Uit het nieuws 25-06-2018

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Simonida Dijkhuis-Nijhof en Jur van Calkar voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 35)

Openbaring 13 “Het beest uit de zee en het beest uit de aarde” (deel 8)

Het huidige betalingsverkeer, zoals chipkaarten en baar geld, zullen straks onder het bewind van de antichrist, volledig uit de wereld verdwijnen en plaats maken voor een geïmplanteerde chip ter grootte van rijstkorrel. Deze chip zal door middel van een injectiespuit in het lichaam worden aangebracht en zal uiteindelijk alle bestaande vormen van identificatie apparatuur voor mensen gaan vervangen. Wanneer de chip is geïmplanteerd in bijvoorbeeld de rechterhand, houdt men deze voor een radiofrequentie (RFID) scanner. Een radiogolf gaat vervolgens door de huid van uw hand, activeert uw ID transponder en zendt uw unieke nummer door de huid terug naar de scanner. Dit hele proces van identificatie vereist slechts ongeveer 2 seconden. Computers in de nieuwe, gedigitaliseerde optische glasvezel informatie bewerkt een supersnelweg infrastructuur, die alle gegevens samenbrengt. Satan wil evenals God alles doorzien, maar kan slechts alles ten kwade onder controle houden en moet daarbij gebruik maken van high tech.

Als de chip eenmaal onder de huid is geïnjecteerd zal men volledig elektronisch gemerkt zijn! Baby’s krijgen bij de geboorte een nummer toegekend en dit volgt die persoon de rest van zijn leven. Zonder deze chip is men van alles uitgesloten, kan men niets meer beginnen.

Men komt geen winkel of ziekenhuis meer binnen, men krijgt geen werk meer en is uitgesloten van alle medische zorg. Het licht in huis zal niet meer branden, gas en water zullen worden afgesloten.

 

De chip kan informatie over de drager opslaan, zoals kredietwaardigheid, rijbewijs, paspoort, strafblad, volledige medische gegevens, familiegeschiedenis, religie, opleiding, banen, politieke voorkeur, en noem verder maar op. Zelfs de bloeddruk of hartslag kan worden opgeslagen in het geheugen en via een satelliet worden doorgegeven aan de computer van de huisarts of het ziekenhuis.

 

Dit totalitaire identificatiesysteem zal aan de hele wereldbevolking worden opgedrongen. De argumenten die de overheid zal gebruiken om de instemming van de burgers te krijgen zijn niet moeilijk te bedenken: het zal het terrorisme terugdringen, diefstal, berovingen en roofovervallen zinloos maken, de internationale drugshandel stoppen, belastingontduiking onmogelijk maken en fraude (met bijvoorbeeld uitkeringen) uitbannen.

Feitelijk zullen velen gemakkelijk in dit nieuwe totalitaire identificatiesysteem worden gedwongen, omdat zonder dit te accepteren iedereen zal worden uitgesloten deel te nemen in de komende cashloze wereldeconomie. Er zal geen enkele privacy meer bestaan. De chip is zo ontwikkeld dat satellieten iedereen op aarde kunnen traceren waar deze zich ook bevinden. Het boek Openbaring waarschuwt de wereld voor een dergelijk wereldomvattend systeem van slavernij. Er zal geen enkele privacy meer bestaan.

Zoals al eerder gemeld ontvangen gelovigen het zegel van God op hun voorhoofd:

Openbaring 7:3 “… en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.”

Openbaring 9:4 “En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.”

Efeziërs 4:30 “En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.”

Zoals er in de tijd van de Romeinse keizers toch nog christenen aan de dood ontsnapten, zo zal er in het einde van eindtijd, tijdens de Grote Verdrukking voor sommigen een wonderlijk goddelijke bewaring zijn.

Christenen voor de leeuwen in de Romeinse arena’s.

Deze opperste benauwdheden zijn geprofeteerd om de mens de mogelijkheid te laten zien, dat de gelovige bereid moet zijn het martelaarschap te ondergaan, dat hij zijn leven niet tot de dood toe liefheeft:

Openbaring 12:11 “En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.”

