Uit het nieuws 18-06-2018

 

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Simonida Dijkhuis-Nijhof en Jur van Calkar voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 34)

Openbaring 13 “Het beest uit de zee en het beest uit de aarde” (deel 7)

Onze wereld kent vele miljoenen mensen die niet in Gods Woord geloven en zij hebben daardoor geen idee hoe de wereld ervoor staat. Beter dan de profetieën in de Bijbel kan de wereld van onze dagen niet beschreven worden. De profeten laten ons zien wat er allemaal gebeuren moet vóór Jezus/Yeshua op aarde terugkeert. De huidige wereldbevolking is getuige van de eindtijdprofetieën, gebeurtenissen die wij nauwelijks kunnen bevatten. De wereld staat aan het begin van grote Goddelijke beslissingen over Israël, Jeruzalem en de rest van de wereld.

Zoals eerder al uitgelegd zal de zeven jaar zoals door (Daniël 9:27) beschreven in twee afzonderlijke periodes van 3½ jaar verdeeld zijn- elk met zijn bijzondere kenmerken. In de eerste 3½ jaar zal Israël een verbond met de antichrist sluiten waarbij hij in eerste instantie de plannen van het Joodse volk zal begunstigen. De tempel wordt herbouwd en de oude tempeldienst hervat. Het zal echter een tijd van valse vrede zijn. Na afloop van de eerste 3½ jaar zal de antichrist zijn ware aard laten zien door zichzelf in de herbouwde Tempel in Jeruzalem tot God uit te roepen en dus ook tot opperheerser van het heelal verklaren. Er zal een gruwelijk beeld in de Tempel opgericht worden en de mensen zullen gedwongen worden dit beeld te aanbidden. Hij zal claimen als wetgever vanuit Jeruzalem op te kunnen treden om van daaruit zijn wil aan de wereld op te leggen. Wanneer Israël weigert hem in die hoedanigheid te aanbidden, zal hij het gesloten verbond met Israël verbreken en een grote antisemitische kruistocht tegen het Joodse volk beginnen en het proberen te vernietigen. Vervolgens zullen alle volken de heilige stad Jeruzalem vertreden, tweeënveertig maanden lang.

Het optreden van de antichrist en de valse profeet zal voor de wereld een catastrofe betekenen zoals nooit eerder gezien is. Zij zullen onder meer geconfronteerd worden met een God-vijandige religie. Er komt namelijk een nieuwe godsdienst, een wereldreligie in zwang waarvan de contouren vandaag al ruimschoots te zien zijn in de vorm van de Wereldkerk waarin straks alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden. De antichrist die zich weliswaar op het politieke vlak beweegt, maakt dankbaar gebruik van de religieuze gevoelens, die bij de meeste mensen leven, door hen op grote schaal te misleiden.

De wereld streeft, zowel in politiek als in religie naar vrede buiten Gods Koninkrijk om. In de ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un van 12 juni 2018 zei Kim: “ik geloof dat dit een voorbode is voor vrede”. Trump antwoordde vervolgens: “dat geloof ik ook”. De mensen die vanuit hun gevoelens de politiek beoordelen en de profetieën niet lezen gaan mee in deze ontwikkeling naar het antichristelijk rijk.

1 Tessalonicenzen 5:3-4-5 “Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe.”

Zelfs diverse kerken geven gehoor aan een evangelie, waarbij Jezus/Yeshua en Zijn bloed buiten de deur zijn gezet. Het is de godsdienst van Laodicea. Wanneer kerkleiders er niet meer in slagen om mensen tot waarachtige aanbidding van God te brengen, dan zal satan daar dankbaar gebruik van maken om de ontstane leemte op te vullen en de mensen een “god”aanbieden, die schijnbaar in alle behoeften voorziet.

