Uit het nieuws 07-12-2017

 

Door: Franklin ter Horst

 

De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 7) (vervolg van de ruiter op het rossig/rode paard)

Rusland is bezig de machtigste natie van de wereld te worden.

Volgens Vladimir Poetin is de wereld een stuk gevaarlijker geworden door de ‘wereldwijde Amerikaanse bemoeizucht’ en doordat Washington zijn grenzen op bijna elk terrein heeft overschreden. Rusland vindt dat het al te lang door het westen is gekleineerd. De drempel voor het gebruik van kernwapens is verlaagd omdat er volgens Poetin sprake zou zijn van een toenemende militaire dreiging. Tot dusver was het gebruik van kernwapens alleen voorzien voor gevallen waarin het bestaan van de natie werd bedreigd. Volgens de nieuwe uitgangspunten voor de veiligheid kan Rusland nu naar de kernwapens grijpen om gewapende agressie af te slaan. De Russische kernraketten waaronder de Topol-M klasse, kunnen met gemak de VS bereiken. Deze raket werd tot begin 2016 het meest geavanceerde nucleaire wapen beschouwd, maar in 2016 maakte Moskou bekend met succes een nieuwe intercontinentale ballistische raket te hebben getest genaamd ‘Sarmat’, die de bijnaam ‘Satan 2’ heeft gekregen.

Deze raket zal in 2018 in gebruik worden genomen en zo’n 10 tot 12 kernkoppen met een totale vernietigingskracht van 40 megaton (2000x Hiroshima) met zich mee dragen, en complete landen en landsdelen op 10.000 kilometer afstand van de kaart kunnen vegen. De Russische viceminister van Defensie, Yuri Borisov, verklaarde dat de raket overal ter wereld doelen kan vernietigen. Met de lancering van één zo’n raket kan een gebied ter grote van Frankrijk of Texas totaal worden vernietigd.

De Sarmat met de bijnaam “Satan 2”

De profeet Jesaja beschrijft onder meer met verontrustende accuratesse een nucleaire winter, een periode van abnormale koude en duisternis na een nucleaire oorlog, waarbij rook en stof de atmosfeer van de aarde verduistert zodat de zonnestralen niet meer kunnen doordringen. Jesaja 13:10  Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.

De regeringsleiders van Rusland hebben in bedekte termen gewaarschuwd, dat zij atoomwapens zullen gebruiken tegen de Verenigde Staten wanneer zij vinden dat hun belangen in gevaar komen. Volgens Russische woordvoerders zal Moskou al haar technische capaciteiten gebruiken wanneer Washington hen daar toe dwingt. Rusland heeft Amerika altijd al als de vijand gezien. Alle voorbereidingen die Rusland maakt zijn militair en gericht op oorlog. Het is in het verleden bijna een paar keer tot het inzetten van kernwapens gekomen. Zo besloot Nikita Chroesjtsjov president van de Sovjet Unie in 1962 tot het plaatsen van raketten op Cuba. Als antwoord daarop dreigden de Verenigde Staten in 1963 met een kernaanval. Deze zogeheten Cubaanse raketcrisis was het dieptepunt in de Koude Oorlog en de bracht de wereld aan de rand van een nucleaire oorlog. Ook de Amerikaanse president Richard Nixon heeft meerdere malen overwogen tot de inzet van kernwapens.

Het “grote zwaard” dat aan de ruiter op het rossig/rode paard werd gegeven lijkt niet alleen een verwijzing naar een komende wereldoorlog, maar ook naar het gebruik van atoomwapens. Volgens officiële tellingen bezitten de Verenigde Staten en Rusland ieder ruim 10.000 kernbommen, genoeg om de hele aarde te verwoesten. En dat allemaal in één verblindende flits. In Nederland, Duitsland, Engeland, Italië, België en Turkije liggen nog steeds 480 Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Vanaf 1945 hebben atoomgrootmachten rond de 2000 kernproeven gehouden met een vernietigend effect op het milieu en op de bevolking in de testgebieden. Sommige gebieden zijn door de testen voor duizenden jaren onbewoonbaar geworden.

