Uit het nieuws 16-04-2018

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Simonida Dijkhuis-Nijhof en Jur van Calkar voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

De openbaring van Johannes (deel 25)

Openbaring 12 (De vrouw en de draak)

 

Openbaring 12 1 t/m 6 ďEn er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeŽn en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.Ē

Openbaring 12 staat tussen twee hoofdstukken in waarin de bekende periode van 3Ĺ jaar een hoofdrol speelt. Het gaat om de Grote Verdrukking die over IsraŽl en de rest van de wereld zal komen. Johannes bevindt zich hier in het midden van de laatste Jaarweek. Er is vanaf dat moment nog 3Ĺ jaar (een tijd, tijden en een halve tijd) te gaan tot de terugkomst van Jezus/Yeshua. Belangrijk te weten is dat in het boek Openbaring niet alle toekomstige gebeurtenissen in een chronologische volgorde, maar thematisch beschreven staan. Er zijn namelijk een groot aantal zaken die ongeveer gelijktijdig plaatsvinden. Het eerste teken dat Johannes te zien krijgt, is een ďVrouwĒ met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren boven haar hoofd. Dit teken maakt duidelijk dat er bijzondere dingen staan te gebeuren. Dit teken toont wat op aarde nog openbaar moet worden. Aan de eindstrijd op aarde gaat immers de eindstrijd in de hemel vooraf, zoals alles op aarde een afspiegeling is van wat zich in de hemel afspeelt.

De traditioneel protestantse uitleg zegt dat de vrouw 'de kerk' voorstelt. De 'kerk' bracht de Zoon voort, die alle heidenen zou hoeden. Maar deze bewering klopt niet want dat staat volledig haaks op de vele details (1260 dagen, vlucht naar de woestijn, etc.). De gemeente is immers nooit zwanger geweest en heeft al evenmin de Zoon voortgebracht. Het is namelijk precies omgekeerd! ! De Zoon was er namelijk eerder dan het Lichaam van Christus. Het Lichaam van Christus ontstond pas toen Jezus/Yeshua als Eersteling verrees uit de doden.

Daarom is deze stelling niets anders dan een fabel. Een andere fabel is dat de ďVrouwĒ volgens de traditionele Rooms-katholieke exegese Maria zou zijn, de moeder van de kerk de "Koningin des Hemels" maar dat is profetisch gezien eveneens onjuist. Het is valse profetie en occult, en stamd uit de Baylonische ďmoeder-en-kindí cultus. De vrouw is niet Maria, ook al lijkt dat aannemelijk en hebben de pausen Pius X, Pius XII, Paul VI en John Paul II dat allemaal officieel, echter zonder gezag van het Woord verklaard.

Maria is niet bekleed met de zon terwijl de maan ook niet onder haar voeten is. De associatie is snel gemaakt: immers zij is de vrouw die de zoon voortbrengt (die de Messias zou zijn). Maar daar blijft de uitleg ook steken. Want al het andere wat van deze vrouw gezegd wordt is met geen mogelijkheid van toepassing op Maria bovendien vluchtte Maria niet naar de woestijn, maar naar Egypte. Jezus/Yeshua is een Zoon van IsraŽl, want Hij is uit het Joodse volk gesproten, en niet uit de Kerk.

 

De Europese Unie heeft de twaalf sterren overgenomen in de vlag van Europa.De officiŽle Europese uitleg luidt dat de vlag het symbool is van vrede, solidariteit en eenheid, van perfectie en volheid ontleent aan de sterrenhemel. Maar deze uitleg is niets anders dan bedrog want in werkelijkheid heeft de ontwerper van de vlag zich laten inspireren door de "Wonderdadige Medaille" in 1832 geslagen naar aanleiding van de Mariaverschijning aan de heilige Catharine Laboure (1806-1876) in Parijs. Deze vlag is een product van misleiding op grote schaal voortgekomen uit een rooms complot. Brussel heeft zich daarmee verbonden met de kerk van Rome en de vroegere Babylonische afgodendienst.

 

Maria voorgesteld, bekleed met de zon, twaalf sterren boven haar hoofd en de maan onder haar voeten.

