Uit het nieuws 04-06-2018

 

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Simonida Dijkhuis-Nijhof en Jur van Calkar voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 32)

Openbaring 13 Het beest uit de zee en het beest uit de aarde” (deel 5)

Openbaring 13:7 “En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.”

Wie zijn de “heiligen” die hier in deze tekst genoemd worden?

In Openbaring 12:17 staat: “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben…”

Deze tekst maakt duidelijk dat de antichrist heerschappij over elke stam, en natie en taal en volk zal krijgen, zodat de gelovigen (heiligen!) zich nergens aan de macht en de invloed van het beest zullen kunnen onttrekken. Daarmee denkt de draak tot zijn doel te zijn gekomen, om hen te bestrijden, die God en Jezus/Yeshua trouw zijn gebleven. De vernietiging van het vrouwenzaad zoals in Openbaring 12 beschreven:

Openbaring 12:13En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had.”

Dat is het hoofddoel van zijn plan, omdat hij weet dat het in de Raad Gods ligt dat het vrouwenzaad hem zal overwinnen en dat deze overwinning reeds in beginsel op Golgotha en in de opstanding van Jezus/Yeshua volbracht is. De “gehele aarde”gaat het beest met verbazing achterna, want het wonderlijke gebeuren dat hij hersteld is van zijn dodelijke wond en zijn capaciteiten zullen de antichrist een bijna goddelijke autoriteit verlenen door hem te aanbidden.

In hem aanbidden zij ook de draak “omdat hij aan het beest deze macht gegeven had”. Hij hoeft zich helemaal niet op te dringen aan de mensen. Hij zal zelfs met gejuich worden binnengehaald en de mensen zullen hem de macht geven waar hij om vraagt. (Zoiets kan heel snel gaan als we bedenken hoe Duitsland in een zeer korte tijd zijn Führer volgde.)

Hij zal de steun genieten van de wereldleiders en een organisatie achter zich hebben op mondiaal niveau. Hij zal zich eerst als een goede, vredelievende leider openbaren en het zal lijken alsof door hem alle problemen in de wereld overwonnen zijn. Maar de ongelovige mensheid zal eerst helemaal niet door hebben, wie zij hier tegenover zich heeft. Zij zien in hem de man die zij nodig hebben. Maar hij is de beestmens die geen erbarmen kent: zijn haat tegen God en de gelovigen is volkomen. De mens zal een finale keuze moeten maken, juist omdat het beest aanbidding vordert. Omdat de oogst vlakbij is en koren en onkruid tarwe en valse tarwe, gescheiden moeten worden op grond van keuze. Als de laatste oogst daar is, dan is het pleit beslecht.

Toen Jezus/Yeshua kwam bevond Israël zich op een dieptepunt in heilshistorie.

Lucas 19:47  En Hij (Jezus/Yeshua) leerde dagelijks in de tempel. De overpriesters en schriftgeleerden, evenals de voornaamsten van het volk, zochten gelegenheid Hem om te brengen…”

Lucas 22:53 “Terwijl Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt gij geen hand naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis.”

Ook bij de tweede komst van Jezus/Yeshua bevindt de wereld zich in duisternis. Maar dan lezen we tot onze troost:

Colossenzen 1:13  Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde…”

Alle verwarring en verdeeldheid wordt versmolten in de collectieve aanbidding van het beest door de wereldbevolking, uitgezonderd natuurlijk hen die door God verzegeld zijn.

Openbaring 13:8-9-10 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden.

 

Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.

 

Dat houdt in dat alle bewoners op aarde het beest zullen aanbidden, uitgezonderd dan natuurlijk zij die in het boek des levens van het Lam dat geslacht is geschreven staan. In de periode van de Grote Verdrukking  is het vóór of tégen God in beginsel reeds beslist, want hoe zou het anders mogelijk zijn dat het beest niet wordt aanbeden door degenen die in het boek des levens van het Lam staan geschreven? Er staan diverse teksten in de Bijbel die degenen die in het boek des levens staan bemoedigen:

 

Openbaring 3:5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.

 

Openbaring 21:27  En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

 

Johannes 10: 28-29 “…en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.”

 

De antichrist zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en een antwoord hebben op alle vraagstukken die zich voordoen. Hij zal een verbluffende bekwaamheid bezitten om wereldwijde problemen op te lossen. Hij zal ook een geweldige spreker zijn met een ongekend charisma die de mensenmassa’s aan zich weet te binden. Hij zal de kenmerken hebben van zijn grote inspirator, de duivel zelf, die als een “draak” beschreven wordt. Het is een charismatische leider, die in staat is grote dingen te doen. Hij zal een eind weten te maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische malaise waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden. De naties zullen hem als een heiland begroeten en hem volgen als ware hij de echte Messias. Hij zal de wereldbevolking 3 ½ jaar lang weten te misleiden maar daarna zal hij zich als een draak, als een monster openbaren. Dat betekent niet, dat hij er als een monster zal uitzien, maar dat hij als een monster zal optreden.

