Uit het nieuws 02-01-2018

Door: Franklin ter Horst 

De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 11)

Het zesde zegel geopend

Openbaring 6:12 t/m17 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschut wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan.

Het verstaan van de profetieën is van groot belang om te begrijpen wat de aarde nog te wachten staat. Vanaf dit zesde zegel begint de oordeelstijd, de periode van Gods toorn. De periode die in de Bijbel ‘de Dag des Heren’ ook wel ‘de Ure der verzoeking’ wordt genoemd. Daarvan is de laatste drieënhalf jaar het zwaarst en wordt ook wel ‘de Grote Verdrukking’ of ‘Jakobs Benauwdheid’ genoemd. In Maleachi 4:1 staat: ‘Want zie, de dag komt, brandend als een oven!’

Wat in Openbaring 6:12 wordt aangekondigd lijkt alle aardbevingen uit het verleden te overtreffen. Het aanzien van de aarde zal totaal veranderen. Bij de opening van het zesde zegel komt de natuur in beweging. Jezus, had al voorzegd dat er grote natuurrampen zouden plaatsvinden. Matthéüs 24:7 “Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.” Zie ook: Lucas 21: 10-11.

Ook de profeten uit het Oude Testament spreken over aardbevingen in de eindtijd. Zacharia 14:5…en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal mijner bergen zal reiken tot Azal; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda.” (Zie ook Amos 1:1).

Jesaja 29:6 “Gij zult door de Here der heerscharen bezocht worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind, storm en verterend vuur.

Ezechiël meldt dat een zware aardbeving het land Israël zal teisteren wanneer de troepen van Gog en Magog Israël binnenvallen Ezechiël 38:19-20 “Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land Israël teisteren. …de bergen zullen neer storten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten.

Zacharia meldt dat bij de 2e komst van Jezus de Olijfberg midden door zal splijten. Zacharia 14:4-5 “…dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts.

In Openbaring 6:1211:13 en 16:18 is er sprake van een grote aardbeving waarvan de aardbeving van Openbaring 16:18  de grootste is in de hele geschiedenis en zal plaatsvinden tijdens de grote slag van Armageddon (16:16). 

Terug naar Openbaring 6:12 t/m17

Waarom het gaat is, dat op het toppunt van goddeloosheid en afgoderij, in de climax der ongerechtigheid na de opening van het zesde zegel, aarde en hemel beven, dat de hele schepping in zijn voegen kraakt. De aardbeving zal niet slecht een lokale gebeurtenis zijn, maar wereldomvattend. De mens zal door angst worden gegrepen. Daar waar de bevingen plaatsvinden, zal alles als een kaartenhuis in elkaar storten. Wolkenkrabbers zullen met de grond gelijk gemaakt worden. In hun grootheidswaanzin en mateloze arrogantie zal van al het eigen werk niets anders dan een ruïne overblijven.

San Francisco 1906 zal een milde afspiegeling blijken van wat komen gaat

De aarde zal wankelen als een beschonkene. Niet onwaarschijnlijk is dat de stand van de aarde gewijzigd zal worden. Jesaja profeteerde: ‘De aarde waggelt zeer als een beschonkene’ (24:19-20). Dan zullen alle bergen en eilanden van hun plaats worden gerukt. Men zou mogen verwachten dat de nog goddeloze mens zich nu tot God zou wenden en zou smeken om vergeving en genade. Maar inplaats van God te roepen, die hen had kunnen redden, verbergen zij zich in holen en de rotsen der bergen en zeggen tot de bergen en de rotsen: valt op ons en verbergt ons.

Jesaja 2:10 “Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit. Vers 2:19 Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.”

Het is al lang geen geheim meer dat de KLIEK die in werkelijkheid onze wereld bestuurd, druk doende is met het bouwen van enorme onderaardse bunkers. Johannes ziet Koningen, prinsen, wereldleiders, kortom alle machtigen op aarde, wegrennen en vluchten.

