Uit het nieuws 06-03-2017

Door: Franklin ter Horst

Zal de derde Tempel in Jeruzalem spoedig worden herbouwd? (deel 2)

Net als het Tempelinstituut en de Getrouwen van de Tempelberg onder leiding van Gershon Salomon, is ook de Vrijmetselarij voorstander van de herbouw van de Tempel in Jeruzalem. Zij geloven dat er zich onder de Tempelberg gewelven bevinden, met daarin geheime, bovennatuurlijke 'kennis van engelen', en dat zij, door het herbouwen van de Tempel, in het bezit kunnen komen van goddelijke krachten. Vanuit de nieuwe Tempel moet straks hun Ďsterke maní de wereld gaan regeren. Zodra de Tempel klaar is zal hun Ďmessiasí de Universele Redder van de mensheid, Ďdoor de gouden Vrijmetselaarspoorten de nieuwe Tempel binnengaan.í Dat het bij deze Ďmessiasí niet om de Here Jezus gaat, mag duidelijk zijn. De achterliggende gedachte is ook dat deze Tempel een bedehuis voor alle geloven zal zijn.

Het idee van Vrijmetselaars en andere genootschappen om de Tempel in Jeruzalem te herbouwen, is niet nieuw. Op 28 augustus 1909 publiceerde The Illustrated London News een spectaculair en zeer gedetailleerd artikel met de titel 'Het plan van de Vrijmetselaars om Salomo's Tempel in Jeruzalem te herbouwen'. Drie jaar later (11 september 1912) publiceerde The New York Times een vergelijkbaar artikel: 'De Tempel van Salomo: Het schema van de Vrijmetselaars voor de herbouw en de meningen van Joden hierover'. Tot 1914 werden er regelmatig artikelen over gepubliceerd. Sommigen melden daarbij dat het stuk grond waarop de huidige Rotskoepel staat, in het geheim gekocht zou zijn, en de plannen voor de constructie van de Derde Tempel al klaar lagen. Onderzoekers hebben sindsdien ontdekt, dat er door de Vrijmetselaars een verborgen samenzwering is opgezet, waarbij op de juiste tijd, gelegenheid en omstandigheden wordt gewacht om de Nieuwe Tempel te herbouwen, van waaruit hun 'aardse vertegenwoordiger' zal moeten gaan heersen. Volgens hun visie vormen de beide islamitische heiligdommen op het Tempelplein geen belemmering want ze stellen dat er genoeg plaats over is voor een 3e Tempel. De Rotskoepel staat trouwens precies boven de rots waarop Abraham zijn zoon Isašk op het altaar legde.

De vrijmetselarij is al enige tijd bijzonder actief in IsraŽl. Dat blijkt onder meer uit het in 1992 gebouwde IsraŽlische Gerechtshof (Suprimecourt) in Jeruzalem.

Suprimecourt Jeruzalem.

Het gebouw is het ultieme voorbeeld van vrijmetselaars activiteit. De bouw van dit gebouw en het ontwerp is betaald door de Rothchilds. In hun onderhandelingen met IsraŽl, hebben ze besloten om het gebouw te doneren onder voorwaarden dat ze zelf het perceel konden kiezen, hun eigen architecten mochten gebruiken en niemand ooit de kosten van de constructie te weten mocht komen. De vrijmetselarij laat met dit gerechtsgebouw, met zijn verschillende afbeeldingen, zien dat ze Jeruzalem tot hun hoofdkwartier willen maken, compleet met een nieuw gebouwde Tempel op de Tempelberg. Daar moet hun wereldverlosser verschijnen.

