Uit het nieuws 28-01-2019

 

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 62)

 

Openbaring 18 (De val van Babylon deel 4)

 

In de afgelopen jaren zijn talrijke studies verschenen over diverse samenzweringen die niet alleen diverse regeringen hun wil opleggen, maar ook de media, het leger, het onderwijs, de banken, de handel en de industrie beheersen. De werkzaamheden van organisaties kenmerken zich door op subtiele manier de mens te misleiden. Ze bespelen de wereld achter de schermen en verwezelijken door geheime operaties wat niet wettig of politiek verwerkelijkt kan worden. Men plaatst regeringsleiders op het wereldpodium die volledig naar hun poppen dansen. Deze slaafse lieden mogen hun geheime bijeenkomsten bijwonen en zwijgen wat ze allemaal te horen krijgen.Deze regeringsleiders tonen ons valse en soms absurde statestieken en cijfers, om de burgers zo lang mogelijk in het ongewisse te laten over wat ze te wachten staat. De media weerspiegelen deze waanzin en dragen bij aan de verbijstering van hun lezers, kijkers en toehoorders.

De manier waarop ze de macht manipuleren en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend. Ondertussen werken ze ongestoord door aan de dingen die hun macht moeten stabiliseren en hun corrupte plannen verder moeten concretiseren. De wereldbevolking ziet zich geconfronteerd met een homogene en meedogenloze samenzwering met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens.

Er bestaan een groot aantal samenzweringen die gezamenlijk streven naar een Wereldregering. Daaronder bevindt zich de "Orde der Illuminaten". Klik hier voor het zien van een video waarin de praktijken van deze occulte groep nader worden toegelicht. Illuminatie komt uit het Latijn en staat voor ‘Verlichten’.Deze club werd opgericht in 1530 in Spanje (organisatie van alumbrados = verlichten) en baseerde zich op de Konstantinopel Brief uit 1489, waarin al werd gesproken over de verovering van het leiderschap over de hele wereld. De club raakte in de vergetelheid maar in de jaren-70 van de achttiende eeuw leefde dat idee weer op en werd het uitgewerkt door de Duitser Adam Weishaupt (1748-1830). Weishaupt was de zoon van een rabbijn, maar hij bekeerde zich tot het katholicisme en kreeg zijn scholing bij de Jezuïeten. In 1775 besloot hij echter met de Jezuïeten te breken.

 

 Adam Weishaupt

De piramide op de afbeelding (met losse topsteen) draagt de woorden Annuit Coeptis-Novus Ordo Seclorum, hetgeen betekent: aankondiging van de geboorte van de Nieuwe Wereld Orde, met als stichtingsjaar 1776, van de Orde der Illuminaten. Dit jaar valt samen met de bundeling van de 13 Staten die de Verenigde Staten inluidde. Het Alziend Oog is ook een Vrijmetselaarssymbool en spelen een belangrijke rol in vele occulte- en kabbalistische groepen. Dat dit piramidesymbool met achterdocht bekeken mag worden blijkt ook wel uit het feit dat één der medeontwerpers van de zegel, Benjamin Franklin, omstreeks 1772- zelf vrijmetselaar zijnde- lid is geweest van een openlijk satanisch genootschap in Engeland. Deze instelling stond bekend onder de naam "Hellevuur-Club".

Weishaupt was een satanist met de ambitie om de opperste Soevereine Pontifex te worden van de cultus van Lucifer. Op 1 mei 1776 werd de Orde der Illuminati door hem (her) opgericht in Ingolstadt in Beieren. Weishaupt koos als oprichtingsdatum van de Illuminatie de datum 1 mei omdat hij door zijn studie bekend was met de heidense feestdag: 1 mei; de grote heksensabbat in de nacht van 30 april op 1 mei: de Walpurgisnacht. Moderne satanisten eren die dag nog steeds. Klik ook eens hier https://youtu.be/nEpcY5JU120?t=1485. De link start op het juiste moment in de video.Met dank aan Roel Kisteman.

Weishaupt bedacht een systeem van macht vanachter de schermen, een macht volledig onzichtbaar voor buitenstaanders waarvan het volk niet weet dat die bestaat. De werkwijze was volledig geheim, dictatoriaal en despotisch. Haar leden moesten zich achter Weishaupt´s denktrant stellen en onderwerping, spionage, dwang en verklikkerij niet schuwen. In 1777 werd Weishaupt lid van de Vrijmetselaarsloge “Theodor zum guten Rath” in München, waar hij zijn gedachtegoed in de doctrines van de Vrijmetselarij trachtte te introduceren. Ook was hij lid van de Grote Loge in Parijs.

