Uit het nieuws 08-10-2018

 

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 47)

 

Openbaring 17 (deel 2)

 

Er zal een herleving plaatsvinden van de mysteriereligie van het oude Babylon, voordat de talen door God werden verward. (Genesis 11). Het zal bij de wereldkerk niet meer gaan over Jezus/Yeshua, maar over een valse messias. Alle kerken die met de wereld heulen, hoereren met Babylon. Zo is ook de wereldraad van kerken (World Counsil of Churches WCC) met Babylon besmet. Deze club werd opgericht op 23 augustus 1948 in Amsterdam waar met grote donaties van de Rockefellerstichting, gedelegeerden van 147 kerken uit 44 landen elkaar ontmoeten om de basis voor deze organisatie te leggen. De Rockefellerstichting financierde ook de vestiging van de Wereldraad van Kerken in Geneve. Dat schreef John Foster Dulles, juridisch adviseur van de Rockefellers en later Minister van Buitenlandse zaken van de Verenigde Staten.

 

John Foster Dulles, juridisch adviseur van de Rockefellers

Dulles werd benoemd tot hoofd van de Commissie voor Internationale Betrekkingen van de WCC, en zijn speciale opdracht was het werk van deze club te verbinden met dat van de Verenigde Naties. De laatste jaren zoekt de WCC steeds nadrukkelijker de dialoog met andere wereldgodsdiensten en worden zelfs religieuze riten van andere godsdiensten uitgevoerd waardoor men het christendom in een vreemde religie heeft veranderd. Jezus/Yeshua is niet langer het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt, maar een politieke bevrijder. De hoer op het beest maakt van Jezus/Yeshua een politiek leider, waardoor de focus op de antichrist komt te liggen. Dan zullen de Joden, maar ook de christenen, geloven dat hij de messias is. Daarom zal God hun een krachtige dwaling  zenden, zodat zij de leugen geloven:

 

1 Timotheüs 4:1Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen…”

Zoals Bileam het volk niet kon vervloeken, maar de raad gaf hen te verleiden, zo zal ook de antichrist door verleiding te werk gaan:

2 Petrus 2:15  Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad…”

Openbaring 2:14Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren.”

Het verbinden van het werk van de WCC met dat van de Verenigde Naties heeft ook verband met wat Bileam beraamde, om alles onder één verderfelijke noemer te brengen.

De doelstelling van het WCC luidde: ‘Eén Kerk voor Eén Wereld’. Van het begin af aan was het echter duidelijk dat deze beweging niet slechts de Christelijke kerken wil verenigen, maar een wereldwijde alliantie van godsdiensten wil scheppen waaronder de islam. Men wekt de indruk de Bijbelse God te dienen maar in werkelijkheid heeft de Wereldraad van Kerken zich volledig van haar wortels ontvreemd en hebben een groot aantal van de miljoenen gelovigen nauwelijks enig idee waarvoor de Wereldraad staat en waar hun donaties voor gebruikt worden. Het WCC omvat volgens eigen officiële cijfers 350 Kerken en 560 miljoen Christenen in 110 landen.

Van 3 tot 9 december 2009 vond in Melbourne Australië de twintigste bijeenkomst plaats van het Parliament of the World Religions (Wereldkerk). Eerder vonden bijeenkomsten plaats in Kaapstad (1999) en in Barcelona (2004) waar de opening werd verricht door de Dalai lama. Barcelona telde maar liefst 9000 deelnemers uit 47 landen. In Melbourne waren meer dan 6000 afgevaardigden van 220 verschillende religieuze groeperingen aanwezig waaronder een keur aan afgevaardigden van Christelijke kerken, Hindoes, Soefi’s, Boeddhisten, Moslims, Indianen, Scientology, verlichten, dansers, popmusici, en vele anderen om de onderlinge eenheid verder uit de bouwen. Men is het met elkaar eens dat de “broeders en zusters” weliswaar verschillende wegen bewandelen maar dat ze allemaal leiden tot dezelfde God. De ‘grote afval’ is al een tijdje aan de gang. Verschillende protestantse kerken beweren dat er een gemeenschappelijke relatie bestaat tussen christendom en islam omdat ook de ‘Koran melding maakt van Jezus’. De naam die ze voor deze samenwerking (idioterie) bedacht hebben is: “Chrislam”.