Honderden miljoenen zullen dit ‘Beest’ aanbidding geven, maar hij is de mens der zonde (2 Thess. 2:3). Hij zal zijn wreedheid door list verborgen weten te houden, en praktisch alle natiën weten te verleiden. In een tijd waarin de gedachte aan God bijna totaal verdwenen zal zijn, zullen zij het beest aanbidden en zeggen: ‘Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen voeren?’Zij zullen het aanbidden op een manier die alleen aan God toe komt. Het beest zal tekeer gaan tegen alles wat van God komt. Satan zal hem manipuleren om zijn antigoddelijk werk te verrichten. Dat is de periode van de Grote Verdrukking. Alles is gruwelijk en angstwekkend. En hij opende zijn mond tot lasteringen tegen God. Waaruit die lastering bestaat, wordt in de eerste plaats aangetoond door de mededeling dat de antichrist zich tot “God”uitroept. Hij zal wel degelijk het bestaan van God erkennen en het waarschijnlijk zo voorstellen, dat de God van de Bijbel de totale ondergang van mens en wereld wil en hij zal de mensen de illusie geven dat de vermeende opzet verijdeld kan worden.

Satans leugen dat we als God zullen zijn wordt al enige tijd openlijk verkondigd:

Genesis 3:5 “…maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.”

Wat al enige tijd openlijk verkondigd wordt is dat de mens zelf God is. De enorme opkomst van het occulte ligt voor een belangrijk deel in handen van de New Age beweging, één van satans paradepaartjes. Volgens deze beweging komen alle godsdiensten uit een oerstroom van het menselijk denken en daarom zijn heidense godsdiensten, occultisme, gnostiek, oosterse godsdiensten, kortom alle religies op aarde welkom onder hun paraplu. Ieder pakt uit de verschillende bronnen wat hem of haar aanstaat en maakt er een eigen persoonlijke levensfilosofie van. Alles is één, zowel Goed als Kwaad. Het is dan ook niet zomaar een beweging, maar een bewust gekozen denkwijze om alles wat met geloof in God en Zijn Torah en de Bijbelse normen en waarden te maken heeft, te vernietigen. De Goddelijke Bijbelse leer dient volledig te verdwijnen om plaats te maken voor de intuïtieve afgoden die bekend zijn uit de geschiedenis en de archeologie. De New Age filosofie is terug te vinden bij alle groepen waar de dialoog tussen de wereldgodsdiensten plaatsvindt. De opvatting dat Jezus/Yeshua de weg, de waarheid en het leven is, dient te worden geminacht en verworpen:

Johannes 14:6  “Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”         

De pseudo-godsdiensten brengen de gelovigen rechtstreeks in de schoot van satan. Er zijn velerlei wegen om de massa met het New Age denken te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door yoga, meditatie, sacrale dans, allerlei vormen van toverij, verering van allerlei goden en alternatieve geneeswijzen. Spiritualiteit en meditatie zijn de moderne toverwoorden geworden. Als mensen aan deze en soortgelijke dingen deelnemen dan merken ze al doende dat er een bovennatuurlijke kracht in zit en krijgen ze ‘ervaringen’. Alle kernleringen van de New Age gaan tegen de leer van de Bijbel in. De Bijbel verbiedt alle occulte gebruiken (magie, spiritisme, waarzeggerij, etc.) terwijl de New Age beweging dat alles juist aanbeveelt. De New Age boodschap is een satanische vervalsing van het ware evangelie. Het geeft een valse boodschap van hoop. Het kondigt de komst van een valse christus aan en het brengt een valse verlossingleer. Jezus/Yeshua heeft de mens van tevoren gewaarschuwd dat in de tijd van de opkomst van de antichrist, allerlei duistere religies en occulte mediums de aarde zullen overspoelen. Mensen die niet meer volledig in Gods Woord geloven, worden ook niet meer door Gods Geest verlicht waardoor er automatisch een stijgende belangstelling gaat ontstaan voor het occulte en het bovennatuurlijke.

Romeinen 1:28En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.”

De duivel is slim en sluw. De volgelingen van de New Age beweging geloven in de één of andere vorm van reïncarnatie, de telkens herhaalde cirkel van geboorte, dood en terugkomen in één of ander vorm. Ze menen dat de hele schepping naar een paradijselijke toestand evolueert maar dat is niets anders dan een demonische vervalsing van het in de Bijbel aangekondigde vrederijk.

De gebeurtenissen ontwikkelen zich precies zoals satan zich dat heeft voorgesteld. Het gaat hier niet meer over God en Jezus/Yeshua, maar om de universele liefde: de god in ons liefde, d.w.z. het ik-gericht-zijn, de eigenliefde. Tegenover de waarheid van Gods Woord staat de leugen van de duivel.

