Uit het nieuws 20-11-2017

 

Door: Franklin ter Horst

 

De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 3)

 

De eerste zes zegels geopend

 

Openbaring 6:1-2 En ik zag, toen het Lam een van de zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem van een donderslag: Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem is een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.

 

De eerste vier van de zeven zegels staan bekend als de vier ruiters van de Apocalyps. Door de eeuwen heen hebben deze vier ruiters de gelovigen gefascineerd. Het lijkt erop dat Johannes de gebeurtenissen die hij beschrijft levensecht voor zich zag. Deze vier ruiters die worden aangekondigd geven precies weer wat er in toekomende tijd staat te gebeuren. God zal de vier ruiters gebruiken om een vreselijk oordeel over de aarde te laten komen. De Bijbel maakt het onomwonden duidelijk dat de dag van Gods oordeel vaststaat en komen zal. De mensen lopen hun eigen wil na, die volledig tegenover Gods wil staat. De profeet Hosea zei: “Want wind zaaien zij en storm oogsten zij”(Hosea 8-7)

De vier ruiters verschijnen op het wereldtoneel om met een nooit eerder voorgekomen hevigheid een spoor van bedrog, oorlog, honger en dood te brengen in een omvang die elk voorstellingsvermogen te boven gaat. De vier apocalyptische ruiters komen één voor één op het wereldpodium en hebben elk hun eigen weg te gaan in een ontzagwekkende oordeelshandeling op aarde. De wereld heeft dit over zichzelf afgeroepen omdat ze de macht van de duisternis hebben toegelaten. De wereld zal nu gaan ervaren wat het is God verworpen te hebben.Niets zal in staat zijn dat te voorkomen.

 

De vier paarden en hun berijders uit het boek Openbaring

Direct nadat een van de vier dieren met een stem van een donderslag riep: Kom! Gaf de ruiter met zijn witte paard meteen de sporen om zijn taak te beginnen.

 

Velen hebben zich door de eeuwen afgevraagd wie de berijder op het witte paard is? Eeuwenlang hebben Bijbelgeleerden en –uitlegers over de identiteit van deze berijder geredetwist. Hij draagt een overwinningskroon die een veroveraar draagt, en een boog met grote vernietigende kracht in zijn hand. Sommige onderzoekers menen dat deze ruiter de Here Jezus moet zijn, omdat volgens hun redenering ook in Openbaring 19:11 geschreven staat, dat de Here Jezus op een wit paard terugkomt. Zij zijn daarom van mening, dat zowel hoofdstuk 6:2 alsook hoofdstuk 19:11 dezelfde gebeurtenis beschrijven. Op zich is dat niet zo vreemd gezien het feit, dat een wit paard ten tijde van Johannes door de Romeinse keizers en generaals gezien werd als symbool voor de overwinning over hun vijanden. Daarom hielden zij na een gewonnen oorlog of veldslag altijd een triomftocht op een wit paard.

 

Hoewel deze eerste ruiter op het witte paard gelijkenis met Jezus vertoont, is zijn voorkomen in werkelijkheid misleidend, wetend dat de vorst der duisternis zichzelf voordoet als een engel des lichts (2 Korinthiërs 11:14). Dat er in Openbaring 6:2 staat, dat de ruiter op het witte paard uittrok om te overwinnen en dat Jezus, die in Openbaring 19 op een wit paard ten strijde trekt en de ultieme overwinning behaalt, wil echter niet zeggen, dat het in beide teksten om hetzelfde paard en dezelfde ruiter zou gaan. Hij kan niet tegelijkertijd op een paard zitten en voor de troon staan en dan ook nog door het openen van de eerste zegel zijn eigen optreden als ruiter op het witte paard aankondigen. Dat is onmogelijk! Jezus, kan dus nooit deze ruiter zijn omdat Zijn komst op het witte paard sowieso pas aan het einde van de grote verdrukking plaats vindt en niet daarvoor!

 

Ook de kroon die hij draagt is niet toe te passen op de Here Jezus, die immers reeds lang gekroond is. De kronen die de Here Jezus in Openbaring 19 draagt zijn diadeem, die duiden op Koninklijke waardigheid. Als de Here Jezus later de hemel verlaat om de wereld te oordelen draagt Hij meerdere kronen en geen boog maar een zwaard. Nergens staat dat Jezus een boog in de hand had. In hoofdstuk 19:15 staat wel, dat Hij een scherp zwaard heeft, maar geen boog! Wie daarentegen wel een boog heeft is Gods tegenstander, die daarmee brandende pijlen afschiet. Daarom geeft Paulus in Efeziërs 6:16 het dringende advies: “Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven!” De boog is dus geen kenmerk van Jezus, maar van Zijn tegenstander. Jezus, heeft geen boog maar een scherp zwaard waarmee Hij Zijn vijanden en de vijanden van Zijn volk zal straffen! Het visioen zegt niets over de oorsprong van de kroon die de eerste ruiter ontvangt, m.a.w. er staat niet geschreven dat hij de kroon van God ontvangt. Wél weten we dat het Beest al zijn macht en zijn troon ontleent aan de draak (symbool van satan, 13:2) en bij een troon hoort een kroon. Het is onmiskenbaar de antichrist die Christus wil imiteren, vervalsen, doen alsof hij die komende Christus is.

