Uit het nieuws 19-11-2018

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 53)

 

Openbaring 17 (deel 8)

 

De koningen zullen de hoer uitschakelen

 

Openbaring 17:15-16-17-18 ďEn hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiŽn en menigten en volken en talen. En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde.Ē

 

Het laatste tekstdeel bevat de kenmerken van Rome. Johannes ziet hier het einde van het beest, het einde van de tien koningen en het einde van de hoer van wie we eerder al gelezen hebben dat zij de moeder is van alle hoeren:

 

Openbaring 17:5 ďEn op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.Ē

 

De grootste moeilijkheid in de uitlegging van de ondergang van Babylon is voor menigeen het gegeven dat het beest met de tien koningen de vrouw doden. Ďzij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.í De ďvele waterenĒ waarop de vrouw zit worden in het hoofdstuk zelf verklaard als ďvolken, en scharen, en natiŽn, en tongenĒ. De Ďvele waterení is te vergelijken met de zeeŽn die mensenmassaís voorstellen. Bovendien zit de kerk van Rome als het ware aan vele wateren met stromen van bloed van allen die door de kerk vervolgd, gemarteld en gedood zijn.

 

Jesaja 57:20 ďMaar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.Ē

 

Dit is dus veel uitgebreider dan Rome of het Romeinse rijk alleen. Het gaat hier om een wereldomvattend systeem van afgoderij, door alle tijden heen, namelijk het religieuze Babylon dat reeds in Babel ontstond en doorleeft tot in het herstelde Romeinse rijk. De vrouw wordt afgebeeld als zittend op een laatste wereldlijke macht die gekenmerkt wordt door alle eigenschappen van de voorgaande wereldrijken samen. Het is geen Rome in beperkte zin, maar een Rome in brede zin een verzameling van alle godsdiensten. Rome zorgt ervoor dat alle godsdiensten onder ťťn noemer komen waarbij de God van de Bijbel volkomen uitgeschakeld wordt. Dat is de opzet van satan en daar gebruikt hij Rome voor. Vermenging is een kenmerk van Rome.

Het is opmerkelijk dat de antichrist en zijn machthebbers uiteindelijk ook de hoer zullen haten en haar berooid zullen vertrappen. De messiaanse, bovenmenselijke tekenen van de antichrist en zijn handlanger, de valse profeet, zullen de tien koningen van de eindtijd kennelijk zo boeien dat zij het Babylon-bordeel met haar pronkzuchtige hoerenkoningin zullen gaan haten. De onder invloed van Rome staande politieke machten lijken geleidelijk aan een afkeer van het pauselijke Rome te krijgen wat tenslotte zal uitbarsten in openlijke agressie. Wanneer het beest eenmaal alle macht zal bezitten, zal het de invloed van de kerk van Rome niet meer dulden en zullen ze aan dit valse christendom een eind maken. De hoerenmadam dacht dat zij de grote koningin zou worden, maar de wereld wil dat het beest haar koning is. De tien koningen zullen haar uiteindelijk desolaat en naakt achterlaten, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. De vrouw was innig met de tien koningen en het beest verbonden. Het beest droeg haar zelfs. Nu is hun gezindheid in vijandschap verkeerd. Die koninklijke weelde is voorbij. Als de antichrist, samen met de aan hem onderworpen koningen, genoeg van haar diensten heeft, zal het plotseling met de eerbied gedaan zijn. De tien koningen, die hun macht aan het beest verlenen, zullen een einde aan de religieuze macht van de kerk van Rome maken.

Na de uitschakeling van de hoerenmadam komen de koningen en het beest met de vermetele gedachte om letterlijk oorlog te voeren tegen het Lam. De afloop van deze strijd is ons bekend uit wat er verderop wordt geopenbaard. Het is ook in de kerkgeschiedenis gebleken dat het nooit heilzaam is als kerk en staat een concordaat met elkaar aangaan. De Bijbel noemt dat hoererij.

