te passen voor Joden die zeggen Joden (Judeeërs) te zijn, maar dat ze liegen, en Hij hen er verder van beschuldigd tot de Synagoge van Satan te behoren. In Johannes 8:44 zegt Jezus tegen hen: “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.” In het Bijbelboek Ester staat dat velen uit andere volken Joden werden.

 

Wat Jakobs tegenstanders doen is Gods Woord sinds jaar en dag in diskrediet brengen en zo heeft Gods tegenstander zijn uitverkorenen op aarde die van plan zijn het ware volk van Israël van de aardbodem te verwijderen. Zij streven precies na datgene wat aan Jakob beloofd is: Wereldheerschappij. Ze willen niet alleen het Koningschap, maar ook: Het Heilige Land. Zij koesteren de illusie dat ze vanuit het centrale land van de aarde (de navel der aarde Jeruzalem) ééns de hele wereld kunnen regeren. Daarom trachten zij vermomd als Jakob, Zion in bezit te nemen.  Het is daarom geen wonder dat Gods grootste aardse tegenstander van alle tijden, het Beest, de Antichrist, uitgerekend vanuit een herbouwde tempel in Jeruzalem zal opereren.

 

Esau verkocht zijn eerst geboorterecht aan Jakob, kreeg later spijt (Hebr.12:17) en sindsdien wordt het vervolg van de wereldgeschiedenis beheerst door de machthebbers die thans op het wereldtoneel acteren. Het zijn deze machten die vandaag de strijd van Esau voortzetten, tegen de God van de Bijbel en ook tegen Israël om Esau’s verloren eerstgeboorterecht terug te winnen en te voorkomen dat de ware Messias Jezus op aarde terugkeert.

 

De strijd is blijvend totdat Jezus op aarde is teruggekeerd. Deze strijd gaat met alle middelen. Er is naast een openlijke strijd, sprake van vooral een strijd in vermomming. De tactiek van de huidige machthebbers is door hen aangestelde marionetten de wereldbevolking te terroriseren met absurde maatregelen die het leven van miljoenen en zelfs miljarden mensen ontregelen.

 

Ze weten het zo te brengen dat de mensheid zal schreeuwen om een rijk waarin ‘recht’ en ‘vrede’ zullen heersen. De behoefte aan deze (valse) welvaart wordt nu in onze tijd opgewekt door de macht die streeft naar globalisme en wereldburgerschap. Dat verleidelijke ideale rijk waar ze naar streven zal worden bestuurd door een door satan geïnspireerde kliek met een leider wiens komst is met allerlei krachten en tekenen en bedrieglijke wonderen en verlokkende ongerechtigheden.

 

Deze leider zal in eerste instantie beslist niet overkomen als een gevaarlijke bruut. Hij zal zich presenteren het goede voor te hebben met alle mensen. Velen zullen oprechte bewondering voor hem gaan koesteren. Hij zal zeer veel goeds tot stand gaan brengen. Alles moet immers sprekend lijken op het ware goede? Zo zeer zelfs dat hij zich kans ziet om zelfs de “uitverkorenen” te verleiden. Niemand kan kopen nog verkopen, die niet het teken van het Beest zal ontvangen. Deze figuur is dan de grote eindtijd-Esau, de supermens, de antichrist. Maar zijn val staat ook bij voorbaat vast. Zijn regering zal kort zijn:

 

Openbaring 13:5 “En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

 

Straks zal onder leiding van de al eeuwen verwachtte grote werelddictator, het kwaad alleen maar culmineren. Maar terwijl hij op het toppunt van zijn macht is, overkomt hem het verderf. 1 Thess.5:3. De Here Jezus zal hem doden door de adem Zijns mond en machteloos maken door Zijn verschijning:

 

2 Thess 2:8…hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.”

 

Al die machten die de antichrist op de troon hebben gezet in Jeruzalem, zullen op een verschrikkelijke manier gaan ervaren wat het is om God te bestrijden. Het gaat satan uiteindelijk om de “troon des Heren” maar dat zal een catastrofale stap te ver zijn. Kennis van alles wat er nu gebeurt behoedt ons voor het geven van de schuld aan God voor het vele kwaad dat momenteel de wereld overheerst. Om hun doel te bereiken hebben de machthebbers geïndoctrineerde marionetten op de troon van landen gezet om hun plannen uit te voeren. Ze zullen onze hele manier van leven op de schop nemen en dat zelfs bij wet vastleggen. Als ze hun zin krijgen zullen ze alle plannen van Agenda-2030 ook daadwerkelijk uitvoeren. Als ze hun zin krijgen, want de Bijbel maakt duidelijk dat God hun satanische plannen zal dwarsbomen.

 

Openbaring 17:1-2En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.”

 

Er is nog steeds redding mogelijk voor allen die nog zoekende zijn:

 

Matthéüs 11:28-29-30 “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

 

Zijn koningschap zal niet slechts enkele tientallen jaren duren, maar eindeloos zijn. Het gaat dus niet over de periode die Hij op aarde geweest is. Dit kan niet anders betekenen dan dat deze tijd nog moet komen. Het zal de periode zijn waarvan de engelen na Zijn Hemelvaart gezegd hebben, dat Hij zal terugkeren naar de aarde. Het zal een periode zijn waar wij met verlangen naar uit mogen zien.

Terug naar: Inhoud