Uit het nieuws 11-06-2018

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Simonida Dijkhuis-Nijhof en Jur van Calkar voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 33)

Openbaring 13 Het beest uit de zee en het beest uit de aarde” (deel 6)

Het beest uit de aarde

Hoewel de persoonlijke macht van de antichrist groot zal zijn, zal hij een assistent nodig hebben om de heerschappij over de hele wereld te winnen.

Openbaring 13:11-12 “En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam; en het sprak als een draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.”

Het tweede beest komt niet uit de zee, maar uit de aarde. Om zijn religieuze gevoelens aan te wakkeren, bedient de antichrist zich van zijn onheilige trawant uit de aarde, de Abyssos, de put des afgronds, de plaats van onreine machten, het bolwerk van satan. In die plaats zal straks de duivel ook voor duizend jaar worden opgesloten De twee horens die dit beest draagt, zijn ongetwijfeld tekenen van zijn kracht. De twee horens zal hij niet in werkelijkheid dragen, die heeft hij alleen in dit beeld, om duidelijk te maken, wie hij is. In deze gedaante zal hij zich voordoen alsof hij een afgezant van Jezus/Yeshua, het Lam Gods is. In werkelijkheid zal hij een afgezant van satan zijn.

Deze valse profeet zal de grootste van alle valse profeten zijn, die ooit geleefd hebben. Hij zal de uitvoerende macht zijn van de antichrist. Hij zal als het ware zijn minister van propaganda en godsdienstzaken zijn.

Hij bewerkt dat de aarde en zij, die daarop wonen, de antichrist zullen aanbidden. Benadrukt moet worden dat in de tijd van de antichrist en zijn valse profeet hun optreden niet als vreemd moet worden beschouwd. De wereld zal er immers klaar voor zijn en de aanvaarding van deze twee beesten zelfs aanbevelingswaardig vinden. Ze zullen aanvaardbaar zijn voor allerlei verschillende geloofsgroepen. De valse profeet zal met de meeste mensen dus niet veel moeite hebben om hen te brengen tot aanbidding van de antichrist. En voor die enkeling die nog twijfelt, zullen zijn wonderbare handelingen voldoende zijn de laatste twijfels weg te nemen.

De mensen zullen versteld staan over de macht van de valse profeet omdat hij net als Elia en de twee getuigen zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen op de aarde terwijl alle mensen dat kunnen zien.

Openbaring 13:13 “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.”

De valse profeet probeert door middel van wondertekenen te bewijzen dat hij een ware profeet is en daarmee bevordert hij de afgoderij. Zijn komst is een ernstige waarschuwing voor allen die nog vertrouwen op de kerkleiders die dienaren van God lijken te zijn, maar dat niet meer blijken te zijn. De valse profeet bezit een absolute godsdienstige macht. Het is de geestelijk leider, de rechterhand van de antichrist. Zoals Farao aan zijn rechterhand de tovenaars en de magiërs had, zo zal de valse profeet voor de ogen van de antichrist, zijn ‘wonderen’ verrichten:

Exodus 7:11-12 Daarop riep Farao van zijn kant de wijzen en de tovenaars en ook zij, de Egyptische geleerden, deden door hun toverkunsten hetzelfde. Ieder wierp zijn staf neer en deze werden tot slangen; de staf van Aäron echter verslond hun staven.”

Genesis 41:8  De volgende morgen was zijn geest onrustig en hij ontbood al de geleerden en al de wijzen van Egypte, en Farao vertelde hun zijn dromen, maar er was niemand, die ze Farao kon uitleggen.”

 

2 Timotheüs 3:8  Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan.”

 

Zo had ook Balak Bileam aan zijn rechterhand:

Numeri 22:5-6 “Hij dan zond boden naar Bileam, de zoon van Beor, naar Petor, dat aan de Rivier ligt, naar het land zijner volksgenoten, om hem te ontbieden met deze woorden: Daar is een volk getrokken uit Egypte; zie, het overdekt de oppervlakte van het land, terwijl het tegenover mij gelegerd is. Nu dan, kom toch en vervloek mij dit volk, want het is sterker dan ik; misschien zal ik dan in staat zijn het te verslaan en uit het land te verdrijven, want ik weet: wie gij zegent, die is gezegend, en wie gij vervloekt, die is vervloekt.”

Zo zal de antichrist als zijn rechterhand de valse profeet hebben. (Zie ook: Openbaring 19:20). Deze duivelse figuur is net als zijn baas bovenmenselijk, bezeten en gedreven door satans macht. In zijn godslasteringen zal hij de taal van de duivel spreken. Daarmee wordt meteen duidelijk wat de aard van zijn uitspraken is, want de duivel “spreekt naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen”.Met dit duivelse karakter doet de valse profeet zich voor als een onschuldig lam en zal trachten door arglistige vertoningen de hele wereld tot aanbidding van de antichrist te brengen. Paulus waarschuwde:

2 Corinthiërs 11:13-14-15 “Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.”

Romeinen 16:18  Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen.”