Het einde van de religieuze macht van Rome betekent natuurlijk nog niet dat Babylon helemaal vernietigd zal zijn. Het karakter van de ďstadĒ zal nog even blijven bestaan en zal pas in Openbaring 18, aan het eind van de grote verdrukking, vlak voor de terugkomst van Jezus/Yeshua, rechtstreeks door God geoordeeld worden bij de zevende plaag. Het oordeel zal dus in twee fasen voltrokken worden, die respectievelijk in Openbaring 17 en 18 worden beschreven. Wat nog rest van haar politieke, culturele en economische macht zal tot het einde blijven bestaan. Dezelfde koningen die een eind gemaakt hebben aan de macht van de kerk van Rome, zien we in Openbaring 18:9 wenen, niet omdat ze haar godsdienstig systeem missen, maar omdat haar hele politieke, culturele en economische bestel volledig zal verdwijnen wanneer God er een eind aan gemaakt heeft. Meer daarover in Openbaring 18.

 

Babylon zal niet langer de macht hebben om mensen te misleiden. Dit is ook het moment waarop de profetie van Daniel 7:26-27 van toepassing zal zijn.

 

DaniŽl 7:27-28 En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.Ē

 

Het oordeel over Babylon moet gebeuren om de aarde, het rechtmatig erfdeel in bezit te nemen en te ontrukken aan satan en zijn trawanten. Op aarde ligt Babylon in puin na de laatste slag aan de draak en zijn helse rijk toegebracht, stijgt de rook van Babylons puinhopen eeuwig op. Maar in de hemel is het feest en daar wordt alles voorbereid voor ďde openbaring van Jezus/Yeshua.Ē Want nu de stad van de mensĒ in puin ligt om nooit meer opgebouwd te worden, nu alle satanische en goddeloze barriŤres zijn opgeruimd, kan de Messias komen om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op aarde te stichten.

Het oude Babel is volledig hersteld en de Babylonische afgodendienst floreert als nooit tevoren. Zelfs het plein voor de St.Pieter in Rome heeft een occulte betekenis. Dit plein stelt namelijk een zonneschijf voor, verdeeld in acht vakken. In het midden hiervan is een cirkel- het vrouwelijke element- en daarin staat een obelisk- het mannelijke element. De acht vakken wijzen naar het achtvoudige pad dat leidt tot verlichting en inwijding, ook bekend in het Boeddhisme.

Met dank aan DaniŽl ter Horst voor het beschikbaar stellen van deze afbeelding.

De mens heeft van God de vrijheid gekregen te kiezen tussen Babylon en Jeruzalem. Door de hele Bijbel heen worden beide steden tegenover elkaar gesteld. Jeruzalem vertegenwoordigt de mens die is gered door de genade van God. Babylon met al haar wereldse pracht en praal zal vernietigd wordt terwijl Jeruzalem de eeuwige stad zal zijn, getooid met de glorie van God. Het is God Zelf die deze plek heeft uitgekozen. Jeruzalem is de stad van de kinderen van IsraŽl, Gods volk, het is de stad van hun geschiedenis en hun toekomst. Babylon is de gevallen mens, die volledig op zichzelf gericht is. Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen, het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt.

Babylon maakt zich op en vult haar beker. Religies en politiek zullen zich met elkaar verenigen om zo een universeel wereldrijk te vestigen, met de absurde gedachte God te kunnen weerstaan. Samen zullen ze een totalitair bewind invoeren waarbij de mens niets meer te vertellen zal hebben. Op zowel religieus als politiek vlak zullen zij ťťn zijn. Het grote Babylon zal aan iedereen worden opgedrongen.

Er groeit een geslacht op dat niets meer weet van de God van de Bijbel. De Oecumenische kerken, waaronder ook vele Nederlandse kerkgenootschappen, hebben de Bijbel losgelaten als het onfeilbare Woord van God, men heeft er een eigen draai aan gegeven en de kracht van dit Woord weggenomen. Dit is de grote afval van de eindtijd.

