Is paus Franciscus de valse profeet?

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 22 september 2015) (Laatste bewerking: 14 december 2017)

Het wemelt op internet van de artikelen waarin paus Franciscus wordt gezien als de valse profeet, uit Openbaring (13:11-18). Deze Bijbeltekst maakt duidelijk dat de wereld te maken zal krijgen met een figuur die zich als een geweldig goed en geestelijk persoon zal voordoen. Hij zal zich uitgeven als degene die het voor de gelovigen opneemt en hun eenheid wil bewaren, maar hij liegt en is een misleider. Voor het oog van de wereld zal de valse profeet er uitzien als een mens maar rechtstreeks geleid, beïnvloed en bekrachtigd worden door de duisternis.Zij taak zal zijn het formeren van een nieuwe godsdienst, een Wereldkerk waarvan de contouren vandaag al ruimschoots te zien zijn en waarin straks alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden.De geschiedenis heeft geleerd dat elke machthebber die eenheid in zijn rijk wil, zal trachten de godsdienst aan zijn kant te krijgen.

De op 13 maart 2013 tot paus van de Rooms-katholieke Kerk gekozen Jezuïet Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) wordt door velen gezien als de valse profeet vanwege zijn inspanningen in het tot stand brengen van een wereldregering en een wereldkerk. De Jezuïet Franciscus is namelijk niet vies van verregaande interreligieuze dialoog. Hij noemt zich naar Franciscus van Assisi en dat is meer dan opvallend. In de oktober uitgave van 2015 van het blad Paris Match luidt een grote kop als volgt: "Om de armen niet te vergeten heb ik ervoor gekozen om mij Franciscus te noemen naar Sint Franciscus van Assisi", aldus paus Franciscus.Niet alleen zocht de oorspronkelijke Franciscus toenadering tot de islam, ook de huidige Franciscus is daar heel nadrukkelijk mee bezig. Hij is duidelijk iemand die andere godsdiensten en denominaties omarmt waaronder de islam.

Tijdens een bijeenkomst op 20 maart 2013 met een tiental vertegenwoordigers van verschillende religies, maakte hij bekend de samenwerking met moslims verder te willen bevorderen ten behoeve van het algemeen belang. Ook beloofde hij de 'broederlijke' dialoog tussen de rooms-katholieke kerk en het Jodendom voort te zetten. Alles wijst erop dat hij alle religies in één superkerk wil onderbrengen, een ontwikkeling waar reeds paus Pius X (†1914) zijn stem tegen verhief.

Al in de tijd dat Bergoglio nog de rol van kardinaal vervulde in Argentinië, was hij al groot voorstander van de dialoog met de islam. Dat bleek onder meer uit zijn buitengewone felle reactie op de zogenaamde Regensburgtoespraak van de vorige paus Benedictus waarin hij de islamitische geleerde Ibn Hazms (†) bekritiseerde, die stelde dat als God het wil we zelfs afgodendienst moeten bedrijven. De reactie van Bergoglio werd gepubliceerd in de Spaanse uitgave van Newsweek: ‘Ik identificeer mij niet met de woorden van de paus. Indien een paus islamitische waarden niet erkent, verstoort hij in twintig seconden wat in de afgelopen twintig jaar is opgebouwd.’ Ook als paus heeft hij zijn warme sympathie voor de moslims getoond. Zo hield hij op 8 juni 2014 een gebedsbijeenkomst voor de vrede met de Palestijnse terreurleider Abu Mazen (Mahmoud Abbas), waarbij ook de toenmalige president van Israël de Jezuïet Simon Peres aanwezig was. Er werden koranverzen geciteerd en de islamitische voorganger besloot zijn gebed met: ‘Moge Allah ons leiden naar de overwinning op de ongelovigen (alle niet moslims!)

Franciscus is niet alleen een fanatiek pleitbezorger voor het samenvoegen van alle religies, maar is tevens groot voorstander van de vorming van een Wereldregering. Ook hij houdt zich bezig met het verspreiden van het opwarmingsprookje en dient daarmee de belangen van de Elite. De hele klimaatshow is niets anders dan een middel om een wereldregering te formeren. De basis hiervoor is gelegd op de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling die in 1992 in Rio de Janeiro is gehouden en geopenbaard via Agenda 21 van de Verenigde Naties.

Franciscus sprak in april 2015 onder meer met de gerenommeerde Duitse klimaatwetenschapper Hans Joachim Schellnhuber over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Die ontmoeting vormde de opmaat naar een encycliek, een belangrijke pauselijke brief, over milieu en klimaat die op 18 juni 2015 onder andere door Schellnhuber werd gepresenteerd in Vaticaanstad.