Ook Israël, dat ons ten voorbeeld is gegeven, vermengde de dienst aan God met de dienst aan de goden van de volken en aanbaden naast God de Baäl.

1 Corinthiërs 10:20-21 “Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten.”

Galaten 1:6-7 “Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.”

Paulus heeft het in deze Galatenbrief over de afval de tijd van verwarring. Het is duidelijk te zien dat de kerken zich vermengen met afgoden..

1 Timótheüs 2: 5Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus…”

Wee degene die durft te vermengen!

Ook de islam is een vorm van Baäl aanbidding maar kerken hebben hun deuren geopend voor moslimdiensten en protestante predikanten, zeggen dat Koranteksten in de christelijke kerken gelezen zouden moeten worden. De aanhangers van de Chrislam beweging menen dat men zowel een volgeling van Jezus/Yeshua kan zijn zonder noodzakelijk aan het geloof vast te houden dat Hij de Zoon van God is, die stierf voor onze zonden als gift voor eeuwig leven. Moderne theologen wijzen de maagdelijke geboorte van Jezus af en loochenen daarmee ook Zijn Zoonschap Gods en Zijn opstanding. Vandaar dat moderne theologen zo’n goede verstandhouding met moslimgeestelijken hebben, want beiden zijn geïnspireerd door de vader der leugen en zijn geest. Zonder Gods licht komen wij niet veel verder dan strompelen in de duisternis. Spiritueel gesproken, is dit de situatie waarin de wereld van vandaag zich bevindt. Onze wereld, die onder gezag van de satan staat, is op een overweldigende manier bezig de Bijbelse God van het licht te verwerpen. Tot driemaal toe heeft Jezus/Yeshua de satan "de overste van deze wereld" genoemd (Zie Joh. 12:31; 14:30 en 16:11)

 

Het Europese Parlement heeft een aantal seminars met 'Rome' georganiseerd en tevens gezorgd voor een jaarlijkse bijeenkomst van alle religieuze leiders van Europa, in een poging om de verschillende geloven op één lijn te brengen en samen te voegen in een wereldwijde oecumenische 'vredesreligie', precies volgens het belangrijkste streven van het Vaticaan. In de hoogste Europese politieke kringen wordt de paus in toenemende mate gezien als dé wereldleider die in staat is om alle religies met elkaar te verenigen en de wereld vrede te brengen.

Aan het gegeven dat circa 80% van de ongeveer 100.000 christenen die jaarlijks vanwege hun geloof in Jezus worden vermoord in moslimlanden wordt door het WCC nooit enige aandacht besteed. Ze besteden al evenmin aandacht aan het Palestijns terreurbewind in Ramallah dat door hun racistische religieuze zuiveringen verantwoordelijk is voor het vrijwel doen verdwijnen van de christelijke gemeenschap in de door hun gecontroleerde gebieden. In heel het Midden Oosten is geweld tegen christenen en hun bezittingen evenals verkrachting van christelijke vrouwen aan de orde van de dag, omdat moslims dit in hun landen vrijwel straffeloos kunnen doen. Iedereen die hier openlijk over spreekt of klaagt wordt met de dood bedreigd. Van alle inwoners van het Midden-Oosten was begin vorige eeuw nog twintig procent christen, nu is dat nog maar vijf procent.

2011, Maspero, Egypte. Moslims slachtten complete christelijke gezinnen af, maar de   wereldkerk zwijgt in alle talen.

Vaticaan streeft naar samenvoeging van alle religies

De inspanningen van de kerk van Rome tot vereniging van alle religies zijn genoegzaam bekend. Reeds op 27 oktober 1986 organiseerde Paus Johannes Paulus II een wereld Gebedsdag in Assisi, Italië. Op 24-1-2002 leidde hij de derde Gebedsdag opnieuw in Assisi. Deze oecumenische gebedsvergadering bracht 200 religieuze leiders op de been, inbegrepen vertegenwoordigers van “christelijke” denominaties, waaronder rooms-katholieken, orthodoxen, anglicanen, hervormden, baptisten, lutheranen, mormonen, mennonieten zowel als vertegenwoordigers van de islam, judaïsme, boeddhisme, sikhsisme, bahaï, confucianisme, shintoïsme, hindoeïsme, jaïnisme, zoroastrisme, moslimleiders uit Afrika en Noord-Amerikaanse “traditionele religies”. Prominent aanwezig waren 29 moslimleiders uit landen zoals Saoedi-Arabië, Iran, Irak, Egypte, Soedan, Marokko en Libië, landen die allemaal christenen tot in zekere mate vervolgen. Bij andere gelegenheden ontving de paus regelmatig Hindoe-goeroes, Moslimleraars, slangenaanbidders, Medicijnmannen, Afrikaanse voodoodokters en christenen van allerlei pluimage.

