Uit het nieuws 28-05-2018

 

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Simonida Dijkhuis-Nijhof en Jur van Calkar voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 31)

Openbaring 13 ďHet beest uit de zee en het beest uit de aardeĒ (deel 4)

 

De antichrist zal persoonlijk zorgen voor het herstel van de tempeldienst, of er in ieder geval zijn goedkeuring aan geven en dat is iets wat nog niemand vůůr hem tot stand heeft gebracht. De geest van de antichrist creŽert ter voorbereiding omstandigheden waarin men roept om een sterke leider. De mensheid zal opnieuw liever de duisternis verkiezen dan het licht. We weten dat satan altijd al een tegenstander van God is geweest, en waar kan hij zich beter tegen God verheffen dan in een Tempel die aan God gewijd is?

 

2 Thessalonicenzen 2: 4 ďÖde tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.Ē

 

DaniŽl 11:36ďEn de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.Ē

 

Er zullen in de gemeente schijnapostelen komen, waarvan Paulus zegt:


2 CorinthiŽrs 11:13-14 ďWant zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.Ē

 

Aan de heerschappij van satan zijn grenzen en dat weet hij heel goed.

 

De huidige IsraŽlische leiders hebben kennelijk geen idee dat zij zich straks zullen vastklampen aan de schijnvrienden die uitsluitend slechte bedoelingen hebben. Daarom moet het ook echt Gods Tempel zijn, een heilige, gewijde ruimte, waar God ook echt aanbeden wordt en dagelijks offers aan Hem gebracht worden. Dat hoort allemaal bij het slimme plan van de antichrist. Het is juist zijn bedoeling om heiligschennis te plegen en Gods huis te ontwijden. Wanneer de antichrist al vanaf het begin een tempel ter ere van zichzelf zou laten bouwen, dan zou er immers geen sprake zijn van een ontheiliging.

 

Voor veel christenen is het nog steeds een punt van discussie of er werkelijk sprake zal zijn van de bouw van de 3e Tempel in Jeruzalem. Ook op internet staan diverse artikelen waarin dat sterk in twijfel wordt getrokken. Toch zijn er diverse aanwijzingen dat deze Tempel over niet al te lange termijn gebouwd zal worden.

In november 2016 vroegen een groep vooraanstaande IsraŽlische rabbijnen aan de Amerikaanse president-elect Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin de rol te vervullen naar het voorbeeld van Kores van PerziŽ, die 2500 jaar geleden het Joodse volk in ballingschap bijstond naar huis terug te keren om de Tempel in Jeruzalem te herbouwen. Ook het Sanhedrin stuurde brieven naar zowel Trump als Poetin en drong er bij hen op aan, samen te werken om de herbouw van de Tempel mogelijk te maken. Het Sanhedrin heeft tevens in een brief in het Hebreeuws, Engels en Arabisch, Ďde Arabieren als de zonen van IsmaŽlí uitgenodigd een rol te spelen in de herbouw van de 3e Tempel. Ook andere personen en organisaties in IsraŽl hebben Donald Trump opgeroepen mee te helpen aan de herbouw van de Tempel in Jeruzalem. Onder hen is Gershon Salomon van de Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement. Ook hij roept Trump op te handelen naar het voorbeeld van Kores.

Rabbijn gelooft dat Trump Derde Tempel zal bouwen

De onverdeelde steun van de Amerikaanse president Donald Trump voor de Joodse Staat en zijn openlijke erkenning van Jeruzalem als hoofdstad hebben veel IsraŽliŽrs enthousiast gemaakt. Zijn positieve houding ten opzichte van IsraŽl lijkt bijna onlogisch, vooral na decennia van meer vijandige trends. Een prominente IsraŽlische rabbijn, Yosef Berger, gelooft dat de reden voor deze ongekende verschuiving is dat Trump een grote rol zal spelen bij de bouw van de Derde Tempel en de komst van de Messias.

Sprekend met Breaking Israel News citeerde Rabbi Berger een middeleeuwse rabbijnse bron, die voorspelde dat terwijl de eerste twee tempels werden gebouwd door IsraŽl, de derde zou worden gebouwd door de 'nakomelingen van Edom', een zin die in sommige latere rabbijnse literatuur een eufemisme is voor de christelijke wereld. Rabbi Berger legde uit: 'Geen enkele leider in de geschiedenis heeft Jeruzalem erkend als de hoofdstad van de Joden en IsraŽl. [Trump] heeft al een groot tikkoen (herstel) voor de christenen gecreŽerd door zijn ongekende relatie met Jeruzalem. Trump is de vertegenwoordiger van Edom die uiteindelijke historische genoegdoening voor zijn hele natie zal uitvoeren door de tempel te bouwen.'

