Uit het nieuws 10-12-2018

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 56)

 

Openbaring 17 (deel 11)

Terwijl door de eeuwen heen het Joodse volk de schuld kreeg van alle ellende in de wereld moet vandaag de staat IsraŽl het ontgelden. Juist van Europa zou men mogen verwachten dat het maatregelen neemt tegen het demoniseren van IsraŽl, gezien de bedroevende geschiedenis die het jegens het Joodse volk achter de rug heeft. De toename van antisemitisme doet denken aan de jaren voor de 2e wereldoorlog. Onder toeziend oog van het westen heeft nazi-Duitsland driftige pogingen ondernomen om het Joodse volk met de Holocaust (Shoah) volledig uit te roeien.

Het antisemitisme werd de voedingsbodem van het nazisme. In "Mein Kampf" sprak Hitler zich duidelijk uit voor een racistische politiek die in hoofdzaak tegen de joden gericht was.

Het eerste deel van dit boek is door Hitler grotendeels tijdens zijn gevangenschap in 1924 in de gevangenis van Landsberg am Lech gedicteerd en is met het oog op publicatie nog bewerkt door Rudolf Hess (destijds Hitlers secretaris), door medestanders, waaronder de tijdelijk gevluchte Ernst Hanfstaengl en medegedetineerden. Het werd in 1925 in Nederland uitgegeven als Mijn kamp en in 2018 als Mijn strijd.

Hitler besloot zijn politiek testament, opgesteld 24 uur voor zijn dood, als volgt: ,,boven alles beveel ik de regering en het volkÖzich meedogenloos te verzetten tegen het vergif van alle naties, het internationale Jodendom.Ē Deze woorden hebben in onze tijd in onder meer Europa opnieuw een voedingsbodem gevonden. De fans van Hitlers moordmachine laten zich steeds nadrukkelijker horen en dat belooft weinig goeds voor de toekomst.

Schoolboeken in diverse Europese landen maken zich schuldig aan Joden-en IsraŽl haat. Leugens over IsraŽls geschiedenis worden openlijk op scholen onderwezen. Onderwijs is een voorbeeld hoe een hele generatie jongeren besmet kunnen worden met het anti-IsraŽl virus. Zo heeft een Duits-IsraŽlisch onderzoek vastgesteld dat de meeste Duitse schoolboeken IsraŽl als een oorlogszuchtige entiteit neerzetten. Daarnaast hebben ze de grootste moeite om de Palestijnse terreurmachine tegen onschuldige IsraŽlische burgers als terroristische activiteiten voor te stellen. Als men steeds opnieuw IsraŽl veroordeelt en aanvalt en grotendeels de enorme politieke criminaliteit in vele delen van de Arabische wereld buiten beschouwing laat, wordt er een sfeer gecreŽerd, waarin de meest absurde ideeŽn en leugens ontstaan.

Zo draagt de eenzijdige berichtgeving in de Duitse media in belangrijke mate bij aan de demonisering van IsraŽl. De Joodse bevolking in Duitsland moet opnieuw vrezen voor hun leven als ze herkenbaar zijn als Joden. ďJoodĒ is weer een scheldwoord op Duitse schoolpleinen geworden. ďJood, laf varken, kom naar buiten en vecht alleenĒ,  ďJoden zijn kindermoordenaarsĒ en ďAllahu AkbarĒ-kreten zijn in de diverse Duitse plaatsen te horen. Het is zelfs levensgevaarlijk om 24 uur met een keppeltje op door Berlijn te lopen. Dat ervaarde ook de journalist Claus Strunz. (Zie bovengenoemde video). In Duitsland is het naziverleden niet alleen blijven hangen bij neonazi-groepen. Jodenhaat leeft ook bij andere bevolkingsgroepen. Daarnaast heeft de Duitse ďwelkomstpolitiekĒ voor vluchtelingen, waaronder grote horden moslims voor toename van antisemitisme geleid.

Dat blijkt ook uit een onderzoek in mei 2018. Volgens dit onderzoek geeft 41% van de joden in Duitsland aan dat de daders een islamitische achtergrond hebben. Er zijn gebieden en stadsdelen waar Joden niet meer durven komen. Andere groepen daders, zoals Duitsers met een rechtse of linkse politieke achtergrond, werden duidelijk minder vaak genoemd. Zodoende spreekt het onderzoek de Duitse criminele statistieken tegen, die minder de moslims, maar des te meer het rechts-radicale antisemitisme als dader ziet.

Als gelovigen in Jezus/Yeshua maken we deel uit van het Koninkrijk van God. Als kerken dit koninkrijk niet prediken behoren zij tot het antichristelijk systeem, dat met zijn eigen ideeŽn en regels alles verwerpt wat God ons in Zijn Woord leert. Laten we in die strijd ons richten op Gods Koninkrijk, op de Koning op Davids troon en Hem liefhebben en gehoorzamen. Alleen dan zullen we overwinnen met het Lam van God.

