Uit het nieuws 03-12-2018

Door: Franklin ter Horst

Met dank aan het Bijbelstudieteam Jur van Calkar en Simonida Dijkhuis-Nijhof voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie.

 

De openbaring van Johannes (deel 55)

 

Openbaring 17 (deel 10) Vervolg Luther

Luther vond Joden schurkachtige, leugenachtige, werkschuwe godslasteraars. In 1543, drie jaar voor zijn dood schreef hij het traktaat "Von den Juden und ihren Lügen". In dit traktaat schreef hij het volgende:

 “Wat moeten wij christenen nu doen met dit verworpen, verdoemde volk der Joden? Ten eerste moet men hun synagogen  scholen en huizen in brand steken en wat niet branden wil bedekken met aarde opdat geen mens nog een steen of afval ervan in der eeuwigheid kan zien. Men moet hen hun boeken afnemen, rabbijnen op straffe des doods het onderwijzen verbieden, Joden een straatverbod opleggen, het woekeren verbieden en ze dwingen echt werk te gaan doen. Men moet de jonge, sterke Joden en Jodinnen dorsvlegels, bijlen, houwelen, schoppen, spinrokkens en spinnewielen ter hand stellen en hen hun brood laten verdienen in het zweet huns aanschijns. Daarom nu en voor altijd: weg met hen zoals God de mens bevolen heeft. Dit moeten we doen ter ere van onze Heer en de christenheid, opdat God ziet dat we christenen zijn. Een christen heeft naast de duivel geen giftiger, bitterder vijand dan een Jood, terwijl wij toch niemand zo goed bejegenen en tegelijk van niemand zoveel te lijden hebben als juist van die slechte duivelskinderen en dat slangengebroed.

Met vulgair taalgebruik laat hij zien wat hij verder van de Joden vond: ,,Jullie moeten jullie hier schamen, jullie moeten jullie schamen, overal waar jullie zijn, jullie vervloekte joden, want jullie hebben het gewaagd het hoge, verheven en troostende Woord van God schaamteloos te interpreteren om te voldoen aan de begeerten van jullie aardse, grillige en gulzige maag: jullie hebben jullie er niet voor geschaamd om jullie gulzigheid zo vulgair te etaleren. Jullie zijn niet waard naar de buitenkant van de Bijbel te kijken, laat staan er in te lezen. Jullie zouden alleen maar die Bijbel moeten lezen, die onder de staart van een zwijn is te vinden en jullie zouden de letters die daar vallen moeten opslokken en naar binnen slurpen. Want dit is voor zulke profeten een Bijbel die bij hen past. Want zij verzwelgen het Woord van God- waarnaar wij met eerbied, vreugde en vreze des Heren moeten luisteren- als zeugen en verslinden het als zwijnen.”

Zeer macaber en sarcastisch klinkt het in Luthers tafelreden: ,,Als ik een Jood wil dopen, breng ik hem naar de brug over de Elbe, hang hem een steen om de hals, duw hem naar beneden en zeg dan: Ik doop je in de naam van Abraham.” Het leidt geen twijfel dat Luther met zijn meer dan schandalige uitspraken heeft bijgedragen tot de algemene hetze tegen het Joodse volk  en de vervolging door de eeuwen heen. Bovendien geloofde óók Luther dat het vermoorden van joden geoorloofd was. Hij leverde met dit soort schandalige uitspraken een wezenlijke bijdrage aan de eeuwenlange catechese der verguizing die mede het klimaat bepaalde waarin de Shoah (Holocaust).

Theoloog René Süss schijft in zijn proefschrift Luthers theologisch testament, dat Luther zijn hele leven een virulente antisemiet is geweest. Toen hij in 1513, colleges gaf over de psalmen, schilderde hij het Joodse volk al af als de vijanden van Christus en in 1526 schreef hij dat het lot van de Joden was om weg te smelten in de hel. Maar die feiten worden allemaal gebagatelliseerd in het excuuscircuit.

Terwijl Luther beweerde dat God zich van de joden had afgewend, stelde Hitler dat ze genetisch niet deugden. In het roemruchte boek Mein Kampf rechtvaardigt Hitler zijn strijd tegen de Joden met de woorden: “Luther was een groot man, een reus. Met een ruk doorbrak hij de schemering en zag hij de Jood zoals wij hem nu pas beginnen te zien (…) Ik doe slechts wat de Kerk al 1500 jaar doet, alleen ik doe het grondiger.”