Op YouTube is een filmpje verschenen waarin de IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu de bouw van de tempel aankondigt: https://youtu.be/xJiBu79Bids.

Het was in 2016 vijftig jaar geleden dat generaal Moshe Dayan erin slaagde tijdens de Zesdaagse oorlog Jeruzalem in te nemen en de stad te herenigen. Honderden religieuze Joden mochten voor het eerst op de Tempelberg openlijk en hardop de priesterlijke zegen uit het Bijbelboek Numeri uitspreken. Na eerst de volgens de Joodse wetten rituele mikveh (reinigingsbad) te hebben ondergaan,vierden ze in groepjes van 30 tot 40 personen deze dag op de Tempelberg. Onder hen bevonden zich diverse Kohanim nakomelingen van de priester Ašron en werd de Priesterlijke Zegen uit Numeri 6:24-26 uitgesproken:

ďDe Here zegene u en behoede u; De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.Ē

De blijdschap onder de aanwezige Joodse mensen was groot.

IsraŽl blijkt overigens al op 30 december 1993 een overeenkomst te hebben gesloten over de toekomstige rol van het Vaticaan in het Heilige land en de stad Jeruzalem. IsraŽl blijkt niet alleen diverse christelijke plaatsen onder beheer van het Vaticaan te hebben geplaatst, maar zelfs legale toestemming te hebben verleend over het beheer van de 3e Tempel. Volgens Steven Ben-Nun bestaat daarover schriftelijk bewijs.

 

Dit verdrag is op 10 maart 1994 in werking getreden. Het blijkt dat Simon Peres IsraŽl toen al delen van autonomie heeft uitverkocht aan het Vaticaan en Rome hiermee een bijzonder verstrekkende wettelijke acceptatie heeft gegeven. Zij bespraken het oprichten van een overkoepelende organisatie die alle religies van de wereld moet vertegenwoordigen. Peres is ook de man die in het verleden heeft voorgesteld om van Jeruzalem een internationale stad te maken.

 

Rome streeft al jaren naar internationalisering van Jeruzalem en het beheer over de heilige religieuze plaatsen voor haar rekening wil nemen. Reeds in 1992 hebben de voormalige IsraŽlische president Simon Peres en oud minister van Justitie Yossi Beilin, een geheim gehouden plan gesloten om de berg Sion onder controle te plaatsen van Rome. Ook wil Rome het gezag over het hof van Getsemane aan de voet van de Olijfberg, en verder de belangrijke christelijke plaatsen om het meer van Galilea en Caesarea en wil het dat IsraŽl de soevereiniteit over de Klaagmuur en de Tempelberg opgeeft. 

 

Getsemane

 

Met de bouw van de 3e tempel zal de wereldwijde mondiale macht vanuit Jeruzalem gaan regeren met de antichrist in de Tempel. De 3e Tempel zal zonder enige twijfel mede door de inbreng van Rome tot stand komen. Wat het Vaticaan in ieder geval ook zal gaan doen is straks wanneer de Tempel gereed is, de in het jaar 70 geroofde heilige artefacten uit de catacomben halen en ze naar Jeruzalem brengen.

 

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de Derde Tempel niet lang meer op zich zal laten wachten. Over de hele wereld bidden Joden, dat dit spoedig mag gebeuren. Het Sanhedrin heeft inmiddels een Hogepriester aangesteld als voorbereiding voor de 3e Tempel. Het Sanhedrin heeft in augustus 2016 Rabbi Meir Kahane geselecteerd om de functie van Hogepriester te vervullen, zodra dat nodig mocht zijn. Rabbi Kahane heeft veel vernieuwingen voorbereid van de wet voor de dienst in de Tempel. Daarnaast heeft het Tempel Instituut de Kohanim (priesters) geregistreerd en een instituut opgericht om hen op te leiden. Veel christenen hebben enthousiast gereageerd op het bericht dat het Sanhedrin een priester heeft aangesteld voor de herbouw van de Tempel. Al dit soort ontwikkelingen brengen het Joodse volk steeds dichter bij het moment dat de tempel kan worden gebouwd en de eredienst hersteld wordt waar men 2000 jaar lang van heeft gedroomd en voor heeft gebeden. Maar deze Tempel die voor God bestemd zou zijn, zal helaas korte tijd bezet worden door de antichrist Ďde mens der zondeí die zal proclameren god te zijn. Klik hier voor meer informatie over de 3e Tempel.