Franciscus houdt er bijzonder vreemde ideeën op na en doet af en toe uitspraken die volstrekt niet Bijbels zijn. Zo is hij van mening dat atheïsten (goddelozen) gered kunnen worden door het doen van goede werken omdat Jezus voor iedereen is gestorven. Vreemd, want de Bijbel geeft duidelijk aan dat de mens alleen maar gered kan worden door geloof in de Here Jezus. (Efeze 2:8-10:8-9-10). Zowel de paus zelf als het Vaticaan reageerden geschrokken op de golf aan negatieve reacties op deze uitspraak. De officiële woordvoerder van het Vaticaan, de priester Thomas Rosica, die de opdracht kreeg de druk van de ketel te halen, zei vervolgens dat er alleen maar redding is als mensen zich aansluiten bij de Rooms Katholieke Kerk. Gekker kan bijna niet want geen mens wordt gered door lid te zijn van de kerk van Rome noch van enige ander kerk of gemeente. Ook zegt Franciscus dat je niet in God hoeft te geloven om in de hemel te komen.

Is het Vaticaan de zetel van de antichrist?

Er heerst al eeuwen een schaamteloze aanbidding voor satan binnen de muren van het Vaticaan. Al duizend jaar en langer hebben gelovigen Rome geïdentificeerd als de hoer van Openbaring 17. Zo noemde aan het eind van de 9de eeuw : “Tergandus, bisschop van Trier, de paus antichrist en Rome Babylon” (Martyrs Mirror, 5th English edition, p. 240). In de 11de eeuw wees Bérenger van Tours Rome’s dogma’s af en beweerde dat de Roomse kerk de Zetel van Satan was  (tekstdeel afkomstig uit The History of the Ancient Vallenses and Albigenses.)  Ook de Waldenzen identificeerden in hun lange geschiedenis de paus als de Antichrist. De Waldensische verhandeling Noble Lesson, gedateerd op 1100 n.Chr. stelde: “Antichrist, de voorzegde moordenaar van de heiligen, is reeds verschenen in zijn ware karakter, gezeten als koning in de zevenheuvelige stad”(Rome). In 1206, op een conferentie te Montréal (Frankrijk), bekenden de Albigenzen: ‘de Kerk van Rome is niet de Bruid van Christus maar de Kerk van de verwarring, dronken van het bloed van de martelaren.’ De Lollards van de 14de en 15de eeuw zeiden ‘dat de Kerk van Rome niet de Kerk van Christus is, maar van ongelovige heidenen die alle kerkelijke wetten met voeten treden, samen met alle bisschoppen en bedienaren van de Kerk’.

Gedurende de hele reformatietijd werd Rome beschouwd als de Moeder van de Hoeren. Net voordat hij levend verbrand werd, op 9 september 1560, beschuldigde pastor Jean Louis Paschale van Calabria, paus Pius IV in zijn bijzijn in Rome ‘als de vijand van Christus, de vervolger van zijn volk, en de Antichrist van de Schrift, en besloot met te zeggen dat hij en al zijn kardinalen zich zullen moeten verantwoorden voor de troon van het Lam voor al hun wreedheden en moorden. ’ Alle leiders van de Reformatie beschouwden de paus als de Antichrist, inbegrepen Martin Luther, Johannes Calvijn, Johannes Huss, en hun opvolgers in de 16de, 17de, 18de en 19de eeuw deelden deze mening. Bijbelvertaler William Tyndale identificeerde de paus als de Antichrist in zijn verhandeling The Practice of Prelates en ook in de inleiding van de 1534-editie van zijn Nieuwe Testament. Vele van de vroege protestantse Bijbels bevatten dramatische houtsneden die de scharlakenrode hoer van Openbaring 17 identificeren als de paus en de afvallige Rooms-katholieke Kerk.

Zo adopteerde Paus Gregorius XIII (1572-1585 n.C.) zelfs de gevleugelde draak als zijn wapenembleem terwijl de Bijbel toch duidelijk leert dat de draak een symbool is van satan. Deze paus liet in 1572 ook een medaille slaan met op de achterkant, in de rand, opnieuw de gevleugelde draak, die zijn staart grijpt (symbool van eeuwigheid), en centraal is de geitenbok te zien - een ander symbool voor Satan! Klik hier voor ‘Draken en monsters in de kerk’. 

