Uit het nieuws 24-09-2018

 

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 45)

 

Openbaring 16 (deel 3)

De engel met de zevende schaal

Openbaring 16:17 t/m 21En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: Het is geschied. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden. En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.”

De zevende schaal zal alle voorgaande schalen in hevigheid overtreffen. De gevolgen van de zevende schaal zijn onvoorstelbaar en vinden nergens in de geschiedenis van de mensheid een voorbeeld, of het zou de zondvloed moeten zijn.  Ook lijkt het oordeel enigszins op de verwoesting van Sodom en Gomorra:

Exodus 19:24-25Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de Here, uit de hemel; en Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem.”

De zevende schaal zal worden begeleid door bliksemstralen, stemmen en donderslagen en er ontstaat een enorme aardbeving, groter dan er ooit geweest is.

Het is een soort chaos waar nauwelijks een voorstelling van te maken is. Dit is de laatste schaal, het laatste oordeel vandaar de luide stem uit de hemelse tempel van de troon die zegt “het is geschied.”! Dit heeft betrekking op het einde van de plagen en de toorn van God. Het betekent dat de oordelen afgelopen zijn, dat de toorn van God voleindigd is. Nu is het ogenblik gekomen voor de toorn van het Lam. Dit is de slotfase, die hier in het kort wordt vermeld en in de volgende hoofdstukken nader omschreven wordt. Juist voordat het hele goddeloze deel van de mensheid vernietigd wordt, horen we hier over de vernietiging van elke vorm van normale menselijke samenleving, van alles wat onder de noemer 'beschaving' valt. Het is een totale omkering van heel de maatschappij die de mens heeft opgebouwd. Alles wat de mens zonder God gemaakt heeft, vanaf Kaïn en zijn nakomelingen, zal volledig verwoest worden.

De laatste plaag maakt een einde aan het laatste wat de mens die de antichrist diende, nog mogelijk maakte een normaal leven te leiden. Zoals bij alle schaaloordelen is de natuur hier ook bij betrokken, maar ditmaal zo hevig, dat dit wel het einde van alles lijkt te zijn. De werkelijkheid zal nog veel erger zijn dan door deze beschrijving kan worden weergegeven. De wereld wordt één grote puinhoop maar blijft ook in deze fase nog wel bestaan, wat afgeleid kan worden uit het gegeven dat de nieuwe aarde niet eerder genoemd wordt dan na het “voorbijgaan” van de oude aarde bij het oordeel over de doden zoals beschreven in Openbaring 20. Daarover in dat hoofdstuk meer.

Vast staat dat Jezus/Yeshua terugkomt op de bestaande aarde en daar de volken zal hoeden met een ijzeren scepter. Over de hele aarde zinkt alle menselijke eer en glorie bij dit gericht in het niet. De trotse, tegen God en het Lam lasterende mensheid, wordt in dit laatste schaalgericht van al haar grote steden beroofd.

Opnieuw komen de bliksemstralen en stemmen en donderslagen maar deze maal worden ze begeleid door de grootste aardbeving aller tijden. Deze aardbeving veroorzaakt dat alle eilanden en bergen van hun plaats worden gerukt. Eilanden zullen worden verplaatst en “de bergen worden niet meer gevonden, zodanig dat zelfs het aardoppervlak onherkenbaar zal worden. Hier moet aan een natuurcatastrofe worden gedacht die zijns gelijke niet heeft. De meeste aardbevingen worden veroorzaakt door een beweging van rotsformaties binnenin de aarde. Bij deze aardbeving lijkt het wel alsof de hele planeet uit haar voegen wordt gerukt, alsof de aarde in zijn geheel plotseling van positie verandert.

Het is opmerkelijk dat deze gebeurtenissen al door Mozes werden voorzegd. Alle profeten, zowel de grote als de kleine profeten, hebben erop gewezen dat dit zou plaatsvinden. Ook Yeshua/Jezus en de brieven van Paulus en Petrus lezen we over het op handen zijnde oordeel.

De profeet Jesaja spreekt over het wankelen en schudden van de aarde als een beschonkene:

Jesaja 24:19-20-23 “De aarde barst open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut…”

Nahum 1:5-6 “De bergen beven voor Hem en de heuvelen versmelten; de aarde rijst voor Hem op, ja, de wereld en al haar bewoners. Wie kan standhouden voor zijn gramschap? Wie staande blijven bij zijn brandende toorn? Zijn grimmigheid stort zich uit als vuur en de rotsen springen voor hem aan stukken.”

Ook de profeet Joël heeft al die ellende voorzien:

Joël zegt in 2:30-31 “Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de, maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. “

Ook gaan de gedachten uit naar wat Haggaï daarover heeft geschreven:

Haggaï 2:7-8 “Want zo zegt de Here der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ja, Ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Here der heerscharen.”

Jesaja 40:15Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal; zie, eilanden zijn als fijn stof, dat uitgestrooid wordt.”