Dat is de kerk van de eindtijd. Straks zal in deze kerk de antichrist aanbeden worden. De valse profeet zal de geestelijke leider van een valse godsdienst zijn, die wereldwijd zal worden verkondigd. Alle valse leringen en theorieën die de wereld heeft gekend en die de mensen in verwarring hebben gebracht, zullen in één schijngodsdienst zijn samengebracht met satan als kwade, duistere bron.

Het gaat in de tijd van de Grote Verdrukking om een valse eenheid, dus ook om één wereldgodsdienst. Vandaag doen beide beesten al hun verwoestende werk. Leringen van demonen worden overal aanvaard.

1 Timótheüs 4:1 “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen.”

Alle religies onder een paraplu.

Nu reeds zijn er leugensprekers in de kerk aan het woord. Ze vinden het ongewenst en schadelijk een deel van de Bijbelteksten nog langer te gebruiken. God, als Almacht, moet komen te vervallen omdat de ervaring –zo zegt men – heeft geleerd dat Zijn macht beperkt is. De duivel claimt overwinning na overwinning ,want meer en meer kerkleiders hebben Gods weg verlaten en houden zich bezig met dwaalleringen.

Een groeiend aantal heren op de kansel vallen van hun voetstuk. Ze bedienen zich van hoogdravende woorden om hun godslasterlijke uitspraken te rechtvaardigen. Duizenden gelovigen raken de weg volledig kwijt door dit geraaskal.

2 Timótheüs 4:3-4 “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.”

De toehoorders zijn over het algemeen een gemakkelijke prooi voor de dwaalleraars omdat ze meestal in hoog aanzien staan.  In de rede van Jezus/Yeshua tegen de Schriftgeleerden staan zaken die ons vandaag wel heel erg bekend in de oren klinken.

Matthéüs 23: 5-12-13-14-15-27-28Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij mensen. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. …..wee, u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen…terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Wee, u schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt maakt gij van hem een kind der hel…..”

Lucas 16:15 “En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God.

Het lijkt allemaal zo mooi, de onderlinge toenadering tussen de verschillende religies, maar uiteindelijk zal het uitmonden in een één werelds religieus systeem met volledige uitschakeling van Jezus/Yeshua. Het is het herstel van de Babylonische afgodendienst. Openbaring 17:15 laat zien dat er een wereldomvattend satanisch religieus systeem zal heersen over alle ‘rassen, volken, stammen en talen’ en vol zal zijn van ‘gruwelen en onreine dingen’.Het is een bundeling van alle valse religieuze systemen sinds het oude Babylon. De valse kerk “zit aan vele wateren”, dus heeft zij zondige relaties met de koningen der aarde. Al vroeg in de geschiedenis werd de kerk van Rome als voortzetting van de Babylonische afgodendienst beschouwd door de vermenging van wereldlijke macht en kerk. Hierover in Openbaring 17 en 18 meer.

Hoe de wereldleiders betrokken zijn bij de kerk van Rome mag blijken uit de begrafenis van Johannes Paulus II in april 2005. Het was de eerste pauselijke begrafenis die bijgewoond werd door 200 wereldleiders, inbegrepen 70 presidenten en premiers. De begrafenis werd op televisie gezien door een geraamde 2 miljard mensen. Het was de eerste pauselijke begrafenis die bijgewoond werd door de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, de Britse premier en de kroonprins van Engeland. Het was de eerste pauselijke kist waarvoor een president van de VS zich boog (The Times, London, April 7, 2005, p. 36) en de entourage trok van maar liefst drie voormalige presidenten van de Verenigde Staten.

Van links naar rechts: George W. Bush, Laura Bush, George H. W. Bush, Bill Clinton en Condoleezza Rice.

Reeds in de donkere Middeleeuwen verbond de katholieke Kerk zich met seculiere overheden en heerste er soms zelfs over. Ze heeft honderden ambassadeurs bij de naties. Er is een duidelijk verband tussen Babylon en Rome, hoofdstad van de wereld ten tijde van Johannes. Babylon is een codewoord voor Rome.

