Uit het nieuws 03-04-2017

Door: Franklin ter Horst

 

Zal de derde Tempel in Jeruzalem spoedig worden herbouwd? (deel 6)

Er bestaat veel discussie over de vraag uit welke kringen de valse-profeet komt en wie hij is. Diverse Bijbeluitleggers menen dat de rol van deze figuur is weggelegd voor Mohammed en verwijzen daarbij naar zijn volgelingen die in zijn opdracht eeuwenlang de Bijbelse waarheid hebben verduisterd en bestreden in grote delen van de wereld met miljoenen slachtoffers tot gevolg. Onderzoekers schatten dat er sinds het ontstaan van de islam, 1400 jaar geleden, tussen de 250 en 300 miljoen mensen op het volkerenmoordconto van de islam geschreven kunnen worden. De boodschap van de Bijbel is in praktisch geen enkel islamitisch land toegestaan, zelfs hier en daar op straffe van de dood. Toch lijkt het niet echt waarschijnlijk dat Mohammed de valse profeet is, zoals in Openbaring beschreven. Steeds meer islamwetenschappers betwijfelen namelijk of Mohammed wel ooit geleefd heeft. Er komen steeds meer aanwijzingen dat de persoon Mohammed niets anders dan een sprookje is. In het wetenschappelijk boek, ďGood Bye MohammedĒ schrijft de islamwetenschapper onder het pseudoniem Norbert Pressburg hoe gemakkelijk de mensen tegenwoordig allerlei islamitische sprookjes voor ware gebeurtenissen aannemen, met name om de aanhangers van de sprookjes maar niet te beledigen. De valse-profeet uit Openbaring (13:11-18), zal zich voornamelijk bezighouden met het samenbrengen van alle religies ten dienste van het eerste-beest en het is daarom zeer twijfelachtig dat een figuur uit de islam deze rol zal vervullen.

Velen geloven dat de op 13 maart 2013 tot Ďpausí van de Rooms-katholieke Kerk gekozen JezuÔet Jorge Mario Bergoglio deze rol zal vervullen. Dit mede vanwege zijn inspanningen in het tot stand brengen van een wereldregering en een wereldkerk en de islam als een vredelievende religie voor te stellen. Maar daarover in deel 7 meer.

De valse profeet zal zich uitgeven als degene die het voor alle gelovigen opneemt en ze tot eenheid wil brengen. Maar hij spreekt als een draak wat betekend dat hij liegt en misleidt. Hij zal de zielen van de ware christenen naar de valse-christus voeren. In diverse Schriftplaatsen die op de twee-beesten betrekking hebben worden ze als menselijke individuen afgeschilderd.

Vervolg boek van DaniŽl

Na de geschiedkundige zaken, komt men bij het lezen van het boek DaniŽl terecht in wat over het algemeen als het profetische deel wordt beschouwd. Het gaat in dit deel van het boek om persoonlijke dromen van DaniŽl zelf, om gezichten en openbaringen die hem ten deel vallen, die hem vanuit zijn bestaande leefsituatie een profetisch vergezicht geven op de nabije en verre toekomst. Zo kan men lezen dat DaniŽl op zijn legerstede was toen hem een droom en gezichten voor ogen kwamen. Het betrof een viertal gezichten, door de Here aan hem getoond.

Bij het eerste gezicht gaat het om vier grote verscheurende dieren. Het tweede gezicht betreft een visioen van de Grote dag des Oordeels waarbij duizend maal duizend en tienduizend maal tienduizenden voor de Here staan. In het derde gezicht ziet DaniŽl een visioen van iemand gelijk een Mensenzoon die komt met de wolken des hemels. Hem wordt heerschappij gegeven en Koninklijke macht die niet zal vergaan en onverderfelijk is. Behalve het laatste beeld stemt de rest DaniŽl bepaald niet vreugdevol. In de eerste plaats ontvangt hij commentaar op de koninkrijken van de wereld onder het symbool en de gedaante van wilde dieren. De leiders van de wereld zijn net wilde beesten, ze handelen beestachtig ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de mensheid. Het is niet toevallig dat het wapenschild van de meeste huidige landen de beeltenis van een dier draagt. Het symboliseert het dierlijke karakter van de heidense wereldmachten.

In het visioen staat DaniŽl aan de oever van een grote zee en ziet hij vier razende winden des hemels (DaniŽl 7:3). Deze vier winden nu, die tegen de grote zee losbarsten, geeft aan dat de heidenwereld niet vanzelf in beweging komt, maar door hemelse machten of goddelijke krachten in beweging wordt gezet. God geeft het signaal en dan barst de hel los. DaniŽl ziet dus vier dieren uit een rumoerige zee opkomen en dit blijken vier koningen te zijn.