Twee architecten uit Tel Aviv, Ram Karmi en zijn zus Ada Karmi-Melamede, hebben het gebouw ontworpen. Zij hebben in hun architectuur veel geheime informatie verwerkt van de vrijmetselarij. Zo staat het gebouw vol met vrijmetselaarssymbolen. Wat direct opvalt, is de Egyptische obelisk, een piramide en het uit kristal vervaardigd Alziend Oog van de Egyptische god Horus, zoals dat ook te zien is op het Amerikaanse 1 dollar biljet. In een cirkel is een omgekeerd kruis aangebracht, dat de omverwerping van het christendom afbeeldt en aangeeft. Ook is er een Hindu-altaar aanwezig. De trappen in en buiten het gebouw tellen merkwaardige aantallen treden, geheel in de lijn der kabbalistische vrijmetselarij. Driemaal tien treden is 30 treden, waar men vanuit de donkere hal tot het licht klimt. Vanuit deze hal heeft men een ongekend mooi uitzicht op de stad Jeruzalem.

 

Hindu Altaar in de tuin van het gerechtsgebouw in Jeruzalem.

De vrijmetselarij kent 30 graden plus drie aan de top, dat is 33. De bibliotheek in het Gerechtsgebouw is bovenaan de 30 traptreden en heeft drie verdiepingen, wat wijst op de hogere kennis. De 33e verdieping eindigt in de basis van de piramide. De eerste verdieping is alleen voor advocaten. De tweede verdieping is alleen voor de rechters, en de derde verdieping is alleen voor oud-rechters. Onderaan de piramide zijn 6 vierkanten in de vloer te zien. Er zijn 5 rechtszalen, waar elke ingang de vorm heeft van een joodse Torahrol. Het is niet ondenkbaar dat dit gerechtsgebouw in de toekomst door de antichrist gebruikt zal worden om Ďrecht te sprekení tegen zijn tegenstanders.

Er zijn tientallen actieve vrijmetselaarsloges aangesloten bij de ďGrand Lodge of IsraelĒ, met duizenden leden uit de hoogste kringen van de IsraŽlische maatschappij. Onder zeer geheimzinnige omstandigheden worden met grote regelmaat in de zgn. ďZedekia caveĒ (een groeve, diep onder de muren van de oude stad in Jeruzalem) maÁonnieke bijeenkomsten gehouden.

De IsraŽlische televisie zond begin december 2011 voor het eerst een korte documentaire uit over de IsraŽlische vrijmetselarij.De opnames werden gemaakt in de grootloge van Jeruzalem. Het lukte Kannal TV 10 Ďvanwege de goede contactení om in de tempel van de vrijmetselaars een ceremonie te filmen. Ze kregen bij hoge uitzondering toestemming omdat de grootvader van de journalist ooit vrijmetselaar was geweest. Vrijmetselaars zeggen dat zij de IsraŽlische samenleving ondersteunen en dat de vrijmetselarij beschouwd kan worden als een filantropische vereniging. De geheimzinnigheid rondom het genootschap heeft te maken met traditie. Het IsraŽlische symbool van de vrijmetselarij toont naast de Davidster een kruis en een halve maan, omgeven door een passer en een winkelhaak binnen een cirkel met olijftakken.

Het IsraŽlische symbool van de vrijmetselarij

In de uitzending kwamen hoge officieren aan het woord, die stuk voor stuk het onschuldige karakter van de vrijmetselarij benadrukten. Na de begroeting van de grootmeester gingen de deuren dicht en de cameraís uit.

Opvallend is ook dat er geluiden vanuit de islam komen die pleiten voor de herbouw van de Tempel als heiligdom voor Moslims, Joden en Christenen. Zo pleitte Sinem Tezyapar, uitvoerend producent bij het Turkse A9-TV in Istanbul en tevens vredesactivist, voor de herbouw van de Tempel van Salomo in Jeruzalem. Volgens Tezyapar is dat heel goed mogelijk zonder de Rotskoepel en de Al Aqsa moskee te verwijderen.

