Uit het nieuws 27-03-2017

 

Door: Franklin ter Horst

 

Zal de derde Tempel in Jeruzalem spoedig worden herbouwd? (deel 5)

 

Het is zeer opvallend dat de religieuze Joden al eeuwenlang in meerderheid Jezus niet als Messias erkennen, terwijl zij daarentegen uitgerekend de tegenovergestelde daarvan, de valse-messias straks wel als zodanig zullen aannemen en vereren, hetgeen reeds voorspeld is door Jezus zelf. Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Jezus, sprak deze woorden weliswaar tegen de toenmalige religieuze leiders van IsraŽl, maar met het verwijt dat zij in plaats van Hem iemand anders zullen accepteren, bedoelde Hij uiteraard niet hen persoonlijk, maar hun toekomstige ambtsgenoten met het oog op hun aanvaarding van de valse-messias. Het lijkt er dus op dat hij zowel door de religieuze alsook door de politieke leiders van IsraŽl verwelkomd zal worden als hun langverwachte Messias, want zij zijn op dat moment kennelijk verblind en zullen deze figuur zeer zeker niet in verband brengen met: DaniŽl 9:27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophoudenÖ

 

Het is zeer opmerkelijk dat DaniŽl visies geeft op een voor hem verre toekomst. Al lezende in het boek komt men wonderbaarlijke verhalen tegen, alsof een fantast bezig is geweest. Geen wonder dat het boek een dankbaar middel in de hand van critici is om de waarheid en de betrouwbaarheid van de Bijbel aan te vallen. Het boek DaniŽl is geschreven om het Joodse volk in ballingschap te bemoedigen en het feit dat er nog een toekomst is. Zoals de engel tot DaniŽl zei; Ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal.

 

Het boek DaniŽl wordt gekenmerkt door een voortdurende strijd tussen de goden van Babylon en de God van IsraŽl, die tenslotte zal resulteren in een geweldige doorbraak van het Koninkrijk van God. Beroemde feiten uit DaniŽls boek zijn de droomverklaringen aan het adres van de Babylonische koning Nebukadnezar (DaniŽl 2). Uit dit deel van DaniŽls boek blijkt dat de wereldheerschappij der heidenen begint en eindigt met een beeld.

 

Nebukadnezar is voorgesteld door een gouden hoofd op een prachtig beeld en de Bijbel zegt ons dat ook de komende antichrist een beeld van zichzelf zal oprichten en van alle mensen eisen zal om dat beeld te aanbidden. Tussen deze twee beelden strekt zich de gehele loop van de heidense wereldgeschiedenis uit. Na het tweede beeld zal het Koninkrijk van de Here Jezus worden opgericht, voor eeuwig! Nebukadnezar bleek uiteindelijk door de uitleg van het beeld geÔnspireerd want hij liet er zelf een maken van goud en deze opstellen op de vlakte van Dura in het gewest Babel.

 

Het beeld was 60 el hoog en 6 el breed. De genoemde el is ongeveer 52 cm. Het beeld zou dus iets meer dan 30 meter hoog en ruim 3 meter breed zijn geweest. Toen het beeld was opgesteld werden alle hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd om de inwijding bij te wonen. Iedereen diende het beeld te aanbidden en zij die weigerden werden in een gloeiende vuuroven geworpen. De zessen in de maten van het beeld verwijzen naar de antichrist wiens getal 666 is. Een van de zessen mist, waarschijnlijk vanwege het feit dat het opstandige systeem nog niet geheel tot volledige ontwikkeling was gekomen.

 

Op het moment dat de valse-messias het zevenjarig verdrag met IsraŽl en de wereldleiders zal ondertekenen, moet hij zich wel in een geweldige machtspositie bevinden en een enorme politieke invloed uitoefenen om dat te kunnen doen en dan zou hij zowel de vertegenwoordigers van IsraŽl, de Wereldleiders, de Wereldkerk alsook de leiders van alle Arabische staten in de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) op zijn hand moeten hebben.

 

Vanaf het moment dat het verdrag bekrachtigd wordt, begint de klok te tikken, want zodra dit gebeurt, kunnen we de herbouw van de Tempel spoedig verwachten. De Tempel zal worden herbouwd en de offerdienst worden hervat. God heeft daar echter geen welgevallen in omdat IsraŽl letterlijk een pakt met de duivel heeft gesloten. Daarom laat Hij het ook toe, dat de valse-messias daar al gauw weer een einde aan zal maken, want net zo gemakkelijk als hij het verbond zal bekrachtigen, zal hij het 3Ĺ jaar later ook weer nietig verklaren en de offerdienst stopzetten.