 

Galaten 1:8  “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!”

Hij zal de mensen ertoe brengen, dat zij de antichrist als een god gaan vereren en hem zullen aanbidden. Zoiets is al eerder gebeurd bij Herodes:

Handelingen 12:21-23 "En op een bepaalde dag hield Herodes, in een koninklijk kleed op de troon gezeten, een rede tot hen; en het volk juichte hem toe: De stem van een god en niet van een mens! En terstond sloeg hem een engel des Heren, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door wormen gegeten en blies de adem uit.

Ezechiël 28:2  “Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus: zo zegt de Here Here: omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god, een godenwoning bewoon ik midden in zee, – terwijl gij een mens zijt en geen god – en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een god.”

De valse profeet zal zich uitgeven als degene die het voor alle gelovigen opneemt en ze tot eenheid proberen te brengen. Maar hij spreekt als een draak wat betekent dat hij liegt en misleidt. Hij zal de zielen van onder meer de naamchristenen naar de valse-messias voeren en ze ervan overtuigen dat zij en de moslims dezelfde God aanbidden. De Bijbel zegt dat het God Zelf is die hen in de leugens van de antichrist en de valse profeet laat geloven:

2 Thessalonicenzen 2:10  omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.”

Net als vele naamchristenen de antichrist zullen volgen, zullen ze ook de valse profeet gaan geloven, mede omdat zij in hun kerken/gemeenten veelal gericht zijn op ‘tekenen en wonderen’ en verzuimen de volgelingen te wijzen op de Bijbelse profetieën en het Boek Openbaring die verwijzen naar de tijd die aan de wederkomst van Jezus/Yeshua voorafgaat. Deze kerkleiders zijn blinde wegwijzers. 

Openbaring 13:14 “En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat alles die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.”

Opvallend is dat ook hier weer de zwaardwond van het eerste beest genoemd wordt zodat de aardbewoners sterk geïmponeerd worden door het teken van het weer levend worden van het eerste beest. De valse profeet geeft dus de opdracht dat de bewoners een beeld van het eerste beest moeten maken. Het moet een beeld van aanbidding worden. Valse Godsdienst is altijd beeldendienst. Het beeld dat hier wordt opgericht is een bijzonder beeld. Natuurlijk zal daarin het satanische rijk van de antichrist tot uiting komen maar het bijzondere is, dat er “een geest” aan geschonken wordt, zodat het beeld spreekt en handelt. Het spreekt niet alleen; het velt ook vonnissen. Het is in staat om te onderscheiden of iemand het beeld wel of niet aanbidt. Het beeld bewerkt dat allen die het beeld van het beest niet aanbidden gedood worden. Zoals in sommige landen grote eer bewezen wordt aan standbeelden van hun leiders, zo zal dit nu ook het geval zijn. Goddelijk eerbewijs voor de machtige antichrist. Dit beeld heeft zijn voorgeschiedenis in het beeld van koning Nebukadnezar. Nebukadnezar was een beeld van de antichrist….hij eiste dat zijn beeld aanbeden werd:

 

Daniël 3:15 “Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden, dat ik gemaakt heb. . . maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden; en wie is de god, die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden?”

 

In Exodus krijgt de mens de volgende waarschuwing:

 

Exodus 20:4  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.

De geschiedenis heeft geleerd dat elke machthebber die eenheid in zijn rijk wil, zal trachten de godsdienst aan zijn kant te krijgen. Hoewel de valse profeet zich als een geweldig goed en geestelijk persoon zal voordoen is zijn innerlijk net zo bandeloos als de antichrist. De antichrist en de valse profeet zullen de mensheid voorgaan in het dienen en aanbidden van Satan. In alle Schriftplaatsen die op de twee beesten betrekking hebben worden ze zonder enige uitzondering als menselijke individuen afgeschilderd en er is daarom geen reden hier een andere opvatting over te hebben.

Er is veel discussie over de vraag uit welke kringen de valse profeet komt en wie hij is. Het wemelt op internet van de artikelen waarin de op 13 maart 2013 tot ‘paus’ van de Rooms-katholieke Kerk gekozen Jezuïet Jorge Mario Bergogliopaus Franciscus wordt gezien als de valse profeet, Dit mede vanwege zijn inspanningen in het tot stand brengen van een wereldregering en een wereldkerk en de islam als een vredelievende religie voor te stellen.

De Jezuïet Franciscus is namelijk niet vies van verregaande interreligieuze dialoog. Hij noemt zich naar Franciscus van Assisi en dat is meer dan opvallend. In de oktober uitgave van 2015 van het blad Paris Match luidt een grote kop als volgt: "Om de armen niet te vergeten heb ik ervoor gekozen om mij Franciscus te noemen naar Sint Franciscus van Assisi", aldus Bergoglio. Niet alleen zocht de oorspronkelijke Franciscus toenadering tot de islam, ook de huidige Franciscus is daar heel nadrukkelijk mee bezig. Hij is duidelijk iemand die andere godsdiensten en denominaties omarmt waaronder de islam.

