Uit het nieuws 20-03-2017

 

Door: Franklin ter Horst

 

Zal de derde Tempel in Jeruzalem spoedig worden herbouwd? (deel 4)

 

Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de Ďlaatste dagení zal toegaan. De Verenigde Naties, de Verenigde Staten, Kerkleiders, Europa en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, al lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Bijbelse profetieŽn onthullen dat de hachelijke eindfase van het huidige wereldbestel gekenmerkt zal worden door bedrog, leugens en verraad. Dat is precies waar de wereldbevolking vandaag in toenemende mate mee geconfronteerd wordt. De tijd dat de wereld zal schreeuwen om een macht die de straks in hoge nood verkerende wereld uit de ellende moet helpen, komt snel naderbij. De laatste jaarweek moet nog beginnen, maar de nep-messias staat al voor de deur! Deze figuur zal de laatste grote leider van de eindtijd zijn en de grote tegenstander van de Here Jezus. Terwijl IsraŽl en de gemeente uitkijken naar de komst van de echte Messias, zal hij doen alsof hij de messias is.

God heeft de mens uit genade diverse aanknopingspunten gegeven om de nep-messias te herkennen wanneer hij op het wereldtoneel verschijnt. De figuur die de in nood verkerende wereldbevolking een rijk dat geluk en vrede belooft maar in werkelijkheid alleen verderf en vernietiging zal brengen. Werkelijke vrede en liefde zijn alleen te vinden bij Jezus die straks als Hij komt de anti-messias zal uitschakelen en vervolgens Zijn duizendjarige rijk op aarde zal oprichten.

Voordat de nep-messias als de grote Ďvredestichterí in de schijnwerpers van de toekijkende wereld kan treden en zich als degene die voor alle problemen de oplossing brengt, kan presenteren, moeten er dramatische gebeurtenissen plaatsvinden die de wereld ingrijpend zullen veranderen.

 

Velen vragen zich af wanneer hij zich aan de wereldbevolking zal presenteren. Diverse onderzoekers, waaronder Werner Stauder, denken dat dit op Rosh haShana (het joodse nieuwjaarsfeest) zal gebeuren omdat ook Jezus tijdens dit feest is geboren en ook tijdens dit feest op aarde zal terugkeren. Daarom zal de antichrist zich juist tijdens dit feest aan de wereld presenteren en de mensheid de indruk geven de teruggekeerde echte Messias te zijn.

 

Het blijft natuurlijk speculeren in welk jaar dat zal plaatsvinden, maar erg lang kan dat niet meer duren gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld. In 2017 valt Rosh haShana op 20 t/m 22 september.

 

Stauder meldt dat Jezus (Yeshua) in het jaar 6 vůůr de gewone jaartelling tijdens Rosh haShana geboren moet zijn, de dag waarop de bazuin geblazen wordt. Het is de eerste scheppingsdag en tevens de dag van de wederkomst van Jezus. Daarna volgt Yom Kippur de grote verzoendag. Slechts Jezus kon deze grote verzoening tussen mens en God tot stand brengen. En tenslotte Sukot, het Loofhuttenfeest, ter herdenking van de tocht door de woestijn. Dus de maand september/oktober geeft genoeg symboliek voor de geboorte van Jezus. Dit is historisch aanwijsbaar. De echtgenoot van Elizabeth, de priester Zacharias, had namelijk in de maand Tamuz (juni/juli) tempeldienst toen de engel GabriŽl aan hem verscheen. Enkele dagen daarna werd Elizabeth zwanger en zes maanden later verscheen GabriŽl eveneens aan Maria. De Heilige Geest kwam over haar en zij werd toen ook zwanger. Dat gebeurde dus in de maand Tevet (december/januari). Als wij negen maanden verder tellen, kan Jezus dus alleen in de maand Tishri (september/oktober) geboren zijn. Rosh haShana, is het meest waarschijnlijk want Hij heeft een nieuw begin gemaakt. Bovendien zal dit tevens ook de dag van Zijn tweede komst zijn. Sukot kan niet, want als alle Joden op dit pelgrimsfeest naar Jeruzalem moesten gaan, konden zij onmogelijk in verband met de volkstelling ieder naar zijn plaats van herkomst gegaan zijn om zich daar te laten inschrijven.

