Uit het nieuws 14-05-2018

 

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Simonida Dijkhuis-Nijhof en Jur van Calkar voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 29)

Openbaring 13 Het beest uit de zee en het beest uit de aarde” (deel 2)

 

Openbaring 13:2En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.”

 

Net als Johannes heeft ook de profeet Daniël visies op een voor hem verre toekomst:

 

Daniël 10:14 …”en ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst.

 

Opvallend is ook de sterke overeenkomst tussen de door Johannes genoemde vier dieren en die Daniël uit de volkenzee ziet opkomen: 

 

Daniël 7:2-8  “Ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering, en vier grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere. Het eerste geleek op een leeuw, en het had adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt, en werd het van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens, en werd het een mensenhart gegeven. En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer; het richtte zich op de ene zijde op, en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden; en men sprak tegen hem aldus: sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik, en zie, een ander dier, gelijk een panter; het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen. En aan hem werd heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Het lijkt buiten twijfel dat Daniël en Johannes hetzelfde hebben gezien. Daniël krijgt te horen dat die vier dieren eigenlijk uit de aarde voortkomen, uit de volkeren, en dat zij vier opeenvolgende rijken vertegenwoordigen. Het eerste dier beelde het Babylonische rijk uit waar Daniël op dat moment verbleef. Hij kon zelf de droom van Nebukadnezar uitleggen, waarbij deze het gouden hoofd bleek van het eerste rijk.(Dan. 2:38) In Daniël 8 legt de engel Gabriël uit dat de andere dieren het rijk der Meden en Perzen en Griekenland uitbeeldden. Alle vier genoemde rijken hebben een tijd van grote bloei gehad en zijn daarna in verval geraakt. Ze worden voorgesteld als wilde beesten, ze handelen beestachtig ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de mensheid. Het is niet toevallig dat het wapenschild van de meeste huidige landen de beeltenis van een dier draagt. Het symboliseert het dierlijke karakter van de heidense wereldmachten.

Granieten leeuw uit Babylon. De leeuw Babylon vermorzelt elke vijand en legt hem onder zijn poten.

Het eerste dier dat Daniël beschrijft leek op een leeuw met adelaarsvleugelen welke het Babylonische rijk van Nebukadnezar symboliseerde. Het tweede dier leek op een beer, snel en verslindend. Dit dier is het rijk van Meden en Perzen, dat zeer veel oorlogsslachtoffers heeft gemaakt; dit laatste wordt aangegeven met het bevel: sta op en eet veel vlees. Dit rijk behaalde zijn overwinningen doorgaans door de tegenstanders met enorme massa’s soldaten te overspoelen. Het derde dier was een panter of luipaard, het symbool voor het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote, dat met de snelheid van een panter oorlogen voerde. Het dier is geen gewone panter want het heeft vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen. De vleugels symboliseren de snelheid van dit beest.

Het vierde dier dat Daniël ziet omschrijft hij als vreselijk schrikwekkend en geweldig sterk. Het heeft grote ijzeren tanden, zware poten, en tien horens met daartussen nog een kleine horen. (Daniël 7:7-8) De tien horens corresponderen weer met Openbaring 13:1 en 17:3. Het beest doet zich eerst voor als een “andere kleine horen”, een betrekkelijk onbelangrijk en niet zeer machtig iemand, maar in de praktijk zal het een gruwelijk beest blijken te zijn. Deze kleine horen groeit zo snel dat binnen de kortste keren drie van de tien horens voor hem moeten wijken. Daarnaast is er nog het feit dat deze verslindende horen, ogen en een mond blijkt te hebben. De ‘kleine’ verslindende horen gaat op aarde tekeer en meent alles te vertellen te hebben, en vol is van zijn eigen grootheid. Daniël ziet hoe het met hem afloopt, hoe hij gedood wordt en zijn lichaam vernietigd en prijsgegeven aan het vuur. Het is de anti-messias (antichrist) die volgens Daniël zal voortkomen uit "het vierde koninkrijk". Daniël vertelt, dat dit vierde rijk, een samengesteld rijk zal zijn.

Volgens de Joodse geleerde rabbijn Ibn Ezra is het vierde dier zoals door Daniël beschreven, het Arabische rijk en de 10 horens verwijzen naar tien verschillende islamitische machten. Wat Rome deed: het vernietigen van de tempel en het verdrijven van de Joden uit hun land is precies hetzelfde als wat de Arabische volken in de eindtijd willen doen. Een andere grote geleerde rabbijn, Malbim (rabbijn Meir Leibush, die leefde van 1809 tot 1879) meende eveneens, dat de kleine horen uit Daniël 7 verwees naar de islam. De islamitische wereldleider zal eisen, dat de wereld slechts één god zal erkennen; de god van de islam, Allah samen met zijn profeet Mohammed. Maar het is niet alleen de Islam die de voedingsbodem levert voor de antichrist:

 

1 Johannes 2:22-23Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.”

 