Het eerste dier dat DaniŽl in (7:3) beschrijft leek op een leeuw met adelaarsvleugelen welke het Babylonische rijk van Nebukadnezar symboliseerde.

Granieten leeuw uit Babylon. De leeuw Babylon vermorzelt elke vijand en legt hem onder zijn poten.

Het tweede dier leek op een beer die zich op een zijde opricht en die drie ribben in zijn bek heeft. De betekenis schijnt te zijn, dat het tweede rijk zal zijn als een beer, snel en verslindend. Dit dier is het rijk van Meden en Perzen, dat zeer veel oorlogsslachtoffers heeft gemaakt; dit laatste wordt aangegeven met het bevel: sta op en eet veel vlees. Dit rijk behaalde zijn overwinningen doorgaans door de tegenstanders met enorme massaís soldaten te overspoelen. De expeditie bijvoorbeeld, van Xerxes tegen Griekenland werd ondernomen door 2.500.000 strijdbare mannen.

Het derde dier was een panter of luipaard, het symbool voor het oude Griekenland van Alexander de Grote, dat met de snelheid van een panter oorlogen voerde. Het dier is geen gewone panter want het heeft vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen. De vleugels symboliseren de snelheid van dit beest en zijn vier koppen duiden erop dat het rijk na de dood van Alexander de Grote, tenslotte in vier delen uiteen viel. Dit Griekse rijk ontleent profetisch gezien haar grote betekenis aan het feit dat uit deze verdeling het Seleuciden rijk tevoorschijn kwam met als latere leider Antiochus 4 Epiphanus, de voorloper van de komende antichrist.

Het vierde dier dat DaniŽl uit de zee ziet opkomen, omschrijft hij als vreselijk schrikwekkend en geweldig sterk. Het heeft grote ijzeren tanden, zware poten, en tien horens met daartussen nog een kleine horen. De tien horens corresponderen weer met Openbaring 13:1 en 17:3. Deze kleine horen groeit zo snel dat binnen de kortste keren drie van de tien horens voor hem moeten wijken. Daarnaast is er nog het feit dat deze verslindende horen, ogen en een mond blijkt te hebben. De Ďkleineí verslindende horen (antichrist) gaat op aarde tekeer en meent alles te vertellen te hebben, en vol is van zijn eigen grootheid.

DaniŽl begrijpt er helemaal niets meer van. Het is niet zonder reden aan te nemen dat met dit monster het Romeinse rijk wordt bedoeld omdat de anti-messias volgens DaniŽl zal voortkomen uit "het vierde koninkrijk". Dit rijk heeft niet alleen betrekking op het voorbije Romeinse rijk maar ook op een toekomstig. DaniŽl vertelt, dat dit vierde rijk, een samengesteld rijk zal zijn. In hoofdstuk twee van zijn boek beschrijft hij het als de twee benen van het beeld waarvan Nebukadnezar gedroomd had. Het beeld met voeten van leem en ijzer had een wankele basis want het stortte door een van buiten komende oorzaak, volledig in elkaar. Het verpulverde zo, dat het stof werd, de wind kreeg er vat op en waar van te voren een beeld had gestaan was helemaal niets meer te zien. De steen die het beeld van zijn voetstuk had gestoten, bleek in de droom een groeisteen te zijn want het ontwikkelde zich tot een grote berg, die het gehele aardoppervlak in beslag nam. Dit is het ďEeuwige rijkĒonder leiding van de Here Jezus. Dit rijk zal ontstaan nadat Jezus een eind heeft gemaakt aan alle aardse machtstructuren. 2500 jaar geleden zag DaniŽl Hem komen op de wolken des hemels. Hij zag de Verlosser komen, precies zoals Johannes hem eeuwen later ook zag en toen uitriep: ďZiet, Hij komt met de wolkenĒ.

Omdat de antichrist niet in het woord van de Bijbel gelooft, bemerkt hij ook niet dat in de hemel het toneel voor zijn ondergang in gereedheid wordt gebracht. DaniŽl ziet hoe het met hem afloopt, hoe hij gedood wordt en zijn lichaam vernietigd en prijsgegeven aan het vuur. Nadat uiteindelijk de heerschappij over de aarde aan de volkeren ontnomen is ziet DaniŽl degene komen, aan wie de heerschappij over de aarde zal worden toevertrouwd.

