Uit het nieuws 25-03-2019

 

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 70)

Openbaring 20 (deel 1)

 

Het duizendjarig rijk

 

Openbaring 20: 1 t/m 3 ďEn ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.

 

Het Duizendjarig Vrederijk is een onderwerp waarover onder christenen meerdere uitleggingen gangbaar zijn. Sommigen hebben zelfs geen idee dat er een Vrederijk komt op aarde terwijl zowel het Oude als het Nieuwe Testament verwijzingen bevatten naar dat komende rijk. Ook zijn er christenen (preteristen) die geloven dat wij nu al in dit rijk leven en de macht hebben de koninkrijken van deze wereld te overwinnen. Volgens deze visie regeert Jezus/Yeshua nu en zit Hij aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht verheven. Deze visie is afkomstig van de JezuÔet Luis de Alcasar. Hij schreef een boek genaamd de verborgen betekenis van de Apocalyps die in 1614 gepubliceerd werd.

 

Het is een visie die inhoudt dat praktisch alle Bijbelse profetieŽn al tijdens de verwoesting van Jeruzalem en de Tempel in het jaar 70 in vervulling zijn gegaan. Diverse profetieŽn van de Oudtestamentische profeten en het Boek Openbaring zouden geen betrekking hebben op de toekomst maar reeds ten tijde van het bewind van de Romeinse keizer Nero in vervulling zijn gegaan met Nero zelf als het beest uit Openbaring.

 

Een bekende hedendaagse vertegenwoordiger van het preterisme is de Anglicaanse nieuwtestamenticus Tom Wright. Hij blies het preterisme nieuw leven in via publicaties die ten dele ook in het Nederlands verschenen. In het Nederlandse taalgebied wordt de preteristische leer verkondigd door David SŲrensen die zichzelf apostel, profeet en verkondiger van Gods woord noemt. Deze figuur gaat niet alleen mee in de dwaling dat de wederkomst van Jezus/Yeshua in het jaar 70 heeft plaatsgevonden, maar doet daarnaast schokkende antisemitische uitspraken over Joden en IsraŽl. Op zijn website www.ontdekgod.nl publiceerde hij een ruim zevenduizend woorden lang essay over IsraŽl en Joden waarmee hij duidelijk maakt een onvervalste aanhanger van de vervangingstheologie te zijn.

 

SŲrensen gaat zelfs zover te beweren dat het Joodse volk niet eens meer bestaat. Er zouden alleen nog mensen zijn die zich Ďals Jood beschouwení en komt daarbij aanzetten met de Khazaren-mythe, waarbij hij schrijft dat de huidige Joden die in IsraŽl wonen eigenlijk Turken zijn. Hij gaat hiermee brutaalweg op de stoel van God zitten om te bepalen wie er wel en wie er niet tot de echte nazaten van Juda behoort. Niemand kent het antwoord, alleen God Zelf kent degenen die tot Zijn uitverkoren volk horen. SŲrensen meent kennelijk het ware licht ontvangen te hebben maar hij mist ieder zicht op wat God met het huidige IsraŽl aan het doen is door honderden profetieŽn te vergeestelijken, verbasteren of gewoon te negeren. Juist waar christenen onvoldoende kennis van de Bijbel bezitten vallen ze voor dergelijke dwaalleringen.

 

Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament laten er geen enkele twijfel over bestaan dat er een bijzondere periode op aarde zal komen, die gekenmerkt zal worden door een periode van werkelijke vrede. De volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem om de Here te zoeken:

 

Zacharia 8:22-23 ďJa, vele natiŽn en machtige volken zullen komen om de Here der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heren af te smeken. Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.Ē

 

Er zal een nieuwe tempel staan in Jeruzalem: de 'tempel van EzechiŽlí.

 

EzechiŽl 43:10-11 Gij nu, mensenkind, vertel het huis IsraŽls van de tempel Ė opdat zij zich schamen over hun ongerechtigheden Ė en laten zij het model nameten, en als zij zich schamen over alles wat zij bedreven hebben, maak hun dan bekend de vorm van de tempel en zijn inrichting, zijn uitgangen en zijn ingangen, al zijn vormen, al zijn voorschriften, al zijn vormen en al zijn wetten, en schrijf die op voor hun ogen, opdat zij al de vormen en voorschriften ervan nauwgezet ten uitvoer brengen.