Er moet wereldwijd eerst iets heel ingrijpends gaan gebeuren waardoor de antichrist de macht en de autoriteit zal krijgen om aan IsraŽl toestemming te kunnen verlenen de Tempel te mogen herbouwen op de Tempelberg. Hij zal kennelijk zonder probleem een verbond met zowel de geestelijke als politieke leiders van IsraŽl weten te sluiten. Er zal sprake zijn van een zevenjarig verbond maar dit verbond zal een valstrik voor IsraŽl blijken te zijn. Omdat in Zacharia 6:13 staat dat de Spruit (de Messias) de tempel zal bouwen zijn de orthodoxe Joden van mening dat Hij dat alleen mag doen.

Zacharia 6:12-13 ďZo zegt de Here der heerscharen: zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en Hij zal de Tempel des Heren bouwen. Ja, hij zal de Tempel des heren bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon; en hij zal priester zijn op zijn troonÖĒ

Als ze in de antichrist menen de messias te herkennen, zal deze daardoor in aanmerking komen en zullen ze zich aan zijn gezag onderwerpen. De eerste 3Ĺ jaar verlopen zonder al teveel problemen. De Joden zijn blij met de nieuwe tempel en het herstel van de offerdiensten. Ze voelen zich gezegend door de God van IsraŽl. Maar de basis van het verbond dat ze hebben gesloten is demonisch. Ze hebben een verbond met de dood gesloten. Als de eerste 3Ĺ jaar verstreken zijn en ze ontdekken dat deze ďmessiasĒ zich ontpopt als een goddeloos heerser, zal het verstaan van de openbaring louter verschrikking zijn. (DaniŽl 9:26-27)

Jeremia 23:1 ďWee de herders, die de schapen welke Ik weid, verderven en verstrooien, luidt het woord des Heren.Ē

 

EzechiŽl 13:2  ďMensenkind, profeteer tegen de profeterende profeten IsraŽls en zeg tot hen die naar eigen inzicht profeteren: hoort het woord des Heren.Ē

 

MatthťŁs 23:13  ďMaar wee u, schriftgeleerden en FarizeeŽn, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.Ē

 

De antichrist zal Jeruzalem tijdelijk tot zijn hoofdkwartier maken en zelf zitting nemen op de heilige plaats! Hoe is dat mogelijk? Er is maar ťťn enkele verklaring denkbaar: hij moet ook op bovennatuurlijke wijze de moslims ervan weten te overtuigen dat hij de lang verwachte Imam Mahdi van de moslims is en tegelijkertijd de Messias van de Joden en de teruggekeerde Jezus/Yeshua van de christenen! Volgens de meerderheid van de Shiíitische moslims wordt de Mahdi voorgesteld als een messiaanse figuur. Hij vertoont opvallende gelijkenis met de Bijbelse Messias.

 

Honderden miljoenen moslims geloven dat de komst nabij is van de 12e imam, die Muhammad ibn Hasan al-Mahdi al-Muntazar -de door Allah ( Bašl) geleide-heet en door de moslims kortweg Mahdi-messias wordt genoemd en ook wel Ďde heer van deze eeuwí. Opmerkelijk want dat is hoe in de Bijbel satan wordt omschreven: de Ďheer (of god) dezer eeuwí:

 

2 CorinthiŽrs 4-4 ďÖongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.Ē

 

Volgens een islamitische overlevering zou deze Imam Mahdi in een put zijn verdwenen in 941 na Chr. toen hij nog een kind was. Het verhaal gaat dat de Mahdi door Allah in de hemel zou zijn opgenomen en volgens de islamitische traditie op de Dag des Oordeels op aarde terugkeren, een verhaal dat als twee druppels water lijkt op wat de Bijbel te melden heeft over de terugkomst van Jezus/Yeshua.