Het was Johannes die de anti-messias het eerst de antichrist noemde:

1 Johannes 2:18 en 2:22 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Ook in 1 Johannes 4:1-3 en 2 Johannes 8 komt de antichrist ter sprake. Hoewel de Bijbel slechts enkele keren het woord ďantichristĒ gebruikt; wordt op een aantal plaatsen verwezen naar een verschrikkelijk mens, die in de periode voorafgaand aan de terugkomst van de Here Jezus over een periode van 7 jaar grote macht over de wereld zal uitoefenen.

Sommige christelijke groeperingen huldigen de on-Bijbelse visie dat de komst van de antichrist al in historische tijden zou hebben plaatsgevonden. Men baseert zich daarbij onder meer op de tekst in (Lukas 21:20-24) waarin staat dat Jeruzalem door de heidenen zal worden vertrapt, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Door de kerkgeschiedenis heen werd deze 'profetie' uitgelegd als vervuld door de Romeinse belegering van Jeruzalem en de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 na Christus. Een vreemde conclusie want Lukas 21:20-24 maakt immers onderdeel uit van de Rede over de laatste dingen en heeft derhalve betrekking op toekomstige gebeurtenissen. Zo zegt Jezus bijvoorbeeld in Lukas 29-30: Let op de vijgeboom en op alle bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is.

IsraŽl is de Vijgeboom

De vijgeboom is het herstelde IsraŽl en alle andere bomen zijn IsraŽls buurlanden die zich eveneens hebben hersteld. Klik hier voor meer informatie hierover. Het genoemde Koninkrijk vindt plaats na terugkeer van de Here Jezus.

Het Bijbelboek Openbaring meldt dat in een woelige tijd van ontreddering en beroering, een opmerkelijk leider met een onbeschrijflijke wreedheid op het wereldtoneel zal verschijnen. Gezien de huidige ontwikkelingen op wereldniveau, bevindt de wereld zich in de tijd waarin de komst van deze alles vernietigende geweldenaar, de anti-messias zich aandient, de valse messias, die al de macht van satan zal bezitten. Hij zal de steun genieten van de wereldleiders en een organisatie achter zich hebben op mondiaal niveau. Hij zal zich eerst als een goede, vredelievende leider openbaren en het zal lijken alsof door hem alle problemen in de wereld overwonnen zijn.

Hij zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en een antwoord hebben op alle vraagstukken die zich voordoen. Hij zal een verbluffende bekwaamheid bezitten om wereldwijde problemen op te lossen. Hij zal ook een geweldige spreker zijn met een ongekend charisma die de mensenmassaís aan zich weet te binden. Hij zal de kenmerken hebben van zijn grote inspirator, de duivel zelf, die als een ďdraakĒ beschreven wordt. Het is een charismatische leider, die in staat is grote dingen te doen. Hij zal een eind weten te maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische malaise waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden. De naties zullen hem als een heiland begroeten en hem volgen als ware hij de echte Messias. Hij zal de wereldbevolking 3 Ĺ jaar lang weten te misleiden maar daarna zal hij zich als een draak, als een monster openbaren. Dat betekent niet, dat hij er als een monster zal uitzien, maar als een monster zal optreden.