 

Alle schrijvers van het Oude testament hebben geen moment gedacht aan een geestelijke uitlegging. Wie meent dat wij nu leven in het Duizendjarig Vrederijk heeft geen realiteitszin en heeft geen zicht op de wereld waarin wij nu al duizenden jaren leven. Het is nauwelijks voor te stellen dat er allerlei misplaatste verklaringen worden opgedist, die echter volledig mank gaan. Waar is vrede onder de mensen? Waar is een land waarin geen zieken zijn? Waar is een land waar satan niets meer te vertellen heeft? Waar is een land waar geen angst voor terrorisme is? Waar is een land waarin de mensen massaal de Here God dienen en vereren?

Het zijn niets anders dan aloude dwalingen die in een nieuw jasje de Gemeente binnen zijn gekomen. Wanneer we Jezus/Yeshuaís uitspraken serieus nemen komen tal van dingen aan de orde die duidelijk slaan op de toekomst: de eindtijd. Denk alleen maar aan bijvoorbeeld MatthťŁs 24, waarin Hij spreekt over de Grote Verdrukking, de Machten der hemelen, de terugkeer van de Zoon des mensen op de wolken en het geestelijk herstel van IsraŽl enzovoort. Dat is niet vervuld, maar wordt in onze dagen op alle fronten zichtbaar. De oude vervangingsleer dat de Kerk in de plaats van IsraŽl zou zijn gekomen, is weer in een modern jasje gestopt.

Men doet er goed aan om de profetie over het Duizendjarig Rijk ter harte te nemen, temeer daar Jezus/Yeshua Zelf dit vergezicht aan Johannes bekend heeft gemaakt. In Openbaring 20 wordt met herhaling over de duizend jaren gesproken, maar vooral, dat het in verband wordt gebracht met verschillende gebeurtenissen, die met name worden genoemd. Na de verwoesting van Babylon en nŠ de twee beesten en hun collaborerende legers uit de volken, wordt satan de hoofdschuldige gegrepen. Satan wordt niet door God of door Jezus/Yeshua gegrepen, maar door een engel uit de hemel die meer macht blijkt te hebben dan satan. Deze engel heeft een sleutel van de afgrond bij zich en heeft een grote keten in zijn hand. Hij grijpt satan alsof het een gewone arrestant is die in bewaring genomen moet worden, en doet hem de boeien om zodat satan intens wordt vernederd.

 

Vervolgens wordt hij in een onmetelijke diepe bodemloze onderaardse put geworpen. Dit is de Abyssos waar ook de demonen gevangen worden gehouden. Deze hebben als koning de engel des afgronds: zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks Apollyon (verderver). Dit is de plaats waar satan tijdens het Duizendjarig Vrederijk gebonden zal zijn en van waaruit geen ontsnapping mogelijk is. Hier zal hij de volle 1000 jaar vast zitten. Het doel van zijn opsluiting is om hem te beletten de mensen nog langer te verleiden. Door satans verleidingen duizend jaar uit te schakelen, maakt God deze wereld klaar voor het alomvattende Vrederijk. Daardoor zal er gedurende duizend jaar gerechtigheid op aarde heersen. Satan wordt echter nog niet ten volle geoordeeld, in tegenstelling tot de beesten die hun volledige straf in de vuurpoel moeten ondergaan direct na hun overmeestering. Eerst later, aan het eind van het Duizendjarig Rijk, ontvangt ook satan zijn definitieve straf in de vuurpoel, waar de twee beesten zich dan al duizend jaren bevinden.

 

Het ketenen van satan betekent echter niet dat er geen zonden meer gedaan zullen worden want kennelijk is niet iedereen van plan zich vrijwillig aan de heerschappij van Jezus/Yeshua te onderwerpen. Maar niemand zal Hem ongestraft kunnen weerstaan. Zacharia vertelt dat er geen regen zal vallen op de volken, die gedurende het vrederijk niet optrekken naar Jeruzalem om zich voor de Koning te buigen.

 

Zacharia 14: 16-17 ďAllen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallenÖĒ

 

Maar het merendeel van hen die in het vrederijk verblijven, zullen niet in opstand komen voordat satan na duizend jaar losgelaten wordt om hen te verleiden. De oprechtheid van hun hart jegens Jezus/Yeshua zal aan het licht komen op het moment dat satan weer losgelaten wordt.