De grote steden storten in. Ze zullen in hun bunkers wegkruipen en denken daar veilig en knus de catastrofe te kunnen overleven. Ze denken een soort halfgoden te zijn en geloven na hun dood te reïncarneren om vervolgens hun oude posities weer terug in te nemen. Maar ze vergissen zich want niets zal hen nog kunnen beschermen als straks Gods oordeel over hen wordt uitgesproken.

De bergen en de rotsen moeten hen verbergen voor Hem, voor wie niets verborgen is. Of je nu koning, rijk of machtig bent, als je geen beroep kunt doen op de verlossende kracht van het bloed van Jezus, dan komt het moment om te vrezen voor: “het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de troon van het Lam.” Een verschrikkelijk vooruitzicht voor de  goddelozen in onze wereld!

Hoewel zelfs de bergen en de eilanden uit hun plaatsen bewogen worden, blijven ze nog bestaan. Zij zullen onder het zesde zegel nog niet verdwijnen. De definitieve verdwijning van bergen en eilanden wacht op de laatste toornschaal van het zevende zegel, wanneer alle eilanden zijn verdwenen en de bergen niet meer gevonden worden. Openbaring 16:20. Het is goed om de verbanden en samenhangen in het oog te hebben, waarin bepaalde Bijbelteksten staan. De verschrikking en het afgrijzen die de mensen bevangen onder het zesde zegel volgen uit het wegvallen van onwankelbaar geachte zekerheden. Onder het zesde zegel wordt de nadien komende Dag des Heren al zichtbaar voor de goddelozen. Even duidelijk is dat de angstwekkende bewegingen van de aarde, van hemel en de hemellichamen de goddelozen niet tot bekering zal brengen. Uit het vervolg van de openbaring blijkt zelfs dat juist de bewustwording, het besef met Wie zij van doen hebben, de verstokte goddelozen, juist omdat zij nu weten dat ze onder Gods oordeel vallen, zij juist openlijk hun houding tegen God en Zijn Gezalfde niet zullen veranderen.

Blijkbaar zijn de prediking en de getuigenissen niet aan hen voorbijgegaan, maar zij hebben er hun schouders over opgehaald. Zij hebben het verworpen als verachtelijk en overleefd bijgeloof. Zij hebben gelachen om diegenen die geloofden in het bloedoffer van Jezus. Ze hebben meewaardig hun schouders opgehaald voor hen die geloofden dat Jezus uit de dood is opgestaan. Zelfs nu ze in verdrukking verkeren schreeuwen ze niet om vergeving maar komen ze tot de meest brutale vijandschap tegen God en het Lam.  Juist omdat zij hun ongelijk moeten bekennen zal hun vijandigheid alleen maar toenemen en worden ze zelfs strijdbare haters. Het is onverdraaglijk voor hen nu te weten dat deze door hen gehate God, van die gehate joden en ware gelovigen uit de heidenwereld die geënt zijn op de edele olijfboom, nu met hen wil afrekenen. De Koning van de Joden, het volk dat ze altijd hebben vervloekt en veracht, en bezig waren helemaal uit te roeien, blijkt plotseling een realiteit. In plaats van zich te bekeren zullen zij zich verharden en zullen zij naar wegen zoeken om Hem te bestrijden. Ze denken dat te kunnen doen door zich bij satan aan te bieden. Dat is natuurlijk niets anders dan een wanhoopsdaad, een waanzinnige onderneming. Ze blijken liever verpletterd te worden door de bergen dan zich aan God over te geven. In het aanroepen van de bergen en de heuvelen is de wijsheid tot waanzin geworden. Onder het zesde zegel is de grote principiële beslissing vóór of tegen God en het Lam blijkbaar al gevallen.