Veel Illuminatie infiltreerden in de Vrijmetselarij, die ze gebruikten als dekmantel voor het doel om de samenleving te ondermijnen. Ze hadden antikerkelijke en antiroyalistische sentimenten; hun bedoelingen lekten echter uit, waarna de Orde der Illuminatie in 1785 werd verboden, maar Weishaupt en zijn volgelingen gingen ondergronds verder. In 1790 schreef Weishaupt: “Met dit plan willen wij de hele mensheid besturen… De posities moeten toegedeeld en geconstrueerd worden, waarmee wij in het geheim alle politieke processen beïnvloeden”. Dat hield in dat zoveel mogelijk macht en rijkdom verworven moesten worden, wat uiteindelijk moest leiden tot de wereldheerschappij en de constructie van een Nieuwe Wereldorde.  Weishaupt verdeelde de leden in verschillende klassen of graden: a. nieuwelingen; b. vrijmetselaars; c. mysterieklassen. Alleen deze laatsten werden op de hoogte gesteld van de criminele doelstellingen van de Orde der Illuminatie.

Binnen no-time waren duizenden Europese intellectuelen bij de Orde betrokken en werkten georganiseerd voor een doel dat slechts aan de hun onbekende hoofdleiding, net als bij de New Age Movement, bekend was. Het eerste grote succes van de Illuminaten vond plaats in 1789. De uitbarsting van de antichristelijke Franse Revolutie met de erbij behorende terreur, moordpartijen, godslasteringen en andere ontsporingen, verliep precies zoals men dat gepland had.

Weishaupt streefde indertijd ook al naar staatkundige en godsdienstige verlichting. Tot één van zijn plannen behoorde ook het geloof in de Bijbelse God te vernietigen met als einddoel aanbidding van Lucifer. In alle ‘uitgelekte’ Illuminatie-programma’s blijkt de verzwakking, resp, vernietiging van het Jodendom en de staat Israël en volledige uitroeiing van het geloof in Jezus/Yeshua, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complot".

Weishaupt vond dat de ‘menselijke beesten’ in groepen moesten worden ingedeeld en tegen elkaar opgezet worden teneinde elkaar op leven en dood te bestrijden. De doelstelling van de huidige Illuminaten is het stichten van chaos en oorlogen overal op aarde om zodoende de weg te bereiden voor de komende ‘verlosser’ de antichrist. Ze zitten achter het opheffen van landen en godsdiensten en stimuleren de opkomst van multiculturele samenlevingen en de wereldwijde vermenging van rassen, volken en culturen met het doel om alle landen en volken op te laten gaan in de NWO smeltkroes met één grote baas aan het hoofd, de in de Bijbel aangekondigde antichrist.  

De Illuminatie is niets anders dan een satanische sekte die wordt geleid door de rijkste en machtigste mensen ter wereld. Na de Tweede Wereldoorlog hielp de CIA Duitse geleerden-eveneens veelal Illuminatie leden- te ontsnappen naar Amerika, waar ze met open armen werden ontvangen. Ze zijn geïnfiltreerd in overheden, onderwijsinstellingen, georganiseerde religieuze instellingen de massamedia en financiële instituten.De Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt schreef in november 1933 aan kolonel Edward House: "De werkelijkheid is, zoals jij en ik allebei weten, dat een financieel element in de grotere centra de regering al sinds de dagen van Andrew Jackson in zijn greep heeft."  Jackson, president van de VS van 1829 tot 1837, sprak zelf "van een kuil vol slangen”.

In Amerika is het machtscentrum piramidaal geconstrueerd met het "Alziend Oog" van de Egyptische Zonnegod Horus zoals dat te zien is op het Amerikaans één-dollar biljet.

De Vrijmetselarij en de Illuminatie verschillen niet zoveel van elkaar. De Vrijmetselaarstempel in Alexandria (Virginia) is het centrum van Illuminatiegeleerden en hun onderwijs. De huidige ‘Opperste wereld Raad’ van de Illuminatie is een prototype voor de wereldregering die tijdens de komende periode van chaos zal worden opgericht. De leiders van deze raad staan aan het hoofd van de financiële wereld. Zoals iedere organisatie heeft ook de Illuminatie zijn zwakke punten. Dat is hun enorme arrogantie. Ze denken onkwetsbaar te zijn maar zullen gaan ervaren dat de God van Israël hun plannen zal verijdelen, en een oordeel over deze kliek zal uitspreken die zijn weerga niet kent. Hier zal in vervulling gaan wat Jesaja schreef:

Jesaja 14:12-16  Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven…”