 

Met grote grimmigheid heeft satan door het beest en de valse profeet de kinderen Gods vervolgd en vermoord. Alle rampen, oorlogen, onheil en onvrede, alle wanhoop en verdriet, alle eenzaamheid, leed en onbehagen, alle ziekten en ongevallen, alle dood en verderf, het komt allemaal uit de koker van satan. Waar satan de god van deze eeuw is, kun je dit alles verwachten. Hij veroorzaakt al het onheil op aarde. Satan wordt met al zijn karaktertrekken afgevoerd. Met de binding van satan komt er een heel andere situatie op aarde. In die nieuwe tijd heeft satan geen macht meer op aarde. Dan kan hij de volken niet meer verleiden om oorlog tegen elkaar te voeren, en kan hij de mensen niet meer verleiden om elkaar te bedriegen en elkaar kwaad te doen. Ook kan hij dan de mensen niet meer verleiden om God te bespotten.

 

Jezus/Yeshua zal in het Duizendjarig Vrederijk als Vredevorst regeren:

 

Jesaja 9:5-6 ďWant een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.Ē

Alle regeringsvormen zoals wij die vandaag kennen, zullen zijn verdwenen. Het Messiaanse vrederijk zal een rustpunt worden voor de volkeren, een verademing voor allen die Jezus/Yeshua lief hebben en Zijn geboden onderhouden.

 

Johannes 14:15 ďWanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.Ē

 

Het is een periode waarin Hij als Messias op de troon van David in Jeruzalem over de gehele aarde zal regeren. Zesduizend jaren is het woeden van satan op aarde geweest maar nu hij zijn lugubere werk niet meer kan doen, ontstaat er een totaal andere situatie in de wereld want in het Duizendjarig Rijk zal dezelfde goddelijke luister aanwezig zijn als in de hof van Eden met Adam en Eva, voordat zij werden verleid.

 

Al het kwaad dat satan in de harten der mensen werkte zal verdwenen zijn. Straks wanneer Jezus/Yeshua op aarde is teruggekeerd zullen de volken optrekken naar de tempel in Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren, dat de volken die IsraŽl vervloekt en vervolgd hebben, zullen nu IsraŽl dienen.

 

IsraŽl zal zowel fysiek als geestelijk hersteld zijn. Door de verharding van IsraŽl werd het Koninkrijk uitgesteld, totdat de bedekking zal worden weggenomen en het Messiaanse welkom klinkt:

 

MatthťŁs 23:39 ďWant Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!Ē

 

Van een fysiek herstel van IsraŽl is sinds 1948 sprake en in 1967 werd Jeruzalem weer een ongedeelde hoofdstad. Profetisch gezien moest een terugkeer in ongeloof plaatsvinden voordat de Laatste Jaarweek kan komen. Dit wordt uitgebeeld in het visioen van de ďdorre beenderenĒ waarin Gods Geest moest worden geblazen. EzechiŽl 37. Daarna vindt de finale vervulling plaats, bij de komst van de Koning, na een vreselijke periode van Grote Verdrukking. De beloofde Messias zal de vervallen hut van David weer opbouwen:

 

Handelingen 15:16-17-18 Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn.

 

Er zal een heerlijke tijd aanbreken voor de kinderen van IsraŽl:

 

Zacharia 8:23 ďZo zegt de HERE der heerscharen: Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen der stad vol zijn van jongens en meisjes, die daar spelení

 

Het doel van het Vrederijk is een vervulling van alle beloften aan IsraŽl van herstel, zegen en overvloed. Dan zullen alle vijanden van IsraŽl van het wereldtoneel verdwenen zijn. Dan zal de nog nooit vervulde profetie uitkomen dat de SyriŽrs en de Egyptenaren in vrede en broederlijk met IsraŽl zullen samenwonen:

 

Jesaja 19:23 ďTe dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur, en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur (de Here) dienen.Ē

 

De volken zullen de oorlog niet meer leren. Zelfs een 100 jarige zal een jongeling genoemd worden. Het zal een tijd zijn van strenge tucht en goddelijke orde, van welzijn en vrede in gebondenheid aan de goddelijke wetten. De volken zullen in rechtmatigheid gericht worden.

 

Psalm 98: 4 t/m 9ďJuicht de Here, gij ganse aarde, breekt uit in gejubel en psalmzingt. Psalmzingt de Here met de citer, met de citer en met luide zang, met trompetten en met bazuingeschal; juicht voor de Koning, de Here. De zee bruise en haar volheid, de wereld en wie erin wonen; dat de stromen in de handen klappen, de bergen tezamen jubelen voor het aangezicht des Heren, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid.Ē

 

 

Franklin ter Horst