Enkele voorbeelden van aardbevingen uit het verleden

De aardbeving Shaanxi (China) 1556

De Aardbeving van Shaanxi of Hua County-aardbeving is de dodelijkste aardbeving ooit genoteerd met ca 830.000 doden. De beving deed zich voor in de ochtend van 23 januari 1556 in Shaanxi. Een gebied van ruim 800 kilometer breed werd verwoest en in sommige districten werd 69% van de bevolking gedood. Naschokken werden meerdere malen per maand gedurende een half jaar gevoeld. In de annalen van China werd het als volgt beschreven: ,,In de winter van 1556 AD, gebeurde een catastrofale aardbeving in de provincies Shanxi en Shaanxi. In onze Hua County gebeurden vele onfortuinlijkheden. Bergen en rivieren veranderden van plaats en wegen werden vernietigd. In sommige plaatsen steeg de grond op en vormde nieuwe heuvels, of zakte abrupt weg en vormde nieuwe valleien. In andere gebieden ontsprongen bronnen of brak de grond en nieuwe verzakkingen (gullies) verschenen. Hutten, officiële gebouwen, tempels en stadswallen stortten plots in.’’ De schade zou vergeleken kunnen worden met de verwoesting door een nucleaire bom. Op 16 december 1920 vielen er in de provincie Ningsia (China) 200.000 doden door een aardbeving en op 27 juli 1976 in Tangshan nogmaals een aantal van 250.000.

De verwoesting van San Francisco

Op 18 april 1906 werd San Francisco getroffen door een catastrofale aardbeving en bijna geheel verwoest. Voor de kust van Californië ligt de San Andreas-breuk met een lengte van 1300 kilometer. In november 2017 veroorzaakte deze breuk maar liefst 134 bevingen in een week tijd. Hier schuren twee grote en kleine tektonische platen langs elkaar heen waardoor er regelmatig grote en kleine aardbevingen voorkomen. De branden die bij de aardbeving in 1906 uitbraken, konden niet geblust worden, omdat ook de waterleidingen scheurden. 12 vierkante kilometer binnenstad werd verwoest. Er vonden aardverschuivingen plaats over een afstand van 400 kilometer.

San Francisco ligt op de San Andeas Breuk

De ramp in San Francisco ging de geschiedenis in als ‘de brand van 1906’ om de gedachte aan een eventuele herhaling van een aardbeving te verdringen. Geologen achten een herhaling niet denkbeeldig. Het volk der Hopi- indianen die heden ten dage nog leven in het Zuidwesten van de Verenigde Staten bewaren oeroude overleveringen uit een tijd van ver voordat hun land werd bezet door een volk dat zich Amerikanen noemt. Een van de overleveringen verteld dat in de toekomst een reeks zeer zware aardbevingen en vulkaanuitbarstingen een deel van het oude thuisland van de ‘indianen’ zal verwoesten. Ze zeggen dat het einde van het huidige wereldbestel nabij is en voltooid zal worden na het verschijnen van een ‘ster’ die zich vanuit de ruimte richting aarde spoedt. Deze ‘ster’ zal de aard-rotatie zodanig beïnvloeden dat er apocalyptische rampen zullen optreden. Volgens de Hopi is de wereld door de leiders in volslagen verwarring en onbalans gebracht en worden de mensen op grote schaal bedrogen. De Hopi kennen ook een profetie over de ‘dag der zuivering’ waarin "Palúlukon" de grote waterslang van het zuiden, onrustig wordt en steeds vaker met zijn staart zal slaan zodat het land gaat trillen als een Hopi-ratel.

Er zijn diverse gebieden in Amerika waar de aarde voortdurend rommelt. Zo werden er in de staat Idaho in maart 2014 honderden kleine tot middelgrote aardbevingen geregistreerd. Tijdens een bijeenkomst van 55 Amerikaanse wetenschappers in Seattle in 2014, werd de zorg uitgesproken dat ook de noordwestkust van Noord-Amerika getroffen zou kunnen worden door een zeer zware aardbeving van minimaal 9.0 op de schaal van Richter en de bevolking daarop voor te bereiden. De laatste jaren zijn er regelmatig aardbevingen in zogenaamde ‘Ring of Fire’, die met een lengte van circa 40.000 kilometer de hele Grote Oceaan tussen Nieuw Zeeland, Japan, Rusland, Alaska, de VS en Chili omspant.