Hitler organiseerde in 1938 dan ook als eerbewijs aan Luther, op diens geboortedatum, de beruchte Kristalnacht, waarin precies tot uitvoer werd gebracht hetgeen Luther in zijn boek “Von den Juden und ihren Lügen” adviseerde. De Kristalnacht (“Nacht van het Gebroken Glas”, zo genoemd naar al het verbrijzelde glas van de etalageruiten die op de straten vielen) vond plaats op 9-10 november 1938 waarbij 91 Joden werden vermoord en vele honderden gewond. Meer dan 7500 Joodse bedrijven werden verwoest en 267 synagogen in brand gestoken.

De synagoge in de Boemestrasse in Frankfurt in brand gestoken [beeldbron: The Jewish Journal]

Talrijke Joodse begraafplaatsen werden geschonden en 26.000 joden naar concentratiekampen gedeporteerd. Het nazi-bewind noemde deze pogrom een spontane uitbarsting van ongenoegen van het Duitse volk tegen de Joden naar aanleiding van een moord op een Duitse functionaris in Parijs (Ernst vom Rath) door een Joodse tiener (Herschel Grynszpan). Echter, niets was minder waar. De Duitse propagandaminister Joseph Goebbels en andere nazi’s hadden de pogroms wel degelijk zelf zorgvuldig georganiseerd. De Joodse gemeenschap werd voor de schade verantwoordelijk gesteld en kreeg zelfs een boete opgelegd van ruim een miljard rijksmark. De Kristalnacht markeert in feite het begin van de Shoah (Holocaust) .

Luther stierf op 18 februari 1546 te Eisleben. Zijn stoffelijk overschot is op 22 februari van dat jaar in de Slotkapel te Wittenberg bijgezet. Klik op de volgende YouTube-video’s voor meer informatie over Luther: Luther einmal anders - Die Dunkle Seite Martin Luthers

Ook nazi’s als Julius Streicher en Joseph Goebbels citeerden gepeperde uitspraken van Luther om uitdrukking te geven aan hun haat tegen het verachte volk der Joden. Het is schokkend te vernemen dat nazi’s zich op Luther hebben beroepen, toen ze zich voor hun wandaden moesten verantwoorden voor het tribunaal van Neurenberg.

 Standbeeld Luther in Dresden.

Ondanks al zijn virulente uitspraken bleef Luther door de jaren heen fier overeind als protestants icoon, als de heldhaftige, onafhankelijke denker die de hegemonie van de katholieke kerk doorbrak. Ook veel Christenen denken nog steeds in het spoor van Luther. Zo'n 80 miljoen mensen zijn wereldwijd lid van Lutherse kerken. In Nederland is het Lutheranisme, naast het Calvinisme, de belangrijkste stroming binnen het protestantse christendom. Er zijn in Nederland 55 Lutherse gemeenten, met in totaal ruim 14.000 leden. Deze gemeenten behoorden tot de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, die is opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland. Er is een Joods gezegde: de geschiedenis leert ons dat wij niets van de geschiedenis leren.

De rol van Rome is nog even bedenkelijk als vroeger

 

Als de kerk er zich op beroept de plaats van Israël te hebben ingenomen, dan zal ook de kerk daar de gevolgen van onder ogen moeten zien.

 

Ook de rol die Rome vandaag speelt ten aanzien van Israël is nog even bedenkelijk als vroeger. Het eeuwenlange theologische antisemitisme van het Vaticaan, is sinds de oprichting van de staat Israël veranderd in antizionisme en Israël haat. Sinds de oprichting van de Joodse staat in 1948 staat het Vaticaan aan de kant van Israëls Arabisch-Islamitische vijanden en ontkent het Vaticaan het recht van het Joodse volk op een eigen staat. Het Vaticaan heeft de staat Israël weliswaar in 1993 erkend, maar ondanks deze erkenning is de houding van het Vaticaan ten aanzien van Israël, niet veranderd. Zo blijven de Vaticaanse autoriteiten volhouden dat Israël een ‘bezettende’ macht is. Het Vaticaan probeert- net als de islamitische wereld- op alle mogelijke manieren de Joodse oorsprong en identiteit van Jeruzalem te ondergraven.

 

De houding van de kerk wordt ook uitgebeeld in een schilderij van Jip van Wijngaarden door kerken en huizen zonder ramen.

 

https://www.hetgni.nl/images/sampledata/pics/jip_2.jpgOp dit werk is een profeet met een Sjofar, ofwel een ramshoorn, afgebeeld. Hij waarschuwt: “Sta stil, bezin je, weeg de dingen af, luister naar je hart, wees gewaarschuwd.” Gedeporteerden op weg naar de trein, een dorp, een huis, een kerk zonder ramen. We hebben het niet willen zien, niet willen horen. In een Duitse Bijbelvertaling staat letterlijk: “Wir haben das nicht gewusst!” 2700 jaar geleden heeft God een waarschuwing laten optekenen in het boek der Spreuken.