 

Wie IsraŽl niet zegent, kan ook zelf geen zegen in zijn leven verwachten, want de God van IsraŽl heeft in Genesis 12:3 via Abraham aan Zijn volk IsraŽl de belofte gegeven: ,,Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.Ē Het volk van IsraŽl is sinds mensenheugenis het mikpunt van haat, spot, hoon, vernedering en agressie omdat God een speciale band met dit volk heeft. Zelfs diverse kerken zijn druk doende met het vervloeken en demoniseren van IsraŽl. Zo is ook de houding van de Wereldraad van Kerken puur anti-IsraŽl. Deze internationale kerkengemeenschap richt haar kritiek uitsluitend tegen IsraŽl en is daarnaast uitermate positief over de ďBende van RamallahĒ. Ze nemen de valse beschuldigingen van de Palestijnse propagandamachine aan het adres van IsraŽl klakkeloos over. Men spreekt openlijk van Ďillegale bezetting van Palestijnse gebiedení, onderdrukking van het Palestijnse volk, schending van de mensrechten en apartheid. Deze Raad ademt de sfeer uit van het handvest van de Palestijnse terreurbeweging PLO en Hamas in Gaza. Daarnaast zijn deze kerken warm voorstander van de duivelse BDS beweging (Boycott, Divestment and Sanctions).

 

BDS is een internationale campagne die zich ten doel stelt IsraŽl te isoleren door wereldwijd campagnes te voeren tegen de Joodse staat. Joden worden: ďZionistische varkensĒ genoemd. Zionisme noemt men racisme en terrorisme. Al jaren verspreiden ze meer dan schandalige leugens en is haatzaaien hun handelsmerk. Ze beweren dat IsraŽl genocide pleegt op de Palestijnen en dat Jeruzalem de oorzaak is van alle conflicten in het Midden-Oosten. Ook beweert men dat wat de naziís met de gaskamers beoogden, IsraŽl nu doet door de kindersterfte onder de Palestijnen te bevorderen. De BDS-beweging is er niet om de Palestijnen te helpen, maar heeft slechts ten doel IsraŽl te demoniseren. Dat IsraŽl bestaat is niet vanzelfsprekend. De Wereldraad van Kerken gaat volledig voorbij aan het wereldplan dat God met IsraŽl en het Joods volk heeft. Gelovigen die commentaar op deze club hebben worden weggezet als ketters.

 

Kerk en IsraŽl

Ook de rol van kerken ten aanzien van IsraŽl vormt een onderdeel van Babylon.

Het is opmerkelijk hoeveel mensen die zich Ďchristení noemen of daarvoor doorgaan, weinig of helemaal niets weten van Gods bedoelingen met het volk van IsraŽl. De oorzaak hiervan kan voor een belangrijk deel gezocht worden in de kerk die zich door de eeuwen heen, hoogmoedig tegenover het volk van IsraŽl heeft gedragen. De in de Verenigde Staten wonende Grieks-Melkische aartsbisschop Cyrille Salim Butros beweert: ďDe Heilige Schrift mag niet worden misbruikt om daarmee de terugkeer van de Joden naar IsraŽl te rechtvaardigen, want het Joodse volk is geen uitverkoren volk meer omdat de komst van Christus alle beloftes in vervulling heeft doen gaan.Ē Met deze opmerking is Butros ťťn van velen die dit valse standpunt delen. Daarom kunnen veel kerken met de huidige staat IsraŽl niet uit de voeten. IsraŽl kan dus niet bestaan omdat de kerk haar plaats heeft ingenomen. Deze leer gaat terug op niet-Joodse kerkvaders, die eerst een uit Konstantinopel en later een uit Rome stammende theologie vertegenwoordigen.