Het is de finale van de totale ontluistering van de mensheid. Met de zevende schaal is de toorn Gods geëindigd, maar niet het oordeel. “Het is geschied” staat tegenover “Het is volbracht”.Aan het kruis waren dat ook de woorden van Jezus/Yeshua:‘Het is volbracht.’ In Johannes 19:30 betekent: “Het is volbracht” geen veroordeling meer voor hen die van Jezus/Yeshua zijn. Maar de uitdrukking “het is geschied” geldt in Openbaring 16:17 de draak, de beesten en de goddelozen die het beeld van het beest aanbidden en het merkteken dragen. Met hen wordt onder de zevende toornschaal radicaal afgerekend. De macht van de draak wordt volkomen gebroken. De catastrofale afsluiting en bekroning van de toorn Gods wordt nader beschreven in hoofdstuk 19, bij de komst van Jezus/Yeshua. De Antichrist en de valse profeet gaan letterlijk naar de hel:

De oordelen zijn hoofdzakelijk gericht op 3 (groepen van) steden: “de grote stad”, “de steden van de naties” en “het grote Babylon”. In de tijd van Johannes kon er geen twijfel over bestaan welke stad hiermee werd bedoeld: Rome. Deze stad bezat het koningschap over de koningen van de aarde, en dat wordt bevestigd in Openbaring 17. Daarover meer in het volgende hoofdstuk.

De grote stad is niet Jeruzalem, want anders zou het onderscheid met “de steden der volken”, die geheel worden verwoest worden geen zin hebben. Jeruzalem wordt maar ten dele verwoest, omdat een deel van deze stad reeds in het bezit van God is, te weten het tempelgebied het eerste gebied dat Jezus/Yeshua in bezit zal nemen. Wellicht heeft deze allesverwoestende aardbeving ook te maken met het in tweeën delen van de Olijfberg, waardoor een grote vallei zal ontstaan:

Zacharia 14:4Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts.”

Het overblijfsel van het volk Israël en allen die aan Israël zijn toegevoegd zullen in deze zware tijd de bescherming en leiding genieten van de engel Michael


Daniël 12:1 “Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.”

 

Terwille van de gelovigen zal God ook de tijd inkorten:


Markus 13:20
En indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.”

Alle wereldsteden zullen instorten. Enorme hagelstenen zullen bijzonder vernietigend en schrikwekkend zijn. 

Openbaring 16:21 “En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.”

Een talent is een Oudgrieks gewicht en werd toegekend aan twee verschillende gewichten, het "Attisch-talent" en het "Aiginetische talent". Het eerste talent bedroeg ca. 26 kilogram en het tweede ca. 41 kilogram. Volgens de Larousse Encyclopedie is een talent in principe gelijk aan het gewicht dat een volwassen man kan dragen, ongeveer 50 kilogram. Hagelstenen met zo’n gewicht zijn waargenomen bij proeven met "Waterstofbommen". Op 01-11-1952 brachten de Amerikanen de eerste waterstofbom tot ontploffing in de Stille Oceaan. De explosieve kracht van een waterstofbom overtreft die van een atoombom vele malen. De zwaarste waterstofbom die tot ontploffing is gebracht had een sterkte van 50 megaton. Zo’n bom zou in één klap de hele Randstad van Nederland kunnen verwoesten.

De proeven met waterstofbommen gingen niet alleen vergezeld van een intense hitte en verwoestende straling, maar ook van hagelbuien waarbij hagelstenen zijn aangetroffen van wel 50 kilogram. Deze gigantische hagelstenen werden veroorzaakt door de enorme atmosferische storingen van de ontploffingen. Een thermonucleaire explosie is net een gigantische stoomhamer die met een harde klap de atmosfeer in elkaar drukt en hem dan de stratosfeer inschiet. Als men vochtige lucht samendrukt en het de stratosfeer inschiet waar het zestig tot zeventig graden onder nul is, dan bevriest al dat samengedrukte vocht onmiddellijk, en valt dan terug op aarde in de vorm van enorme brokken ijs. De ervaringen tijdens de proeven met waterstofbommen hebben geleerd dat de Bijbeltekst in Openbaring 16:21 allesbehalve een sprookje is.

Het oordeel van de hagelstenen lijkt weer op het type van de Egyptische plagen maar dan natuurlijk in overtreffende trap:

Exodus 9:24 “En, terwijl er vuur door de hagelbuien heen flikkerde, hagelde het zo buitengewoon zwaar als nooit tevoren in het gehele land der Egyptenaren, sinds zij tot een volk geworden waren.”

De ernstige gevolgen van deze hagelbui zal de mensen ongetwijfeld tot wanhoop brengen wat zich zal uiten in vloeken en tieren. Nog steeds aanvaarden zij niet dat zij dit alles over zich hebben afgeroepen. Ze hebben hun les niet willen leren. Hun woede uit zich in het lasteren van God, voor wiens troon zij straks zullen moeten verschijnen om verantwoording af te leggen.

