Uit het nieuws 02-04-2018

Met dank aan het Bijbelstudieteam Simonida Dijkhuis-Nijhof en Jur van Calkar voor hun medewerking aan deze Bijbelstudie over de twee getuigen.

De openbaring van Johannes (deel 23)

Openbaring 11 (De twee getuigen-2e deel)

Is Henoch één van de twee getuigen?

Eén van de eersten die suggereerde dat Henoch en Elia de twee getuigen zijn was de Latijns-christelijke schrijver Tertullianus (155-220 n.Chr). Hij schreef dat Henoch en Elia naar de aarde zullen terugkeren om een belangrijke rol te vervullen in de eindtijd. De oude kerkvader was van mening dat Henoch werd opgenomen en bewaard tot het lijden des doods, om door zijn bloed de antichrist te verderven. Henoch was bovendien een gerichtsprofeet van vóór de zondvloed. De vraag die velen zich hebben gesteld is, waarom men bij de samenstelling van de Canon, het "Boek van Henoch" niet heeft opgenomen terwijl alle schrijvers van het Nieuwe Testament er mee vertrouwd waren. Men citeerde vrijelijk uit dit boek waaruit blijkt dat de gegevens hierin als volkomen geïnspireerd werden beschouwd. Zo schreef bijvoorbeeld Judas, een van de dienstknechten van Jezus/Yeshua over een profetie die door Henoch is uitgesproken.

Judas 1:14-15 “Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd zeggende zie, de Here is gekomen met Zijn heilige tienduizenden om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.” (Zie bijlage)

De opname van Henoch vertoont een opmerkelijke overeenkomst met die van Elia: Hoofdstuk 1:36 “….. en op de zevende dag steeg Henoch in een wervelwind met vurige paarden en wagens ten hemel.”

In het apocriefe geschrift "De Openbaring van Petrus" staat dat toen Jezus/Yeshua met Zijn discipelen op de Olijfberg was gezeten, Hem werd gevraagd naar de tekenen van Zijn komst en van de voleinding der wereld. Hij gaf hierop als antwoord: "Hebt gij niet begrepen dat de vijgenboom het huis van Israël is?"Waarlijk Ik zeg u, wanneer zijn twijgen aan het einde uitspruiten, dan zullen valse christussen komen en de verwachting wekken met de woorden: "Ik ben de Christus, die eens op aarde is gekomen." Maar deze leugenaar is niet de Christus. En als zij hem verwerpen zal hij hen doden met het zwaard en er zullen vele martelaren zijn. Dan zullen de twijgen van de vijgenboom (Israël) uitspruiten maar velen zullen door zijn hand tot martelaar worden. Henoch en Elia zullen worden gezonden om hen te onderrichten, dat dit de verleider is.”

Elia zal met tekenen en wonderen de wederkomst van Jezus/Yeshua proclameren. Zo is Johannes de Doper de voorloper van de 1ste komst van Jezus/Yeshua en Elia de grote getuige van Zijn wederkomst. Als de antichrist en zijn duivelse metgezel de valse profeet denkt alle macht in handen te hebben, krijgt hij dus te maken met twee onverwachte tegenstanders. De laatste strijd is hiermee ingezet. De twee afgezanten van satan zien zich geplaatst tegenover twee afgezanten uit de hemel. De profetie over de twee getuigen staat in hetzelfde kader als dat van het afzonderen van de tempel en het overgeven van de heilige stad aan de heidenen. Hieruit kan worden afgeleid dat in de periode van de heerschappij van het satanisch bewind van de antichrist en de valse profeet, Jezus/Yeshua daar zijn twee getuigen tegenoverstelt. Het zijn de getuigen van het grote eindgericht en hebben de opdracht in de periode van uiterste ongerechtigheid Gods vijanden te doden.