 

De Mahdi, voorgesteld als overwinnaar op een paard

 

Volgens de islamitische traditie verschijnt de Mahdi niet alleen als een obscure religieuze leider, maar komt hij met name om het Kalifaat te herstellen. Islam beveelt zijn volgelingen: ,,Als u hem ziet, ga en bewijs hem trouw, zelfs al zou u over ijs moeten kruipen, want hij is de medeheerser (Khalifa) van Allah.Ē Ze zien hem als een Ďrechtvaardige geleide, verwachte persooní. Maar deze Mahdi is geen verlosser maar een krijgsheer die de niet-moslims met Mohammeds zwaard tot de islam zal dwingen.

 

Duistere machten hebben ervoor gezorgd dat in de vele religieuze systemen een pseudo messias wordt verwacht. Diverse volkeren verwachten een Ďverlosserí die de mensheid zal begeleiden naar een nieuw tijdperk. Zo verwachten de volgelingen van Zoroaster (de Bijbelse Nimrod) de komst van Saoshyant op grond van de Zend-Avesta. De Hindoes zien uit naar de terugkeer van Krishna op grond van de Bhagavad Gita. De Boeddhisten verwachten de 5e Boeddha, die genoemd zal worden Ďde Maitreyaí. Diverse indianenstammen in Midden-en zuid Amerika kijken uit naar de terugkeer van Quetzalcoatl, de gevederde slangengod. De Hopi Indianen in het Zuidwesten van de Verenigde Staten, verwachten de komst van Mašsauu en de Incaís zien uit naar de komst van de ĎSapa Incaí een uitzonderlijk politiek en spiritueel leider. De Joden zien uit naar de komst van HaMassiach, de Zoon van David (zij zullen zeker geen Jezus/Yeshua verwachten) en de christenen verwachten de terugkeer van Jezus/Yeshua als de grote Verlosser.

De mensheid is in afwachting van een Ďbovennatuurlijkí wezen die de wereld zal verlossen van alle ellende en die een tijd van gelukzaligheid zal invoeren. Velen geloven dat het om superintelligente wezens gaat uit een voor de mens onzichtbare dimensie, die de aardse mens naar een hoger geestelijk plan zullen voeren. De Bijbel maakt duidelijk dat er maar ťťn ware Messias is, ťťn echte Verlosser: Jezus/Yeshua. Het is satans doel de wereldbevolking af te leiden van Zijn terugkomst op aarde. Maar niets kan de vervulling van de Bijbelse profetie waarin sprake is van Jezus/Yeshuaís terugkomst op aarde, tegenhouden.

Niemand kan ontkennen dat alle profetieŽn over Jezus/Yeshuaís eerste komst, tot in de kleinste details zijn uitgekomen. Tweeduizend jaar geleden reed Hij op een ezel Jeruzalem binnen precies zoals de profeet Zacharia had voorzegd:

 

Zacharia 9:9 ďJubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw ​koning​ komt tot u, hij is ​rechtvaardig​ en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.Ē

 

Zijn terugkomst zal plaatsvinden in een tijd dat de wereld op de rand van de afgrond balanceert. Hij is opgestaan uit de doden en ten hemel gevaren. Het lijdt geen enkele twijfel dat ook de profetieŽn over Zijn terugkomst letterlijk in vervulling zullen gaan. Hij sprak met Zijn discipelen over Zijn heengaan over Zijn terugkomst en over het komende koninkrijk en Zijn koningschap. De Bijbel staat vol met beloften aangaande Zijn terugkeer. Hij die verbleef aan het meer van Galilea, die met ťťn woord de woedende storm en de opzwepende golven in een ogenblik totbedaren kon brengen, die doven liet horen, blinden liet zien en kreupelen liet springen als een hinde, en zondaars vergaf. Binnen afzienbare tijd zal Hij als de grote Verlosser, in een machtig schouwspel terugkeren op de Olijfberg in Jeruzalem.

De antichrist kan zich in het begin van zijn optreden buitengewoon humaan voordoen, maar uiteindelijk zal hij zijn ware aard laten zien:

Openbaring 13:6 ďEn ( het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.Ē

Wie de Naam van God lastert, lastert God Zelf. De keuze dit beest achterna te lopen betekent voor de ongelovigen en naamchristenen enkele jaren uitstel van leven in verdwaasde aanbidding. Maar bij de onherroepelijke ondergang van het beest, betekent dat ook zij bij Jezus/Yeshuaís terugkomst hun ondergang tegemoet gaan. Het is het bewust aanvechten van de Ene God. Dat begon al in het paradijs, de begeerte als God te zijn en het was de invalspoort van satan om met deze waan de mens te verleiden (Genesis 3:5).

Franklin ter Horst