Tot de wederkomst van Jezus/Yeshua zullen er gelovigen zijn die uiteen gedreven worden, zelfs wanneer de beide beesten zich kans zien een perfect uitroeiingsysteem te organiseren.

1 Koningen 19:14Daarop zeide hij: Ik heb zeer geijverd voor de Here, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen.”

Er zullen er altijd nog “zevenduizend”overblijven. “Ik ben alleen overgebleven”dacht Elia, “Izébel beheerst het gehele gebied. Maar God opende hem de ogen en toen wist Elia dat er nog 7000 levenden waren die hun knieën niet voor Baäl gebogen hadden.

Miljoenen mensen staan heden ten dage onder invloed van figuren die druk doende zijn de wereldbevolking te misleiden. De kern van tal van heidense religies en mysterie godsdiensten maar ook van de huidige New-Age beweging, leert dat de mens in zijn diepste wezen een god is. Een influistering die de slang in het paradijs de eerste mensen heeft wijsgemaakt. Zo legt de Indiase New Age goeroe Deepak Chopra uit hoe de mens God kan vinden. Hij schreef tientallen boeken over de krachten achter de mens, achter de schepping en hoe de mens via allerlei niveaus in een hogere sfeer bij de intelligentie van God kan uitkomen. Chopra weet als geen ander bekende figuren aan zich te binden. Sterren als Demi Moore, Oprah Winfrey en Madonna, om er een paar te noemen, komen er rond vooruit dat zijn zienswijze hen enorm heeft geholpen bij het hervinden van "Nieuwe Levenskracht". Enige tijd geleden gaf Chopra een seminar waar 600 gefortuneerden uit de hele wereld naar toe kwamen om tegen betaling van 10.000 dollar hun zielenheil veilig te stellen. Hij lijkt de verlosser van de rijken.

Chopra was ook uitgenodigd zitting te nemen in een aantal gespreksgroepen van het Wereldforum, een groep bekende Globalisten waaronder George Bush senior en Henry Kissinger. Deze bijeenkomst vond plaats in oktober 1995 onder voorzitterschap van Michael Gorbatsjov. In de groep van Chopra zat ook Ruud Lubbers, voormalig minister-president van Nederland. Een van de onderwerpen ging over de vervanging van de Joods-christelijke wereldbeschouwing door nieuwe universele waarden.

Figuren als Chopra en de Dalai Lama houden zich bezig met het manipuleren van de menselijke geest. Benadrukt moet worden dat de aanhangers van dit soort figuren vaak te goeder trouw zijn en menen zich daadwerkelijk in te zetten voor een betere wereld. Velen hebben geen idee dat het hier gaat om demonische en occulte machten die erop gericht zijn de mens te verheerlijken in plaats van God. De Bijbel leert dat de mens een door God geschapen wezen is, de kroon der schepping, oorspronkelijk zonder zonde, maar door ongehoorzaamheid aan Gods geboden tot zonde vervallen. Redding zoals de Bijbel dat leert is alleen mogelijk door de kruisdood van Jezus/Yeshua.

Kinderen worden geconfronteerd met oosterse mystieke godsdiensten waardoor Gods Woord geleidelijk aan wordt ondermijnd om plaats te maken voor afgodendiensten en bijgeloof. Er zijn jongeren die niet meer weten wie Adam, Eva, Mozes of Noach waren of die denken dat Jezus/Yeshua een broer van Christus was. Allerlei figuren dragen hun steentje bij om de Bijbel belachelijk te maken. Het is al enige jaren mode de draak te steken met religieuze begrippen en overtuigingen. Voodoo, zwarte magie, hekserij en satanisme zij al niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Alleen al in de Verenigde Staten zijn er 200.000 geregistreerde ‘heksen’ en maar liefst 8 miljoen ongeregistreerde beoefenaars van enige vorm van ‘hekserij’. Bij jongeren in zowel het voortgezet als het hoger onderwijs zijn geesten, incubus en succubus (seksuele geesten) heksen, vampieren, weerwolven en andere ‘nachtwezens’ immens populair en zijn ze zelfs vaak het object van verlangen en begeerte. Deze paranormale wezens zijn letterlijke idolen geworden, vooral vanwege de mystieke kracht die ze zouden bezitten en waar velen heimelijk jaloers op zijn. De hedendaagse populaire paranormale beurzen vertegenwoordigen een eigentijds occultisme. 