De vrouw in Openbaring 12 heeft dus helemaal niets met Maria van doen. Profetisch gezien is deze ďVrouwĒ IsraŽl en zijn de twaalf sterren de twaalf stammen van IsraŽl. Deze vrouw bezit overeenkomstig de raadsbesluiten van God de hoogste autoriteit en macht op aarde. Tijdens het duizendjarig rijk zullen immers alle aardse autoriteiten aan IsraŽl onderworpen zijn: Deuteronomium 28:13 ďDe Here zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg om die naarstig te onderhouden.Ē

Openbaring 12 heeft in zijn geheel met IsraŽl te maken. De vrouw is bekleed met de zon en heeft de maan onder haar voeten. De maan stelt ondergeschikt gezag voor. Dat de maan zich onder de voeten van de vrouw bevindt, betekent dat de vrouw boven de aardse machten staat. De maan is tevens het symbool van de islam, de creatie van Gods tegenstander, die uiteindelijk overwonnen zal worden.

De aardse machten zullen als een Ďvoetbank onder haar voetení staan, wat doet denken aan: Psalm 110:1 ďAldus luidt het woord des Heren tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.Ē Tijdens het duizendjarig rijk zullen alle aardse autoriteiten immers aan IsraŽl en de troon van Yeshua haMassiach onderworpen zijn, want ďuit Sion zal de wet uitgaanĒ: Jesaja 2:3 Ö ďen vele natiŽn zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.Ē In Openbaring 12:1 wordt IsraŽl reeds in die positie voorgesteld. Dit maakt duidelijk dat deze vrouw een hoge positie bekleedt vanuit de hemel bezien. Zij krijgt de hoogste autoriteit en macht op aarde. Dit wijst erop dat deze vrouw niemand anders dan alleen maar IsraŽl kan voorstellen.

De twaalf sterren.

De vrouw wordt verder gekenmerkt door 12 sterren op haar hoofd, wat op de 12 stammen van IsraŽl duidt, alsook de zon en de maan die naar Jakob en Rachel als stamvader en stammoeder verwijzen. Deze symboliek blijkt ook duidelijk uit een droom die Jozef heeft gehad: Genesis 37:5-11 ďEn Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders; daarom haatten zij hem nog meer. Hij zeide namelijk tot hen: Hoort toch deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld, daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan, en zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broeders tot hem: Wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt gij soms over ons heersen? Toen haatten zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: Nu heb ik weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover, en zeide tot hem: Wat voor een droom is dat, die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen?Zijn broeders dan benijdden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten.Ē

 

De zon en de maan duiden op de bestendige heerschappij van IsraŽl en het koningshuis van David. Eens zullen alle stammen IsraŽls zich voor de ware Jozef, Jezus/Yeshua, neerbuigen (Zacharia 12:10). Het kan daarom niet anders dan dat de vrouw IsraŽl is. De zon, maan en sterren duiden dus op IsraŽl. Zij die dit land en dit volk zegenen, mogen rekenen op Gods zegen. Dat is omdat IsraŽl, het Joodse volk, geroepen is een zegen voor de volkeren te zijn. Het volk daarentegen dat niet bereid is zijn trots af te leggen en Gods soevereine verkiezing van het Joodse volk in nederigheid en dankbaarheid te aanvaarden, moet rekenen op Gods oordeel.

De weeŽn

ďÖ..en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeŽn en in haar pijn om te barenÖĒ De vrouw staat op het punt om haar Kind te baren. Er is sprake van weeŽn. De vrouw heeft geboorteweeŽn. Dat wil zeggen: barenspijn. Er komt nieuw leven, maar eerst komt er lijden voor het Joodse volk. Dat is het lijden van de Grote Verdrukking. De Grote Verdrukking (Openbaring 6 t/m 19) is een periode van 3Ĺ jaar, waarin God de wereld oordeelt door middel van zware plagen. Het is het tweede deel van de 'laatste jaarweek' van DaniŽl. Deze jaarweek wordt ook wel onderverdeeld in twee perioden van 3Ĺ jaar. Gedurende de laatste 3Ĺ jaar zal de wereld worden gedomineerd door de Antichrist en de valse profeet. Onder de Grote Verdrukking wordt verstaan de allerlaatste periode vůůrdat Jezus/Yeshua uit de hemel zal terugkomen op aarde. Ook zal door vele oorlogen en natuurlijke en bovennatuurlijke rampen de mensheid tenslotte op de rand van totale vernietiging staan.De vijandelijkheden komen zo tot een finale, beslissende climax.Tegen deze achtergrond is Jesajaís hartstochtelijke oproep om te bidden voor Jeruzalem betekenisvol. Jeruzalem verdient blijvend onze gebeden om zegen om tot haar doel te komen.