 

Zij doen in alles denken aan de oudtestamentische oordeelsprofeten, als Mozes in Egypte en Elia tegen de Baäldienaren. De na alle vorige oordelen overgebleven mensheid is echter nog steeds zo door en door verdorven, dat ze weigeren zich van de antichrist af te keren. Zoals Israël na het vuurgericht op de Karmel uitriep: “De Heer, Hij is God, de Heer, Hij is God en daarna het volk op bevel van Elia de Baalpriesters afslachtte, zo zullen ook de beide getuigen met vuur hun vijanden verslinden. En dat is volkomen legaal want zij zijn de getuigen van de ten gericht komende Yeshua haMassiach. Het zal overigens nog veel zwaarder zijn dan in de dagen van Elia, want zo groot is de macht van de antichrist, dat een groot deel van de wereldbevolking, waaronder ook de naamchristenen, hem als een goddelijke wereldleider zien.

De twee olijfbomen en de twee kandelaren.

De twee getuigen worden ook aangeduid als “de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het aangezicht van de Here der aarde staan”: Openbaring 11:4-5 “Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó de dood vinden. “

Deze begrippen zijn ook in Zacharia 4:1-14 terug te vinden waar zij worden gezien als “de twee gezalfden die vóór de Here der ganse aarde staan. Zacharia werd door een engel uit de slaap gewekt met de vraag wat hij gezien had: Zacharia 4:2-3 Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? Daarop antwoordde ik: Ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top; hij heeft zeven lampen, en telkens zeven toevoerbuizen voor de lampen er bovenop; en twee olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder."

Daarna vroeg de profeet verder: Zacharia 4:11-14Ik nam het woord en vroeg hem: Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de kandelaar? Andermaal nam ik het woord en vroeg hem: Wat betekenen de twee olijftakken, die door twee gouden buizen het goud van zich doen uitvloeien? En hij zeide tot mij: Weet gij niet, wat zij betekenen? Ik antwoordde: Neen, mijn heer. Toen zeide Hij: het zijn de twee gezalfden die vóór de Heer van de ganse aarde staan.".

 

Deze twee gezalfden zijn de twee getuigen. Hier is te zien hoe God in het midden van het volk een getuigenis opricht met betrekking tot de Hogepriesterlijke en Koninklijke waardigheid van Jezus/Yeshua als Messias. Zacharia 6:12-13 verklaart dit nader, want dat vers leert dat de Messias als Koning én als Hogepriester op zijn troon zal zitten. In de samenwerking tussen Hogepriester en Koning zien we het beeld van Jezus/Yeshua die beide functies ineen vervult. Tijdens het duizendjarig rijk zal Hij dus als de ware Melchizedek, de priester-koning van Salem, zowel Koning als Priester zijn. Tijdens de afwezigheid van Jezus/Yeshua richt God te midden van de grootste afval en de felste verdrukking een getuigenis op voor Diens Koninklijke en Priesterlijke waardigheid. De twee ‘olijfbomen’ zijn gezagsdragers die spreken in de kracht van de Heilige Geest. Het zijn twee kandelaars, die Goddelijk licht op aarde verspreiden.

 

Zij zijn als olijfbomen, staande in de storm. Zoals de olijfboom het beeld is van het volk Israël, zo blijven zij staande als teken dat Gods volk zal standhouden en zal overwinnen. Ze staan voor een immense taak waar nauwelijks een voorstelling van te geven is.

Het is opvallend dat God vaak van tweetallen van personen gebruik maakt. Denk aan Jozua en Kaleb en aan Mozes en Aäron die tegenover de Farao staan. Dat leidde tot de bevrijding van Israël en een oordeel over de Farao. In 1 Koningen 18 staat over een groot gericht aangaande Israël onder Koning Achab met Izébel, waar God door zijn twee gezanten Elia en Elisa gerichten oefent over koning en het volk. Jesaja en Jeremia, Erza en Nehemia, Petrus en Paulus en de twee mannen in witte kleren bij het graf en bij de hemelvaart van Jezus/Yeshua.

De opdracht van de twee getuigen.

Bijna 80% van alle Bijbelse profetieën hebben betrekking op de eindtijd, maar niet één van de profeten heeft deze eindtijdprofetieën ooit in vervulling zien gaan. Zelfs Daniël, Jesaja, Jeremia en Ezechiël maakten de vervulling van hun eigen profetieën niet mee, "want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot in de eindtijd!” zo staat in Daniël 12:9. Zij hadden tot taak de boodschap van God uit te spreken.