De paus heeft overduidelijk de kenmerken van de valse profeet die in dienst van de satan staat. En hoe omschrijft Jezus/ Yeshua de satan tegenover de farizeeën:

Johannes 8: 44Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

Tijdens een gezamenlijke dienst in een Rooms-katholieke kerk met de Dalai Lama, stond Paus Johannes Paulus II toe dat er een beeld van Boeddha bij het altaar werd geplaatst. In India knielde hij neer bij het graf van de Hindoe goeroe Mahatma Ghandi. Daarna ontving hij op zijn voorhoofd van een priesteres het teken van de Hindoe-godheid Shiva. Dat gaat regelrecht in tegen het eerste gebod van God,Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” Doet de wapenrusting Gods aan, schrijft Paulus in zijn brief aan de Efeziërs. Dit geeft de mens kracht in een wereld die een duistere en onheilspellende toekomst tegemoet gaat.

Paus ontvangt teken van de Hindoe-godheid Shiva.

Het is opmerkelijk, hoeveel vooraanstaande christelijke leiders sympathiseerden met paus Johannes Paulus II en diens voorkeur voor multireligieuze samenkomsten.

De contouren van de Wereldkerk worden al duidelijk zichtbaar. Men bezoekt elkaars gebedsdiensten waarbij er gebeden wordt tot één god met uitschakeling van Jezus/Yeshua. Zelfs vele protestanten geven er openlijk blijk van voorstander te zijn van nauwere banden met Rome. Men heeft alle remmen losgegooid waar het gaat om bevordering van de samenwerking. Bij een bezoek aan Turkije verklaarde paus Johannes Paulus II dat de Koran en de Bijbel uit dezelfde bron ontspruiten. Hij stelde met deze uitspraak Mohammed gelijk met Jezus/Yeshua en de God van de Bijbel met Allah de maangod van de islam. De Duitse Rooms-katholieke theoloog Küng zei dat Mohammed niet langer als een valse profeet beschouwd dient te worden. Mohammed is volgens hem een succesvol ijveraar voor het geloof in één god voor honderden miljoenen mensen. Dit is een grove vermenging, die door God men nadruk verboden is.

In Duitsland is het al zover dat Protestantse, katholieke en moslimleerlingen gezamenlijke godsdienstlessen op scholen gaan volgen. Op het stadgymnasium in Dortmund is hiervoor een pilotproject gestart dat bedoeld is om straks in heel Duitsland in te voeren. Christelijke en islamitische onderzoekers gaan dit project nauwgezet volgen, en naar aanleiding van de ervaringen serieus kijken of in heel Duitsland het godsdienstonderwijs op dezelfde wijze kan worden samengevoegd. De leerlingen zullen ongetwijfeld te horen krijgen dat de God van de Bijbel dezelfde is als de god van de islam. 

In diverse Rooms-katholieke klooster gemeenschappen vermengt men Boeddhistische leringen en rituelen met de Bijbel. De theosofie en antroposofie van Rudolf Steiner staan eveneens in de belangstelling van diverse RK-groeperingen. Men spreekt over collectieve zelfverlossing op basis van gnostieke spirituele ervaringen. Gnosis is geen uitvinding van de mens, maar van satan. De kerk van Rome heeft deze leer nooit afgelegd. In een krantenartikel in februari 1993 stond dat de paus voodoo en katholicisme verenigbaar achtte. Hij prees op een bijeenkomst in de hoofdstad Cotonou (Benin) de voodoodokters voor het eren en in stand houden van de tradities van hun voorvaderen. Hij voegde hieraan toe dat de katholieke kerk een dialoog wenst met alle godsdiensten, ook met voodoo, maar dat ze bijgeloof afkeurt. Voodooleider Senou Zanou antwoordde de paus dat de goden die de eretempel van Benin bewonen slechts tussenpersonen zijn tussen de mens en God en dat de Almachtige weet dat voodoo niets te maken heeft met satan.