Verzoek aan Poetin en Trump

In november 2016 vroegen een groep vooraanstaande IsraŽlische rabbijnen aan de Amerikaanse president-elect Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin de rol te vervullen naar het voorbeeld van Kores van PerziŽ, die 2500 jaar geleden het Joodse volk in ballingschap bijstond naar huis terug te keren om de Tempel in Jeruzalem te herbouwen. Deze Kores werd in 550 v. Chr., koning van Meden en Perzen. Na een reeks veroveringen onder zijn heerschappij groeide zijn rijk wat bestond uit het huidige Iran en het oosten van Turkije tot het grootste wereldrijk in die tijd. Babylon, Kanašn, Egypte, BactriŽ, Klein-AziŽ en de Centraal-Aziatische steppenomaden moesten zijn gezag erkennen. Kores kondigde in het eerste jaar van zijn regering aan, dat God hem de opdracht had gegeven de Tempel in Jeruzalem te herbouwen. Ezra 1:2 Zo zegt Kores, de koning van PerziŽ: alle koninkrijken van de aarde heeft de Here, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Zie ook Ezra 3 t/m11. Hiermee kwam er een eind aan de "Babylonische ballingschap" die was begonnen met de verwoesting van Jeruzalem en de Tempel door Nebukadnezar. In 520 v. Chr. werd begonnen aan de herbouw van de Tempel en in de jaren die volgden werd ook Jeruzalem in al zijn glorie hersteld.

Prof. Rabbi Hillel Weiss, een woordvoerder van het Sanhedrin, noemde in Israel National News de huidige politieke situatie, waarin de twee belangrijkste nationale leiders van de wereld het Joodse recht op Jeruzalem als hun geestelijke erfenis steunen, historisch gezien ongekend. Ook het Sanhedrin stuurde brieven naar zowel Trump als Poetin en drong er bij hen op aan, samen te werken om de herbouw van de Tempel mogelijk te maken. Het Sanhedrin gelooft dat Poetin hulp kan bieden want tijdens zijn derde bezoek aan Jeruzalem, in 2012 bezocht hij ís avonds de Kotel (de Klaagmuur) waar hij verscheidene minuten stil stond.

Poetin bij de Klaagmuur

Ook las hij Psalmen uit een Russisch-Hebreeuws gebedsboek. Een aanwezige IsraŽliŽr heette hem van harte welkom en wees hem op het belang van de Tempelberg en de Joodse tempel. Chadrei Charedim, een Orthodoxe Hebreeuwse nieuwssite, meldde dat Poetin reageerde met: ĎDat is precies de reden dat ik hier ben, om te bidden dat de Tempel herbouwd zal worden.í

Ook andere personen en organisaties in IsraŽl hebben Donald Trump opgeroepen mee te helpen aan de herbouw van de Tempel in Jeruzalem. Onder hen is Gershon Salomon van de Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement. Ook hij roept Trump op te handelen naar het voorbeeld van Kores.

Door de eeuwen heen heeft het Joodse volk uitgezien naar het ogenblik, waarop Jeruzalem herbouwd en de Tempel weer hersteld zou worden. Het Joodse volk heeft de Tempel nooit vergeten in de bijna 2000 jaar van verstrooiing. Nooit lieten zij, waar zij ook woonden, de hoop varen en staakten zij hun gebeden voor zijn heroprichting en de herleving van alle oude gebruiken. In de extra dienst voor de feestdagen de "Musaph" wordt aldus tot God gesmeekt: ,,Herbouw Uw huis als in den beginne, en vestig Uw Heiligdom op zijn plaats; toon ons zijn herbouw en laat ons verheugen in zijn herstel. Moge het Uw wil zijn Here onze God, God onzer vaderen, dat de Tempel spoedig wordt herbouwd in onze dagen. Daar zullen wij U dienen met ontzag, gelijk in de dagen vanouds, als in aloude tijden.Ē

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat generaal Moshe Dayan erin slaagde tijdens de Zesdaagse oorlog Jeruzalem in te nemen en de stad te herenigen. Honderden religieuze Joden mochten voor het eerst op de Tempelberg openlijk en hardop de priesterlijke zegen uit het Bijbelboek Numeri uitspreken. Na eerst de volgens de Joodse wetten rituele mikveh (reinigingsbad) te hebben ondergaan,vierden ze in groepjes van 30 tot 40 personen deze dag op de Tempelberg. Onder hen bevonden zich diverse Kohanim nakomelingen van de priester Ašron en werd de Priesterlijke Zegen uit Numeri 6:24-26 uitgesproken: De Here zegene u en behoede u; De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.De blijdschap onder de aanwezige Joodse mensen was groot.