In Amsterdam is de Satanskerk actief die ontstaan is uit de geest van de Amerikaanse Church of Satan, ooit opgericht door Anton Szandor laVey in 1966.

Anton LaVey maakt op deze afbeelding met zijn linkerhand het welbekende satansteken.

Satanaanhangers komen in Amsterdam bij elkaar om te praten over satanisme en magie. Lidmaatschap van de Kerk van Satan houdt automatisch lidmaatschap in van de Amerikaanse Church of Satan, dat zijn hoofdkwartier heeft in New York. De Britse Royal Navy heeft het satanisme als geloof erkend binnen haar krijgsmacht. Satanisten mogen hun satanische rituelen aan boord uitvoeren.

Een zeer populair teken bij vele groten op onze aarde. Een satanisch gezelschap heeft op 25 juli 2015 in de stad Detroit in Amerika een duivelsbeeld onthuld, een gevleugelde satan met het lichaam van een man en het (gehoornde) hoofd van een geit (Baphomet) de duivel. Het is al jaren het symbool van het satanisme, nadat het in de Middeleeuwen nog werd vereerd door de Tempelridders. Het beeld van de Satanische Tempel moest eigenlijk in Oklahoma worden neergezet, maar dat werd verboden. De Baphomet in Detroit is gemaakt van brons, weegt een ton en is bijna drie meter hoog. Naast het beeld staan een jongen en een meisje die bewonderend naar de geitenkop staren. Een pentagram is zichtbaar achter het hoofd van Baphomet.

De voormalige Nederlandse premier Jan Pieter Balkenende had in 2010 als aftredend premier een afscheidscadeautje voor zijn opvolger Mark Rutte. Het gaat om een gehoornde Ramskop met schedel. Deze gehoornde Ramskop staat bekend als de demon “Baphomet“.Het prijkt nu aan de wand van de werkruimte van de werkruimte van Rutte in “Het Torentje”. Het lijkt er dus sterk op dat de Nederlandse politiek al enige jaren in de greep is van een demonische geest. 

Een samenwerkingsverband van nieuwe heidenen en esotherici in Duitsland streeft gezamenlijk naar een maatschappelijke erkenning als officiële gemeenschap. Zij willen als organisatie duidelijk maken dat ‘occultisten’ ‘Thelemieten’-dat zijn aanhangers van de Britse occultist Aleister Crowly (1875-1947), die zichzelf als 'het grote beest' uit het boek Openbaring afschilderde- en dat ‘heidenen’ een waardevol bestanddeel van het culturele leven zijn, niet met algemeen heersende clichés gelijkgesteld moeten worden. Crowley was berucht wegens zijn seksorgieën en zijn overmatige drugsgebruik.

In de Duitse stad Hamm is in juli 2002 een hindoetempel ingewijd. Aan de buitenkant van de tempel prijken 180 voorstellingen van hindoegoden. Tot verbijstering van vele christenen hebben plaatselijke kerken het project ondersteund, weliswaar niet financieel, maar moreel. Dat het zo ver kon komen ziet de hindoe geestelijke Siva Sri Paskrakurukkal als ‘leiding van god’. ,,Dit is duidelijk niet de God van de Bijbel". De tempel in Hamm is gewijd aan Kamadchi, de godin van de vruchtbaarheid.