De steden der volken worden totaal verwoest. De hele aarde zal geschud worden uit deze laatste beker van Gods toorn. Van de grote wereldsteden, voor zover nog niet door de vorige catastrofen verwoest, zal niets overblijven. Als kaartenhuizen zullen ze in elkaar storten.

Elke berg en elk eiland zal van zijn plaats worden gerukt zodat ze ook niet meer als een schuilplaats kunnen dienen voor de wereldleiders en allen die dachten aan Gods toorn te kunnen ontkomen. Zij zullen volkomen blootgesteld zijn aan de oordelen van God. Alles waarop zij hun vertrouwen gesteld hebben, zal hen worden ontnomen.

De wereld is door God gewaarschuwd dat er een tijd van Grote Verdrukking zal aanbreken voordat Jezus/Yeshua op aarde terugkeert. God waarschuwt altijd voordat Hij zijn toorn uitvoert. Hij waarschuwde de wereld 120 jaar door Noach voordat de watervloed kwam. Hij waarschuwde Sodom en Gomorra voordat hij de beide steden verwoestte. Maar zoals destijds Farao zijn hart verhardde, zo zullen de mensen ook hun hart verharden. De mensen in de eindtijd willen niets meer van God weten en lasteren zelfs zijn naam. Onze wereld verkeert nu nog in de genadetijd en het is nog steeds mogelijk een volgeling van Jezus/Yeshua te worden. Maar straks zal God Zijn toorn uitgieten over al degenen die Zijn liefde en genade verworpen hebben. Jezus/Yeshua zei dat de Grote Verdrukking zo verschrikkelijk zou zijn dat al het leven op aarde zou ophouden te bestaan als Hij die dagen niet zou inkorten:

Matthéüs 24:21-22 “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”

In de kerkgeschiedenis werd deze profetie meestal uitgelegd als vervuld door de Romeinse belegering van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus, maar het heeft betrekking op de eindtijd. Jezus/Yeshua droeg ons oordeel. De mens mag zelf kiezen of hij/zij die redding aanneemt of niet. Wat bij Noach de reddingsark was en bij Lot de engelen die hem maanden uit Sodom te vertrekken, is Jezus/Yeshua, die de mens wil redden van het oordeel bij het eindgericht. Hij zegt in Matthéüs:

Matthéüs 7:13 “Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.”

Soms hoor je niet-wedergeboren christenen laconiek zeggen dat ze uitzien naar de komst van Jezus/ Yeshua/. Maar men beseft meestal niet dat er een oordeel is dat met Zijn komst gepaard gaat. Ook voor hen heeft Gods Woord een waarschuwing:

 

Amos 5:18  Wee hun, die verlangen naar de dag des Heren! Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!”

 

Veel christenen zeggen zo gemakkelijk: “o, als Jezus terugkomt dan wordt alles goed”, zonder zich te realiseren wat daaraan vooraf gaat. Men wil de strijd niet aangaan. Ze begrijpen ook niet dat het de dag van het oordeel is.

 

Als Jezus/Yeshua terugkeert, zal Hij Zijn priesterlijke en Koninklijke autoriteit in Jeruzalem vestigen en de hele wereld van daaruit regeren. Dat zal de vervulling zijn van alle beloften die aan het volk Israël en aan de volkeren gegeven zijn met betrekking tot de Messiaanse periode. Jezus/Yeshua keert terug precies op dezelfde plaatst vanwaar Hij de aarde verliet en waarnaar de engel voorzegde dat Hij zou terugkeren. Hij keert niet terug als het Lam van God zoals bij zijn eerste komst. Hij keert terug als de Leeuw van Juda.

 

God koestert woede tegen alle volken. Hun wacht de vernietiging, Hij heeft hen voor de slacht bestemd:

 

Jesaja 34:1-2Nadert, gij volken, om te horen; en gij natiën, merkt op! De aarde hore en haar volheid, de wereld en al wat daaruit ontspruit. Want de Here koestert toorn tegen alle volken en grimmigheid tegen al hun heer; Hij heeft hen met de ban geslagen, hen ter slachting overgegeven.”

 

Obadja 1:15-16  Want nabij is de dag des Heren over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen. Ja, zoals gij gedronken hebt op mijn heilige berg, zullen alle volken zonder ophouden drinken; ja, zij zullen drinken en zwelgen, en zij zullen worden, als hadden zij nooit bestaan.

 

Zefanja 1:14-18Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek. Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van zijn na-ijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden.

 

Ze staan allemaal klaar op het wereldtoneel, de landen die passen in het eindtijdscenario zoals de Bijbelse profeten hebben voorzegd. De huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten kunnen gemakkelijk escaleren tot een groot conflict waarbij de hele regio betrokken raakt, en wellicht zelfs de hele wereld. Wát de aanleiding ook zal worden, welke landen er ook bij betrokken zullen zijn, die oorlog zal intens en verwoestend zijn. Maar zeker is ook dat God op wonderbaarlijke wijze zal ingrijpen.

 

Franklin ter Horst