 

Hij zal er ook persoonlijk voor zorgen dat de 3e Tempel herbouwd zal worden, of er in ieder geval er zijn goedkeuring aan geven. We weten dat satan altijd al een tegenstander van God is geweest, en waar kan hij zich beter tegen God verheffen dan in een Tempel die aan God gewijd is? Daarom moet het ook echt Gods Tempel zijn, een heilige, gewijde ruimte, waar God ook echt aanbeden wordt en dagelijks offers aan Hem gebracht worden. Dat hoort allemaal bij het slimme plan van de Antichrist. Het is juist zijn bedoeling om heiligschennis te plegen en Gods huis te ontwijden, maar als de Antichrist al vanaf het begin een tempel ter ere van zichzelf zou laten bouwen, dan zou er immers geen sprake zijn van een ontheiliging.

Honderden miljoenen zullen dit ĎBeestí aanbidding geven, maar hij is de mens der zonde. Hij zal zijn wreedheid door list verborgen weten te houden, en praktisch alle natiŽn weten te verleiden. Het boek Openbaring maakt duidelijk dat de mensen in het laatst der dagen de draak zullen aanbidden. De komst van dit ĎBeestí betekent voor de wereld een catastrofe zoals nooit eerder gezien is. Uiteindelijk zal hij zijn schrikbewind over de hele aarde uitoefenen. De Bijbel maakt duidelijk dat hij de aarde zal overspoelen met misdaden en goddeloosheid maar uiteindelijk door de echte Verlosser worden overwonnen. Het is de laatste poging van de mens om buiten God om tot vrede en welstand te komen. Deze leider zal verschijnen in de periode voorafgaand aan het duizendjarige rijk. Hij is de tegenstander van God en een vijand van de mensen.

In 2 Tess. 2:4 wordt hij de mens der wetteloosheid genoemd, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de Tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij god is. Hij zal de grootste tegenstander van God zijn die ooit onder de mensen is verschenen. Een menselijke veroveraar die, uitgerekend in de stad waar men God vereert, godslasterlijke uitspraken zal doen en obscene handelingen zal verrichten waarmee hij grote geestelijke en lichamelijke moeite over Gods volk zal brengen. Deze profetie is ten dele vervuld door de Seleucische koning van SyriŽ, Antiochus IV Epiphanes.

Antiochus IV Epiphanes

Deze Epiphanes was afkomstig uit het gebied dat behoorde tot het Oost-Romeinse Rijk, het hedendaagse SyriŽ. Epiphanes betekent ďverheerlijkteí, al werd hij achter zijn rug Epimanes genoemd; ďwaanzinnigeĒ. Tijdens zijn schrikbewind van 3Ĺ jaar (!) over Jeruzalem, liet hij een altaar voor de Griekse god Zeus (Jupiter bij de Romeinen) in de tempel plaatsen. Zeus en Jupiter zijn trouwens verschillende namen voor Nimrod.

Ook werd het Wetboek van Mozes strafbaar gesteld en voor het bezit ervan, kon men de doodstraf krijgen. Alle vindbare exemplaren werden vernietigd. Voorts werd de Joodse offercultus verboden. In de Tempel werden varkens geslacht en in de heilige zalen hadden de heidenen gemeenschap met vrouwen. De Joden die zich tegen deze terreur verzetten werden op gruwelijke wijze gemarteld. Bovendien maakte Epiphanus zich meester van de tempelschatten. Zijn tirannie eindigde in 164 v. Chr., na een opstand onder leiding van de familie der MakkabeeŽn. Hij stierf als een waanzinnige. Een verslag van deze opstand en de daarop volgende onafhankelijkheidsstrijd is te vinden in de boeken van de MakkabeeŽn. De Tempel werd ontdaan van alle Hellenistische attributen en opnieuw ingewijd. Deze gebeurtenis wordt tot op de dag van vandaag gevierd tijdens het Chanoekafeest. Epiphanes wordt gezien als de voorloper van de antichrist.