 

De ruiter op het witte paard gaat uit “overwinnende om te overwinnen”. Hij is een misleider die er op uit is om het hart en de geest van alle mensen te veroveren. Hij wil dat alle mensen hem in plaats van de Here Jezus als Heer erkennen. Eén van de belangrijkste beschuldigingen in de Bijbel tegen Satan is, dat hij een misleider is en altijd tegen de waarheid van God ingaat. Jezus, zei over Satan: “Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen”(Joh.8-44).

 

Ook op de antichrist is de uitdrukking “overwinnend uitgaan om te overwinnen” van toepassing. Juist in de eindtijdfase van het huidige wereldbestel behaalt Gods tegenstander zijn grootste overwinningen. De ruiter op het witte paard heeft louter een negatieve betekenis. Het is een schijnmessias. Hij zal de Here Jezus imiteren maar zal net zo vals blijken te zijn als de vrede die hij aanbiedt. Deze centrale figuur in het drama van de eindtijdgerichten wordt expliciet pas genoemd in Openbaring 11:7 en uitvoerig in 13, maar dit wil niet zeggen dat hij niet reeds aanwezig kan zijn wanneer de gerichten aanvangen. Zoals later te zien zal zijn moet de periode van optreden onderscheiden worden in twee fasen. In de eerste fase zal hij zich voordoen als een messias (satan in de gestalte van een engel des lichts) en in de tweede fase zal hij het masker afwerpen en zal hij zich in heel zijn satanische karakter openbaren. Zijn witte paard wijst ook op vrede. Zijn ‘gouden eeuw’ zal echter van zeer korte duur zijn. De methode van deze berijder is die van verleiding. Hij heeft geen zwaard maar een boog in zijn hand.

 

Deze boog lijkt hem te verraden; hij is niet zo vreedzaam als hij zich voordoet. Hier is nog geen sprake van een bloedige oorlog. Hij gebruikt een vreedzame of geweldloze methode van overwinnen, vandaar ook de witte kleur. Er is geen sprake van pijlen, die hij bezit of afschiet. Hij lijkt op de man uit Daniël, die eerst een vredesverbond sluit, dat niet zo vreedzaam blijkt te zijn: Daniël 9:27En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot de voleinding toe, en waartoe vast besloten is…..

Deze figuur zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en een antwoord hebben op alle vraagstukken die zich voordoen. Hij zal als de redder van een wereld worden binnengehaald die op het punt staat ten onder te gaan. Hij zal de kenmerken hebben van zijn grote inspirator, de duivel zelf, die als een “draak” beschreven wordt. Het is een charismatische leider, die in staat is grote dingen te doen en zal de laatste fase in de menselijke geschiedenis inluiden. Hij zal een eind weten te maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische malaise waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden. Honderden miljoenen zullen dit ‘Beest’ aanbidding geven. De naties zullen hem als een heiland begroeten en hem volgen als ware hij de echte Messias, maar hij is de mens der zonde. Hij zal zijn wreedheid door list verborgen weten te houden, en praktisch alle natiën weten te verleiden.

 

Hij zal de harten en zielen van gelovigen proberen te vangen d.m.v. dwaalleraren. De praktijk leert dat in toenemende mate gezaghebbende personen, waaronder ook vooraanstaande ‘Bijbeldeskundigen’ grote delen van Gods woord naar het rijk der mythen en legenden verwijzen. Heel 2 Petrus 2 gaat trouwens over dwaalleraars. Nuttig om dat even te lezen. Dwaalleraren houden zich bezig met schandalige godslasteringen. Zelfs de Opstanding en de Hemelvaart dichten zij toe aan de rijke fantasie en wensdromen van de Bijbelschrijvers. Ze beweren dat begrippen als de Almachtige God, erfzonde en de maagdelijke geboorte en lichamelijke opstanding van Jezus, niet meer van deze tijd zijn. Diverse ‘Bijbeldeskundigen’ vinden het ongewenst en schadelijk een deel van de Bijbelteksten nog langer te gebruiken. God, als Almacht, moet komen te vervallen omdat de ervaring –zo zegt men – heeft geleerd dat Zijn macht beperkt is. Ze bedienen zich van hoogdravende woorden om hun Godslasterlijke uitspraken te rechtvaardigen. Duizenden gelovigen raken de weg volledig kwijt door dit geraaskal.