Belangrijk is om te letten op wat de beide door God gezonden getuigen zullen doen en wat daarvan het resultaat zal zijn. Het werk van de beide getuigen zal in de eerste plaats bestaan uit profeteren vanuit Jeruzalem. Zij zullen 3½ jaar lang met woord en daad tonen wie Jezus/Yeshua is en het volk van Israël oproepen om tot berouw en bekering te komen. Zij zullen vertellen dat Hij de verworpen Messias is en dat Hij nu aanvaard moet worden. Zij gaan het volk aankondigen, dat de tijd van Zacharia 12 is aangebroken. Het is de tijd van Jacobs benauwdheid, die moet uitlopen op het geestelijk herstel van Israël. Zij zullen spreken van het komende koninkrijk onder leiding van de hemelse Koning Yeshua haMassiach.

Net zoals Jozef eerst door zijn broers verstoten werd en later de redder van zijn broers werd zal ook het Joodse volk eens de verworpen Messias aanvaarden. Het Joodse volk zal over Hem weeklagen zoals men over een eniggeboren zoon weeklaagt. Jezus/Yeshua is ook de enige waarachtige Zoon van Israël die het Joodse volk heeft voortgebracht. Dat het bij hun bediening over Israël gaat blijkt ook uit Openbaring 12:6 en 14, waar gesproken wordt over “de vrouw” en “de overigen van haar zaad”. De vrouw in de Bijbel is Israël. Hierover in Openbaring 12 meer.

De beide getuigen zullen duidelijk maken dat de al plaatsgevonden oordelen door de toorn van God zijn veroorzaakt en dat er nog vreselijke oordelen zullen volgen. Zij zullen “het beest en zijn handlanger” die op dat moment de macht op aarde uitoefenen, tarten. Zij oefenen een “oordeelsbediening” uit tijdens de Grote Verdrukking en hebben de macht om ongekend hard op te treden als ze tegenstand te verduren krijgen. Hun hele optreden is in oudtestamentische stijl, richtend, oordelend en wrekend.

Openbaring 11:6 “Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren (3½) jaar) en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.”

Indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt de vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen moet hij zó de dood vinden. (Openbaring 11:5)

God heeft iets dergelijks ook eens tegen Jeremia gezegd: Jeremia 5:14 “Daarom, zo zegt de HERE, de God der heerscharen, omdat gij dit woord spreekt: zie, Ik maak mijn woorden in uw mond tot vuur en dit volk tot hout en het zal hen verteren.”

 

Zo zullen de twee getuigen hun tegenstanders pijnigen te midden van het barbaarse optreden van de antichrist en de valse profeet. Zij zullen wonderen doen, net zoals de Jezus/Yeshua deed, net zoals Elia deed. Het zal een tijd zijn van gericht. Elia had bovendien tegenover een afvallig volk Israël de macht ontvangen om de hemel te sluiten zodat het niet meer regende. (1 Koningen. 17:1- Jacobus 5:17). De twee getuigen bezitten dus dezelfde kenmerken als deze twee machtige profeten uit het Oude Testament.

 

Zij zullen heel bijzondere getuigen zijn. God laat hen herkenbare wonderen verrichten en geeft hen macht over de wateren en om de aarde te slaan met plagen, zo vaak ze maar willen. Opvallend is dat de mensen toch doorgaan met hun ongerechtigheid en de antichrist blijven volgen.

Op het moment dat de Antichrist zijn machtsbasis in Israël zal hebben en volgens 2 Thessalonicenzen 2:4 in de herbouwde Tempel gaat zitten, dan bevinden de twee getuigen zich in Jeruzalem letterlijk onder handbereik van de antichrist en de valse profeet. Voor de wereld is deze periode van de antichrist het donkerste uur van de geschiedenis. De beide afgezanten van satan hebben maar één ding duidelijk voor ogen en dat is de totale vernietiging van de mensheid en de hele schepping Gods. Jezus/Yeshua sprak: Matthéüs 24:22En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.” Er is dus bij God een “totdat” gesteld. De twee getuigen zullen waken over de handelingen van hun beide tegenstanders en zullen net als Mozes en Aäron de straffen uitvoeren onder toelating van God, zodat een totale vernietiging van de wereld uitgesloten is.