De geest van de antichrist is in toenemende mate in alle delen van de wereld te zien, zowel in kerkelijke kringen als in de politiek. De mensheid wordt klaargemaakt voor het verwelkomen van de antichrist als persoon en messias. Velen zullen hem vertegenwoordigen, want de Bijbel zegt dat er ‘vele antichristen’ zijn (1 Johannes 2:18). De term ‘antichrist’ is afgeleid van het Griekse woord dat ‘tegen (of in plaats van) Christus’ betekent en verwijst naar iedereen:

 

* die ontkent dat Jezus de Christus (Messias) is of dat hij de Zoon van God is (1 Johannes 2:22);

* die zich verzet tegen de Christus, Gods Gezalfde (Psalm 2:1, 2; Lukas 11:23);

      * die zich voordoet als de Christus (Matthéüs 24:24)

* die de discipelen van Christus vervolgt — Jezus beziet dit als iets wat hem wordt aangedaan (Handelingen 9:5);

* die ten onrechte beweert een christen te zijn en zich ondertussen wetteloos of oneerlijk gedraagt (Matthéüs 7:22, 23; 2 Korinthiërs 11:13).

In de Bijbel worden individuele personen die deze dingen doen antichristen genoemd. De antichristen verkeren in de boezem van de gemeente, maar “zijn uit ons niet” en zij scheiden zich af. Het gaat om absolute afval. Deze afval is geen passieve daad, maar een actieve. Uit angst voor wraak van de antichrist kiezen de naamchristenen zijn kant. Uit deze kenschetsing van de antichristen in de gemeente en hun afval uit de gemeente, komt duidelijk het portret van de laatste antichrist naar voren.

Sprekende van “de mens der zonde”schrijft Paulus dat de dag des Heren niet zal komen, tenzij eerst de afval komt. 1Timótheüs 4:1-3 “Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn…” De mens die niet in Jezus/Yeshua leeft, rijpt tot de grote afval en de daarmee gepaard gaande zelfzucht, gewelddadigheid, sensatie zucht en belustheid op bedrieglijke tekenen. Valse godstekenen behoren vanouds tot de sterkste wapens van de schijnreligies. Vele naamchristenen blijken verzot op occulte mirakels “godservaringen”, kunstmatig opgewekte “mystiek”. De grote na-aper van God zal in de laatste tijden dan ook niet nalaten de ware godstekenen op overtuigende wijze te imiteren. Voorzegde Jezus/Yeshua niet Zelf dat er valse profeten zullen komen die in Zijn Naam wondertekenen zullen doen op de aarde:

Matthéüs 7:22-23Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

De beelden die Daniël te zien krijgt van het vierde beest blijken hem te ontstellen en hij wil de ware zin ervan weten:

 

Daniel 7:19 t/m26  Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad, en van de tien horens, welke op zijn kop waren, en van die andere, die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak, er groter uitzag dan de andere. Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde.”

“Een tijd en tijden en een halve tijd” betreft een periode van 3½ jaar of 1260 dagen en 42 maanden. Daniël spreekt over een periode van in totaal zeven jaar waarvan de laatste 3½ jaar de tijd van de Grote Verdrukking genoemd wordt, de tijd waarin de ‘koning’ zal regeren. Het gaat om een “kleine tijd” die de ten ondergang gedoemde satan rest.

Het vierde dier waarover Daniël profeteert is volgens vele onderzoekers het herstelde Romeinse rijk. Het gaat in ieder geval om een politieke macht die zich tegen God verheft. Dit rijk wordt voorgesteld als een monster dat alle wrede karaktertrekken, ook die van de drie voorgaande rijken- de alles verslindende muil van de leeuw, de alles vertrappende poten van de beer en de schrikwekkende gedaante van de luipaard- in zich verenigt. Daniël laat zien dat het oude Romeinse rijk verdwenen is, om vlak voor de terugkomst van Jezus/Yeshua weer hersteld op het toneel te verschijnen.

Het ziet er dus naar uit dat dit laatste dier in feite nooit opgehouden heeft te bestaan maar zijn machtsinvloed uitstrekt tot in de eindtijd. Dit herstelde Romeinse rijk zal dezelfde verwoestende kenmerken dragen als het oude Romeinse rijk en op dezelfde manier een machtig werktuig van satan zijn. Juist in onze tijd is een herleving te zien van het leven van de Romeinen: afgoderij, demonie en morele perversie: het oude beest wordt door de moderne mens opnieuw gekroond.

 

Volgens diverse Bijbeldeskundigen heeft het Romeinse rijk zoals door Daniël beschreven, betrekking op Europese Unie. De droom van een herenigd Europa is al eeuwen aan de gang. Het was dezelfde visie die Napoleon en Hitler in het verleden inspireerde- en vandaag de Europese Unie inspireert. Al de volken die thans deel uitmaken van de Europese smeltkroes wortelen in de oude Romeinse cultuur. Europa ademt de sfeer van het Romeinse rijk en tevens het oude Babylon. Daar doen ze in Brussel trouwens ook niet geheimzinnig over. De Europese eenheid blijkt niets anders dan een satanisch gedrocht. De hoogmoed van "Lucifer" zich boven God te stellen is vandaag terug te zien in de Europese Unie. Het Europese Parlement bezit sinds 1999 een gebouw waarbij de ontwerpers zich hebben laten inspireren door Bruegel’s schilderij. Satans symbolen, sterren met twee punten omhoog, bekend als de horens van Lucifer, zweven rond de Europese "Toren van Babel".