 

Paus Leo XIII waarschuwde in 1846 dat Rome het geloof zou verliezen en de zetel van de Antichrist zou worden: ‘De Kerk zal in duisternis zijn.... In de heilige plaats zelf, wat de zetel van de meest heilige Petrus is, zullen zij de troon van hun afschuwelijke goddeloosheid hebben opgericht.’ Rome zou niet alleen het geloof verliezen maar ook dat de priesters riolen van onzuiverheid zullen worden.Paus Paulus VI meldde in 1976 dat er satanische rituelen binnen zijn kerk waren geconstateerd en aartsbisschop Emmanuel Milingo verklaarde in het openbaar dat in het Vaticaan satanisme werd bedreven.

Ook spreekt men over zwarte missen die in het Vaticaan zijn gehouden. Milingo heeft deze zaken beschreven in zijn boek ‘Face to Face With the Devil’. In deze video verklaard een priester dat de duivel inderdaad in het Vaticaan zit. Verder kunt u ook in deze clip zien hoe de kelder bij het Vaticaan is ingericht. Dr. Malachi Martin, voormalig Jezuïet, vertelde in een interview in Amerika dat Lucifer volledig in de Rooms-katholieke kerk is geïntroduceerd. Hij herhaalde deze bewering nogmaals in het katholieke tijdschrift "The Fatima Crusade", waarbij hij verder opmerkte dat hoge geestelijken binnen de kerk hun trouw aan satan met hen eigen bloed hadden ondertekend. Martin sprak openlijk over de Illuminatie-Luciferiaanse overname van het Vaticaan. In zijn boek “Windswept House” schrijft hij dat gezagsondermijnende elementen in de hoogste geestelijke posities van het Vaticaan, toewerken naar een Nieuwe Wereld Orde. Trouwens, Franciscus komt niet in het lijstje voor van Malachi. Hij is immers geen paus. Een Jezuïet kan namelijk geen paus worden. De paus is de vertegenwoordiger op aarde van Christus. Bergoglio is de vertegenwoordiger op aarde van Lucifer. Het Vaticaan is met de benoeming van Bergoglio tot paus, volledig overgenomen door de satanische Jezuïeten. De zittende paus Benedictus XVI (Ratzinger) nam plotseling afscheid van zijn ambt, zogenaamd om gezondsheidsredenen, maar in deze video verteld auteur en onderzoeker Leo Zagami echter dat Ratzinger, echt niet vrijwillig het veld heeft geruimd. Degene die dit allemaal heeft bekokstoofd is kardinaal en Jezuïet Carlo Martini. Hij werd opgevolgd door Bergoglio, wat sowieso een overtreding is van de eigen regels binnen de kerk.

In Windswept House gaf Martin ook details over een Luciferiaanse kroning door satanisten in het Vaticaan: ,,De kroning van de gevallen aartsengel Lucifer vond op 29 juni 1963 plaats in de Rooms Katholieke Citadel.” Deze kroning ging gepaard met een parallelle zwarte magieceremonie in Charleston South Carolina in de Verenigde Staten. Martin schrijft dat er bij deze parallelle ceremonie gebruik werd gemaakt van het pentagram, zwarte kaarsen en speciale gewaden, net zoals bij de hoofdceremonie in Rome. In het boek “The Keys of this blood” schrijft Martin dat satanische pedofilie gedocumenteerd door bepaalde bisschoppen en priesters wijd verspreid is en dit door professionals wordt beschouwd als het hoogtepunt van de rituelen van de Gevallen Aartsengel Lucifer. Malachi Martin was een man die de waarheid durfde te vertellen in een tijdperk vol met universele leugens en misleiding.

Volgens verschillende onderzoekers zou na Benedictus XVI er nog één paus op het wereldtoneel verschijnen: paus  Petrus Romanus. Dat zou volgens diverse internetsites dan de huidige paus Franciscus moeten zijn. Maar volgens diverse deskundigen is Petrus Romanus de apostel Petrus die in het Duizendjarig Vrederijk zijn opwachting zal maken. Zowel katholieke, protestante als evangelische Bijbelwetenschappers waarschuwen al eeuwen voor het verschrikkelijke moment dat de door de machtselite geplande gebeurtenissen, die moeten leiden tot de eenwording van de mensheid en de totale onderwerping aan de Antichrist, werkelijkheid worden.