 

Spreuken 24:11-12Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting wankelen. Wanneer gij zegt: Zie, wij wisten dit niet –zal Hij, die de harten doorzoekt, het niet merken, en Hij, die op uw ziel let, het niet weten, en de mens naar zijn doen vergelden?”

Zo staat het letterlijk in de Deutsche Schlachter Bibel (afgeleid van de oudere Luther-  en Zürcher Bijbel vertaling):

 Sprüche 24:10-11-12 “Zeigst du dich schwach am Tage der Not, so ist deine Kraft beschränkt! Errette, die zum Tode geschleppt werden, und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück! Wenn du sagen wolltest: «Siehe, WIR HABEN DAS NICHT GEWUßT!» wird nicht der, welcher die Herzen prüft, es merken, und der deine Seele beobachtet, es wahrnehmen und dem Menschen vergelten nach seinem Tun?“

Eeuwenlang heeft deze tekst in stilte op papier gestaan. Maar na de gebeurtenissen in 1940-1945, zou het in onze oren moeten dreunen... Wij hadden het kunnen weten!

Het anti-Israël pausdom onder de Jezuïet Franciscus

Het pausdom van de Jezuïet Franciscus wordt gekenmerkt door een lange lijst van anti-Israël gebaren, die niet dienstbaar zijn voor de zaak van de vrede, die hij beweert voor te staan. Het Vaticaan heeft nooit afkeer van Israël verhuld en het mag duidelijk zijn dat de Babylonische afgodendienst in Rome zich niet alleen aan de zijde zal scharen van de Babylonische eindtijdmachten, maar daar zelfs een heel belangrijke rol in gaan vervullen. We zien dus dat het Vaticaan de grootste vermenger van religie en politiek is die je maar kunt denken. Een duidelijk antichristelijk beleid.

 

De Palestijnse terreurleider Mahmoud Abbas (Abu Mazen) en ‘paus’ Jezuïet Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) vinden allebei dat ze recht hebben op tenminste een deel van het land Israël en de hoofdstad Jeruzalem.

In de dagen vóór de lancering van een verwoestende "messen en auto Intifada" tegen de Israëlische burgers, noemde Franciscus de Palestijnse terreurleider Mahmoud Abbas een "engel van vrede". Echt? Een engel van vrede? In werkelijkheid heeft deze bendeleider zijn leven doorgebracht met het vermoorden van Joden. Hij zat achter de financiering van de terreuraanval van München in 1972, door de oproepen tegen de Joden en door de Palestijnse terroristen te verheerlijken. De paus prees een corrupte voorstander van terroristen, een beul die elk democratisch proces in de door hem en zijn trawanten bezette Bijbelse gebieden heeft afgeschaft. Het Palestijns terreurbewind wordt door hoge katholieke geestelijken als het 'echte Israël' gepresenteerd en Israël als kwaadaardige bezettingsregime van de theologisch vervloekte Joden. Tijdens de Eerste Intifada was het Vaticaan zelfs een openlijke bondgenoot van Arafats moordende bendes.

Contacten Vaticaan met Iran en Hezbollah

Ook onderhoudt het Vaticaan nauwe banden met de middeleeuwse Ayatollahs in Iran en de Shi’itische terreurbeweging Hezbollah in Libanon. Zo heeft uitgerekend Iran het op één na grootste diplomatieke korps in het Vaticaan. Op 24 november 2012 benoemde paus Benedictus XVI zes nieuwe kardinalen waaronder Bechara Boutros Rai, het hoofd van de Katholieke Kerk in Libanon. Onder de genodigden was zelfs een delegatie van de doodscultuur Hezbollah.

Deze Rai zegt openlijk een oorlog van Hezbollah tegen Israël te steunen, zolang Israël nog 'Libanees gebied bezet'. Dat daar al jaren geen sprake meer van is, daar schijnt deze figuur volkomen lak aan te hebben. Rai zond enige tijd geleden zijn afgevaardigde Abdo Abou Kassem naar een conferentie in Teheran die georganiseerd werd om de PLO-Intifada te steunen en te streven naar een 'Zionistenvrij Midden Oosten'. Ook Hezbollah ideoloog Mohammad Raad en Hamas terreurleider Khaled Meshaal waren daarbij aanwezig. Ook eist Rai dat alle zogenaamde Arabische 'vluchtelingen' moeten kunnen terugkeren naar Israël.

