Uit het nieuws 11-12-2017

 

Door: Franklin ter Horst

 

De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 8) (vervolg van de ruiter op het zwarte paard)

 

De voormalige leider van de Sovjet Unie, Nikita Chroesjtsjov zei toen hij het over de mogelijkheid van een Derde Wereldoorlog had: ,,De overlevenden zullen jaloers zijn op de doden.”

De menselijke geschiedenis is vol met gebeurtenissen waarin sprake is van hongersnood waarbij honderdduizenden, zelfs miljoenen het leven hebben verloren. Volgens diverse deskundigen staat de wereld ook nu weer op de rand van een verschrikkelijke wereldwijde voedselcrisis. In vele landen is het weer totaal in de war en gruwelijke natuurrampen hebben een ravage aan gericht in de landbouwproductie in veel gebieden van de wereld de afgelopen jaren. De meeste hongersnoden hebben vooral invloed op de arme en meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Sommige hongersnoden worden door de mens zelf veroorzaakt, soms opzettelijk, door wanbeheer of slecht bestuur. Het bewust onthouden van voedsel is een gruwelijke misdaad. Het heeft een verwoestende invloed op de mentale vermogens van mensen en in het bijzonder op kinderen.

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er thans ruim 1 miljard mensen die chronische honger lijden.

De meest schrijnende situaties doen zich voor in onder meer Syrië, Afghanistan, Irak, Libië, Mali, Somalië, Ethiopië, Kongo, Zuid-Soedan, Jemen, en Venezuela. Een oplossing van de problemen in deze landen is niet in zicht.

Volgens de Verenigde Naties hebben 135 miljoen mensen wereldwijd acute hulp nodig. In Jemen voltrekt zich een humanitaire ramp van ongekende omvang. Sinds het begin van de strijd tussen Saoedi-Arabië enerzijds en Iran en de Houti-rebellen anderzijds, hebben bijna 21 miljoen mensen nauwelijks toegang tot voedsel en medische voorzieningen. Saoedi-Arabië blokkeert de voedselvoorziening en medicijnen die ze zo dringend nodig hebben. Verwacht wordt dat aan het eind van 2017 een miljoen mensen besmet zijn met cholera.

In Nigeria hebben 14.5 miljoen mensen hulp nodig waarvan het merendeel vrouwen. Daarnaast hebben deze vrouwen bescherming nodig vanwege de gruwelijke moordpartijen van islamitische barbaren van Boko Haram. In de Democratische republiek Kongo ontberen 13 miljoen mensen allerlei vormen van hulp. Honderdduizenden zijn van huis en haard verdreven en zitten te springen om humanitaire hulp. Een vergelijkbare situatie doet zich voor onder de Syriërs van wie er ruim 10 miljoen leven in opvangkampen met gebrek aan van alles. Islamitisch extremisme draagt in ernstige mate bij aan dit probleem. Dat de Islamitische Staat is opgerold wil niet zeggen dat deze barbaren helemaal van het toneel zijn verdwenen. Ze zullen overal in het Midden-Oosten en elders aanslagen blijven plegen.

Uit Openbaring valt op te maken dat de olie en de wijn (Openbaring 6:6) in eerste instantie nog onaangetast blijven, de rijke mag zijn genotmiddelen nog een korte tijd behouden. Wanneer de Bijbel spreekt over olie en wijn wordt daar overvloed en luxe mee bedoeld. Het feit dat er in de profetie wordt gesproken over “wees zuinig met de olie en de wijn” duidt op een situatie waarin er gelijktijdig luxe en overvloed, armoede en hongersnood bestaat. Tijdens het zesde zegel (6:15) worden echter ook de rijken, de “groten”, getroffen. Daarover later meer. Een maatje tarwe (Openbaring 6:6) is qua voeding gelijk aan drie maatjes gerst, dit is de voeding voor een man per dag. Het hele dagloon van de kostwinner voor de voeding van één persoon. “Drie maten gerst voor een schelling” maakt duidelijk dat er een enorme economische crisis  staat te gebeuren, die onvermijdelijk een verlammende hongersnood met zich meebrengt.