 

Hij zal de nieuw gebouwde tempel van God gebruiken als zijn eigen uitvalsbasis. Gezien het feit dat het initiatief voor de herbouw van de Tempel niet van God, maar van de valse-messias uitgaat, is deze in Gods ogen al vanaf het begin ontwijd. Hij zal de Tempel 'ontheiligen' door er een heiligschennend object in te plaatsen. Hij zal een gruwelijk afgodsbeeld van zichzelf op de heilige plaats opstellen. Het zal niet een dood voorwerp zijn zoals we dit uit de oude culturen kennen, maar het zal zelfs kunnen spreken: ďHem werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het kon spreken en kon bewerken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, ter dood werden gebracht!Ē

 

De komende valse-messias zal zich dus net als Nebukadnezar laten aanbidden. Het oprichten van de ďgruwel der verwoestingĒ houdt in dat het dagelijks offer voor IsraŽls God in de tempel wordt gestaakt en door afschuwelijke afgoderij vervangen. Het huis van God veranderd daardoor in een afgodstempel. Die afgoderij zal zo afschuwelijk zijn, dat ze verwoesting brengt.

 

Het beeld zal dus worden opgericht met de bedoeling, het te aanbidden en wie dat niet doet wordt gedood, net zoals dat bij Nebukadnezar het geval was. De valse-messias zal van zichzelf verklaren dat hij een god is en als zodanig in de Tempel gaan zitten. Paulus schrijft hierover: Thessalonicenzen 2:3-4 Ö.want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien dat hij een god is.

Dit is geheel in overeenstemming met wat DaniŽl ook profeteerde: DaniŽl 11:38 Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen vereren: de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en edelgesteenten en kostbaarheden. En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt (DaniŽl 11:36).

In MatthťŁs 24:15 geeft Jezus met betrekking tot deze heiligschennis de volgende indringende waarschuwing: Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet DaniŽl gesproken is, op de heilige plaats ziet staan -wie het leest, geve er acht op -laten dan wie in Judťa zijn, vluchten naar de bergen!Ē Jezus doelde hiermee op DaniŽl9:27. Vanaf dat moment zal de valse-messiasďGods naam lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen:Ē Openbaring 13:5En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeŽnveertig maanden lang te doen.

 

Hij zal terreur, onderdrukking, wreedheid, oorlogen en ellende over de mensheid uitstorten. De gehele aarde zal in zijn macht gegeven worden. Hij zal zijn eigen wetten aan de wereld opleggen. Zijn wereldtirannie zal zo verschrikkelijk zijn, dat DaniŽl er onvoorstelbaar van geschrokken is (DaniŽl 7:15-28). Hij zal zijn macht ontlenen aan de satan.

 

God liet dit in een visioen aan DaniŽl zien. ďHij zal grote kracht bezitten, maar hetzal niet zijn eigen kracht zijn. Hij zal ongehoorde verwoestingen aanrichten en wat hij ook doet, het lukt hem allemaal! Meester-misleider als hij is, zal hij op drieste wijze velen ombrengen. Hij zal het zelfs wagen de strijd aan te binden met de Vorst der vorsten, maar bezegelt daarmee zijn ondergang! Hij zal omkomen, maar niet door toedoen van mensen! We weten inmiddels hoe het afloopt dat hij de Tempel uiteindelijk zal ontwijden en onbruikbaar maken voor de dienst aan God.

 

De god, die door de Antichrist vereerd zal worden kan natuurlijk niemand anders dan alleen maar Satan zelf zijn. Tochzullen alle betrokkenen hem alle macht en autoriteit geven die hij nodig zal hebben om de hele wereld te overheersen. Door zichzelf op de troon van God in de Tempel te zetten, zal Satan trachten letterlijk Gods plaats in te nemen, want een grotere gruwel is er op deze heilige plaats niet denkbaar. Niemand zou het durven om hem tegen te spreken of hem ook maar iets te weigeren.

 

De tijd kan niet ver meer zijn dat de wereld geconfronteerd zal worden met destabilisatie, ontbinding en ontwrichting. De Bijbel maakt duidelijk dat een ďBeestĒ de aarde zal overspoelen met misdaden en goddeloosheid maar uiteindelijk door de echte Verlosser worden overwonnen. Het is de laatste poging van de mens om buiten God om tot vrede en welstand te komen. Het Beest zal de steun genieten van de wereldleiders en van de Wereldkerk.

Velen geloven dat de valse-messias zal voortkomen uit het Babylon zoals in het boek Openbaring beschreven. Het gaat om de laatste grote gebeurtenissen op aarde voordat Jezus als Redder en Rechter op aarde terugkeert. In dit boek eindigen alle grote eindtijdprofetieŽn zoals ze door Gods dienstknechten de hele Bijbel door, zijn aangekondigd. De Bijbelse God maakt d.m.v. van zijn Woord bekend dat alles wat voorzegd is, ook vervuld zal worden. In dit boek toont de Here Jezus aan Johannes wat er allemaal nog moet geschieden, waarbij de oordelen die worden beschreven voor de mensen als een ware verschrikking moeten overkomen. Johannes moet op zijn minst overdonderd zijn geweest van de beelden die hem verschenen.

Openbaring meldt dat Babylon in de laatste fase van het huidige wereldbestel, opnieuw een wereldmacht zal zijn waarbij zowel het beest uit de zee als het beest uit de aarde zich nadrukkelijk zullen manifesteren (Openbaring 13). Opmerkelijk is dat de toren van Babel terug te zien op een poster door de Europese Unie uitgegeven om de Europese eenheid bij het volk te promoten. Deze poster is afgeleid van Pieter Bruegels schilderij de Toren van Babel.