De visie is dat God niet buiten de mens gezocht moet worden, maar in de mens zelf. Het is een kracht, zo zegt men, die in ieder mens aanwezig is. Ieder mens is als het ware een god in de maak. Dat begon al in Genesis 3.Daarmee begon de opstand tegen God.Deze aloude leugen van Satan dat de mens zichzelf kan verlossen om daarna gelijk aan de Zoon van God te worden, ziet hij door allerlei occulte bewegingen verwezenlijkt.

Met de komst van de antichrist zal ongeloof en goddeloosheid alleen maar toenemen zoals nooit eerder is gezien. De mens is er op dat moment rijp voor. Ze hebben er zelf om gevraagd. Door God “dood”te verklaren en zich over te geven aan wetteloosheid oogsten ze de vrucht van hun eigen handelingen zoals ook geprofeteerd door Micha:

 

Micha 7:13 “Maar de aarde zal tot een woestenij worden vanwege haar bewoners, om de vrucht van hun handelen.”

 

Velen vragen zich af of hij (de antichrist) al ergens rondloopt. Velen, ook in de Verenigde Staten hebben lange tijd gedacht dat Barack Hussein Obama de antichrist zou zijn. Dit mede omdat zijn naam valt te herleiden naar zowel de Hebreeuwse als Griekse grondtekst van de Bijbel, ‘Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen’. Lucas 10:18. De naam Barack betekent in het Hebreeuws (Baraq) ‘bliksem’. Ook in het Grieks betekent Barak ‘bliksem’. De Hebreeuwse term ‘bama’ wordt gebruikt als referentie naar de ‘hoogten’ van de hemel, zoals in Jesaja 14:14. Dit wordt in dat hoofdstuk direct in verband gebracht met de val van Lucifer, satan. Barack O Bama vertaalt zich vanuit het Hebreeuws dan ook als ‘Bliksem van (uit) de hemel, ‘In Lukas 10:18 heeft Jezus (indien Hebreeuws sprekend) daarom letterlijk gezegd: ‘Satan Baraq O Bama’. Hij liet er geen misverstand over bestaan wat zijn bedoelingen waren met het christendom in eigen land en daarbuiten. Uit alle maatregelen die Obama heeft genomen bleek dat hij het christendom tot staatsvijand had verklaard. Dus zo raar was de gedachte niet dat men in hem de antichrist zag. Daarnaast is zijn rol nog steeds niet uitgespeeld. Hij is met regelmaat nog in het nieuws met name waar het de ondermijning van Donald Trump betreft.

 

Het is zeer opvallend dat religieuze Joden al eeuwenlang in meerderheid Jezus/Yeshua niet als Messias erkennen, terwijl zij daarentegen uitgerekend de tegenovergestelde daarvan, de valse-messias straks wel als zodanig zullen aannemen en vereren hetgeen reeds voorspeld is door Jezus/Yeshua zelf:

 

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.

 

Jezus/Yeshua sprak deze woorden weliswaar tegen de toenmalige religieuze leiders van Israël, maar met het verwijt dat zij in plaats van Hem iemand anders zullen accepteren. Hij bedoelde uiteraard hen niet persoonlijk maar hun toekomstige ambtsgenoten en zei dit met het oog op hun aanvaarding van de valse-messias. Het lijkt er dus op dat hij zowel door de religieuze alsook door de politieke leiders van Israël verwelkomd zal worden als hun langverwachte Messias, want zij zijn op dat moment kennelijk verblind en zullen in deze figuur zeker geen bedrieger zien en dat geldt evenzeer voor de naamchristenen.

 

Orthodoxe Joden vormen in het hedendaagse Israël nog steeds een minderheid, want de meeste Israëli’s zijn seculier, liberaal of conservatief, maar er zijn ook allerlei verschillende stromingen binnen de orthodoxie. Maar wat al deze stromingen gemeenschappelijk hebben is het sterke verlangen naar de komst van de Messias, die de tempeldienst zal herstellen. Ze hopen al eeuwenlang op de spoedige komst van hun door de profeten beloofde Redder en Verlosser. Kunt u zich indenken hoe religieuze Joden zullen reageren als er op zekere dag iemand komt die met bovennatuurlijke wonderen en tekenen kan aantonen dat hij de macht en de autoriteit bezit om de Tempel daadwerkelijk te herbouwen en de tempeldienst te herstellen?

 

Het kan nooit lang meer duren voor satan zijn macht op aarde zal laten gelden en tevens Gods oordelen over de aarde zullen komen. Onze wereld is niet onderweg naar een grote geestelijke opwekking, zoals velen geloven, maar naar een tijd van geestelijke armoede en demonie. De wereld is onderweg naar de Grote Verdrukking. De Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindfase van het huidige wereldbestel gekenmerkt zal worden door bedrog, leugens en verraad. Dat is precies waar de wereldbevolking vandaag mee geconfronteerd wordt. Het grote antichristelijke wereldcomplot is volop in werking. De tijd dat de wereld zal schreeuwen om een ‘leider’ die de straks in hoge nood verkerende wereld uit de ellende moet helpen, komt snel naderbij. Hij zal worden binnengehaald als de grote verlosser en redder van de wereld.

Franklin ter Horst