De twee getuigen zullen optreden, evenals Mozes en Aäron bij de uittocht uit Egypte totdat de bevrijding van Israël aanbrak. De plagen die God door middel van Mozes en Aäron over Egypte liet komen, waren echter kinderspel in vergelijking met datgene wat Hij door de beide getuigen zal doen! Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid heeft God zoveel macht gegeven aan Zijn profeten dan aan de twee getuigen tijdens de Grote Verdrukking, en dan ook nog op zo’n wereldomvattende schaal. God zal hen onvoorstelbare rampen laten veroorzaken en zal hen macht geven om wereldwijd de wateren te vervuilen en de aarde met allerlei plagen te slaan! De antichrist heeft geen kans om deze twee getuigen aan te pakken, voordat ze helemaal klaar zijn met hun bediening van 3½ jaar. Maar toch is deze periode lang genoeg om dat te doen wat God hen heeft opgedragen.

Openbaring: 11-7-8-9 “En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad (Jeruzalem), die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Heer gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet.”

Beide getuigen worden door de antichrist gedood en dan is er even de waan dat God en Zijn getuigen, die zo oppermachtig schenen, toch het onderspit hebben gedolven door een demonische overwinning, want de twee kwelgeesten zijn overwonnen. Hun ontzielde lichamen zullen niet begraven worden maar voor het oog van de hele wereld 3½ dag triomfantelijk tentoongesteld op straat blijven liggen. Dat is met de communicatiemiddelen van tegenwoordig niet zo moeilijk meer te begrijpen. Het is een teken van schande voor de beide getuigen. De antichrist zal alle hem ten dienst staande middelen gebruiken om de mensheid te tonen wat er zich in Jeruzalem afspeelt. Talloze verslaggevers zullen verslag doen hoe de antichrist de twee getuigen weet uit te schakelen.

De volken zullen het aanschouwen en zich erover verheugen. Satan en zijn trawanten zullen menen de strijd tegen God en Zijn Gezalfde gewonnen te hebben. Het lijkt alsof de plannen die God met de wereld voorbestemd had, op niets zijn uitgelopen. De mensen zullen er een groot feest van maken met geschenken en al. Openbaring 11:10 “En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.”

Tijdens deze uiterste ongerechtigheid manifesteert zich de rebellie van de massa tegen God het scherpst. De mensen die aan de kant van de antichrist staan, zijn opgelucht door de dood van de twee getuigen want ze geven hen de schuld van hun lijden, van al de plagen die over hen zijn gekomen en sturen elkaar van blijdschap geschenken. Drie en een halve dag liggen de lijken van de twee getuigen ten aanschouwen van mensen op straat om hun minachting voor God nog maar eens duidelijk te onderstrepen. In hun hatende overwinningsroes beschouwden ze de beide getuigen als provocerend in hun jute zakken die ze nu het zwijgen hebben opgelegd. De hele resterende wereldbevolking kan nu zien dat ze voor vuil in Jeruzalem op straat liggen en ze laten niet toe dat hun lijken worden begraven.

Bovendien blijkt men van mening dat, wanneer men deze doden onbegraven laat liggen, voor eeuwig en altijd van de beide lastpakken verlost te zijn. God laat toe dat de antichrist en de valse profeet een eind maken aan hun getuigenis. Uiteindelijk lijkt het zelfs dat de antichrist de grote overwinnaar is maar de eindoverwinning voor deze twee getuigen zal overweldigend zijn. De veronderstelde overwinning die de beide beesten dachten behaald te hebben blijkt niets anders dan een schijnvertoning te zijn geweest. Zij zullen nu zelf, vlak vóór de komst van Jezus/Yeshua geoordeeld worden. Was deze gedachtegang ook niet satans gedachte toen Jezus/Yeshua stierf aan het kruis?

Opstanding uit de dood

Net zoals de hele wereld hen 3½ dag op straat ziet liggen, zo zal de wereld ook met verbijstering kunnen zien dat de beide getuigen plotseling uit de dood opstaan. Openbaring 11:11-12 “En na (die) drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op (allen) die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.” Meer dan ooit worden de goddelozen nu bepaald bij de almacht van God want na 3½ dag zich verlustigd te hebben in de aanblik van de lijken en iedereen ziet dat ze echt dood zijn, voert God een levensgeest in hen en zien de mensen dat er weer leven in hen komt en zien ze dat zij op hun voeten gaan staan en in een wolk naar de hemel opklimmen.