Ontploffing van “Ivy Mike” de eerste waterstofbom in 1952

Het meest gruwelijke wapen wat de mens tot dusver heeft ontwikkeld is de waterstofbom. De explosieve kracht van een waterstofbom overtreft die van een atoombom vele malen. De proeven met waterstofbommen gingen niet alleen vergezeld van een intense hitte en verwoestende straling, maar ook van hagelbuien waarbij hagelstenen zijn aangetroffen van wel 50 kilo. Deze gigantische hagelstenen werden veroorzaakt door de enorme atmosferische storingen van de ontploffingen. Een thermonucleaire explosie is net een gigantische stoomhamer die met een harde klap de atmosfeer in elkaar drukt en hem dan de stratosfeer inschiet. Als men vochtige lucht samendrukt en het de stratosfeer inschiet waar het zestig tot zeventig graden onder nul is, dan bevriest al dat samengedrukte vocht onmiddellijk, en valt dan terug op aarde in de vorm van enorme brokken ijs. In het boek Openbaring staat het verhaal over de “Zeven schalen van Gods gramschap”die door zeven engelen over de aarde worden uitgegoten.

Openbaring 16:21 “En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.”

 

Een talent is een Oudgrieks gewicht en werd toegekend aan twee verschillende gewichten, het “Attisch-talent” en het “Aiginetisch-talent”. Het eerste talent bedroeg ca 26 kilo en het tweede ca 41 kilo. Volgens de Larousse Encyclopedie, deel 22, bladzijde 639, is een talent in principe gelijk aan het gewicht dat een volwassen man kan dragen, ongeveer 50 kilogram. De ervaringen tijdens de proeven met waterstofbommen hebben geleerd dat de Bijbeltekst in Openbaring 16:21 allesbehalve een sprookje is.

Doomsday Clock

 

Een groep prominente wetenschappers heeft op 22 januari 2017, de Doomsday Clock op tweeënhalve minuut voor twaalf gezet. De achterliggende gedachte is dat om twaalf uur de „dag des oordeels” aanbreekt. Vladimir Poetin en Donald Trump worden aangewezen als hoofdschuldigen voor de naderende doemsdag.

 

De Doomsday klok is een symbolische klok die in 1947 is ingesteld door de makers van het Buletin of Atomic Scientist, een tijdschrift dat met name gaat over de gevaren van nucleaire en andere massavernietigingswapens. Het opschuiven van de klok richting twaalf uur, geeft aan dat het gebruik van kernwapens door de wereldmachten als een reële mogelijkheid moet worden beschouwd. Men maakt zich met name zorgen over de nucleaire ambities van landen als Noord-Korea en Iran.

 

Doomsday Clock

 

Ook in vele oude geschriften komen beschrijvingen voor van alles vernietigende wapens die bijzonder veel lijken op de kernwapens van onze tijd. Een voorbeeld van deze wapens vindt men in Indiase Epos de Mahabharata. De beschrijvingen zijn realistisch en indrukwekkend. Het is een klassieke vertelling van een oorlog waarin ‘goden’ onderling strijd leveren.

,,Het onbekende wapen is een stralende bliksem een alles verwoestende bode des doods die allen die behoorden tot de steden Vrisjni en Andhaka tot as liet vergaan. De verbrande lichamen waren onherkenbaar. Bij hen die ontkwamen vielen haren en nagels uit. Vaatwerk brak zonder verdere aanleiding aan stukken en de vogels in het veld werden geheel wit. In korte tijd was al het water en het voedsel vergiftigt. De bliksem zonk ineen en werd tot fijn stof. Het leek alsof alle elementen waren losgebroken. Verzengd door de gloed van het wapen leek het wel of de aarde wankelde in de hitte. Olifanten werden door de gloed verschroeid en holden eerst nog wild heen en weer. Het water van de rivieren begon te koken waardoor alle dieren in het water stierven. Het woeden van het alles verzengende vuur deed de bomen als bij een bosbrand in rijen omvallen. De lijken van de mensen en de dieren waren door de ontzettende hitte verpulverd en de mensen zagen er niet meer als mensen uit. Nadat alles eruit zag als na een enorme brand viel er plotseling een doodse stilte. Het was een afschuwelijk schouwspel. Nimmer hadden wij zulk een afschuwelijk wapen gezien en nooit eerder hadden wij van zulk een wapen gehoord.”