Hindoe tempel in Hamm

Satan is springlevend

Satan is geen product van de menselijke fantasie, geen mythe, maar reële werkelijkheid. Hij wordt verteerd door de meest ultieme duivelse haat (de haat bij uitstek) tegen Jezus/Yeshua. Satan is springlevend en overal vertegenwoordigd. In de popmuziek, in videoclips, computerspelletjes, films en occulte literatuur. Astrologie, magnetisme, spiritisme, helderziendheid en toverij zijn de normaalste zaken van de wereld geworden. Mensen die zich er mee bezig houden worden aan satan gebonden. Bijgeloof is een geloofshouding die van God is losgemaakt, een wereldbeschouwing waarbij men zonder God door het leven wil gaan.

In Duitsland is het satanisme schrikbarend in opkomst. Naar schatting van deskundigen tellen onze oosterburen tussen de 3000 en 5000 duivelvereerders.  Satanisme is ook onder de Duitse jeugd populair. Kenmerkend voor jeugdsatanisme is het protest tegen de christelijke cultuur.

 

Ook Gothic wordt vereenzelvigd met satanisme en exorcisme. Gothic wordt meestal gekoppeld aan de dood. Er bestaan diverse Gothic kledingstijlen en Gothic muziekstijlen. De songs van de Goths zijn ronduit godslasterlijk en aanstootgevend. Veel songteksten gaan over totale chaos, dood, ondergang, geestesziektes en vernietiging en bijbehorende onderwerpen. Vooral de vergankelijkheid van het leven en een fascinatie voor de dood is bij de Gothic opvallend. Wikipedia schrijft: “De associatie van Gothic met horror, duisternis en het bovennatuurlijke is terug te voeren op het ontstaan van de Gothic novel in de 18e eeuw. De eerste roman in dit genre, The Castle of Otranto van Horace Walpole, verscheen in 1764 en was een fantastisch griezelverhaal dat meteen veel beroering veroorzaakte. Het vestigde horrorstereotypen als grafzerken, ruïnes van kastelen en kerken, geesten, vampiers, vervloekten en melodrama -precies de elementen waar Goths zich toe aangetrokken voelen. Tegen de 18e eeuw waren mensen gefascineerd door middeleeuwse Gothic-ruïnes; deze ruïnes werden de perfecte locatie voor fictie van het horrorgenre”.

 

De gothicbeweging is zeer eclectisch omdat het uit alle occulte en magische tradities zijn rituelen haalt, zoals uit wicca, neopaganisme, satanisme, zwarte magie, boeken van Aleister Crowley en ‘The Satanic Bible’ van Anton LaVey. Het meest gepraktiseerde occulte verschijnsel is het leggen van tarotkaarten, hetgeen volgens de gothicaanhangers daadwerkelijk effectief werkt.

 

Op 8 november 2013 werd in de Duitse plaats Nortrup vlakbij Osnabrück een Gothic kerkdienst georganiseerd. Er waren 350 “gelovigen” aanwezig, waaronder veertig aanhangers van de Gothic scene. Zij droegen zwarte kleding, metalen halskettingen en andere versierselen en hun gezichten waren opgemaakt met een wit poeder. Mistvlagen zweefden tussen de kerkbanken door en voorin de kerk lag een doodshoofd naast de Bijbel. Het idee om deze ongewone kerkdienst te organiseren kwam van dominee Uwe Brand, in het dagelijks leven godsdienstleraar op een school in Bersenbrück, in de buurt van Nortrup. Dat Gothic wordt vereenzelvigd met satanisme en exorcisme, vormde voor Brand kennelijk niet een punt van discussie. Brand onthulde ook dat er soortgelijke kerkdiensten zijn gehouden in Leipzig en München. Daarnaast vertelde hij ook al eens een kerkdienst te hebben gehouden met aanhangers van Heavy-Metal-muziek.

 

Jesaja 1:4 “Wee het zondige volk, de natie, beladen met ongerechtigheid, het gebroed van boosdoeners, de verdorven kinderen. Zij hebben de Here verlaten, de Heilige Israëls versmaad, zich achterwaarts gewend.”

Franklin ter Horst