2 Timótheüs 4:3-4 “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.”

In de rede van Jezus tegen de Schriftgeleerden staan zaken die ons vandaag wel heel erg bekend in de oren klinken.

Matthéüs 23: 5-12-13-14-15-27-28 “Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij mensen. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. …..wee, u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen…terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. We, u Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt maakt gij van hem een kind der hel…..”

Er zijn theologen die beweren dat Jezus buitenechtelijk was. Sommigen verkondigen zelfs de “God is dood” theorie waaronder de op 8 september 2017 overleden Harry M.Kuitert.  God is echt dood, concludeerde hij in zijn voorlaatste boek, dat in oktober 2011 verscheen: ‘De kerk heeft alleen nog een afkickfunctie voor degenen die nog niet aan die gedachte gewend zijn’. Sommige theologen noemen Jezus nog wel een historische figuur maar noemen de verhalen over hem voor het merendeel legende. Het argument dat dwaalgeesten dikwijls gebruiken om hun visie te rechtvaardigen is dat de Bijbel door mensen is geschreven, en mensen maken nu eenmaal fouten. Zij die deze uitleg hanteren slaan de bladzijde over waarin staat dat de Bijbelse profeten uitsluitend van Godswege spraken. De Bijbel is Gods openbaring en een ieder die deze woorden loochent, verkondigt dwaalleringen. Wat zei Petrus over dit soort figuren?

2Petrus 2:1-2 “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En vele zullen hun losbandigheid navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden.”

Het is de geest van de antichrist, de geest van de duisternis die het bestaan van de Vader en de Zoon loochent. Het is de kerk van Laodicéa.

Deze kerk wordt gevormd door de wereldwijde, afvallige groep christenen, die door toedoen van de hen zeer gewaardeerde theologen, het inzicht in Gods doel verloren heeft. Het boek Openbaring beschrijft deze kerk als koud noch heet.

Openbaring 3:15-16 “Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.”

Het is een kerk die de visie van het evangelie heeft verloren. Deze kerk vertegenwoordigt de duisternis. Demonen zijn hierin aan het werk en, listig geleid door satan, worden leugens vermengd met de waarheid teneinde de kinderen van God op een dwaalspoor te brengen. Noch de persoonlijke trouw en toewijding van sommige herders in deze kerk noch de genezingen, tongen en profetieën etc. is de geest van God, maar een valse geest. De leiders verzwakken het christendom van binnenuit. Het gezag van de Schrift wordt door deze lieden onontkoombaar aangetast en brengen ernstig nadeel toe aan hen die reeds een wankel geloof bezitten.

De apostel Paulus waarschuwde dat vele mensen valse leraren zullen volgen, onbewust van het feit dat zij daarbij hun eigen leven openstellen voor het vergif van Gods tegenstander. De valse kerk is druk bezig het geloof in God, zoals dat in de Bijbel geopenbaard is, achter zich te laten en is in toenemende mate het geestelijk onderscheidingsvermogen kwijtgeraakt. Grote aantallen aardbewoners zijn op deze manier al enthousiaste volgelingen van Gods tegenstander geworden.

Zij die de kudde zouden moeten beschermen tegen subtiele verleiding van valse leer, promoten nu de weg van satan te volgen. Zij zorgen ervoor dat de Here Jezus, Hij die het ware Fundament is, buiten de deur komt te staan. Het is triest om in Openbaring 3 te lezen dat de Here aan de deur klopt van de gemeente. Men heeft Hem eruit gewerkt. En zo gaat de kerk van het einde, op weg naar haar ondergang. De kerk van de eindtijd is een kerk zonder Jezus, een kerk die zal samengaan met andere godsdiensten.

De mens zal zich van de ware God en Jezus afwenden. Maar Jezus is zoals de Bijbel Hem beschrijft. Zijn beloften zijn vandaag nog even waardevol als vroeger. De mens moet Zijn beloften niet vergeten, maar ook zijn waarschuwingen niet. Jezus, maakt de mensheid duidelijk op hun hoede te zijn voor de valse godsdienstige verleiders die, hoewel ze in aanzien staan bij de mensen, het pad van de duisternis zijn ingeslagen.

 

Jesaja 44:24-25 “Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht;die de tekenen der leugenprofeten tenietdoe en de waarzeggers als dwazen aan de kaak stel…..”

 

Net als in de dagen van het Oude Testament, houdt de massa van vandaag zich in toenemende mate bezig met het aanbidden van de duisternis, voor gedachten die tegen Gods Woord ingaan. Daarover in de volgende aflevering meer.

 

 

Franklin ter Horst