Taoïstische monnik in het Vaticaan

Drs. H.Luns schreef in Profetisch Perspectief van december 2014 dat Franciscus op 8 november 2013 de taoïstische monnik Liu Ming in zijn presidentieel paleis in het Vaticaan ontving en hij toen enkele exemplaren van het door Ming uitgegeven tijdschrift TAO zegende. Hiermee werd een en ander aan het licht gebracht over de persoon Bergoglio. Ming is een Chinese taoïstische monnik die in 2003 naar Argentinië trok. Twee jaar later verzorgde hij Bergoglio die kampte met gezondheidsproblemen. Bergoglio was diabetisch, had een galblaasoperatie ondergaan en leed aan een zware leverkwaal. Verder was op jonge leeftijd het grootste deel van een long weggehaald. Bovendien had hij ernstige hartklachten. Een artsenteam schreef een hartoperatie voor. Toen verscheen Liu Ming op het toneel, en die wist hem helemaal te genezen. De hartoperatie werd afgelast. Sindsdien is Bergoglio een adept van deze oosterse geneeswijze en filosofie. Sinds hij paus is, prijkt hij samen met Liu Ming op de cover van het tijdschrift TAO met als bijschrift: ‘Onder redactie van Liu Ming, de oosterse geneesheer van paus Franciscus.’ Er kwam ook een nummer met Franciscus op de omslag met: ‘Ter herinnering! Blad met zegen van de paus.’

Het taoïsme is nauw verweven met verschillende oosterse godsdiensten. Het taoïsme van Liu Ming streeft naar een energetische balans, waarbij via massage de patiënt kan worden gemagnetiseerd. Van magnetisme is bekend dat er geesten mee kunnen worden overgebracht. Het taoïsme leert dat iedereen in en buiten zichzelf dienende geesten heeft waar, zo luidt het, niet aan valt te ontkomen. Deze dienende geesten, in feite demonen, worden karmameesters genoemd. Tao betekent ‘de weg’.

Dit is natuurlijk een heel andere weg dan die van Jezus. Een genezing bewerkstelligen door magnetiseren of het ‘richten van energie’ in iemands lichaam is niet anders dan iemand genezen door de kracht van de duivel zelf! Immers, Psalm 96:5 leert dat alle goden van de heidenen duivels zijn. Tijdens een behandeling vloeien demonische krachten van de geneesheer over naar de zieke persoon. Op die manier kan maar al te gauw bezetenheid ontstaan en op zijn minst een zekere gebondenheid. Hoe kan het anders, dankzij deze ervaring, dat de pontifex het heidendom gunstig gezind is? Zegt niet het Bijbelwoord: ‘Ik ben de Heer, uw Heelmeester’(Ex.15:26)?. Er is meer dan het lichaam. Ons eeuwig heil staat op het spel!

 

Koran ouder dan Mohammed

Zoals gezegd wemelt het op internet van de artikelen waarin Franciscus als de valse profeet wordt gezien. Maar over de vraag wie de valse profeet werkelijk is, bestaat heel wat discussie. Diverse Bijbeluitleggers menen dat de rol van valse profeet is weggelegd voor Mohammed. Islamwetenschappers beginnen steeds meer te twijfelen of de islamuitvinder Mohammed ooit als historisch persoon geleefd heeft. Sommigen menen zelfs dat Mohammed niets anders was dan een sprookjesfiguur. In een nieuw wetenschappelijk boek, “Good Bye Mohammed”, geschreven door een islamwetenschapper onder het pseudoniem Norbert Pressburg, wordt duidelijk hoe gemakkelijk de mensen tegenwoordig allerlei islamitische sprookjes voor ware gebeurtenissen aannemen, met name om de aanhangers van deze sprookjes niet te beledigen. Ook in deze video wordt ernstig in twijfel getrokken of Mohammed ooit heeft geleefd. Dat dit soort kritische bespiegelingen over de islam tegenwoordig een hachelijke zaak is geworden, mag duidelijk zijn. Moslims gaan namelijk vanwege heel normale wetenschappelijke vragen onmiddellijk op de barricades.

Voor de moslims is Mohammed hun grote profeet waar zij hun geloof aan ontlenen. Er komen echter steeds meer bewijzen dat Mohammed ook niets van doen heeft gehad met het ontstaan van de Koran. Onderzoekers van de Universiteit van Birmingham zeggen daar bewijs voor gevonden te hebben door de vondst van een aantal perkamenten. Deze perkamenten zijn namelijk ouder dan Mohammed. De tekst op de perkamenten is geschreven in een vroege vorm van het Arabisch, schrijft het Britse dagblad The Daily Mail. Samenvattend is er best wat voor te zeggen dat Mohammed gezien moet worden als de valse profeet, maar dat is zeker niet een vaststaand feit. Gezien de manier waarop hij op het wereldtoneel acteert, moet zeker niet uitgesloten worden dat -zoals velen geloven- het de Jezuïet Franciscus is die deze rol zal vervullen.