Ondervoeding gaat gepaard met ziekte, geestelijke en emotionele verzwakking, wanhoop en dood. In het zwarte paard en zijn berijder is het derde aspect van de opkomst van de werelddictator te zien. Zwart is de kleur van de dood en de weegschaal het symbool voor schaarste. Er ontstaan buitensporige prijzen, wat op een hollende inflatie wijst. Tijdens wetteloosheid, revolutie en oorlogen, draaft altijd het paard van de honger mee. Dit spookbeeld is misschien wel de meest afschrikwekkende en grootste angst die de mensheid telkens weer bedreigt. Hongerige mensen wroeten in vuilnisbelten en stortplaatsen naar een paar schamele kruimels om hun chronisch gevoel van honger te stillen.

Nu is Honger van alle eeuwen. Als Abraham in het land Kanaän aangekomen is treft een hongersnood het land en is hij en zijn familie genoodzaakt naar Egypte uit te wijken omdat de hongersnood zwaar was in het land (Genesis 12:10). Genesis 41 verhaalt dat in de tijd dat Jozef tot onderkoning in Egypte werd benoemd, Egypte eveneens gebukt ging onder hongersnood. “Toen de zeven jaren van overvloed, die er in het land Egypte geweest was, verstreken waren, begonnen de zeven jaren van de hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had; in alle landen was hongersnood (41:56) Toen de hongersnood nu over de gehele aarde heerste, opende Jozef alle schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren; want de honger was sterk in het land Egypte. En de gehele wereld kwam naar Egypte om bij Jozef koren te kopen, want de honger was sterk op de gehele aarde. (41:57)”

 

In Genesis 42:5 trekken ook Jozefs broeders naar Egypte om koren te kopen omdat er opnieuw sprake was van een hongersnood in het Kanaän. Ook in de tijd van Jeremia was er sprake van grote droogte. Hij klaagt bij de verwoesting van Jeruzalem, over het zwart worden van de mensen van de honger. In Klaagliederen 4:8 staat: “Nu werd hun gestalte zwarter dan roet, zij werden niet herkend op de straten, hun huid was verschrompeld om hun gebeente, was dor geworden als hout.”

 

De hele geschiedenis door is er sprake geweest van hongersnoden maar diverse deskundigen zeggen dat de tijd van de meest vreselijke hongersnoden in 1974 is begonnen, met miljoenen slachtoffers tot gevolg. In dat jaar ontstonden er in delen van Afrika en Azië ontstellende voedseltekorten. In Cambodja stierven in 1979 honderdduizenden van de honger omdat het communistische bewind om politieke ‘redenen’ weigerde om de noodvoedselrantsoenen onder hen te distribueren. Het voedsel dat door donorlanden werd verzonden om de hongerigen te voeden werd eenvoudig weg verbeurd verklaard en aan het leger overgedragen. Juist in die landen waar men het minst in staat is om zich te voeden, is de grootste bevolkingstoename.

 

In 1996 herbevestigde “de Verklaring van Rome over Wereldvoedselveiligheid” het recht van iedereen op toegang tot veilig en voedzaam voedsel. De ondertekenaars beloofden ook hun politieke bereidwilligheid om “honger in alle landen uit te roeien”. Van deze belofte is niets terecht gekomen want sinds die tijd nemen ondervoeding en verhongering in veel delen van de wereld niet alleen toe, maar dreigen ze ook het lijden naar nieuwe recordhoogten te brengen. Slechte of mislukte oogsten, stijgende prijzen, onduurzame landbouwpraktijken en onwil van de wereldleiders, brengen miljoenen mensen in levensgevaar.

 

De waanzinnige situatie doet zich voor dat er jaarlijks naar schatting 6 miljoen kinderen per jaar sterven van de honger, terwijl enorme percentages van de beschikbare oogst wordt gebruikt als voer voor het vee. De Verenigde Staten horen bij de grootste graanproducenten ter wereld, toch is maar een beperkt deel van deze productie bestemd als voedsel voor de mens. Daarnaast worden voedingsmiddelen vernietigd, en dan niet omdat ze bedorven of onbruikbaar zijn, maar omdat van sommige producten het aanbod te groot is en zo de prijs hoog te houden.