Kwamen de gevallen engelen onderling in oorlog? Schoten zij raketten af en lieten zij uit onbekende vliegende objecten op kernbommen gelijkende wapens vallen? Wat de oude kroniekschrijvers bericht hebben kwam dat uit een macabere fantasie voort zoals velen geloven, of is wat ze hebben overgeleverd ooit een echt gebeurde werkelijkheid geweest? Geesten hebben geen wapens en de ‘demonen’ waren wezens van vlees en bloed. De omschreven gebeurtenissen zijn bewijzen dat de Macht der duisternis, over machtige middelen kan beschikken.

De ruiter op het zwarte paard

 

En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom!

 

Openbaring 6:5-6  En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van vier dieren zeggen: een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.

 

Deze keer zag Johannes een zwart paard met zijn berijder. De betekenis van deze kleur roept doorgaans onaangename gevoelens op. Vanouds wordt de kleur zwart immers verbonden met tegenspoed, honger, schaarste en gebrek. In Klaagliederen staat: Klaagliederen 5:10Onze huid gloeit als een oven door de brand van de honger.” Job gebruikt dezelfde beeldspraak om zijn ellende daarmee tot uitdrukking te brengen: Job 30:30-31 “Mijn huid is zwart en laat van mij los, mijn gebeente brandt van koortsgloed; mijn citerspel werd tot rouwklacht, mijn fluitspel tot bitter geween!” Zwart is de kleur van ellende en rouw!

 

In Jesaja 50:3 staat: “Ik kleed de hemelen in het zwart en geef hun een rouwgewaad tot bedekking!”In Jeremia 4:28 staat: “Hierom zal de aarde treuren, en de hemel boven rouw dragen, omdat Ik het gesproken en besloten heb.” De ruiter op het zwarte paard brengt een nieuwe ramp over de aarde: honger en schaarste!

 

Vlak voordat de berijder op zijn paard wegstormt, is hij te zien in heel zijn profetische verschrikking.

 

Net als de beide ruiters die hem vooraf zijn gegaan kwam ook de ruiter op het zwarte paard bepaald niet met lege handen. De eerste ruiter droeg een boog, de tweede een groot zwaard en de derde had een weegschaal in zijn hand. Het wegnemen van de vrede door de ruiter op het rode paard zal namelijk niet alleen politieke, maar ook sociale en vooral economische ontreddering tot gevolg hebben. Als alle volken door het openen van het tweede zegel oorlog tegen elkaar zullen voeren, dan zal wereldwijd het gehele maatschappelijke leven ontwricht worden, waardoor de economie uiteraard in het slop zal raken met een enorme voedselschaarste als gevolg. En daarom heeft de ruiter op het zwarte paard een weegschaal in zijn hand.

 

Deze weegschaal symboliseert de voedselschaarste en duidt op het nauwkeurig afmeten en de zorgvuldige distributie van wat er aan levensmiddelen nog beschikbaar is. De meest noodzakelijke voedingsmiddelen zullen zeer schaars zijn en om deze reden tegen woekerprijzen worden verkocht. De weegschaal, die de derde ruiter bij zich heeft, speelt daarbij een cruciale rol. In tijden van voedselschaarste en hongersnood moest het nog aanwezige voedsel in porties worden afgewogen, en daarvoor was een weegschaal, die ook ‘balans’ werd genoemd, onmisbaar. Het principe van een balansweegschaal was heel eenvoudig: het onbekende gewicht van de goederen moest in evenwicht gebracht worden met een combinatie van bekende gewichten.