Openbaring 17: 14 ďDezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen Ė want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen Ė en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.Ē

Het is ronduit beschamend, dat juist in Europa, waar de Shoah (Holocaust) plaatsvond, de anti-IsraŽl stemming weer bijzonder sterk is. Het is nog niet zo lang geleden dat in Europa volgepakte veewagons met Joden richting de vernietigingskampen vertrokken.

Nederlandse Joden klaar om in veewagens afgevoerd te worden

Een massaslachting waar Europa niets van heeft geleerd want opnieuw worden de vlammen van het antisemitisme aangewakkerd. Antisemitische emoties worden gecreŽerd en losgelaten als een virus door Jodenhaters en het verspreidt zich via daarvoor ontwikkelde propaganda- communicatietechnieken, demagogen, journalisten en schrijvers in de staatsmedia: tv, radio en kranten en tegenwoordig met de moderne technieken zoals internet, blogs, Facebook en Twitter. Propaganda is eigenlijk niets anders dan het hersenspoelen van mensen. Het kan mensen aanzetten tot blinde haat tegen Joden en demonisering van de staat IsraŽl.

Het is eveneens nog niet zo lang geleden dat in de nacht van 9 op 10 november 1938 de Kristallnacht plaatsvond. Meer dan 7500 Joodse bedrijven werden verwoest en 267 synagoges in brand gestoken. Talrijke Joodse begraafplaatsen worden geschonden en 91 Joden vermoord en vele honderden gewond. 26.000 werden naar concentratiekampen gedeporteerd waaronder Dachau, Sachsenhausen en Buchenwald. Het nazi-bewind noemde deze pogrom een spontane uitbarsting van ongenoegen van het Duitse volk tegen de Joden. Nazi-kopstukken GŲring, Goebbels, Frick en Heydrich besloten vervolgens enkele dagen later dat de Joden zelf de schade moesten vergoeden die door de pogrom was aangericht. De anti-Joodse wetten werden verscherpt en tegen het einde van 1938 was bijna 70 procent van alle Joodse bezittingen in beslag genomen. De Kristallnacht markeert in feite het begin van de Shoah.

IsraŽl slachtoffer van mediamanipulatie

Volgens het Simon Wiesenthal Centrum is er nu meer antisemitisme dan voor de Tweede Wereldoorlog. Jodenhaat heeft een nieuwe naam gekregen: IsraŽlhaat. De geschiedenis herhaalt zich en de slachtoffers zijn dezelfden als vůůr de Tweede Wereldoorlog. Terwijl de oude generatie antisemieten iedere gelegenheid aangrijpen om Gods volk te vervloeken, is er alweer een nieuwe generatie haters bezig hun rol op het wereldtoneel over te nemen, gevoed door overheden en journalisten die dag en nacht geciteerd worden door de vijanden van IsraŽl. De wereld wordt overspoeld met bronnen waarin leugens voor waarheid worden verkocht en waarin een gloeiende haat jegens de joden wordt gepredikt.

Het is ronduit schokkend hoe de anti-IsraŽl berichtgeving de Europese en internationale media domineert. De wereldburgers krijgen al vele jaren een vertekend beeld van de werkelijkheid door de zogenaamd 'onafhankelijke' nieuwsmedia wat betreft IsraŽl. De anti-IsraŽl stemming is algemeen, maar de actieve propaganda wordt in de hele wereld verzorgd door de ďlinkseĒ politiek en pers, door individuele anti-IsraŽl lobbyisten en fanatieke antisemieten. Bij sommige internationale persbureaus is de 'objectiviteit' dikwijls ver te zoeken en is men zelfs niet vies van smerige anti-IsraŽlische propaganda. Ze kiezen doelbewust de kant van het corrupte en misdadige PLO-bewind in Ramallah en de diverse Arabische despoten die hun eigen volk terroriseren.

Hoe de internationale fake-news brengers over het conflict tussen IsraŽl en de ďBende van RamallahĒ berichten, is duidelijk van invloed op het algemene beeld van de staat IsraŽl. En wakkert in het ergste geval de haat van moorddadige antisemieten aan. Fotografen en cameraploegen zijn met hele zwermen in IsraŽl neergestreken. Wanneer er niets te beleven valt, huren ze wel een aantal stenengooiers in om dramatische scŤnes te ontplooien, want er moet immers Ďnieuwsí gemaakt worden! Palestijnse stenengooiers worden tot heroÔsche helden gemaakt en als verzetsstrijders neergezet en hun daden een inwijdingsritueel en een eervolle daad van zelfverdediging genoemd

Het maakt dat dit soort journalisten medeplichtig zijn aan de gewelddadigheden en het verspreiden van haat tegen IsraŽl. Palestijnse leugens worden vrijwel ongewijzigd overgenomen door de linkse media in het Westen en nieuws websites. Het gaat niet alleen om het manipuleren van fotoís, maar ook om de schriftelijke berichten van het persbureau. Het gaat hier niet om per ongeluk gemaakte fouten maar heel bewuste keuze IsraŽl te demoniseren. De verslaggeving is door deze figuren verworden tot een wapen dat ze ter beschikking stellen aan de kant die hun voorkeur geniet. En de lezer, gelooft alles wat ze krijgen voorgeschoteld. Anti-IsraŽl propagandisten zijn de afgelopen decennia zo succesvol geweest dat het vandaag de dag mogelijk is om vrijwel elke beschuldiging tegen de Joodse staat te publiceren.