 

De ruiter op het zwarte paard maakt duidelijk dat de wereld afstevent op een afschuwelijke voedsel crisis. Een crisis waar de hele wereld mee te maken zal krijgen. Vele deskundigen zijn van mening dat dit niet zo lang meer zal duren. Zimbabwe werd in de jaren 90 nog de ‘korenschuur van Afrika’ genoemd, maar dictator Robert Mugabe heeft het land met zijn afbraak beleid, volledig naar de bliksem geholpen. Door toedoen van deze figuur-met de grootste privéresidentie in heel Afrika- is een enorme hoeveelheid uitstekende landbouwgrond braak komen te liggen. Het begon in 2000 met de confiscatie van duizenden productieve boerderijen van blanke eigenaars die vervolgens werden vervangen door politieke stromannen van Mugabe zonder enige belangstelling voor landbouw. Werkloosheid, armoede, verpaupering en grootschalige hongersnood was het gevolg.

 

Hongersnood in Afrika

In Oost-Afrika (ook wel de Hoorn van Afrika genoemd) heerst al jaren een humanitaire crisis van ongekende omvang veroorzaakt door een ernstige droogte, torenhoge voedselprijzen en de al jaren voortslepende moordpartijen door de islamitische terreurbeweging Al Shabab in Somalië. Voor circa 4,5 miljoen Ethiopiërs dreigt hongersnood, waarschuwen de Verenigde Naties. Vooral het noorden en oosten van Ethiopië en het zuidelijke deel van Somalië zijn zwaar getroffen door de droogte. Meer dan 2.5 miljoen kinderen onder de vijf jaar in Somalië, Kenia en Ethiopië zijn ondervoed. Dat maakt hen zeer kwetsbaar voor onder meer mazzelen, cholera, diaree en longontsteking, ziektes die in hun toestand levensbedreigend zijn. Hoewel de waarschuwingstekens zich al geruime tijd aandienen, heeft de wereld daar nauwelijks oog voor.

Het ministerie van Gezondheidszorg in Pakistan zegt dat ruim 23 procent van de kinderen tussen de 6 maanden en vier jaar in het noorden van Sindh lijdt aan ondervoeding. In het zuiden van deze provincie geldt dit voor ruim 21 procent van de kinderen.

Noord-Korea is al jaren niet in staat om het eigen volk van voldoende voedsel te voorzien. Bovendien wordt honger door de leiders gebruikt om de bevolking te onderdrukken. In Noord-Korea zijn volgens de VN 6,2 miljoen van de 23 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp. Naar schatting worden daarvan 1,5 miljoen niet door de hulp bereikt. Het land zag de afgelopen jaren verschillende keren complete oogsten verwoest worden door overstromingen.

 

Uitgehongerde Noord-Koreaanse kinderen

Kinderen sterven, omdat het kwaad het hart en de geest van volwassenen beheerst. God heeft de mens als rentmeester aangesteld over de rijkdommen van de aarde. Maar dat schijnt de mens vergeten te zijn. Ondervoeding en verhongering nemen in veel delen van de wereld niet alleen toe, maar dreigen ook het lijden naar nieuwe recordhoogten te brengen.

 

De ontwikkelingen in de wereld lijken onomkeerbaar. De situatie is steeds explosiever aan het worden, totdat er één of andere tragische climax zal volgen. De Bijbel zegt daar veel over, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Bijbelse profetieën worden voor onze ogen vervuld. Wat zal er gebeuren wanneer in de nabije toekomst honderden miljoenen niet genoeg meer te eten hebben? Voedsel rellen zullen het gevolg zijn. Geweld is een tweede probleem dat voortvloeit uit tekorten. Honger maakt mensen tot rovers. De mens wil overleven en gaat vervolgens op rooftocht.

Er wordt al jaren gepraat over het afremmen van de groei van de wereldbevolking. De machtselite wil dat er maximaal 500 miljoen mensen overblijven. Ook de VN wil het leven middels het 'Agenda-21' programma voor een groot deel vernietigen. Volgens dit programma, dat ook door Nederland werd ondertekend, moet 80 tot 90% van de mensheid verdwijnen om de planeet leefbaar te houden. Het dient het doel van de globalisten om het grootste deel van de wereldbevolking uit te roeien en de rest totaal te controleren. Op 5 mei 2009 vond in Manhattan een bijeenkomst plaats van ’s werelds rijkste miljardairs. Onder de aanwezigen bevonden zich Bill Gates (Microsoft), David Rockefeller, Warren Buffet, Michael Bloomberg (voormalig burgemeester van New York), media-icoon Ted Turner en multimiljardair en megacrimineel George Soros. De deelnemers waren het over één ding roerend eens: ‘overbevolking’ is de grootste bedreiging voor onze planeet.

Wordt vervolgd met het vierde zegel

 

Franklin ter Horst