 

De derde ruiter van de Apocalyps stelt het grootste onrecht sinds mensenheugenis aan de kaak. De Elites die in dienst van de antichrist de wereld besturen leven in overvloed, terwijl miljoenen anderen wegkwijnen.

De profeet, Amos, spreekt over de rijke kooplieden, de uitbuiters van zijn tijd, die de armen onderdrukten en uitzogen in plaats van ze te helpen: Amos 8: 4-6  “Hoort dit gij die fel zijt op de arme, om de weerlozen des lands te vernietigen, denkend: Wanneer is de nieuwe maan voorbij, dat wij koren kunnen verkopen, en de sabbat, dat wij graan te koop aanbieden met verkleining van de efa (een kleine maat), met vergroting van de sikkel (de prijs), met bedrieglijk gebruik van een valse weegschaal, ten einde de geringen te kopen voor geld en de arme om een paar schoenen; en wij verkopen afval voor graan wij verkopen afval voor graan! ”

Het zwarte paard en zijn berijder zijn Gods waarschuwing voor het menselijk lijden dat voor de deur staat. Er is een onvergelijkbaar zwarte dag op komst. Wanneer het antichristelijk systeem, of zijn dictator, zoals de Bijbel voorzegt, voor een betrekkelijk korte tijd het heft in handen neemt, zal het met een meedogenloos regime de distributie van voedsel in de wereld ter hand nemen. Dat betekend tevens dat zij die het merkteken 666 (Openbaring 13:16-18) hebben geweigerd niet meer kunnen kopen nog verkopen. Er zijn boeken vol hypotheses en berekeningen verschenen over dit getal 666, op wie het zou kunnen slaan en wat het precies voorstelt. De Bijbel maakt duidelijk dat het getal zes staat voor de mens in zijn algemeenheid. Hier staat het echter driemaal achter elkaar waarmee wordt gesymboliseerd dat de antichrist zich presenteert als de absolute oppermens. Het getal drukt het wanhopige proberen van satan uit, om gelijk te worden aan Jezus, om God gelijk te zijn. Driemaal zes symboliseert de hoogste vorm van boosheid die er ooit op aarde is geweest.

 

Het merkteken zal van de mens een willoos slachtoffer maken. Allen die het beest en zijn beeld aanbidden zullen drinken uit de beker van Gods toorn.

 

Eén van de grootste problemen in onze tijd is de enorme voedselschaarste in sommige werelddelen. Dit zal alleen maar toenemen, naarmate we het einde van het huidige wereldbestel naderen. Terwijl vandaag miljoenen mensen honger lijden, zijn de wereldleiders druk bezig zich tot de tanden toe te bewapenen. In 1953 hield de toenmalige Amerikaanse president Dwight D.Eisenhower een toespraak voor de Amerikaanse bond van dagbladuitgevers, en zijn woorden maakten een diepe indruk op de aanwezigen:,,Elk geweer dat gemaakt is, elk oorlogsschip dat uitvaart, elke raket die wordt afgeschoten, is in wezen diefstal van hen die honger hebben en niets te eten krijgen, van hen die het koud hebben en geen kleren krijgen. Deze wereld geeft niet alleen maar geld aan wapens uit; zij verspilt het zweet van haar arbeiders, het verstand van haar wetenschappers en de hoop van haar kinderen… Dit is niet een goede manier van leven. De mensheid hangt onder een dreigende oorlogswolk, aan een ijzeren kruis.” Met het geld dat de wereldleiders vandaag aan bewapening uitgeven zouden gemakkelijk alle hongerende monden gevoed kunnen worden. De voormalige leider van de Sovjet Unie, Nikita Chroesjtsjov zei toen hij het over de mogelijkheid van een Derde Wereldoorlog had: ,,De overlevenden zullen jaloers zijn op de doden.”

 

Wordt vervolgd

 

 

Franklin ter Horst