De oude Babylonische afgodendienst is volledig hersteld en floreert als nooit tevoren. De mens heeft van God de vrijheid gekregen te kiezen tussen Babylon en Jeruzalem. Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen, het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt. Een groot deel van de mensheid is gegrepen door de macht van Rome en grote aantallen mensen drinken de wijn van haar hartstocht. Ook hierover meer in Openbaring 17 en 18.

Het getal 666

Openbaring 13:16-18  “En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”

De hele wereld zal straks te maken krijgen met de tirannie van de antichrist en de valse profeet:

Openbaring 14:9-10 “En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.”

Deze en andere Bijbelplaatsen tonen de laatste ernst van de keuze tussen Jezus/Yeshua en de antichrist. Het is oordeelstijd. De genadetijd is dan voorbij en de oogsttijd is aangebroken. Vanuit hoofdstuk 13 naar hoofdstuk 14 is te zien dat de aarde gemaaid zal worden en de wijnpersbak van Gods toorn zal worden getreden. Er is dan geen uitstel meer, geen tijd om zich nog te “bezinnen.”Men zal dan moeten kiezen tussen het vrijwel zekere martelaarschap of een armzalig, kort overleven onder de knoet van de antichrist.

Het getal 666 heeft door de eeuwen heen voor velen tot de verbeelding gesproken. Dit geheimzinnige getal zou immers de sleutel bevatten, waardoor men bij voorbaat zou weten wie toch wel de antichrist zou zijn. Er zijn boeken vol hypotheses en berekeningen verschenen over dit getal 666, op wie het zou kunnen slaan en wat het precies voorstelt. Duidelijk staat geschreven dat het te berekenen valt en dat het een getal van een mens is, begiftigd met de bovenmenselijke gaven en capaciteiten van de satan. Als de antichrist straks eenmaal zichtbaar op aarde zal zijn, zullen de gelovigen door Woord en Geest hem ongetwijfeld herkennen en zullen zij weten op wie het getal 666 betrekking heeft.

Het getal zes staat voor de mens in zijn algemeenheid. Het is het onvolmaakte getal bij uitstek, altijd onder de 7, het cijfer van de volmaaktheid. Hier staat het driemaal achter elkaar waarmee wordt gesymboliseerd dat de antichrist zich presenteert als de absolute oppermens. In zijn hoogmoed kan de antichrist zich bovenmate verheffen en beroemen, zijn veroveringen tot aan de uiteinden der aarde uitstrekken, zich laten aanbidden alsof hij God was; maar dit alles zal altijd het merkteken van onvolmaaktheid blijven en van machteloosheid. Het getal drukt het wanhopige streven van satan uit, om gelijk te worden aan Jezus/Yeshua om God gelijk te zijn. Driemaal zes symboliseert de hoogste vorm van boosheid die er ooit op aarde is geweest. Het gruwelijke van de antichrist zal zijn dat hij bedrieglijk echt op een ware gelovige zal lijken. De wereldwijde verering die hij zal ontvangen zal hem in staat stellen een economisch systeem in te voeren zoals de wereld nooit eerder heeft gezien.

Er zal een systeem komen waarin ieders levensonderhoud en welzijn onder zijn beheer zullen vallen. De mensen die hem aanbidden, ontvangen een merkteken op hun voorhoofd of op hun rechterhand. De gelovigen worden door God verzegeld. De ongelovigen krijgen een merkteken, waarmee ze in aanmerking komen voor de ‘gunsten’ van de antichrist, maar waarmee ze een eeuwige vloek over zich halen. De ‘zegeningen’ die ze van de antichrist zullen ontvangen, zullen van zeer korte duur zijn en hebben alleen te maken met geldelijke en materiële zaken. Men zal compleet onder registratie en controle van het totalitaire systeem vallen. Het hele world-wide-web (www=666) werkt onder het mom van beveiliging hieraan mee. Alles wordt aan banden gelegd.

