Uit het nieuws 21-05-2018

 

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Simonida Dijkhuis-Nijhof en Jur van Calkar voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 30)

Openbaring 13 Het beest uit de zee en het beest uit de aarde” (deel 3)

 

De antichrist zal een beeld van zichzelf laten oprichten.

 

De antichrist zal naar het voorbeeld van Nebukadnezars beeld, ook een beeld van zichzelf laten oprichten. En hij zal zich net als Nebukadnezar laten aanbidden.

 

Matthéüs 24:15-21 “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan- wie het leest geve er acht op- laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen…Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.”

 

Genesis 19:17 “En zodra zij hen naar buiten geleid hadden, zeide een van hen: Vlucht om uws levens wil; zie niet om, en sta nergens in de Streek stil; vlucht naar het gebergte, opdat gij niet verdelgd wordt.”

In hoofdstuk twee van zijn boek schrijft Daniël over de droom van Nebukadnezar:

Daniël 2:31-32-33  “Gij, o koning. had een gezicht, en zie, er was een groot beeld. Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; Het stond voor u en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen van zilver, zijn buik en lendenen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer en deels van leem.”

 

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\beeld 4 rijken Daniël.pngA. Het neo Babylonische rijk

Daniël 4:22 “dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, wiens grootheid zo is toegenomen, dat zij tot aan de hemel reikt, en wiens heerschappij zich uitstrekt tot aan het einde der aarde.

B. het Medo-Perzische Rijk

Daniël 5:28 “Peres: uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Perzen gegeven.

C. Het Griekse Rijk

Daniël 8:5 “Maar terwijl ik nauwkeurig acht gaf, zie, daar kwam een geitebok van uit het westen over de gehele aarde zonder de aarde aan te raken; en de bok had een opvallende horen tussen zijn ogen.”

D. Mengsel van ijzer en klei

Daniël 2:41En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem.”

Het Babylonische rijk van Nebukadnezar was het gouden hoofd, de borst en de armen van zilver was het Medo-Perzische rijk, de buik en de lendenen van koper het Griekse rijk, de benen van ijzer het Romeinse rijk en de voeten van ijzer en leem symboliseren een verzameling van rijken in onze tijd die alle vier de voorgaande machten in zich huisvest. Het beeld met voeten van leem en ijzer had een wankele basis want het stortte door een van buiten komende oorzaak, volledig in elkaar. Het verpulverde zo, dat het stof werd, de wind kreeg er vat op en waar van te voren een beeld had gestaan was helemaal niets meer te zien. De steen die het beeld van zijn voetstuk stoot en die uiteindelijk uitgroeit tot een reusachtige berg welke de gehele aarde bedekt is het “Eeuwige rijk”onder leiding van Jezus/Yeshua. Dit rijk zal ontstaan nadat Jezus/Yeshua een eind heeft gemaakt aan alle aardse machtstructuren.

 

Nadat Daniël Nebukadnezars droom had uitgelegd bleek de leider van Babylon door de uitleg van het beeld geïnspireerd want in zijn grootheidsgedachte, die later zelfs in waanzin omslaat liet hij een beeld van goud van zichzelf maken en deze opstellen op de vlakte van Dura in het gewest Babel. Het beeld was 60 el hoog en 6 el breed. De genoemde el is ongeveer 52 cm. Het beeld zou dus iets meer dan 30 meter hoog en ruim 3 meter breed zijn geweest. Toen het beeld was opgesteld werden alle hoogwaardigheidsbekleders en heel het volk gedwongen om het beeld te aanbidden. Zij die weigerden werden in een gloeiende vuuroven geworpen. Dat overkwam ook de drie vrienden van Daniël: Sadrach, Mesach en Abed-Nego, omdat zij dit weigerden. Zij werden in de vuuroven geworpen, waar zij echter door God wonderlijk uit werden gered.

 

Sommige onderzoekers zijn van mening dat de gruwel der verwoesting zoals vermeld in Matthéüs 24, niets te maken heeft met het beeld dat de antichrist van zichzelf zal laten oprichten, maar dat dit al eeuwenlang op het Tempelplein te zien is. Men ziet namelijk de Rotskoepel op Gods tempelberg als de ‘gruwel der verwoesting’. Op zich is dat niet zo vreemd want de haat van de Arabische en islamitische wereld tegen Israël is genoegzaam bekend. De Rotskoepel en de Al-Aqsa moskee zijn islamitische heiligdommen die Gods tempelberg verontreinigen en kunnen daarom als een gruwel worden opgevat. Daar wordt ontkend dat Allah (Baäl) een Zoon heeft en wordt op een satanische manier haat gepredikt tegen de staat Israël en het Joodse volk in het bijzonder.

 

Het oprichten van de “gruwel der verwoesting” houdt in dat het dagelijks offer voor Israëls God in de tempel wordt gestaakt en door afschuwelijke afgoderij vervangen:

 

Daniël 12:11En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen.”

 

Het huis van God verandert daardoor in een afgodstempel. Die afgoderij zal zo afschuwelijk zijn, dat ze verwoesting brengt.

 

Het Romeinse Rijk was oorspronkelijk één van de oudste rijken van de oudheid. Toen in het jaar 800 Karel de Grote door paus Leo III tot keizer gekroond werd, werd de samenwerking tussen religie en politiek al duidelijk zichtbaar, hetgeen de Bijbel “de vrouw op het beest” noemt. (In Openbaring 17 kom ik daar nog uitvoerig op terug.)