Cyrille Salim Butros

De reformatie heeft deze theorie later overgenomen, namelijk dat ,,de kerk het Ďnieuwe IsraŽlí is dat voor altijd het Joodse IsraŽl vervangt.Ē De meeste verkondigers van de vervangingsleer zeggen van zichzelf dat ze deze leer niet aanhangen, maar het tegendeel blijkt. Men kiest daarvoor een andere betiteling, zoals bijvoorbeeld ďverbredingĒ.

 

Op landkaartjes in sommige Bijbels komt het Bijbelse IsraŽl helemaal niet voor, maar wordt het domweg ĎPalestinaí genoemd. Al in de beginperiode van de Gemeente waren er predikers die beweerden dat de Joden door God vervloekt en verlaten waren. Zo beweerde in de tweede eeuw de invloedrijke ketter Marcion dat de ďGod van het Oude TestamentĒ een andere was dan de ďGod van de christenenĒ. Daarom moest men het Oude Testament niet langer als schrift erkennen. Johannes Chrysostomos, de patriarch van Konstantinopel (344-407), constateerde: ,,Joden zijn de meest onwaardige mensen- zij zijn wellustig, vraatzuchtig, hebzuchtigÖzij aanbidden de duivel. Het is de plicht van alle christenen om de Joden te haten.Ē Synagogen noemde hij ďsynagogen van satanĒ. In de Middeleeuwen kwam het steeds vaker voor dat Joden van alle mogelijke onheil beticht werden. Zij werden op een speciale manier gekenmerkt, zij moesten in gettoís wonen, werden beroofd en verdreven- ook uit hun eigen land- en vaak genoeg ook om het leven gebracht hoewel ze overal waar zij zich vestigden in ruime mate hebben bijgedragen tot de welvaart.

Men heeft het Joodse volk dood verklaard door de vervangingstheologie. Zo konden in de loop van de kerkgeschiedenis alle Jodenvervolgers zich verzekeren van de instemming van de kerkleiders. Want alleen zo kon de wereldwijde moord op het Joodse volk zonder noemenswaardige tegenstand worden uitgevoerd. Dat werd o.a. duidelijk op de ĎRijksdag van Neurenbergí in 1933, toen door middel van rassenwetten de Joden tot minderwaardige mensen werden verklaard,Ö en dat met toestemming van de kerk. Daardoor werden alle belemmeringen weggenomen, zodat Ďmen de Joden met een zuiver gewetení kon ombrengen, omdat zij volgens hen Ďvoor altijd door God verworpen warení.

Hitler begroet rijksbisschop MŁller en abt Schachleitner op de Rijksdag in Neurenberg.

De Joodse staat mag niet bestaan, omdat met de wederopstanding van het oude IsraŽl de vervangingstheologie zijn bestaansrecht verliest. Immers, het voor eeuwig verworpen Joodse volk kan toch nooit meer naar Sion terugkeren? Niet de Holocaust was de oorzaak van de wedergeboorte van IsraŽl als staat Ė zoals telkens opnieuw wordt beweerd Ė maar het onverbrekelijke verbond dat God onder ede met zijn volk IsraŽl heeft gesloten.

Na de gebeurtenis op Golgotha zou er dus geen sprake meer zijn van een door God gewilde binding van een bepaald volk aan een bepaald land. Maar God heeft nooit IsraŽls erfgoed aan de kerk overgedragen!

Psalm 89: 31-32-33-34-35 ďIndien zijn zonen mijn wet verlaten, en niet naar mijn verordeningen wandelen; indien zij mijn inzettingen ontwijden, en mijn geboden niet onderhouden, dan zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen; maar mijn goedertierenheid zal Ik hem niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen, mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is.Ē

Hier staat niets van verwerpen, maar wel van tuchtigen.

Psalm 89:36-37-38 ďEenmaal heb Ik mijn heiligheid gezworen: Hoe zou Ik tegenover David liegen! Zijn nakroost zal voor altoos bestaan, zijn troon zal als de zon vůůr mij zijn; als de maan zal hij voor altoos vaststaan, en de getuige aan de hemel is getrouw.Ē

Franklin ter Horst