Op internet staan ook nogal wat artikelen waarin Mohammed wordt aangewezen als de valse profeet. Feit is dat zijn volgelingen in zijn opdracht eeuwenlang de Bijbelse waarheid hebben verduisterd en bestreden in grote delen van de wereld met miljoenen slachtoffers tot gevolg. De boodschap van deze ‘profeet’ is een boodschap die lijnrecht tegen de Bijbel ingaat. In Bijbelse termen is hij daarom een valse profeet. Zijn aanhangers volgen gaarne zijn bevelen op met name waar het gaat om het vermoorden van wat zij ongelovigen noemen.

Ook Avi Lipkin alias Victor Mordechai, bij velen bekend vanwege zijn vele toespraken in een groot aantal kerken, synagogen en maatschappelijke groeperingen (met inbegrip van radio- en tv-optredens), biedt overtuigend bewijs dat het fanatisme van de islam een bedreiging is voor de wereldvrede vandaag! Daarnaast meldt hij op YouYube een boek uit 1912 in bezit te hebben waarin een katholieke priester Jezuïet uit India met de naam Menezes, zegt dat de Koran geen heilig boek is maar een misleiding geschreven door rabbijn Ovadyah Ben Shalom en een priester met de naam Sergius Buhaira. Bekende namen in de Arabische wereld. Beiden zijn na het schrijven van de Koran gedood.

Volgens diverse goed gedocumenteerde artikelen op internet is de islam een uitgesproken specialist in volkerenmoord. Onderzoekers schatten dat er sinds het ontstaan van de islam, 1400 jaar geleden, tussen de 250 en 300 miljoen mensen op het conto van de islam als doodscultuur geschreven kunnen worden. Zo zouden de volgelingen van Mohammed 80 miljoen Hindoes hebben vermoord, 35 miljoen Boeddhisten, miljoenen Zarathustrische Perzen, miljoenen christenen, Joden en Afrikanen. Geen andere religie of ideologie komt ook maar in de buurt van dergelijke getallen.

 

Ethiopische christenen door ISIS onthoofd

 

De boodschap van de Bijbel is in praktisch geen enkel islamitisch land toegestaan, zelfs hier en daar op straffe van de dood. Toch lijkt het niet echt waarschijnlijk dat Mohammed de valse profeet is. Steeds meer islamwetenschappers betwijfelen namelijk of Mohammed wel echt geleefd heeft. Er komen steeds meer aanwijzingen dat de persoon Mohammed niets anders dan een fabel is. In het wetenschappelijk boek, “Good Bye Mohammed” schrijft de islamwetenschapper onder het pseudoniem Norbert Pressburg hoe gemakkelijk de mensen tegenwoordig allerlei islamitische sprookjes voor ware gebeurtenissen aannemen. Klik hier voor een video waarin wordt uitgelegd dat Mohammed nooit heeft geleefd. Bovendien waren de eerste twee “islamitische” kaliefen in werkelijkheid christenen.

 

Er bestaan over Mohammed tal van legenden en mythes die niet in de Koran vermeld staan. Wetenschappers die onderzoek verrichten op 's werelds oudste koran, waarvan delen werden ontdekt bij de Britse stad Birmingham, komen tot een schokkende bevinding dat de manuscripten wel eens geschreven zouden kunnen zijn voordat Mohammed verscheen. Wetenschappers menen zelfs dat hierdoor wellicht de beginperiode van de islam herschreven moet gaan worden, zo schrijft The Mail Online. (Birmingham quran).

De koranhoofdstukken zijn geschreven op perkament van dierenhuiden en dateren van ongeveer 1400 jaar geleden. Volgens historicus Tom Holland "destabiliseert" het onderzoek het idee dat er iets met zekerheid valt te zeggen over hoe de koran verscheen. Keith Small, een wetenschapper van Oxford, zegt dat de mogelijke ontdekking aansluit bij eerdere theorieën. Daarin gaat men ervan uit dat Mohammed en zijn volgers een reeds bestaande tekst aanpasten aan hun eigen reli-politieke agenda, in plaats van dat - wat moslims geloven - de islamitische profeet de religie van de vrede door Allah (Baäl) ingefluisterd kreeg. Klik hier voor een video van David Wood waarin 50 redenen worden genoemd waarom Mohammed geen profeet was.

Omdat de valse-profeet zich voornamelijk zal bezighouden met het samenbrengen van alle religies ten dienste van de antichrist is het zeer twijfelachtig dat een figuur uit de islam deze rol zal vervullen.

Franklin ter Horst