 

Zoals Jezus/Yeshua in een wolk naar de hemel ging, zo gaan ook zij in een wolk naar de hemel. Terwijl de hele wereld toekijkt, gaan ze op hun voeten staan en is de hele resterende wereldbevolking getuige van hun hemelvaart. Nu moeten ze erkennen dat God vele malen sterker is dan het beest dat de Tempel in bezit had genomen. Dat zal een onbeschrijfelijke schrik veroorzaken, die onmiddellijk gevolgd zal worden door het laatste oordeel bij het aanbreken van het derde “Wee”. Zoals er bij de opstanding van Jezus/Yeshua een aardbeving was, zo zal dit ook bij de opstanding van de twee getuigen het geval zijn. Deze hemelvaart wordt begeleid door een grote aardbeving en dat zal elk mens op de hele wereld ervaren.

Openbaring 11:13-14 “En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer.”

Deze grote aardbeving zal opnieuw getuigen van de triomferende majesteit van God. Een deel van de stad Jeruzalem zal instorten  en zevenduizend mensen zullen daarbij om het leven komen. Zevenduizend hoeft niet perse een letterlijk aantal te zijn; het slaat veeleer op een volkomen aantal dat door God bepaald is en dat wellicht de meest gevreesde vijanden van God omvat. De dood van deze mensen verschrikt de overigen zodanig dat ze zeer bevreesd werden omdat ze daarin de hand van God herkennen en Hem heerlijkheid geven. Dan zal blijken, dat niet de antichrist en de valse profeet de overwinnaars zijn, maar dat Jezus/Yeshua de grote Overwinnaar is, zoals de profeten hebben voorzegd. Dat wil nog niet zeggen dat zij dat ook daadwerkelijk zullen erkennen want de ongerechtigheid van de antichrist en de oordelen worden niet uitgesteld en gaan onverminderd door.

De tweede “wee” is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt spoedig en leidt tot voltooiing van alle weeën. Ook demonen erkennen Jezus/Yeshua’s macht, maar er is geen sprake van dat hun aard verandert. Het goddeloze overblijfsel van de volken wil niets weten van Jezus/Yeshua en Zijn rechtmatig koningschap over de wereld.

(Bijlage) Onder de apocriefe of deuterocanonieke boeken van het Oude Testament worden die geschriften verstaan die niet in de Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament) zijn opgenomen, maar wel in de Septuaginta (de oudste Griekse vertaling) en in de Vulgaat. Er bestaan in dit verband verschillen tussen de rooms-katholieke en de protestantse Bijbel: een voorbeeld is Het boek Tobias dat voor de rooms-katholieken geen, maar voor de (meeste) protestanten wel een apocrief Bijbelboek is. Onder de Pseudepigrafen van het Oude Testament verstaat men een aantal geschriften van zeer uiteenlopende aard waarvan het auteurschap toegeschreven wordt aan personen uit de Bijbelse oudheid die bij de lezer gezag hebben (bijvoorbeeld: Adam, Henoch, Mozes, Salomo, Baruch…). Vandaar de naam Pseudepigraaf: een geschrift onder valse naam of titel. Zo wordt ook het “Eerste Boek van Henoch” (ook genoemd: Het Ethiopische Boek van Henoch) een Pseudepigraaf genoemd. Merkwaardig want bijna alle schrijvers van het Nieuwe Testament waren er mee vertrouwd. Men citeerde vrijelijk uit dit boek waaruit blijkt dat de gegevens hierin als volkomen geïnspireerd werden beschouwd.

Er zijn ook nog Het Tweede Boek van Henoch (de Slavische Henoch) dat bewaard bleef in het Slavisch, en Het Derde Boek van Henoch (de Hebreeuwse Henoch), een rabbijns compendium uit de derde of vierde eeuw na Christus [ed. 1983: 8].http://expert.jeroenboschplaza.com/ericdebruyn/document/eerste-boek-henoch-ed-1983/

 

Franklin ter Horst