Uit het nieuws 15-04-2019

 

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 73)

Openbaring 20 (deel 4)

 

Straks zal Jezus/Yeshua openlijk en zichtbaar voor allen verschijnen. Zoals Hij ten hemel voer op de wolken, zo zal Hij ook weer terugkeren. Tijdens deze periode zullen de volkeren op aarde worden geregeerd vanuit Jeruzalem. De Bijbelse profeten zeggen dat de volkeren deel zullen hebben aan het vrederijk. Zij zullen onderdanen zijn van de Messias.

 

Jesaja 2:2 t/m5 “En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren…”

 

De gedenkwaardige woorden: “Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen” zijn ook gebeiteld in een granieten gedenksteen in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Er staat echter niet bij dat van Sion het woord van de Heer zal uitgaan. Bovendien meet deze organisatie zich hiermee de rol toe die Jezus/Yeshua zal bewerken. We zien hierin de arrogantie van door satan bestuurde menselijke organisaties en de uitkomst zien we als gelovigen in hun houding ten aanzien van Israël, dat Gods oogappel is. We zien dat satan de Bijbel gebruikt waardoor veel mensen zich een rad voor de ogen laten draaien. Dat deed satan al in het Paradijs toen hij Eva aansprak, maar ook toen hij Jezus/Yeshua verzocht in de woestijn. In onze tijd gebruikt hij bijvoorbeeld het teken van de regenboog en het Bijbelse begrip vrede voor zijn ideologieën. 

 

Grote rol voor Israël in het vrederijk

 

Voor Israël is een grote rol weggelegd in het Vrederijk. De profeten openbaren dat Israël een cruciale rol zal spelen. Als uitverkoren volk krijgt Israël de taak het evangelie over de gehele wereld te verkondigen.

 

Romeinen 11:11-12 “Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

 

Hosea 2:18-19Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de Here kennen.

 

Jesaja 10:20En het zal te dien dage geschieden, dat de rest van Israël en wat van Jakobs huis ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem die ze sloeg, maar in waarheid steunen zullen op de Here, de Heilige Israëls.

 

Jesaja 65:23  “Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen een door de Here gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken zal Ik verhoren.”

 

Het is opvallend dat er kerken/christenen zijn die zeggen ,,niets te hebben met Israël.” Hun Heiland had er alles mee. Zijn laatste woorden gingen over de toekomst van dit volk. Hij komt terug om Israël te zegenen. Natuurlijk zegent Hij ook de gelovigen uit de volkeren.

 

Er zijn talrijke profetieën in het Oude testament, die het Messiaanse rijk beschrijven als een heerlijke en glorieuze periode. Er zal overal vrede heersen.

 

Jesaja 32:1t/m5 “Zie een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht; en ieder van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind en als een toevlucht tegen de stortbui, als waterstromen in een dorre streek, als de schaduw van een machtige rots in een dorstig land. Dan zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken; het hart der onbezonnenen zal inzicht en kennis verkrijgen, en de tong der stamerlaars zal in staat zijn duidelijk te spreken. Dan zal een dwaas niet meer edel genoemd en de bedrieger niet meer aanzienlijk heten.”

 

De profeet Ezechiël verteld dat er een beek zal stromen vanuit de tempel, oostwaarts naar de Dode Zee en dat het water gezond zal zijn zodat het er zal wemelen van allerlei soorten vis:

 

Ezechiël: 47-10 “Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot En-Eglaïm, het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk.”

 

Ook vertelt Ezechiël dat er aan beide zijden van deze beek vruchtbomen zullen staan, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat het water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel.

 

Woestijnen zullen veranderen in vruchtbare akkers. Gebieden die thans gebukt gaan onder tropische hitte, zullen veranderen in vruchtbare streken. Ook de kou zal verdwijnen. De hele aarde zal vruchtbaar worden. Het zal gaan om een langdurige, vreedzame periode:

 

Jesaja 35:5-6 “Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe…”

 

Psalm 146:8  “…de Here maakt de blinden ziende, de Here richt de gebogenen op, de Here heeft de rechtvaardigen lief…”

 

Matthéüs 11:5  “… blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie.

 

Ziekte zal zijn uitgebannen:

Jesaja 33:24 “En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek”

Jesaja 65:19-20 “En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven….want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn…”

 

De volken zullen door de gerichten sterk zijn uitgedund en het oppervlak van de aarde zal drastisch gewijzigd zijn. Het “zevenvoudig” effect van de zon en rijke oogsten wijzen op ingrijpende klimatologische veranderingen. Het gewas zal zich vermeerderen en de volken zullen zich verblijden. Jezus/Yeshua zal rechtspreken over de volken en tussen volken die geschillen hebben, dus geen armzalige vertoningen meer in de Verenigde Naties en geen invloed meer van islamitische dictaturen tegen Israël.

 

Door de gezegende toestanden zal de levensduur van de mensen zijn als de levensduur van de bomen. Het doet denken aan de leeftijden van de oudvaders van voor de zondvloed zoals Jered (962) Methusalah (969) en Lamech (777). De dood wordt uitgesteld maar niet totaal overwonnen. Uiteindelijk wordt de dood als laatste vijand teniet gedaan:

 

Jesaja 25: 8-9 “Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here Here zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de Here heeft het gesproken. En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de Here, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.”

 

1 Corinthiërs 15:26 “De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood…”

 

2 Timotheüs 1:10  “… doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie.”

 

Het dierenleven zal een zodanige verandering ondergaan, dat alles in volkomen harmonie met elkaar zal omgaan:

 

Jesaja 11:6-7-8  “Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zoch nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten als een rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.”

 

Het duizendjarige rijk zal een tijd van ongekende welvaart zijn. Men zal bouwen, planten, zaaien en oogsten. Er zal een ongekende overvloed zijn in de natuur, de bergen zullen “druipen van jonge wijn”: 

 

Amos 9:13 “Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit; dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien.”

 

Jesaja 35:1 De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen.”

 

Voor dieren en mensen zal het een zeldzame tijd zijn, maar ook voor de aarde zelf, want al wat er groeit zal de heerlijkheid van haar Koning uitstralen. Jeruzalem zal weer het godsdienstig centrum worden, de “navel der aarde”. Daar zal het grote feest zijn dat God zich zal verheugen en verblijden over Zijn volk. De verwoester is door Jezus/Yeshua overmeesterd. Het Duizendjarig Rijk vormt het sluitstuk van heel het verlossingswerk van Jezus/Yeshua. Dan zal de heerlijkheid van Hem ten volle geopenbaard worden. Zijn rijk zal de hele aarde omspannen.

 

 

Franklin ter Horst