 

De buitenkant van het gebouw in Straatsburg symboliseert de Toren van Babel en de binnenkant het Colosseum. Babylon en Rome dus als een eenheid terug te zien in de Europese Unie. Het Colosseum in Rome werd gebouwd om de vernietiging van de 2e Tempel in Jeruzalem door Titus in 70 na. Chr., te vieren. Het werd in 80 n. Chr., geopend met spelen die honderd dagen duurden. De meeste van de tienduizend mensen die hieraan deelnamen, werden gedood en vijfduizend dieren werden afgeslacht. Christenen werden daar later gemarteld en voor de wilde dieren gegooid.

 

De leiders in Brussel zijn net als Nimrod bezig God uit te dagen en zijn zo overmoedig en arrogant te denken dat zij daarin ook zullen slagen. De ontwikkelingen in politiek Europa laten zien dat er een duidelijke connectie bestaat tussen de Europese Unie en het oude Babel van Nimrod, het Romeinse rijk en de kerk van Rome. Dat wordt ook duidelijk uit de vlag met de twaalf sterren, die onder meer de Eurobiljetten en de kentekenplaten van de auto’s sieren. Klik hier voor meer informatie over deze vlag.

 

Hoewel dus velen van mening zijn dat het herstelde Romeinse rijk binnen de grenzen van Europa gezocht moet worden, zijn er ook meningen dat de Verenigde Staten deze rol zal vervullen. Er bestaan namelijk talloze overeenkomsten tussen het oude Romeinse rijk en de Verenigde Staten. Alles wat Rome eertijds teweegbracht, herhaalt zich thans op wereldschaal vanuit de Verenigde Staten. Nergens staan zoveel Romeinse zuilen, zuilengangen en imitatietempels als in Amerika met Washington voorop. De regering zetelt daar weer in het Capitool, de schooljeugd draagt bij officiële gelegenheden weer de Romeinse toga etc.

 

Amerika is dan ook gevormd door het Romeinse rijk, nadat het door ‘Columbus’ werd ontdekt. De kolonisatie kwam rond het jaar 1750 tot stand door Spanje, Portugal, Frankrijk, Engeland en Nederland. Het rijk heeft hoornen als het lam, hetgeen verwijst naar een christelijke signatuur, maar het spreekt als de draak. (Op. 13:11) Europa en Amerika horen bij elkaar. Ook in de FEMA-kampen en het bestaan van de vrijmetselaarorganisaties, illuminatie, enz. zien we de dictatuur van de antichrist. In de loge ligt de Bijbel open bij het eerste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes, daar liggen de Passer en Winkelhaak op en deze specifieke combinatie wordt gezien als de "Drie Grote Lichten" van de vrijmetselarij. Het bijzondere daarvan is, dat de naam van het woord en het licht “Jezus” vooral nooit genoemd mag worden. Dit is een kenmerk van de antichristelijke geest. In deze dagen is de invloed van politiek en religie, evenals de hang naar het occulte, groter dan ooit te voren.


Wanneer het Witte huis het nodig acht, kan het eenzijdig en zonder enige tegenspraak de nationale regering van een land buitenspel te zetten.
In de recente geschiedenis zijn daar diverse voorbeelden van te zien geweest. Begin oktober 2016 waarschuwde generaal Mark Milley, stafchef van het leger voor de ‘totale vernietiging’ van alle vijanden die de VS in de weg staan. ‘Wij zullen iedere vijand vernietigen, waar en wanneer dan ook.’ Een mogendheid wordt als vijandig beschouwd zodra ze zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt aan de dictaten van Washington. De Verenigde Staten kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met "vijandige bedoelingen”. Om dat allemaal kracht bij te zetten beschikt het Amerikaanse leger over ongeveer 800 militaire steunpunten in het buitenland. Dit komt overeen met 95% van alle zich in het buitenland bevindende militaire bases in de wereld.

 

Amerikaanse militaire basis wereldwijd

 

Volgens de Amerikaanse politicus Ron Paul heeft het Amerikaanse Congres op 4 december 2014 zelfs een wetgeving aangenomen die Washington een vrijbrief geeft een Derde Wereldoorlog te beginnen. De resolutie is goedgekeurd door 98% van de Afgevaardigden en 100% van de leden van de Amerikaanse Senaat. (Ook weer de dictatuur van de antichrist.)

Nooit eerder lag er zo’n veroveringsplan op tafel. Amerika als enige supermacht! Amerika zal niet wachten tot landen een ‘echte bedreiging’ vormen, het zal met een preventieve oorlog, elke mogelijke tegenstander in de kiem smoren. De visie dat de Verenigde Staten tot het herstelde Romeinse rijk zou kunnen behoren is dus ze gek nog niet.

 

Franklin ter Horst