Op 23 september was Franciscus op bezoek bij Barack Hussein Obama in het Witte Huis. Ze konden het zeer goed met elkaar vinden, vooral wat betreft het Global Warming sprookje en hun gezamenlijke liefde voor de islam. Franciscus noemde ten overvloede de koran nog maar eens een “boek van vrede  en de islam een “religie van de vrede”. Ook reageerde op het drama in Mekka, waar ruim 1000 moslims omkwamen tijdens de jaarlijkse Hadj. ‘Ik verenig mezelf met jullie allen. Een gebed tot almighty god, all merciful.’ Dit is een van de bekendste titels waarmee de moslimgod Allah in de Koran wordt aangesproken. Kort voor het historische bezoek van de paus aan de VS verklaarde moslim imam Sayyid M. Syeed dat ‘ook veel Amerikaanse moslims opgewonden zijn over Franciscus’ eerste bezoek aan de VS... Zijn bezoek is zelfs belangrijker voor moslims dan voor katholieken, want deze paus is onze paus.’Bovendien liet hij nogmaals blijken voorstander van de doelstellingen van de Nieuwe Wereld Orde te zijn door te pleiten voor meer globalisering, meer immigratie en meer maatregelen tegen de zogenaamde ‘klimaatverandering’.

Terwijl Franciscus gezien wordt als meest pro- islamitische paus in de moderne geschiedenis, vinden er uit kringen van de islam steeds vaker oproepen plaats om hem uit de weg te ruimen. Zo heeft een pro-ISIS media-groep een video op youtube geplaatst waarin een auto richting het Vaticaan rijd om daar een aanslag te plegen.

Opvallend was ook dat hij regelmatig het Kruisbeeld in zijn linker hand droeg. Dit kruis is echter geen traditioneel Kruisbeeld want het staat bekend als het "Gebogen Kruis" en is een symbool dat door satanisten en Zwarte tovenaars in de zesde eeuw is ontworpen en is lange tijd in de Middeleeuwen in Satansmissen gebruikt. Het vertegenwoordigt de Bijbelse tekst het "Teken van het Beest" en is sinds het IIde Vaticaans Concilie weer in gebruik. Op dit gebogen of gebroken kruis, is het repulsieve en vervormde corpus van Jezus te zien. De magiërs uit de 6e eeuw noemden dit Bent Cross het “Merk van het Beest”. Het merendeel van de volgelingen van de kerk van Rome hebben niet het geringste vermoeden dat dit kruis in werkelijkheid helemaal niets met de Here Jezus van doen heeft. De auteur Piers Campton heeft in zijn boek “The broken cross: Hidden hand in the Vaticaan de betekenis van het gebogen kruis uiteengezet.

Screenshot_26De mijter die Franciscus hier draagt kent een bijzondere geschiedenis. Het stamt uit het oude Babylon en staat bekend als het symbool van de geheimzinnige visgod "Oannes" en “Dagon” bij de Filistijnen (Richteren 16:21-30; I Samuel 5:5-6). Het is een van de mysterievormen van Nimrod. Oude monumenten laten Nimrod/Dagon zien als half man half vis. Berossus, de Babylonische priester historicus en sterrenkundige, vertelt dat het hoofd van Oannes er uitzag als de kop van een vis. Dit werd later bevestigd toen oudheidkundigen bij opgravingen in het oude Mesopotamië een afbeelding van deze visgod vonden. In het Pergamum-museum in Berlijn staat een steen afkomstig uit Babylonië waarop priesters te zien zijn met op hun hoofd een mijter in de vorm van een visbek ter verering van Oannes. Ook is hij te zien op een Mesopotamische houtsnede. Later werd het lichaam van de vis achterwege gelaten en alleen de viskop als mijter gebruikt. Op verschillende munten van Malta wordt deze god vertoond zonder het vissenlichaam, met alleen de viskop-mijter die overbleef. Vanuit Babel werd deze Oannes tenslotte populair bij vele volken. Een zeer succesvolle weg liep naar Rome waar tegenwoordig de "bek" van de visgod is terug te zien in de mijter van de paus en de kardinalen.

Terug naar: Inhoud