Benedictus zegende op 24 november 2012 kardinaal Boutros Rai, die openlijk achter de oorlog van Hezbollah tegen Israël staat.

Van 8 tot 15 mei 2009 was Benedictus in Israël. Tijdens dit bezoek zei Benedictus dat Gods verbond met het volk van Israël nog steeds van kracht is en dat zijn beloften levend zijn. Maar tijdens zijn bezoek aan Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus/Yeshua sprak hij zijn steun uit voor een Palestijnse terreurstaat in wat hij noemde ,,het land van hun voorvaderen” en zei hij de frustraties van hun onvervulde ‘legitieme ambitie’ te begrijpen. De Veiligheidsmuur (in werkelijkheid 95% hek, 5 % muur) noemde hij een ,,symbool van de impasse tussen Israëli’s en de Palestijnen”. Ook beloofde hij te zullen bidden voor vrede, vrijheid en stabiliteit die hen zolang (door Israël) wordt ontzegd.”

De steeds nauwer wordende banden tussen 'Rome' en de Iraanse Shoah ontkenners, inclusief de steun voor hun vooruitgeschoven terreurleger Hezbollah in Libanon dat als officieel einddoel de totale vernietiging van de Joodse staat heeft, voorspelt dan ook weinig goeds voor de toekomst van Israël en de steeds kleiner wordende groep christenen die niet gevallen zijn voor de vervangingstheologie van de diverse kerken of voor enige andere 'Zionistische complottheorie.

Toename antisemitisme in Europa

 

Citaat overgenomen van https://brabosh.com/2018/10/31/pqpct-khf-2/:  Tja, Joden die zich verdedigen, de wapens opnemen om outer en heerd te beschermen, dat zint de Europeanen niet bijster. Tweeduizend jaar lang hebben zij de Joden in wisselende tijdvakken, landen en steden, het ene getto uitgeschopt en het andere getto weer in, hebben hen beschuldigd en gestraft, geslagen en vermoord voor om het even wat verkeerd liep rondom hen of in de maatschappij, noemden hen insecten, kakkerlakken en ratten en gebruikten zelfs een insecticide (Zyklon B) in de nazi-kampen om hen uit te roeien. Echter tegenwoordig, in het bijzonder sinds de heroprichting van de Joodse natiestaat Israël in mei 1948, willen Joden niet langer de punchbal zijn van de grillen van wispelturige en gewelddadige Jodenhaters … Wie kan de Joden ongelijk geven? Niemand.

 

Jeruzalem lijkt op een magneet die alle leiders van de wereld aantrekt en waar ze de arrogantie van hun macht demonstreren. De hele wereld bemoeit zich met de stad Jeruzalem en de Joodse staat Israël. Er raast een storm over de wereld met schrikbarende schendingen van de mensenrechten, onderdrukking van vrouwen, vervolging van minderheden, onderdrukking van de vrije meningsuiting, het uitmoorden van politieke rivalen. Maar al deze problemen blijken van ondergeschikt belang voor de diverse leiders in Europa. Deze vijandigheid manifesteert zich in anti-judaïsme, antisemitisme en antizionisme. Wereldwijd vallen er jaarlijks bij oorlogshandelingen en door de handen van islamitische extremisten duizenden doden, maar daar komen ze niet of nauwelijks voor in actie. Antisemitisme komt niet vanuit de randgroepen. Het zijn voornamelijk de linkse liberalen - de "intellectuelen" - die de brandstof zijn voor de haat.

Door allerlei uiterst smerige lastercampagnes denken mensen dat Israël hetzelfde doet als wat de nazi’s deden. Europa is onverminderd een broeinest van antisemitisme en nazistische sympathieën. Vandaag worden de Joden als een dodelijk kankergezwel gebrandmerkt in de Arabisch/islamitische wereld vanwege de verspreiding door Europa van onder meer christelijke literatuur waarin de Joden worden gebrandmerkt als de ‘pest’ onder de wereldbevolking. De smerige fabels over door hen gepleegde rituele moorden komen praktisch allemaal uit de koker van geestelijk gestoorde Europeanen. De eeuwenoude antisemitische stereotypes blijken erg hardnekkig. De onwetende massa verspreidt de smerige laster en leugens en heeft vaak geen flauw idee dat ze zodoende medeplichtig zijn aan de haat en de terreur tegen het Joodse volk. De hele wereld lijkt vandaag aan deze weerzinwekkende hetze mee te doen. De mentaliteit van veel Europeanen tegenwoordig lijkt op die van grote delen van de bevolking in de middeleeuwen, die een vergelijkbaar irrationeel en van haat vervuld beeld van het Joodse volk hadden.

Franklin ter Horst