 

De verovering van Jeruzalem aan het einde van de 1ste Wereldoorlog door generaal Allenby en de Britse strijdkrachten, en de oorlogen van 1948 en 1967 vormen de belangrijkste mijlpalen in de moderne geschiedenis op weg naar het (furieus bestreden) herstel van Jeruzalem onder Joodse heerschappij. De twisten om de Tempelberg, de vredesonderhandelingen steeds afgewisseld door bedreigingen van de kant van de buurlanden Ťn van de kant van Ďalle volkerení, alles bouwt zich duidelijk op richting dit eindtijd-scenario in golven: MatthťŁs 24:8 ďDoch dat alles is het begin der weeŽn.Ē

 

Het gaat hier over de weeŽn die aan de komst van het Messiaanse vrederijk vooraf gaan. Hoewel de vrouw - IsraŽl - op aarde is, wordt zij gezien als in de hemel. Dit laat zien dat IsraŽl onder de bescherming van God staat. Deze weeŽn zijn een zeer eigenaardige gang van zaken en moeilijk te bevatten. Eerst de geboorte en daarna de weeŽn, want IsraŽl heeft immers helemaal geen weeŽn gekend. De profeet Jesaja zegt:Jesaja 66:7 ďVoordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de weeŽn haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. Bij IsraŽl gebeurde het tegenovergestelde van wat normaal gebeurt: zij heeft gebaard voordat de barensweeŽn begonnen.

 

De moeilijkheid vloeit voort uit het feit dat het verleden- 2000 jaat geleden- hier rechtstreeks verbonden wordt met de toekomst, n.l. de Grote Verdrukking die zal leiden tot de wederkomst van de Heer, het geestelijk herstel van IsraŽl en de geboorte van het Koninkrijk. IsraŽl, de vrouw, heeft ongeveer tweeduizend jaar geleden een Zoon ter wereld gebracht, terwijl de barensweeŽn nog steeds moeten komen.

Ook Jesaja spreekt over de weeŽn van IsraŽl en de bevalling van een zoon: Jesaja 66:5 t/m 9 ďHoort het woord des Heren, gij die voor zijn woord beeft: Uw broeders die u haten, die u verstoten om mijns naams wil, zeggen: Dat de Here zijn heerlijkheid tone, opdat wij uw vreugde aanschouwen. Maar zij zelf zullen beschaamd staan. Er klinkt gedruis uit de stad! Het klinkt uit de tempel! De stem van de Here, die vergelding brengt over zijn vijanden!Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de weeŽn haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op ťťn dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeŽn gekregen, of zij baarde haar kinderen. Zou Ik ontsluiten en niet doen baren? zegt de Here. Of ben Ik een, die doet baren en toesluit? zegt uw God.Ē

Het is IsraŽl dat zegt: Jesaja 9:5 ďWant een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.Ē Micha kondigt de geboorte van de Messias aan, zoals die 2000 jaar geleden plaatsvond, terwijl vers 2 e.v. over de toekomst spreekt: ďzijĒ zal straks in grote barensweeŽn Hem voortbrengen die in IsraŽl als Messias zal regeren: Micha 5:1-2 ďEn gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over IsraŽl en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de IsraŽlieten.

Eerst geboorte, daarna de weeŽn. Men moet beseffen dat IsraŽl Jezus/Yeshua nog niet heeft aangenomen. IsraŽl verwacht nog steeds Zijn eerste komst: Romeinen 11:25-26ďWant, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over IsraŽl gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans IsraŽl behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.Ē