Jezus, zal de totale en eeuwige heerschappij over de aarde ontvangen. Na de onverwachte verschijning van de Mensenzoon, wat DaniŽl erg ontroerde zag hij plotseling weer de ondergang van de vier rijken voor zich. Ondanks het feit dat hem een aantal dingen duidelijk was geworden bleef hij toch nog met een aantal vragen zitten, voornamelijk betrekking hebbende op het vierde dier. Naar aanleiding van zijn verzoek om meer informatie, worden hem deze gegeven. Het vierde dier is er een van nietsontziende hardheid, een meedogenloze vernietiger van volkeren en culturen. Er wordt hier aan DaniŽl duidelijk gemaakt, dat er een enorm wereldrijk zal opkomen, dat zijn wortels heeft in het Romeinse rijk en dezelfde eigenschappen vertoont. Het Romeinse beest (antichrist) erft de politieke en civiele macht van het oude Babylon en de kerk van Rome (valse profeet) het geestelijk deel. Het is het Babylon zoals in Openbaring beschreven. Zoals al eerder opgemerkt zal er ook een connectie bestaan met de islam want de antichrist zal zich ook voordoen als de door de islamitische wereld lang verwachte ĎMahdií, de islamitische messias.

De leider van het wereldrijk wordt beschreven als een koning, hard van aangezicht en bedreven in listen. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken, hij zal zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Hier is duidelijk sprake van de Antichrist, zijn macht ontlenend aan de satan. De laatste jaarweek van de 70 jaarweken welke in DaniŽl worden besproken, laat een tijd zien waarin de Joden weer toestemming krijgen de oude tempeldienst te hervatten.

Om dit mogelijk te maken, moet de tempel er weer zijn. De verwachting is dat die er op termijn ook zal komen en wel op de plaats waar hij in de tijd van Salomo ook gestaan heeft, op de plaats waar nu de Aksa-moskee en de Rotskoepel staan. Er zal sprake zijn van een zevenjarig verbond maar dit verbond zal een valstrik voor IsraŽl blijken te zijn. De eerste 3Ĺ jaar verlopen zonder al teveel problemen. De Joden zijn blij met de nieuwe tempel en het herstel van de offerdiensten.

Ze voelen zich gezegend door de God van IsraŽl. Maar de basis van het verbond dat ze hebben gesloten is demonisch. Ze hebben een verbond met de dood gesloten. Als ze halverwege de 70ste week ontdekken bedrogen te zijn zal het verstaan van de openbaring louter verschrikking zijn. Ook de Here Jezus spreekt in zijn rede over de laatste dingen van een ďgruwel der verwoestingĒ. Deze gruwel zal duren tot de 70 jaarweken geheel vervuld zijn. Het zal pas eindigen als de verwoester verwoest is, als het beest en valse profeet worden geworpen in de ďpoel des vuursĒ.

Maar zover is het nog niet want er komt eerst een wereldreligie in zwang waarin straks alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden.

Alle religies onder een paraplu.

Het lijkt allemaal zo mooi, de onderlinge toenadering tussen de verschillende religies, maar uiteindelijk zal het uitmonden in een ťťn werelds religieus systeem met volledige uitschakeling van de Here Jezus. Het is het herstel van de Babylonische afgodendienst. Openbaring 17:15 laat zien dat er een wereldomvattend satanisch religieus systeem zal heersen over alle Ďrassen, volken, stammen en talení en vol zal zijn van Ďgruwelen en onreine dingení.Het is een bundeling van alle valse religieuze systemen sinds het oude Babylon. Ze ďzit aan vele waterenĒ, dus heeft zij zondige relaties met de koningen der aarde. Al vroeg in de geschiedenis werd de kerk van Rome als voortzetting van de Babylonische afgodendienst beschouwd door de vermenging van wereldlijke macht en kerk.

Hoe de wereldleiders betrokken zijn bij de kerk van Rome mag blijken uit de begrafenis van Johannes Paulus II in april 2005. Het was de eerste pauselijke begrafenis die bijgewoond werd door 200 wereldleiders, inbegrepen 70 presidenten en premiers. De begrafenis werd op televisie gezien door een geraamde 2 miljard mensen. Het was de eerste pauselijke begrafenis die bijgewoond werd door de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, de eerste bijgewoond door een Britse premier, en de eerste bijgewoond door de kroonprins van Engeland. Het was de eerste pauselijke kist waarvoor een president van de VS zich boog (The Times, London, April 7, 2005, p. 36) en de eerste pauselijke begrafenis die de entourage trok van een huidige en twee voormalige presidenten van de Verenigde Staten. Reeds in de donkere Middeleeuwen verbond de katholieke Kerk zich met seculiere overheden en heerste er soms zelfs over. Ze heeft honderden ambassadeurs bij de naties. Er is een duidelijk verband tussen Babylon en Rome, hoofdstad van de wereld ten tijde van Johannes. Babylon is een codewoord voor Rome.