Op 16 augustus 2018 veroorzaakte een occulte organisatie met de naam de Satanische Tempel ophef door met een groot standbeeld van Baphomet en luid schreeuwend “Heil Satan” actie te voeren bij een overheidsgebouw in de plaats Little Rock in Arkansas in de Verenigde Staten. Baphomet is ook een idool van de Illuminatie Met de actie protesteerden leden van de Satanische tempel dat er in het voorjaar van 2018 een monument met daarop de tien geboden is geplaatst op overheidsgrond bij het Capitool in Little Rock. De actievoerders eisten dat het monument zou worden verwijderd of dat het vergezeld zou worden met hun beeld van Baphomet. Zie ook deze video. (Inside Colombia's Temple of Lucifer)

Zo werd Baphomet door de straten van Little Rock gereden

Er bestaan wereldwijd een groot aantal geheime genootschappen met een samenzweerderig karakter, zoals de Brotherhood of the Snake ( de slang en de draak worden door deze groep gezien als de vertegenwoordigers van de absolute wijsheid, Lucifer, de lichtdrager, de vader van alle wijsheid). Dan zijn daar nog de zeer occulte Bohemian Grove, de Tempeliers en de verschillende keurkorpsen van Rome waaronder het "Witte leger van Maria", de Maltezer Ridders en Opus Deï. Het devies in hun vaandel is "alle wereldlijke, politieke en kerkelijke macht aan de paus." Opus Deï is een genootschap dat in 1928 is opgericht in Madrid door monseigneur Josemaria Escriva de Balaquer y Albas.

 

Deze organisatie bestaat voornamelijk uit mensen die sleutelposities bekleden in het economische en politieke leven van de circa 63 landen waarin ze actief zijn. Bij Opus Deï gaat het om de totale heerschappij over de kerk en over de mens. De doelstellingen van deze club zijn extreem en gevaarlijk en getuigt van grenzeloze hoogmoed en machtshonger. Opus Deï presenteert zich met uiterste charme en vriendelijkheid, maar eens in het net gevangen begint de brainwashing en het vernietigen van de persoonlijkheid.

Opus Deï is te vergelijken met de praktijken van de Jezuïeten en de SS. "Ogen dicht en gehoorzamen." Bij Opus Deï gaat het alleen om de macht. Men zoekt uitsluitend in universitaire kringen naar uitzonderlijk begaafde en welgestelde mensen. De club is geïnfiltreerd in de Franse en Duitse bankwereld, met name in de Deutsche Bundesbank. Ook de European University in Antwerpen is door Opus Deï overgenomen. De wilde dromen over een herstel van het oude Habsburgse rijk zitten er diep in. Die ideeën worden door Opus Deï in hogere maatschappelijke, culturele, academische en adellijke kringen gehuldigd.

Wat ook bijzonder populair aan het worden is, is het plaatsen van de toegangspoort van een reproductie van de Baäl tempel.  Zo’n poort wil zeggen: “welkom antichrist!” De reproductie van deze poort verscheen voor het eerst in Londen op Trafalgar Square op 19 april 2016 tijdens de ‘feestdag’ van Beltane. Beltane, ook bekend als May Day, is een verengelste verwijzing naar de god “Baäl.” De reproductie is gemaakt door het Institute for Digital Archeology, een joint project van de Oxford en Harvard Universiteiten in Groot-Brittannië.

 

https://pillaroffire.nl/wp-content/uploads-ppillar1/2018/09/Boog-Palmyra-in-Londen-van-BIN-29mei2017-300x270.pngDe onthulling van de boog viel samen met het begin van een 13-daagse periode, bekend in occulte kringen als “Het Bloedoffer aan het Beest,” de belangrijkste ‘vrije feestdagen’ voor degenen die de god Baäl aanbidden, en die wordt gevierd met kinderoffers en biseksuele orgieën. De boog verscheen vervolgens ook in het Stadhuis van New York City in september 2016 en was op 19 februari 2017 eveneens te zien in Dubai waar de ‘Wereldregering’ bijeen was.

De eerste top van deze club is gehouden in 2013 en werd bijgewoond door de voormalige Amerikaanse president Barack Hoessein Obama en voormalig secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-Moon, en andere wereldleiders. Van 26 tot en met 30 september 2018 was de boog te zien in Washington D.C. De planning was dat de boog vanaf 17 oktober 2018 ook bij het Internationaal Strafhof in Den Haag te zien zou zijn, maar dat is niet doorgegaan. De gastorganisatie, het “Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development” heeft de samenwerking met het IDA (Institute for Digital Archeology), dat de replica heeft gemaakt, opgezegd.

De originele Roman Victory Arch stond 1800 jaar in het Syrische Palmyra, en is gedeeltelijk verwoest door de barbaren van ISIS in oktober 2015. Op zaterdag 4 juli 2015 vond hier een executie van 25 Syrische militairen plaats. Het bloedbad werd in opdracht van ISIS uitgevoerd door kinderen. Te zien was hoe honderden mensen waaronder kinderen toekeken terwijl de doodvonnissen werden voltrokken.

Franklin ter Horst