Satans symbolen, sterren met twee punten omhoog, bekend als de horens van Lucifer, zweven rond de Europese "Toren van Babel" met daarop de tekst: vele tongen (talen), ťťn stem.

Het Europese Parlement bezit sinds 1999 een gebouw waarbij de ontwerpers zich eveneens hebben laten inspireren door Bruegels schilderij. Het is volkomen duidelijk dat Europa een poging aan het doen is om dŠt te herstellen wat de Bijbelse God heeft vernietigd, namelijk het oude Babel van Nimrod. De buitenkant van het gebouw in Straatsburg symboliseert de Toren van Babel en de binnenkant het Colosseum. Babylon en Rome dus als een eenheid terug te zien in de Europese Unie. Europa en de Kerk van Rome maken derhalve samen onderdeel uit van het Babylon zoals in Openbaring genoemd.

Het Colosseum in Rome werd gebouwd om de vernietiging van de 2e Tempel in Jeruzalem door Titus in 70 na. Chr., te vieren. Het werd in 80 n. Chr., geopend met spelen die honderd dagen duurden. De meeste van de tienduizend mensen die hieraan deelnamen, werden gedood en vijfduizend dieren werden afgeslacht. Christenen werden daar later gemarteld en voor de wilde dieren gegooid.

De valse-messias is het symbool voor de opstand tegen God, voor afgoderij en de daarmee verbonden occulte zaken. Babylon zal wereldheerschappij ontvangen alvorens de macht overgaat op Jeruzalem als de grote Koning Zich zal openbaren. Er zal een satanisch religieus systeem heersen over alle rassen, volken, stammen en talen en vol zal zijn van gruwelen en onreine dingen. Het grote Babylon is zo verdorven dat "heiligen, apostelen en profeten" van vreugde jubelen wanneer God er een eind aan maakt en haar uiteindelijk berecht. Niet alleen het boek Openbaring spreekt over de ondergang van dit rijk maar ook de profeet Jesaja.

Jesaja 47:10-11 Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik ben het en niemand anders. Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden had.

Babylon is de macht van de Boze en is niet alleen een religieus systeem, maar bezit ook economische en politieke autoriteit. Babylon is niet een bepaalde plaats en beperkt zich ook niet tot de grenzen van Europa. Het lijkt er dus op dat de beide beesten vanuit dit Babylon zullen voortkomen.

Hoewel de persoonlijke macht van de valse-messias groot zal zijn, zal hij een assistent nodig hebben om de heerschappij over de hele wereld te winnen. Openbaring noemt dit beest de ďValse profeetĒ (16:13 en 19:20). Deze duivelse figuur is net als het eerste-beest bovenmenselijk, bezeten en gedreven door satans macht. Hij zal zelfs vuur uit de hemel laten neerdalen ten aanschouwen van de mensen. Dit beest doet zich in eerste instantie voor als een onschuldig lam maar zal uiteindelijk minstens zo gevaarlijk blijken te zijn als zijn Ďbaasí.

Dit tweede-beest handelt voornamelijk met religieuze activiteiten ten dienste van het eerste-beest. Hiertoe dienen misleidingen, met tekenen en wonderen. De geschiedenis heeft geleerd dat elke machthebber die eenheid in zijn rijk wil, zal trachten de godsdienst aan zijn kant te krijgen. Hoewel hij zich als een geweldig goed en geestelijk persoon zal voordoen is zijn innerlijk net zo bandeloos als dat van de draak.

Hij zal zich uitgeven als degene die het voor de christenen opneemt en hun eenheid wil bewaren, maar het feit dat hij spreekt als een draak betekend dat hij liegt en misleidt. Hij zal de zielen van de ware christenen naar de valse christus voeren. Hij zal de propagandaleider van het eerste-beest zijn. In alle Schriftplaatsen die op de twee beesten betrekking hebben worden ze zonder enige uitzondering als menselijke individuen afgeschilderd en er is daarom geen reden hier een andere opvatting over te hebben.

De valse profeet is een wezen uit de wereld der boze geesten maar voor het oog van de wereld zal hij er uitzien als een mens maar rechtstreeks geleid, beÔnvloed en bekrachtigd worden door de draak. Vandaag doen beide-beesten al hun verwoestende werk. Leringen van demonen worden overal aanvaard.

De antichrist zal met zijn compagnon de mensheid voorgaan in het dienen en aanbidden van Satan. De valse profeet zal hen er van overtuigen dat Christenen en Moslims dezelfde God aanbidden. De Bijbel zegt dat het God Zelf is die hen in de leugens van de antichrist en de valse profeet laat geloven, omdat zij ,,de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij behouden hadden kunnen worden,Ē (2 Tess. 2:10). Net als vele Christenen de antichrist zullen volgen, zullen ze ook de valse profeet gaan geloven, mede omdat zij in hun kerken/gemeenten veelal gericht zijn op Ďtekenen en wonderení en verzuimen de volgelingen te wijzen op de Bijbelse profetieŽn en het Boek Openbaring.

 

 

Franklin ter Horst (wordt vervolgd)