 

Koppen ten dode gewond.

Het blijkt de antichrist in eerste instantie niet helemaal voor de wind te gaan want een van zijn koppen wordt als ten dode gewond. De koppen van het beest slaan op het herstelde Romeinse rijk:

Openbaring 13:3 “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas.”

Het beest, d.w.z. het herstelde Romeinse Rijk, dat wordt aangestuurd door de antichrist, blijkt een dodelijke hoofdwond opgelopen te hebben. Maar deze wond blijkt op wonderbaarlijke wijze genezen. Het is als het ware een opstanding uit de dood. Het niet onwaarschijlijk dat de dodelijke hoofdwond een verwijzing is naar Duitsland als onderdeel van het herstelde Romeinse rijk. Een groot deel van dat land lag na de 2e Wereldoorlog in puin.Het is op een wonderbaarlijke manier uit haar as herezen en wat niemand voor mogelijk heeft gehouden, heeft het zich ontwikkeld tot één van de machtigste landen ter wereld. Gezien de geschiedenis van Duitsland kan gesteld worden dat dit land zich als een beest heeft gedragen, denk maar aan de Holocaust en de miljoenen slachtoffers die het heeft gemaakt.

We zien dat de geest van de antichrist in onze tijd het Romeinse rijk gaat herstellen. Als de antichrist geopenbaard wordt, zal de verblinding zo groot zijn dat de mensen hem zullen aanbidden. Een Bijbeltekst in Zacharia slaat op de verschijning van de antichrist:

Zacharia 11:17 “Wee de nietswaardige herder, die de schapen verlaat: het zwaard over zijn arm en zijn rechteroog! Verdorven zal zijn arm, verduisterd worden zijn rechteroog.”

De nietswaardige herder duidt op een figuur die Gods Woord verkondigt maar die in werkelijkheid een dienstknecht van satan is. Hoewel hij in de profetie naar voren komt als een verschrikkelijk meedogenloos persoon, zal dat in werkelijkheid niet direct zichtbaar zijn. In de ogen van de wereld is hij een intellectueel persoon, die nieuwe hoop geeft in een wereld van chaos en verwarring. De antichrist zal zijn ongelooflijke goddeloosheid openbaren en geen enkel middel schuwen om zijn gruwelijke, wrede haat tegen God en Gods volk bekend te maken. Hij ontvangt macht over elke stam, natie, taal en volk. Dat wil niet zeggen, dat hij ook regeert over de gehele wereld. Wel zal zijn invloed over de hele wereld voelbaar zijn.

Openbaring 13:4  “…en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”

De antichrist vindt in de ongelovige, zondige mens, die met blindheid geslagen is, een gewillige handlanger om zijn streven te ondersteunen. Zoals het Lam in lofzangen wordt verheerlijkt, zo ook het beest dat alle macht van de draak ontvangen heeft.

Johannes 8:44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

Spreuken 1:32  Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten.

Judas 1:4  “Want er zijn zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven – goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.

Paulus voorzegde van de antichrist dat deze zal handelen “naar de werking van satan, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen”:

2 Thessalonicenzen 2:9-10-11-12Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

De antichrist verricht vele bovennatuurlijke wonderen, die daardoor uit een verkeerde bron komen en bedoeld zijn om de mensen te verleiden. Vele naamchristenen zullen er daarom met  open ogen inlopen:

Romeinen 1:21 t/m 23 “Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.

 

De antichrist gaat verwoed tekeer tegen de gelovigen die nog op aarde zijn: enerzijds hen die tot Israël behoren, en die voorgesteld worden in de ‘vrouw’ maar anderzijds ook hen die geënt zijn op de edele olijfboom. Romeinen 11: 11 t/m 24. Afgezien van deze gelovigen zullen allen die op de aarde wonen het beest aanbidden. De kern van de godslastering is het zichzelf groot maken in de plaats van God.

Openbaring 13:5 “En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

Lukas 12:10  En een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de heilige Geest zal lasteren, het zal hem niet vergeven worden.”

Ook Daniël meldt de grootspraak van de antichrist:

Daniël 11:36En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.”

Daniël vertelt ook dat hij bedreven zal zijn in listen:

Daniël 8:23-24 “En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn -maar niet door eigen kracht- en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen.

Hij vertelt verder dat ‘deze koning’ een verbond zal sluiten maar dit verbond voor velen zwaar zal maken een week lang. In diverse Bijbelcommentaren wordt hierbij gewezen op een verbond met Israël, maar door de toevoeging “met velen” moet dit ruimer worden gezien, wat kan betekenen dat hij bijvoorbeeld ook een verbond met de Europese Unie, de Verenigde Naties en de kerk van Rome en de islam zal sluiten. De vraag is welke ingrijpende gebeurtenissen er uiteindelijk toe zullen leiden dat er een verbond tussen o.a. Israël en deze ‘koning’ wordt gesloten want dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Er moeten eerst bijzondere ontwikkelingen plaatsvinden die tot de ondertekening van dit verbond zullen leiden. Een verbond dat volgens de profetie van Daniël aan Israël het recht verleent op een tempel, compleet met offerdienst.

 

 

Franklin ter Horst