Opperrabbijn Shlomo Goren stond bij de Klaagmuur en blies op de Sjofar. Enthousiast riep hij: ĄWij hebben de stad van God ingenomen. Het Messiaanse tijdperk voor het volk van God is aangebroken.Ē Hij wilde meteen een paar bommen gooien op de Rotskoepel en de Al-Aksa moskee. Ook wilde hij ogenblikkelijk beginnen met de bouw van de Tempel maar het was nog niet zover op Gods tijdklok. Moshe Dayan gaf de opdracht om de vlag die zijn soldaten op de Dom van de Rots geplaatst hadden te verwijderen. Hij was tegen het beheer van IsraŽl over het tempelterrein. De IsraŽlische regering wilde een vriendelijk gebaar maken naar JordaniŽ en de islam en droeg het Tempelplein vervolgens over aan de Jordaanse Waqf.

Nadien komt het echter met regelmaat voor dat Joden die op de Tempelberg openlijk hun geloof willen uitoefenen steevast en desnoods met harde hand door de IsraŽlische politie worden verwijderd. Zo werden op maandag 14 oktober 2013 tien Joodse mannen gearresteerd, nadat zij op de Tempelberg IsraŽlische vlaggen ontvouwden en het IsraŽlische volkslied zongen. Sjeik Yusuf Adeis, een plaatselijke islamitische geestelijke, noemde de acties een Ďgruwelijke misdaadí en een Ďschending van alle verdragen. Een paar dagen later werd Rabbi Yisrael Ariel, de oprichter van het Tempelinstituut opgepakt door de IsraŽlische politie. Zijn ďmisdaadĒ? Hij bezocht de Tempelberg die hij mede hielp te bevrijden in 1967. De rabbi werd op de grond gedrukt door de IsraŽlische autoriteiten, behandeld als een crimineel, een terrorist, een dief, een terreurleider. Het is onvoorstelbaar dat IsraŽl de leiding van de Tempelberg in handen heeft gelegd van de racistische islamitische Waqf en zelfs meewerkt hun eigen mensen te arresteren. Honderden moslims zitten dagelijks op de Tempelberg, betaald door Saoedi-ArabiŽ en JordaniŽ, om bezoekende Joden en christenen in de gaten te houden dat ze niet stiekem zitten te bidden. Blinde politici die dit allemaal laten gebeuren. Niet de moslims vallen onder de beperkingen, maar de Joden, notabene op hun eigen Tempelberg.

Het Hooggerechtshof heeft, verwijzend naar IsraŽlische wetten die vrijheid van godsdienst garanderen, het recht bevestigt van Joden om te bidden op de Tempelberg. Desondanks blijft het hof echter de politie toestaan elke Joodse geloofsuiting te stoppen wanneer deze denkt dat bepaalde acties Ďde vrede kunnen verstorení. Iedere Joodse bezoeker aan de Tempelberg wordt op de voet gevolgd door islamitische bewakers, die de IsraŽlische politie onmiddellijk om actie vragen bij zelfs maar een hint dat Joodse bezoekers zouden bidden. Uit angst voor een explosie van moslimgeweld speelt de IsraŽlische politie plichtsgetrouw mee, waardoor herhaaldelijk de kritiek klinkt, dat IsraŽl feitelijk de controle over de Tempelberg heeft verloren.

Franklin ter Horst