ďEn zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf, en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en Zijn troon.Ē In sommige christelijke kringen wordt de hier genoemde ďZoonĒ gezien als de gemeente. Tijdens de hype rond de 23ste september 2017 viel op diverse sites op internet te lezen dat op die datum de wereld zou vergaan, dat Jezus/Yeshua op aarde zou terugkeren en het mannelijke kind uit Openbaring 12:5 van de aarde zou worden weggenomen. Het mannelijke kind werd daarbij volkomen ten onrechte voorgesteld als de gemeente die zou worden opgenomen. Dit alles had volgens diverse zelfverklaarde Ďprofetení te maken met de stand van de sterren op die datum. Het Sterrenbeeld Leo (Leeuw), dat bestaat uit negen zichtbare sterren, zou gezelschap krijgen van de planeten Mercurius, Venus en Mars, en zo een kroon van twaalf sterren op het hoofd van de Maagd vormen. Er bestaat echter geen enkel verband tussen deze sterrenstand en de maagd uit Openbaring 12, laat staan dat het mannelijke kind iets met de gemeente van doen zou hebben. De vrouw is niemand anders dan IsraŽl, de twaalf sterren, de stammen van IsraŽl en het mannelijke kindis niet van toepassing op de gemeente maar op Jezus/Yeshua.

Het betrokken sterrenbeeld dankt zijn naam aan de Grieken en Romeinen. Die noemden dit sterrenbeeld respectievelijk Demeter en Ceres, naar hun godin van de landbouw. Of ook wel naar Justitia, de Romeinse godin van de rechtspraak; of naar Astraea, de Griekse godin van de schoonheid. Er is zelfs een apocalyptische 23 septembercultus ontstaan die nog steeds nagalmt. De sterrenconstellatie die zich op 23 september 2017 heeft voorgedaan is trouwens helemaal niet bijzonder want dat heeft zich in de afgelopen eeuwen al vaker voorgedaan zoals in: 1827, 1483, 1293 en in 1056. In 2002 zou de verborgen planeet Nibiru met de aarde botsen. De komeet Elenin was in 2010 op weg om de aarde te verwoesten. De oordeelsdag werd voorspeld aan de hand van Mayakalenders voor 21 december 2012.

De vier bloedmanen in 2014 en 2015 voorspelden iets bijzonders rond de staat IsraŽl. Men verwees daarbij naar JoŽl 2:30-31 ďEn Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt.Ē Dat alle vier de bloedmanen in het sabbatsjaar op Joodse heilige dagen zouden vallen, dat kon toch geen toeval zijn maar ook in dit geval heel veel herrie over niets! Een bloedmaan is niets bijzonders maar een gewoon natuurlijk fenomeen. In Jeremia 10:2 staat: Zů zegt de Here: Gewend u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken.

Velen blijken dagelijks op internet op zoek naar nieuwe datums om bevestigd te krijgen dat de opname nu toch echt snel moet gaan plaatsvinden en dat Jezus/Yeshua nu toch spoedig moet terugkeren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe datums waarop het allemaal zal gebeuren. Vanaf het jaar van de grote recessie 2007 zijn er tientallen datums voorbij gegaan waarin allerlei Ďzienersí over de opname hebben geprofeteerd. Misleiding op misleiding! Wij hebben de The Harbinger en deThe Shemitah voorbij zien komen met geflopte profetische theorieŽn dat de terugkomst van Jezus/Yeshua op handen zou zijn en dat de opname elke dag zou kunnen gebeuren.

Zoals dat in alles gebeurt is de vijand immer druk doende ook de tekenen in de hemelen die de glorie van God verkondigen, te verdraaien en te misbruiken. De sterren tonen Gods macht en majesteit. Ze zijn er om verwondering te wekken over Zijn kracht, wijsheid en oneindigheid. Genesis 1:14-15ďEn God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde; en het was alzo.Ē

De Zoon is in Zijn bediening niemand anders dan de Messias van het volk IsraŽl aan wie straks tijdens het duizendjarig rijk alle aardse autoriteiten onderworpen zullen zijn.Hij zal alle heidenen hoeden met een ijzeren staf. Dat verwijst direct naar Psalm 2:7-9 ďIk wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.Ē

Jezus/Yeshua heeft een volmaakte en eeuwige heerschappij. Hij heerst over alle machten, krachten, overheden en heerschappijen. Niets of niemand kan zich meten met Hem. Jesaja zegt daar het volgende over: Jesaja 53:6 ďWij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen Hij droeg ons oordeel. De mens mag zelf kiezen of hij/zij die redding aanneemt of niet. Wat bij Noach de reddingsark was en bij Lot de engelen die hem maanden uit Sodom te vertrekken, is Jezus/Yeshua, die de mens wil redden van het oordeel bij het eindgericht. Hij zegt in: MatthťŁs 7:13 ďGaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.Ē

 

Franklin ter Horst