De oude Babylonische afgodendienst is volledig hersteld en floreert als nooit tevoren. De mens heeft van God de vrijheid gekregen te kiezen tussen Babylon en Jeruzalem. Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen, het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt. Een groot deel van de mensheid is gegrepen door de macht van Rome en grote aantallen mensen drinken de wijn van haar hartstocht.

De vrouw op het beest heeft door de hele geschiedenis heen de mensheid haar valse namaakgodsdienst aangeboden om de mens af te houden van de levende God. Eeuwenlang hebben exegeten deze hoer beschouwd als symbool van religieuze en politieke macht. Het zal een herleving zijn van de mysteriereligie van het oude Babylon, voordat de talen door God werden verward. (Genesis 11).

Er bestaat al enige tijd een innige samenwerking tussen Moslims en Christenen onder de naam ďChrislamĒ. Diverse kerkleiders noemen moslims al Ďonze broedersí. Volgens Ďpausí Franciscus zijn er tussen het Vaticaan en de islam meer overeenkomsten dan verschillen. Dat staat in een memorandum dat het Vaticaan op 8 mei 2016 publiceerde over het samenleven van christenen met moslims, meldt het Katholiek Nieuwsblad. Franciscus: "Wij hebben een gemeenschappelijke vader. Wij zijn broeders."

Imams verkondigen hun boodschap inmiddels in kerken en dominees in moskeeŽn. Hoe kan men spreken over een gemeenschappelijke relatie tussen moslims en christenen, tussen Bijbel en Koran, terwijl er honderdduizenden christenen in de moslimwereld vervolgt en vermoord worden. Hier regeert godsdienstfanatisme in zijn gevaarlijkste vorm. Kennelijk zijn dit geen onderwerpen die meespelen in de hoofden van de ĎChrislamistení. Ze zien het verschil niet meer tussen Allah en de God van de Bijbel.

Verschillende protestantse kerken hebben hun deuren geopend voor moslimdiensten en protestante predikanten, zeggen dat Koranteksten in de christelijke kerken gelezen zouden moeten worden. Zelfs sommige evangelische christenen beweren dat moslims en christenen dezelfde God aanbidden. Maar dat is een ernstige dwaling. Allah is beslist niet de ďGod van Abraham Isašk en JakobĒ omdat de god van de islam deze mannen vijandschap heeft gezworen en de vernietiging van het volk van IsraŽl najaagt. Ook de Wereldraad van Kerken draagt haar steentje bij in de totstandkoming van een Wereldkerk. Deze organisatie heeft alles weg van de valse kerk die pretendeert de ware bruid van Christus te zijn maar die in werkelijkheid overspelig verbonden is met de wereld. Het is de godsdienst van Laodicea, waar men de Here Jezus buiten de deur heeft gewerkt. En zo gaat de kerk van het einde, op weg om zich te verenigen met de andere godsdiensten van de wereld. De kerk van de eindtijd is een kerk zonder Jezus, die uiteindelijk zal samengaan met de antichristelijke machten waarin de ĎGod is doodí theorie wordt verkondigd. De Here Jezus heeft de mens van tevoren gewaarschuwd dat er een tijd zal komen waarin allerlei duistere religies en occulte mediums de aarde zullen overspoelen. Satan werkt alsof hij god is en wekt de indruk een prachtige wereldeenheid van vrede en voorspoed te stichten.

Dat is de kerk van de eindtijd. Straks zal in deze kerk de antichrist aanbeden worden. Alle valse leringen en theorieŽn die de wereld heeft gekend en die de mensen in verwarring hebben gebracht, zullen in ťťn schijngodsdienst zijn samengebracht met satan als kwade, duistere bron. De Here Jezus noemen ze niet langer het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt, maar een politieke bevrijder. Ze wijzen de maagdelijke geboorte van Jezus af en loochenen daarmee ook Zijn Zoonschap Gods en Zijn opstanding. Vandaar dat moderne theologen zoín goede verstandhouding met moslimgeestelijken hebben, want beiden zijn geÔnspireerd door de vader der leugen en zijn geest.

Uit het nieuws 27-03-2017 (deel 5)

Uit het nieuws 20-03-2017 (deel 4)

Uit het nieuws 13-03-2017 (deel 3)

Uit het nieuws 06-03-2017 (deel 2)

Uit het nieuws 27-02-2017 (deel 1)

 

Franklin ter Horst (wordt vervolgd)