Omdat ook in deze visie de Naam van Jezus/Yeshua wordt uitgewist, baant men hier de weg voor de antichrist. Alle andere godsdiensten die andere middelaren erkennen moeten we buiten de deur zetten. Ze maken het kruis van Christus tot een holle klank:

Johannes 14:9-10  Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Rome is een pro-islamitische koers ingeslagen waarbij met name door moslims vervolgde christelijke minderheden in het Midden Oosten volkomen worden genegeerd en aan hun lot overgelaten. Reeds in 2008 organiseerde het Vaticaan het eerste driedaagse forum met islamitische leiders waaronder één van de gevaarlijkste islamitische leiders in het Westen: Tariq Ramadan, de kleinzoon van Moslim Broederschap oprichter en extremist Hassan al-Banna wiens motto luidt: "Allah is ons doel; de profeet onze leider; de Koran onze wet; Jihad is onze weg; sterven voor Allah is onze hoogste hoop." Hij geeft de indruk een ‘gematigde’ moslim te zijn maar is verre van dat. Het gaat om een wolf in schaapskleren. Diverse hielenlikkers in het Westen en niet te vergeten de media, sjokken achter hem aan alsof het om een soort heilige gaat. Ramadan is een Israël hatende moslimextremist. Hij is door de Franse justitie officieel verdacht van verkrachting van de Franse schrijfster en activiste Henda Ayari. Intussen komen er steeds nieuwe aanklachten bij waaronder van vrouwen die beweren dat zij in de jaren tachtig en negentig door hem seksueel zijn misbruikt. Deze figuur ontkent het bestaansrecht van Israël en rechtvaardigt het vermoorden van Israëlische burgers. Allemaal figuren waar het Vaticaan goede banden mee onderhoudt.

 

Tariq-RamadanMoslimbroederschap extremist Tariq Ramadan

 

Ook de Iraanse ayatollahs mogen zich verheugen op de nodige sympathie van de kerk van Rome. Dat deze moslimextremisten bij wijze van bestraffing tot op de dag van vandaag barbaarse methoden op burgers toepassen uit de duistere middeleeuwen, waaronder steniging van vrouwen, geseling van overtreders, en ophanging, wordt door Rome kennelijk ook niet als een probleem ervaren.  

 

Integendeel,aartsbisschop Edmond Farhat werd zelfs naar Teheran gestuurd om daar deel te nemen aan de 'internationale conferentie over de wereldwijde campagne tegen het terrorisme'. Al in de herfst van 2010 ontmoetten gezanten van het Vaticaan in Teheran moslimleiders voor een 'interreligieuze dialoog'. Hier prees de op 07-07-2018 overleden kardinaal Jean-Louis Tauran de 'hartelijke geest' van Iran en de 'vriendelijke Ahmadinejad'. Deze voormalige premier van Iran riep echter bij herhaling op tot vernietiging van de staat Israël en volgde daarmee de voetsporen van de pathologische racist Hitler want zijn woorden worden gevoed door de ergste vorm van haat, het oeroude antisemitisme. Ahmadinejad’s woorden waren een indirecte oorlogsverklaring aan het adres van de Joodse staat en het plegen van genocide jegens het Joodse volk. Een van Ahmadinejad’s hobby’s was de Holocaust door de nazi’s af te doen als een fabel. Hier zie je de kenmerken die Jezus/Yeshua gaf van de satan: de vereniging van de leugen en het karakter van de mensenmoorder van de beginne. (Joh. 8:44)

 

Ook de huidige ‘paus’ Jezuïet Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) is een groot voorstander van een wereldkerk. Een van zijn doelstellingen is het samenvoegen van alle religies tot een soort superkerk en een politieke en maatschappelijke ‘Nieuwe Wereld Orde’. Volgens zijn filosofie “aanbidden we allemaal dezelfde God” en is de ene religie net zo goed als de ander’. Op 25 juni 2017 noemde Franciscus zelfs een ‘persoonlijke relatie’ met Jezus 'gevaarlijk en erg schadelijk'. Met dit soort uitspraken maakt dit sinistere figuur de meute klaar voor de komst van de antichrist. De geest van de antichrist spreekt luid en duidelijk door paus Franciscus. Drs. H.Luns zegt in Profetisch Perspectief van december 2014 het volgende over deze ‘paus’: ‘Bergolio is duidelijk iemand die andere godsdiensten en denominaties omarmt. Alles wijst erop dat hij ze in één superkerk wil onderbrengen, een ontwikkeling waar reeds paus Pius X (†1914) zijn stem tegen verhief.’