Babylonische afgodendienst in de kerk van Rome

 

In Openbaring 17:6 worden we bepaald bij ďhet geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aardeĒ.De oorsprong daarvan vinden we in het begin van Gods Woord toen Adam en Eva het enige gebod dat God gaf overtraden:

 

Genesis 3: 4-5 ďDe slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad

 

De mens stierf geestelijk en dat resulteerde in de fysieke dood. Maar God had de mens lief en kwam met zijn reddingsplan wat het vermorzelen van de kop van satan betekende:

 

Genesis 3:15 ďEn Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.Ē

 

Satan had een tegenzet: het geheimenis van Babylon. Satan, de vader van de leugen, had de mens de leugenachtige belofte gegeven als god te zullen zijn. Dat kwam tot uiting in de torenbouw van Babel: een wereld zonder God, waar iedereen denkt als god te zijn, maar terecht komt in het rijk van de duisternis: Babylon. Deze naam is verbonden met de stichter ervan: Nimrod, over wie we in Genesis 10 lezen:

 

Genesis 10:8-9 ďEn Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde; hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren; daarom zegt men: Een geweldig jager voor het aangezicht des Heren als Nimrod.Ē

Nimrod was een nakomeling van Noachís zoon Cham de eerste despoot, die Ďeen gewelddadig gezag en heerschappijí vestigde, en zich daarbij tegenover God opstelde. Nimrod, wiens naam kan worden uitgelegd als "Hij die de mensen deed rebelleren tegen God" was de uitvoerende macht van satans plannen. Hij was de bouwer van Babel en "de grondlegger van alle koningschap en tirannie.Ē Hij regeerde over de steden Babel, en Erech, Akkad, Calne in het land Sinear. Volgens Genesis 10:11 trok hij later op naar Assur waar hij de steden Ninevť, Rehoboth, Ir (of Rehoboth-Ir), Kalach en Resen stichtte dan wel veroverde. Hij noemde Babel Bab-El, de poort van God: maar door een oordeel van God werd het spoedig gewijzigd in Babel wat ďverwarringĒ betekent.

 

Hij liet de toren bouwen die reikte tot aan de Ďhemelí.

 

De toren was bedoeld om als reddingsplaats te dienen voor het geval God opnieuw mocht besluiten een watervloed over de aarde te brengen. Nimrod dacht op deze manier af te kunnen rekenen met Gods Macht. Hij wilde voor zichzelf een wereldnaam maken door de God aan te vallen. Nimrod was de meest onbeschaamde goddeloze figuur die de wereld ooit heeft gekend; iemand die er niet voor terugdeinsde om God in het aangezicht te slaan. De demonische geest van Nimrod keert terug in de antichrist en zijn vrouw Semiramis in de grote hoer Openbaring 17. Door de spraakverwarring kreeg Nimrod later een groot aantal andere namen.

Een van de mysterievormen van Nimrod was die van een vis. In deze vorm werd Nimrod bekend als de geheimzinnige visgod "Oannes" en ďDagonĒ bij de Filistijnen (Richteren 16:21-30; I Samuel 5:5-6).Oude monumenten laten Nimrod/Dagon zien als half man half vis. Of een mens met een mijter op het hoofd en daaraan vast een soort vissenlichaam. Berossus de Babylonische priester, historicus en sterrenkundige, vertelt dat het hoofd van Oannes er uitzag als de kop van een vis. Dit werd later bevestigd toen oudheidkundigen bij opgravingen in het oude MesopotamiŽ een afbeelding van deze visgod vonden. Het Dogonvolk in het Afrikaanse Mali kennen ook een goddelijk wezen met een vissenkop die zij "Nommo" noemen. Deze Nommo worden door de Dogon de "Instructeurs" en de "Meesters uit het water" genoemd. In het Pergamum-museum in Berlijn staat een steen afkomstig uit BabyloniŽ waarop priesters te zien zijn met op hun hoofd een mijter in de vorm van een visbek ter verering van Oannes. Ook is hij te zien op een Mesopotamische houtsnede.

Oannes op een Assyrische rol

Later werd het lichaam van de vis achterwege gelaten en alleen de viskop als mijter gebruikt. Op verschillende munten van Malta wordt deze god vertoond zonder het vissenlichaam, met alleen de viskop-mijter die overbleef. Vanuit Babel werd deze Oannes tenslotte populair bij vele volken, zelfs bij de Mayaís in Midden Amerika. Een zeer succesvolle weg liep naar Rome waar tegenwoordig de "bek" van de visgod nog is terug te zien in de mijter van de paus en de kardinalen.

Franklin ter Horst