Mensen als Antiochus 4 Epiphanus, Nero, een aantal pausen en Hitler waren echter nog gematigde figuren in vergelijking met de komende antichrist. Tijdens een aanval van demonische razernij, woede en schizofrenie zou Hitler een visioen hebben gehad die bij hem dodelijke angst had veroorzaakt. Hij zou een beeld hebben gezien van de komende antichrist, angstaanjagender en vele malen gewelddadiger dan zijn eigen duivelse regiem. Ze noemden hem ook wel de Teppich fresser. De Bijbel maakt duidelijk dat de komende antichrist volkomen van de duivel bezeten zal zijn en Hitler vele malen in wreedheid zal overtreffen.

De komende anti-messias zal alle andere megalomane schurken uit het verleden in de schaduw stellen. Hij zal zijn vuist opheffen en Ďgrote woorden en godslasteringení spreken. Zoals chaos de weg bereidde voor de opkomst van Hitler, zo zal de komende chaos een nieuwe verwoester ten tonele voeren. Overal zal destabilisatie, ontbinding en ontwrichting heersen. Hitler propageerde zijn 1000 jarig rijk en de komende schurk zal een Ďeeuwig rijkí propageren.

De profeet DaniŽl schrijft over de anti-messias het volgende;

DaniŽl 8:23-24 en 11:36 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn -maar niet door eigen kracht- en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.

DaniŽl verteld ook dat Ďdeze koningí een verbond zal sluiten maar dit verbond voor velen zwaar zal maken een week lang. In diverse Bijbelcommentaren wordt hierbij gewezen op een verbond met IsraŽl, maar door de toevoeging ďmet velenĒ moet dit ruimer worden gezien wat kan betekenen dat hij bijvoorbeeld ook een verbond met de Europese Unie, de Verenigde Naties en de kerk van Rome zal sluiten. De vraag is welke ingrijpende gebeurtenissen er uiteindelijk toe zullen leiden dat er een verbond tussen o.a. IsraŽl en deze Ďkoningí wordt gesloten want dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Er moeten eerst bijzondere ontwikkelingen plaatsvinden die tot de ondertekening van dit verbond zullen leiden. Een verbond dat volgens de profetie van DaniŽl aan IsraŽl het recht verleent op een werkende tempel, compleet met offerdienst. Hij zal de tempeldienst herstellen en dat is iets wat nog niemand vůůr hem voor elkaar gebracht heeft.

 

Er moet dus wereldwijd eerst iets heel ingrijpends gaan gebeuren waardoor hij de macht en de autoriteit zal krijgen om aan IsraŽl toestemming te kunnen verlenen de Tempel te mogen herbouwen op de Tempelberg. Hij zal kennelijk zonder probleem een verbond met zowel de geestelijke als politieke leiders van IsraŽl weten te sluiten. Hij zal Jeruzalem zelfs tijdelijk tot zijn hoofdkwartier maken en zelf zitting nemen op de heilige plaats! Hoe is dat mogelijk? Er is maar ťťn enkele verklaring denkbaar: hij moet op bovennatuurlijke wijze de moslims ervan weten te overtuigen dat hij de lang verwachte Imam Mahdi van de moslims is en tegelijkertijd de Messias van de Joden en de teruggekeerde Jezus van de christenen!

 

Orthodoxe Joden vormen in het hedendaagse IsraŽl nog steeds een minderheid, want de meeste IsraŽliís zijn seculier, liberaal of conservatief, maar er zijn ook allerlei verschillende stromingen binnen de orthodoxie. Maar wat al deze stromingen gemeenschappelijk hebben is het sterke verlangen naar de komst van de Messias, die de tempeldienst zal herstellen. Ze hopen al eeuwenlang op de spoedige komst van hun door de profeten beloofde Redder en Verlosser. Kunt u zich indenken hoe religieuze Joden zullen reageren als er op zekere dag iemand komt die met bovennatuurlijke wonderen en tekenen kan aantonen dat hij de macht en de autoriteit bezit om de Tempel daadwerkelijk te herbouwen en de tempeldienst te herstellen?

 

 

Franklin ter Horst (wordt vervolgd)