 

Franciscus is een echte globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’ fanaat. Ook houdt hij zich bezig met het verspreiden van het opwarmingsprookje en dient daarmee de belangen van de Elite. De hele klimaatshow is niets anders dan een middel om een wereldregering te formeren. De basis hiervoor is gelegd op de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling die in 1992 in Rio de Janeiro is gehouden en geopenbaard via Agenda 21 van de Verenigde Naties. De Jezuïet Franciscus droomt van een wereldregering. Ook riep hij de Europese Unie op om op korte termijn één federale Superstaat te vormen, met één centrale regering. Hij is tevens een groot voorstander van de massale immigratie van miljoenen moslims uit Afrika en het Midden Oosten met alle risico’s van dien voor de Europese bevolking, waaronder christenen en joden. Hij is zelfs van mening dat dat nodig is. De Europeanen moeten zich volgens hem geen zorgen maken over de islam want volgens hem bestaat er geen moslimterrorisme. Franciscus houdt er dezelfde (waan) ideeën over Europa en de wereld op na als de ultralinkse globalist en miljardair George Soros.

 

Deze Soros is onder meer een anti-Israël activist. Zo heeft zijn organisatie “De Open Society Foundations (OSF)” nauw samengewerkt met het bewind van de Ayatollahs in Teheran. Dat meldde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Zarif op 2 september 2018. De OSF financiert eveneens ook een aantal extreem-linkse organisaties in Israël en andere anti-Israël organisaties waaronder Human Rights Watch. Een andere ontvanger van OSF-financiering is de extreem-linkse Israëlische groep B'Tselem. Deze club heeft zich ten doel gesteld de mensenrechten van de Palestijnse Arabieren te beschermen in wat men de door ‘Israël bezette Palestijnse gebieden’ noemt. Het is een politieke belangenorganisatie die vooral ten doel heeft de Israëlische aanwezigheid in deze gebieden te beëindigen.

 

De ultralinkse globalist en multimiljardair George Soros,

 

Ook ontkende Franciscus al eens de christelijke wortels van Europa, en zei zelfs ‘ontzet’ te zijn over dit idee, dat hij totaal wil uitbannen. In april 2016 vroeg hij vergeving aan alle moslimmigranten omdat Europa hen niet genoeg welkom zou heten, en hen niet meteen het recht op al onze welvaart en voorzieningen geeft.

 

Met zijn steun voor de massale moslimimmigratie draagt hij bij tot de komende, door moslims in gang gezette teloorgang van Europa. Dat islamitische barbaren die zich als beesten in Irak en Syrië hebben gedragen en die zich over Europa verspreiden blijkt Franciscus geen probleem te vinden. Hij ziet ze immers niet als moslims. Dat kerken en synagoges in Europa worden omgebouwd tot moskeeën / moslimkazernes, blijkt hij ook prima te vinden. De kerkleiders in Europa en de leiders in Brussel staan erbij en lachen wat stompzinnig over de uitspraken van Franciscus.

Tijdens een bijeenkomst op 20 maart 2013 met een tiental vertegenwoordigers van verschillende religies, maakte hij bekend de samenwerking met moslims verder te willen bevorderen ten behoeve van het algemeen belang. Zo hield hij op 8 juni 2014 een gebedsbijeenkomst voor de vrede, samen met de toenmalige president van Israël Simon Peres, en de Palestijnse terreurleider Mahmoud Abbas. Voor het eerst in de geschiedenis werden op verzoek van Franciscus koranverzen geciteerd in het Vaticaan. De islamitische voorganger besloot zijn gebed met:’Moge Allah ons leiden naar de overwinning op de ongelovigen!’ En wie zijn dan deze ongelovigen? Allen die weigeren zich tot de islam te bekeren!!!

1 Johannes 4:1  Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

 

Franklin ter Horst