Het merkteken zal van de mens een willoos slachtoffer maken, gedoemd om ten onder te gaan, samen met de antichrist en de valse profeet. Allen die het beest en zijn beeld aanbidden zullen drinken uit de beker van Gods toorn. De vernedering en de gang van de Joden naar de concentratiekampen en de uiteindelijke vernietiging begonnen ook met registraties. Deze afschuwelijke geschiedenis zal zich vele malen erger gaan herhalen.

Nederlandse Joden klaar om in veewagens afgevoerd te worden

"Merkteken" is een brandmerk, een teken, dat je eigendom bent en in dienst staat van de overheerser. Het is een officieel zegel. In die tijd zullen mensen vrijwillig het merkteken van het beest aanvaarden. Terwijl de Joden van God de opdracht hadden gekregen om de gebedsriemen aan linkerhand en voorhoofd te bevestigen, zullen de mensen in die tijd de tekenen van het beest op zich nemen.

Het is al ruim twintig jaar geleden dat de eerste berichten verschenen over de ontwikkeling van een chip ter grootte van een rijstkorrel. In een artikel gepubliceerd in de juni/juli 1994-uitgave van Nexus vertelt Dr Carl W. Sanders, een ingenieur op het gebied van computerchips, dat hij had meegewerkt aan de ontwikkeling van een inplantbare chip. Deze chip was ontwikkeld -voor wereldwijd gebruik ten behoeve van economische en identificatiedoeleinden. Tijdens bijeenkomsten waarin gediscussieerd werd over de voortgang van het project, waren ook mensen zoals Henry Kissinger en figuren van de CIA aanwezig. Het hele project had tientallen miljoenen dollars gekost maar het resultaat was er dan ook naar. Het had een elektronisch computerwondertje opgeleverd ter grootte van een rijstkorrel, 7 millimeter lang en 0.75 millimeter breed. Naast de genoemde ontwikkelingskosten werd er ook nog 1½ miljoen dollar besteed aan de studie waar de chip het best in het menselijk lichaam kon worden geplaatst. Het moest een plek zijn die aan snelle temperatuurschommelingen onderhevig was omdat het minuscule batterijtje in de chip is geladen met een thermokoppelcircuit dat stroomspanning produceert bij een bepaalde lichaamstemperatuur. De uitkomst was verbijsterend, aldus Sanders. Men vond slechts twee geschikte plaatsen, op het voorhoofd, net onder de haarlijn en op de bovenzijde van de rechterhand, precies zoals het boek Openbaring het beschrijft.

Sanders is uiteindelijk uit het project gestapt omdat zoals hij het zei; de Here door Zijn Woord aan hem had laten zien waar hij mee bezig was. Hij vertelde dat toen al ca 17.000 kinderen in wees- en kindertehuizen, in Florida als proefkonijn van deze chip zijn voorzien.

De firma Applied Digital Solutions (ADS) uit Palm Beach Florida, presenteerde eind 2000 een prototype van een minieme chip die bij mensen onderhuids geïmplanteerd kan worden. Men heeft deze chip de naam "Digital Angel" gegeven. De naam is afgeleid van Guardian Angel (beschermengel). De chip werkt op kinetische energie die opgewekt wordt door de beweging van de menselijke spieren of temperatuursverschillen in de huid. Het geheel is gevat in zogeheten biocompatibel glas, dat ervoor zorgt dat het lichaam de chip niet afstoot en dat de chip niet in het lichaam aan de wandel gaat. De levensduur van de Digital Angel wordt geacht langer te zijn dan die van de drager: minstens 99 jaar. De firma Applied Digital Solutions verweert zich tegen de kritiek dat zij met de uitvinding van de chip meewerken aan een samenleving waarin iedereen wordt gecontroleerd door een alwetende, alomtegenwoordige macht.

Romeinen 8: 35 t/m 39 “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Franklin ter Horst