 

Op 22 mei 1960 vond in de provincie Valdivia in Chili de grootste aardbeving plaats die ooit is waargenomen met een kracht van 9.5 op de momentmagnitudeschaal. Deze schaal werd ontwikkeld in de jaren 70 van de 20e eeuw als opvolger van de schaal van Richter, Voorafgaand aan de aardbeving werd een dag eerder hetzelfde gebied al getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.3 die aanzienlijke schade veroorzaakte en de telecommunicatie in het gebied platlegde. Hulp was net op gang gekomen toen om vijf voor drie 's middags de Grote Aardbeving toesloeg. Het epicentrum lag nabij de plaats Niebla, 700 kilometer ten zuiden van Santiago. De aardbeving veroorzaakte enorme schade. De stad Puerto Saavedra  werd geheel verwoest, en ook in diverse andere plaatsen was de schade enorm. De beving was zo krachtig dat rivieren hun loop verlegden en de vulkaan Puyehue uitbarstte. Drieduizend mensen verloren het leven. De beving veroorzaakte een tsunami waarbij golven van 25 meter hoog werden waargenomen. Hawaï werd getroffen door vloedgolven met een hoogte van tien meter. Zelfs in Japan en de Filippijnen waren doden te betreuren. Op 1 april 2014 werd het noorden van Chili opnieuw door een 8.2 aardbeving getroffen.

Ook Japan wordt regelmatig door aardbevingen getroffen. Zo vielen op 1 september 1923, 99.300 doden in Jokohama en datzelfde jaar 200.000 doden in Tokio. De aardbeving op 17 januari 1995 koste zeker 6434 mensen het leven in Kobe. Op 11 maart 2011 vond aan de noordoostkust van Japan een zeebeving plaats met een kracht van 9.0 op de schaal van Richter. Het officiële aantal doden en vermisten lag op 14 mei 2011 op 24.525. 410.000 mensen werden geëvacueerd uit de getroffen gebieden. De zeebeving veroorzaakte een tsunami, die veel schade aanrichtte in Japan. De tsunami had een hoogte van meer dan 15 meter en bereikte eenmaal aan land op sommige plaatsen door opstuwing een hoogte van meer dan 20 meter. Er werd ruim 400 km² land overspoeld. Miljoenen huishoudens kwamen door de ramp zonder stromend water of elektriciteit te zitten. Bij drie kernreactoren van de kerncentrale Fukushima I ontstonden ontploffingen en vond mogelijk een kernsmelting (meltdown) plaats.

Tsunami Japan 11 maart 2011

Ook Iran kent een geschiedenis van aardbevingen. Op 9 april 1721 vielen er in dit land (toen nog Perzië) 250.000 doden en op 26 december 2003 waren er 43.000 doden te betreuren in Bam. Tienduizenden mensen raakten gewond, van wie velen ernstig. Het Iraanse persbureau IRNA berichtte dat de oude stad Arg-e Bam "met de grond gelijk was gemaakt".

Op 26 december 2004 vond in de Indische Oceaan een zeebeving plaats met een kracht van 9.3 op de momentmagnitudeschaal waarbij meer dan 290 000 doden vielen. Deze beving veroorzaakte een vloedgolf (Tsunami) die zich in verschillende richtingen over de Indische Oceaan verplaatste met een snelheid tot 900 km per uur. De catastrofe wordt gezien als één van de ergste natuurrampen in de recente geschiedenis. De zeebodem verplaatste zich met tientallen meters. Daarmee was het de op vier na zwaarste zeebeving sinds 1900. Uit deze naschokken die volgden bleek dat de breuklijn over een lengte van 1000 km aan het bewegen was.

Aardbevingen zijn er altijd geweest maar nog nooit zo frequent als de laatste jaren. Onze wereld heeft in 2017 een enorm aantal bevingen te verduren gekregen. Klik hier voor de aardbevingen van de laatste 7 dagen.

Franklin ter Horst